Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Історія сучасної катедри педагогіки бере свій початок з 1932 року, з часу заснування Бердянського педагогічного інституту. У різні роки катедру очолювали Юрій Павлович Горбенко, Борис Давидович Прайсман, Дмитро Євдокимович Лобер, Іван Григорович Оплаканський, Віра Павлівна Перепелиця, Євген Миколайович Вольський, член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської Академії освіти, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко.

 

У вересні 2001 року на базі катедри педагогіки та психології створено дві катедри – катедру педагогіки та катедру психології.

 

Нині на катедрі педагогіки працює шість викладачів: докторка педагогічних наук, професорка Лариса Лісіна (завідувачка); докторка педагогічних наук, професорка Ірина Барбашова, кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Голік, кандидатки педагогічних наук, доцентки Анжеліка Лесик, Надія Щербакова, Лілія Ярощук.
Катедра педагогіки – одна з основних ланок структури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв – знаходиться в постійних наукових і методичних пошуках, розвитку та самовдосконаленні. Концептуальними засадами є національні ідеї, професійне самовдосконалення, фахова індивідуальність; формування в майбутніх учителів початкової школи професійної компетентності; неперервність їхньої теоретичної та практичної підготовки; співпраця викладача та студента в процесі науково-дослідної діяльності; педагогічний супровід студента в інноваційній навчально-професійній царині; досягнення кожним успіху в особистісному розвитку й навчанні, вдалому працевлаштуванні. Реалізація цих ідей дозволяє здійснити науково-методичну та психолого-педагогічну підготовку майбутнього вчителя початкової школи, що відповідає сучасним вимогам; конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, відповідального, здатного використовувати на практиці отримані знання.

 

Стратегічними напрямками діяльності катедри є оптимізація взаємодії студентів, викладачів, усіх учасників освітнього процесу; реалізація інноваційних форм і принципів організації навчання згідно з вимогами Болонського процесу; розвиток виховного середовища на основі потенціалу національної культури; забезпечення креативності, педагогічної імпровізації та мобільності майбутніх учителів початкової школи, пріоритетів якості освіти як науково-методологічної основи комплексно підготовлених до роботи спеціалістів в умовах, які постійно змінюються.
Викладачі катедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до інноваційної діяльності», результати якої публікують у підручниках, навчальних посібниках, наукових і науково-методичних збірниках, що входять до переліку ВАК України як фахові видання.

 

Викладачі катедри педагогіки дбають про неперервність наукових пошуків, залучаючи до дослідницької роботи майбутніх фахівців початкової школи.

 

У різних видах діяльності (організація проблемних занять, дискусій з науковцями, викладачами інших ЗВО, участь у святкових вечорах, концертах тощо) здійснюється самореалізація, самоствердження студента – майбутнього педагога початкової школи. З цією метою викладачі щорічно проводять тижні катедри педагогіки, олімпіади, педагогічні вітальні, зустрічі з педагогами-новаторами області й міста (А. Пасічник, І. Решетілова, В. Момот, В. Шеремета та ін.), екскурсії тощо.

 

Катедра педагогіки проводить значну виховну роботу серед студентів, основними завданнями якої є формування особистості майбутнього фахівця, людини з високими морально-духовними якостями громадянина, професіонала-майстра.