Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчально-логопедична лабораторія

Навчально-логопедична лабораторія

 

Навчально-логопедична лабораторія – структурний підрозділ факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету, діяльність якого зорієнтована на:

 • формування практичних умінь та навичок здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта під час надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
 • оволодіння сучасними технологіями психолого-педагогічної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу;
 • отримання експериментального матеріалу для написання наукових робіт (студентських тез, статей, конкурсних робіт, курсових та магістерських робіт тощо);
 • здійснення консультативно-просвітницької діяльності серед населення з питань профілактики, розвитку, виховання, навчання дітей із особливими освітніми потребами;
 • формування об’єктивних уявлень і ставлення суспільства до проблем таких осіб.

 

 

У своїй діяльності Навчально-логопедична лабораторія керується законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Статутом Університету.

Корекційно-розвиткова робота (з розвитку мови та мовлення) на базі Навчально-логопедичної лабораторії здійснюється здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Якість наданих послуг забезпечується завдяки допомозі та контролю з боку викладачів кафедри прикладної психології та логопедії.

Основними напрямами діяльності Навчально-логопедичної лабораторії є такі:

 • діагностика – обстеження дітей з порушеннями мовлення дошкільного та молодшого шкільного віку, збір анамнезу; аналіз та інтерпретація результатів діагностики; диференціальна діагностика порушень мовлення; планування логопедичної та корекційно-розвиткової роботи;
 • профілактика – своєчасне попередження появи вторинних відхилень у розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;
 • корекція – комплексне вирішення провідних корекційно-розвиткових завдань в різних видах діяльності осіб з порушеннями мовлення; вироблення в них комплексу позитивних і соціально-значимих мотивів, що формують свідоме відношення до логопедичних занять;
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток та формування особистості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямованої на вирішення запитів, з якими звертаються учасники корекційно-педагогічного процесу; застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою організації дистанційного інформування, мережевої взаємодії і спілкування;
 • зв’язок із громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння та налагодження партнерства між окремими особами, організаціями та державними органами управління;
 • просвіта – інформаційне обслуговування учасників корекційно-педагогічного процесу, здійснення логопедичного супроводу сімей та їх дітей, що відвідують лабораторію; формування педагогічної компетентності (обізнаності) учасників корекційно-педагогічного процесу.

До  Навчально-логопедичної лабораторії зараховуються діти із закладів дошкільної та загальної середньої освіти, що мають різні порушення мовлення. Прийом дітей проводиться  протягом усього навчального року в міру звільнення місць. Надання корекційно-розвиткової допомоги передбачено на базі лабораторії не більше ніж 20 особам. Заняття з дітьми, як правило, проводяться у вільний від навчання дітей, здобувачів та викладачів час.

Керівник лабораторії веде список дітей з порушеннями мовлення. Мова навчання – українська. Відомості про дітей, які відвідують лабораторію, занотовуються у мовленнєві картки. Основною формою організації корекційно-розвиткової роботи є індивідуальні заняття. Заняття проводяться 3 рази на тиждень (через день) і відмічаються у журналі обліку відвідування.

Навчально-логопедична лабораторія оснащена спеціальним обладнанням (меблі-трансформери, сучасний методичний, дидактичний та ігровий матеріал, комп’ютерні програми корекційно-розвивального спрямування), яке забезпечує максимальне врахування індивідуальних потреб та можливостей дітей, що відвідують лабораторію, сприяє їх різнобічному розвитку та корекції наявних порушень; вдосконалення професійних компетентностей майбутніх фахівців зі спеціальності 016 Спеціальна освіта в процесі здійснення діагностичної та корекційно-розвиткової роботи з дітьми.