Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

З 2022 до 2026 р.р. викладачі катедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до інноваційної діяльності» (держреєстраційний № 0122U200234).

 

Викладачами кафедри за останні роки видано таку наукову літературу:

 

Барбашова І. А. Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів: теорія і практика: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 499 с.

У монографії розкрито поняття сенсорного розвитку та сенсорного вміння як його функціональної одиниці, досліджено генезис проблеми сенсорного розвитку дитячої особистості у вітчизняній і зарубіжній психолого-дидактичній думці, розроблено концепцію та теоретичну модель дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів, визначено організаційно-методичні умови впровадження цієї системи у процес початкового навчання, наведено результати її експериментальної перевірки.

Монографію адресовано науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям початкової школи, слухачам курсів підвищення кваліфікації, студентам спеціальності 013 «Початкова освіта».

 

Lisina L. Adult as person a subject of education throughout his/her life. Conceptual principles of regional educational policy: monograph : / under the general editorship of Serhii Pryima. Warsaw : Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2018. P. 55–88

The monograph describes the conceptual foundations of regional educational policy, objectified in the theoretical description of the main approaches, principles, conditions to implement the lifelong learning concept as a factor of regional development. The basic prerequisites for the development of lifelong learning concept in the world and the socio-economic results of its implementation are analyzed. The peculiarities and specifics of lifelong learning, education of adults as a part of it in the conditions of regional development (national and foreign experience) are described. The psychological peculiarities of personality development in adulthood as well as professional development of personality at different stages of adolescence are characterized. The role of non-formal adults education as a factor of learning regions development as well as mechanisms of the city development and implementation of the concept is highlighted. The results of sociological research of cultural and educational needs of Zaporizhzhya regionʹs residents and their level of satisfaction are interpreted.

 

Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. – 336 с.

Колективна монографія репрезентує результати наукових розвідок актуальних проблем початкової освіти та підготовки фахівців для цієї галузі.

Видання буде корисним для науковців, студентів та викладачів вишів, педагогів-практиків.

 

Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: теорія і практика: монографія / Анжеліка Сергіївна Толкачова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

У монографії уточнено сутність поняття «комунікативна компетентність» та її структуру стосовно учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів; визначено специфіку формування комунікативної компетентності молодших школярів у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів; розроблено критерії, показники та виявлено рівні сформованості комунікативної компетентності; обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів.

 

Щербакова Н. Формування пізнавальної самостійності підлітків : теорія та практика : монографія / Надія Щербакова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с.

Монографію присвячено проблемі формування пізнавальної самостійності учнів підліткового віку. У ній на основі аналізу джерельної бази розглянуто сутність і структуру пізнавальної самостійності, визначено педагогічні умови формування пізнавальної самостійності учнів та прослідковується їх вплив на удосконалення навчального процесу в школі.

Видання буде цінним для викладачів, учителів, студентів, аспірантів вищих педагогічних навчальних закладів гуманітарного спрямування.

 

Лісіна Л. О. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до конструювання навчальних технологій : теоретико-методологічний аспект : монографія / Л. О. Лісіна. – Запоріжжя : ТОВ «Плюс 73», 2011. – 472 с.

У монографії запропоновано новий підхід до розв’язання комплексної соціально-педагогічної проблеми підготовки вчителів в післядипломній педагогічній освіті до створення навчальних технологій. Послідовно висвітлені психологічні, дидактичні та організаційно-методичні умови підготовки вчителів до конструкторської діяльності; здійснено змістовний аналіз термінологічного поля дослідження і на цій основі виявлено специфіку конструювання навчальних технологій. У роботі обґрунтовано концептуальні засади і представлено модель підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій, що розкриває сутність феномену конструювання і підготовки до цієї діяльності, її оптимальні структурні і функціональні складові, а також найбільш характерні зв’язки між компонентами. Розкрита практична реалізація теоретичних положень підготовки вчителя до конструювання технологій навчання в системі післядипломної педагогічної освіти на прикладі розробки і реалізації авторського спецкурсу.

Для науковців, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з питань організації системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу : технологічний аспект : монографія / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 186 с.

У монографії розкрито проблему педагогічних технологій навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії, здійснено аналіз понять «педагогічна технологія», «пізнавальний інтерес», «таксономія», «творча особистість». Виявлено зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності гімназистів залежно від закономірностей їх вікового розвитку; теоретично обґрунтовані науково-методичні та організаційно-технологічні умови формування освітніх інтересів особистості гімназистів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Доведено, що технологізація навчання предметів гуманітарного циклу забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів гімназії через спеціальне структурування навчального матеріалу (таксономія), комплексне використання загальнодидактичних принципів, міжпредметних та інтегративних зв’язків у навчальному процесі.

Книга буде цікавою й корисною для освітян.

 

Голік О. Б. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 202 с.

Монографія присвячена узагальненню провідних концептуальних положень щодо сутності мети, змісту, форм та методів підготовки майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників, в ній систематизовані визначення понять «позакласна дозвіллєва діяльність старшокласників», «організатор дозвіллєвої діяльності», «організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників», «готовність до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників».

Монографія буде корисною для викладачів, магістрантів, студентів ВНЗ, вчителів загальноосвітніх закладів.