Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наукова робота

Бердянський державний педагогічний університет – сучасний заклад вищої освіти, центр освіти, науки й культури Північного Приазов’я, багатогалузевий навчально-науковий комплекс, у структурі якого – 6 факультетів та економіко-гуманітарний коледж, де за різними формами навчання здобувають освіту понад 5 тисяч студентів.

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор Вікторія Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор Ігор Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор Костянтин Баханов), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор Василь Крижко), Поетика художнього твору: традиції та оригінальність (керівник – д.філол.н., професор Ольга Новик), “Економіко-математичне моделювання в курортно-рекреаційній економіці” (керівник – д.екон.н., професор Павло Захарченко), “Підготовка педагогів нового покоління для сучасної української школи” (керівник – д.пед.н., професор Людмила Коваль), “Сучасні технології навчання фізики” (керівник – д.пед.н., професор Геннадій Шишкін). Формуються також наукові школи провідних учених: Ігоря Богданова, Ольги Харлан, Вікторії Константінової, Віталія Хоменка, Ганни Вусик.

Упродовж 2017-2020 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні освітнього процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано три роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Яна Сичікова; загальний обсяг фінансування – 822,380 тис. грн.), у 2019 році – фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. Ігор Рогозін; загальний обсяг фінансування – 1 284,565 тис.грн.), у 2020 – проєкт молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; загальний обсяг фінансування: 1 785,93284 тис. грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 3 071 ,32222 тис.грн.

В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 6 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 035 Філологія.

В аспірантурі БДПУ навчаються 27 аспірантів, із них з відривом від виробництва – 18, без відриву – 9, у докторантурі – 2 докторанти.

У 2020 р. захищена 1 докторська дисертація (доцент Дмитро Каменський) і 5 кандидатських (Крістіна Петрик, Леся Мороз-Рекотова, Анжеліка Шульженко, Олександра Дудукалова, Володимир Лаврик), у тому числі 3 – у спецраді БДПУ. Євгенія Линдіна підтвердила вчене звання доцента.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д.18.092.01 – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; К.18.092.02 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2020 році в спецраді Д.18.092.01 захищено 8 кандидатських дисертацій, у спецраді К.18.092.02 – 2 кандидатські дисертації.

У 2020 році в Бердянському державному педагогічному університеті завершено виконання за рахунок видатків державного бюджету проєкту молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2020 р. – 502 тис. грн.).

Доцент Яна Сичікова є експертом МОН з експертизи держбюджетних проєктів. Доктор педагогічних наук, доцент Ірина Бардус – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2020 році на базі університету проведено 10  конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”; Міжнародна наукова конференція “Citius, Altius, Fortius!”: феномен спорту в літературі та культурі”; VІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект”, І Міжнародна науково-практична конференціяНаука. Інновації. Якість”; Міжнародна конференція “Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку”, ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку”, ІX Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії; Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми”; ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти”.

Збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

          У 2020 році БДПУ став співорганізатором Центру колективного користування науковим обладнанням, створеного на базі Запорізького національного університету.

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 28, підручників – 4, навчально-методичних посібників – 15, патентів – 10, статей – 190, із них: 22 – у Scopus, Web of Science – 28, 17 Збірників матеріалів конференцій. Кількість цитувань у Scopus – 10, сумарний h-індекс – 12.

У 2020 році на базі БДПУ проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Дошкільна освіта”.