Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Інститут нанотехнологій

Науково-дослідний інститут “Нанотехнологій” створений спільно з Бердянським державним педагогічним університетом.

 

Напрямки роботи інституту:

 1. Розробка нових гетероструктур на основі плівки SiC – поруватий кремній, а також поруватий кремній – Mo – Cu2(Zn; Al, Ag)(Sn; In; Ga)S4 , дослідження фізичних процесів, що протікають в цих матеріалах при різних методах їх синтезу, а також аналіз впливу домішок, режимів синтезу та наступних технологічних обробок на структуру, фазові переходи та пов’язані з ними структурні спотворення в матеріалі та створення приладових структур нового покоління.
 2. Отримання композитних систем на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників та полімерів. В такі матриці будут вводитися низькодисперсні матеріали (A2B6, перехідні метали, рідкоземельні елементи, оксиди металів, та ін.).
 3. Дослідження і використання нанокомпозитних систем в якості фоточутливих та випромінюючих матеріалів.

НДІ нанотехнологій тісно співпрацює з науковими та освітніми інституціями, серед яких Інститут фізики напівпровідників НАН України, Запорізька державна інженерна академія тощо.

 

Співробітники НДІ:

 1. Кідалов Валерій Віталійович, Заслужений діяч науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, завідувачкафедри-професор кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Власні дефекти у сполуках А2В6 отримані методом радикало-променевої епітаксії», докторської дисертації «Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5».
 2. Рогозін Ігор Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Структура та інжекційна електролюмінесценція гетеропереходу ZnO-ZnSe одержаного методом радикало- променевої гетеруючої епітаксії».
 3. Дяденчук Альона Федорівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5)».

 

Список публікацій

2014 рік

 1. Сукач Г.О., Кідалов В.В., Бойко В.В., Манько О.О. Спектрально-селективні оптичні пристрої для телекомунікацій: – К. : Профі. – 2014. –410 с.
 2. Дяденчук А.Ф. Низькорозмірні структури GaN / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов / Ж. нано- і електрон. фіз. – 2014. – Т. 6, №  – C. 04043-04046.
 3. Дяденчук А.Ф. Получение периодических слоев GaAs методом электрохимического травления / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кидалов // ФІП. – 2014. – Т. 12. – № 4. – С. 454-456.
 4. Dyadenchuk A.F. Obtaining and research of properties of porous GaAs / A. F. Dyadenchuk // International Journal of Modern Communication Technologies & Research. – 2014. – Volume 2. – Issue 11.
 5. Khrypko S., Kidalov V. Effect of в-diketonates Aluminum Films on Solar Cells Parameters. – Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research – 2014. – Volume 1. – Issue 3.

 

2015 рік

 1. Дяденчук А. Ф. Использование пористых соединений А3В5 для обкладок суперконденсатора / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Ж. нано- и электрон. физ. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01021.
 2. Кидалов В. В. Нанотрубки оксида индия полученные методом радикало-лучевой эпитаксии / В. В. Кидалов, А. Ф. Дяденчук // Ж. нано- и электрон. физ. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 03026.
 3. Khrypko S.L., Kidalov V.V., Kolominska E.V. Modeling of Etching Nano-surfaces of Indium Phosphide. – J. Nano- Electron. Phys. – 2015. – Volume 7. – № 1. – p. 01003-01008 (2015).

 

2016 рік

 1. Rogozin I., Kidalov V. Growth of p-type ZnO thin films using NO gas as the dopant source. – International Journal of Engineering Research and Allied Sciences. – 2016. – Vol. 1, Is.5.
 2. Khrypko S., Kidalov V. Solar Elements on the Base of Low-dimensional Composite – International Journal of Engineering Research and Allied Sciences. – 2016. – Vol. 1, Is.5.
 3. Пат. 108200 Україна, МПК H01G 11/24 (2013.01). Спосіб отримання обкладок суперконденсаторів з поруватих пластин GaAs і GaP / Дяденчук А. Ф., Кідалов В.В.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – №u201512588; заявл. 21.12.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.
 4. Пат. 116768 Україна, МПК (2017.01) H01L 21/00 H01L 31/00 C30B 29/06 (2006.01). Спосіб отримання сонячних елементів на монокристалічному кремнії з використанням нанорозмірного поруватого кремнію / Хрипко С. Л., Кідалов В. В., ДяденчукА. Ф.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201610841; заявл. 28.10.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл.№ 11.
 5. Dyadenchuk A. F., Kidalov V. V. Determination of energy of the ground state of an electron in a quantum wire ZnO. – Internatitional research and practitice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS NANO-2016, 24–27 August 2016, Lviv,

 

2017 рік

 1. Кідалов В. В., Яценко Т. М., Дяденчук А. Ф. Фізика. Оптика : Лабораторний практикум. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 196 с.
 2. Кідалов В. В., Яценко Т. М., Дяденчук А. Ф. Фізика. Атомна та ядерна фізика : Лабораторний практикум . – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 231 с.
 3. Дяденчук А. Ф. Отримання поруватих напівпровідників методом електрохімічного травлення : Монографія / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 111 с.
 4. Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих напівпровідників В. В. Кідалов., Рогозін І.В. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 196 с.
 5. Дяденчук А. Ф. Гетероструктури n-ZnO:Al/porous-CdTe/p-CdTe в якості фотоелектричних перетворювачів / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, № 3. – С. 487-494.
 6. Дяденчук А. Ф. Отримання та дослідження властивостей нанотрубок ZnO на поверхні поруватого ZnSe / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Елементи, прилади та системи електронної техніки : Науковий журнал. – 2017. – Вип. 1, № 1. – С. 51-57.
 7. Пат. 120280 Україна, МПК: H01L 31/073 (2012.01), C23C 14/02(2006.01), G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок ZnO:Al на поруватих підкладках CdTe / Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201704685; заявл. 15.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20/2017.
 8. Пат. 118645 Україна, МПК (2017.01) H01L 21/00 H01L 31/00. Спосіб отримання прозорої плівки ZnO, легованої алюмінієм / Хрипко С. Л., Кідалов В. В., Дяденчук А.Ф.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201609697; заявл. 20.09.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл.№ 16.
 9. Kidalov V. V. Investigation the Structures ZnO:Al/SiOx/PorSi/p-Si/Al / V. V. Kidalov, A. F. Dyadenchuk, S. L. Khrypko, O. S. Khrypko // Physics and Chemistry of Solidstate. – 2017. – V. 18, № 2. – P. 180-183.

 

2018 рік

 1. Dyadenchuk A. F. Films CdS Grown on porous Si Substrate / A. F. Dyadenchuk, V. V. Kidalov // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10, № 1. – Р. 01007 (4pp).
 2. Kidalov V. V. Growth of SiC films by the method of substitution of atoms on porous Si (100) and (111) substrates / V. V. Kidalov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, A. V. Redkov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, M. E. Boiko, M. D. Sharkov, A. F. Dyadenchuk // Materials Physics and Mechanics. – 2018. – V. 36. – P. 39-52.
 3. Кідалов В. В. Гетероепітаксійний ріст SiC на підкладках поруватого Si методом заміщення атомів / В. В. Кідалов, С. А. Кукушкін, А. В. Осіпов, А. В. Редьков, А. С. Гращенко, І. П. Сошніков, М. Е. Бойко, М. Д. Шарков, А. Ф. Дяденчук // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 03026 (6cc).
 4. Kidalov V. V. Properties of SiC Films Obtained by the Method of Substitution of Atoms on Porous Silicon / V. V. Kidalov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, A. V. Redkov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, M. E. Boiko, M. D. Sharkov, A. F. Dyadenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7, № 4. – P1-P3.
 5. Дяденчук А.Ф. Нанотрубки оксиду цинку отримані методом радикало-променевої епітаксії на поруватій поверхні селеніду цинку // А.Ф. Дяденчук, В.В. Кідалов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68). – № 1. – С. 214 – 218.
 6. Kukushkin A. The Mechanism of Growth of GaN Films by the HVPE Method on SiC Synthesized by the Substitution of Atoms on Porous Si Substrates / S. A. Kukushkin, Sh. Sh. Sharofidinov, A. V. Osipov, A. V. Redkov, V. V. Kidalov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, A. F. Dyаdenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7 (9). – P. 480-P486.
 7. Пат. 123226 Україна, МПК H01L 31/073 (2012.01) C23C 14/02 (2006.01) G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок CdS на поруватих підкладках Si / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201701460; заявл. 02.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл.№ 4.

 

2019 рік

 1. Пат. 132172 Україна, МПК C23C 14/08 (2006.01), C01G 9/02(2006.01), G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок ZnO:N методом радикало-променевої гетеруючої епітаксії / Рогозін І.В., Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201809727; заявл. 28.09.2018; опубл. 11.02.2019, бюл. № 3/2019.
 2. Пат. 132173 Україна, МПК C30B 33/12 (2006.01), C30B 29/16(2006.01), C01G 9/02 (2006.01). Спосіб отримання нанотрубок оксиду цинку методом радикало-променевої епітаксії / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В.; власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201809728; заявл. 28.09.2018; опубл. 11.02.2019, бюл. № 3/2019.