Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

 • Акторська майстерність та режисура в хореографії
 • Вступ до педагогічної професії
 • Вступ до спеціальності
 • Гендерна педагогіка
 • Дидактика
 • Історія педагогіки
 • Методика навчання фізкультурної освітньої галузі
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація освітнього процесу в групах подовженого дня
 • Організація та режисура виховних заходів
 • Основи едукології
 • Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогіки
 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Педагогічна діагностика
 • Педагогічна майстерність
 • Педагогічні технології в початковій школі
 • Риторика
 • Сенсорний розвиток молодшого школяра
 • Соціально-педагогічна діяльність в початковій школі
 • Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителя трудового навчання та технологій
 • Сучасні системи навчання фізкультурної освітньої галузі
 • Теорія та методика виховання
 • Управління освітнім процесом в початковій школі

 


 

Викладачами кафедри видано таку навчальну літературу:

 

Ярощук Лілія. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. Saarbrücken–Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 162 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти науково-дослідної роботи. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових і дослідницьких питань. Розкрито суть поняття про науку, основні методи наукових досліджень, особливості науки на сучасному етапі у вищих навчальних закладах, форми науково-дослідної роботи студентів та її організація.

Для студентів, аспірантів, викладачів та широкого кола зацікавлених читачів.

 

Ярощук Л. Г. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ, 2018. – 168 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни «Основи наукових досліджень». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами наукових досліджень.

 

Ярощук Л. Г. Теорія та методика виховання : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ, 2017. – 374 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні й методичні проблеми теорії та методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

Книга адресована викладачам, аспірантам, магістрам, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів, усім тим, хто цікавиться теорією та методикою виховної роботи.

 

Методологія та організація наукового дослідження : навч. посіб. / К. Щербакова, Н. Щербакова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 196 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, які є базовими у професійній підготовці майбутніх магістрів до організації і проведення наукового дослідження. Чільне місце посідає розгляд питань методології і методів наукового дослідження, їх застосування у педагогічній науці. Актуальним є практичні рекомендації щодо логіки наукового дослідження, змісту наукової діяльності.

Навчальний посібник рекомендовано студентам магістратури, аспірантам, викладачам вищих навчальних педагогічних закладів. Він також може використовуватись у системі підготовки та підвищення кваліфікації навчально-педагогічних кадрів.

 

Барбашова І. А. Сенсорний розвиток молодшого школяра : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 208 с.

У навчальному посібнику розкрито психолого-педагогічні основи організації сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці. Знання закономірностей формування чуттєвої сфери учнів має важливе значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складається із чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, теоретичний матеріал до лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта.

 

Толкачова А. С. Вступ до спеціальності : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.] / Анжеліка Сергіївна Толкачова. – [2-ге вид., випр, доп.]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 256 с.

Посібник структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ. Містить методичне забезпечення з курсу «Вступ до спеціальності»: програму навчальної дисципліни; курс лекцій, зміст практичних занять; завдання для аудиторної роботи та домашніх практикумів; тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання до самоконтролю; тестові завдання до кожного модуля; питання до заліку; літературу до курсу; термінологічний словник; іменний та предметний покажчики; додатки.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта.

 

Щербакова Н. Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам : навч.-метод. комплекс / Надія Щербакова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 182 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни „Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам”. У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми навчання школярів етикетним нормам. Значну увагу приділено специфіці організації. Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителі, студентам педагогічних навчальних закладів, усім тим, хто цікавиться проблемою етикетної поведінки людини.

 

Толкачова А. С. Вступ до спеціальності : навч. посіб. Анжеліка Сергіївна Толкачова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 195 с.

Посібник структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ. Містить методичне забезпечення з курсу «Вступ до спеціальності»: програму навчальної дисципліни; плани лекцій, практичних занять; виокремлені ключові поняття; завдання для аудиторної роботи та домашніх практикумів; тематика рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання до самоконтролю; тестові завдання до кожного модуля; питання до заліку.

Стане в нагоді студентам вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта.

 

Ярощук Л. Г. Історія педагогіки : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 416 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни “Історія педагогіки”. У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, довідник імен, додатки. Книга містить систематизований виклад основних положень з історії української та зарубіжної педагогіки.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією педагогічної думки.

 

Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Немченко С. Г., Голік О. Б., Лебідь О. В. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.

У підручнику подано теоретичні засади педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми та методи, педагогічні технології навчання; охарактеризовано моделі освіти; визначено професійну позицію викладача щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, а також навчально-професійну та науково-дослідну діяльність магістранта; розкрито особливості організації науково-виробничого стажування тощо. На основі аналізу сучасних процесів розкрито стан вищої освіти України, особливості створення освітнього простору в магістратурі та перспективи розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.  Підручник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

 

Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності школярів / Надія Миколаївна Щербакова. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; вип. 9 (129)).

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі формування пізнавальної самостійності учнів. У ньому розглянуто сутність і структуру пізнавальної самостійності, вплив педагогічних умов на удосконалення навчального процесу в школі, в якому забезпечено розвиток пізнавальної самостійності учнів.

Рекомендовано керівникам ЗНЗ, учителям, викладачам, студентам педагогічних вищих навальних закладів, широкому загалу.

 

Ярощук Л. Г. Основи науково-педагогічних досліджень : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 212 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, додатки. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами наукових досліджень.

 

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 320 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі дисципліни «Методика виховної роботи». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована викладачам, аспірантам, магістрам, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

 

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 320 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни «Методика виховної роботи». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована викладачам, аспірантам, магістрам, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

 

Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету (1932 – 2012 рр.) : історія та сучасність (до 80-річчя Бердянського державного педагогічного університету) / [упор. О. В. Голуб]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 354 с.

У виданні викладена історія створення та функціонування кафедр педагогіки і психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету: відомості про основні факти біографії професорсько-викладацького складу, основні напрямки і результати досліджень учених різних наукових шкіл, їхні досягнення у викладацькій діяльності (монографії, автореферати, підручники, статті та інші наукові доробки) (1932 – 2011 рр.).

Для науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців – усіх, хто цікавиться всіма аспектами історії України.

 

Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Немченко С. Г. , Голік О. Б. , Кривильова О. А. , Лебідь О. В.  – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.

У підручнику розкриті теоретичні основи та методи побудови організаційних структур управління навчальним закладом, планування навчально-виховного процесу, формування структури колективу, мотивації педагогічної праці, контролю за результатами педагогічної діяльності, впровадження інновацій, професійної культури та її складових керівника навчального закладу.

Засвоєння змісту підручника дозволить майбутнім керівникам навчального закладу сформувати особисту управлінську концепцію.

Для магістрантів спеціальності 8.18010020 ”Управління навчальним закладом”, керівників навчальних закладів різних видів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2011. – 353 с. + Електронний додаток на CD.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Методика виховної роботи». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

 

Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 126 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки, знання яких має фундаментальне значення для подальшого вивчення всіх розділів педагогіки. Посібник складається з чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”.

 

Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 228 с.

У навчальному посібнику розкрито важливі питання теорії освіти і навчання, які мають фундаментальне значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складається з шістьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”.

 

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки для самостійного опрацювання. У книзі розкрито теоретичні основи, методи конструювання і використання педагогічних тестів, розглянуто основи теорії педагогічних вимірювань. Подано історію становлення та розвитку тестування, роль міжнаціонального тестування. Систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання. Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці, рисунки.

Книга адресована науковцям, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться освітніми вимірюваннями.

 

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 308 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної, індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки для самостійного опрацювання. У книзі розкрито теоретичні основи, методи конструювання і використання педагогічних тестів, розглянуто основи теорії педагогічних вимірювань. Подано історію становлення та розвитку тестування, роль міжнаціонального тестування. Систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання. Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці, рисунки.

Методичний комплект (посібник, презентації, праці відомих учених, які допоможуть підготуватися до занять) подано і в електронному варіанті.

Книга адресована науковцям, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів, усім тим, хто цікавиться освітніми вимірюваннями.

 

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Курс лекцій : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 186 с.

Посібник містить курс лекцій нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» для засвоєння майбутніми педагогами знань щодо теорії та практики освітніх вимірювань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання, систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань.

Посібник підготовлено за навчальною програмою курсу «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» / Є. П. Нелін, А. С. Раков. – Харків : ПП «Ранок-НТ», 2008. – 20 с. і адресовано студентам та викладачам педагогічних навчальних закладів, учителям-практикам, методистам – усім, кого цікавлять освітні вимірювання.

 

Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навчальний посібник. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 242 с.

Навчальний посібник присвячено питанням формування педагогічної майстерності майбутніх учителів. Звертається увага на організаційно-управлінський аспект самостійної діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність». Розкрито сутність поняття «педагогічна майстерність», визначено складові педагогічної майстерності. Запропоновано навчальний матеріал самостійної роботи з даної дисципліни.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2009. – 197 с.

У навчальному посібнику «Загальні основи педагогіки» розкрито загальні основи педагогіки, знання яких має фундаментальне значення для подальшого вивчення всіх розділів педагогіки. Посібник складається з чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни.

У першому змістовому модулі розглядаються теоретико-методологічні засади педагогіки, її предмет, функції, завдання, категорії, методологія та методи дослідження.

Другий змістовий модуль охоплює характеристику узагальненого виховного ідеалу й конкретно-історичної мети національного виховання, аналіз змісту та завдань основних напрямів виховної роботи, сутність процесу розвитку та формування особистості, роль спадковості, середовища, виховання, діяльності в розвитку і формуванні особистості.

У третьому змістовому модулі з’ясовано психолого-педагогічні критерії визначення основних періодів психічного розвитку особистості, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості.

Четвертий змістовий модуль розкриває характеристику цілісного педагогічного процесу, структуру державної системи освіти, принципи та завдання діяльності закладів освіти.

Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

 

Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2009. – 232 с.

У навчальному посібнику «Дидактика» розкрито важливі питання теорії освіти і навчання, які мають фундаментальне значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складається з шістьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни.

У першому змістовому модулі розглядаються предмет, функції, завдання, категорії, міждисциплінарні зв’язки дидактики, компоненти змісту освіти, сучасні вимоги до його відбору та нормативні документи, у яких він відображений.

Другий змістовий модуль охоплює характеристику процесу навчання через аналіз суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладання й учіння, розкриття сутності законів, закономірностей, принципів і правил навчання.

У третьому змістовому модулі з’ясовано сутність, функції, структуру та класифікації методів навчання, види та особливості застосування в процесі навчання дидактичних засобів.

Четвертий змістовий модуль розкриває різноманітність систем і організаційних форм навчання, характеристику уроку як основного елемента класно-урочної системи навчання, види навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, специфіку позаурочних форм навчання.

П’ятий змістовий модуль спирається на аналіз процедури моніторингу якості навчання та опис його складових – перевірки, оцінювання та обліку успішності навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Шостий змістовий модуль присвячений виявленню теоретичних засад провідних технологій навчання.

Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

 

Лісіна Л. О. Технології навчання вчителів у післядипломній освіті. – Запоріжжя : Диво, 2007. – 198 с.

Посібник знайомить з андрагогічним підходом у післядипломній педагогічній освіті. У ньому розкриваються дидактичні можливості й особливості організації технологій навчання вчителів, дається коротка характеристика технологій, які спрямовані в першу чергу на перебудову свідомості фахівця, орієнтацію його на нові цінності, розвиток професійно важливих якостей і здібностей, професійне самозбереження фахівця.

Посібник рекомендовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам методичних об’єднань, методистам РВО, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Лісіна Л. Науково-дослідницька діяльність учителя. – Запоріжжя : Диво, 2007. – 200 с.

Дослідницький підхід лежить у самій основі педагогічної професії, навчіть якщо вчитель будує свою діяльність  руслі загальноприйнятої, традиційної методики, не виходячи за її межі, не ставлячи перед собою ніяких інноваційних завдань, він, щоб добиватися певних успіхів, повинен постійно здійснювати ті чи інші дослідницькі дії.

Оскільки наукова праця не може бути якою-небудь спеціальною – юнацькою, студентською, вчительською й т.п., на будь-яку роботу, якщо вона претендує називатися «науковою», поширюються всі загальні вимоги, у тому числі вимоги наукової етики, новизни, обґрунтованості висновків, методичної адекватності, відтворюваності результатів і т.д. Мета даного посібника – допомогти вчителю оформити результати власного педагогічного дослідження, керівнику школи – підготувати вчителя-дослідника.

Посібник рекомендовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методистам РВО, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти, вчителям (в першу чергу учасникам професійних конкурсів: «Вчитель року», Конкурс інновацій» та ін.; керівникам учнівських дослідницьких проектів МАН).