Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра початкової освіти

 

 

На фото: у першому ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, доцентка Катерина СТЕПАНЮК, докторка пед. наук, професорка Алла КРАМАРЕНКО; докторка пед. наук, професорка Людмила КОВАЛЬ; канд. філол. наук, доцентка Лариса ПОПОВА.

У другому ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, ст. викладачка Марина НЕСТЕРЕНКО; канд. пед. наук, ст. викладачка Тетяна НІКОНЕНКО; ст. лаборантка Катерина МАЛЯРОВА, ст. викладачка Ольга КАЧЕРОВА, канд. пед. наук, доцентка Лада ЧЕМОНІНА.

 

Ідея створення катедри, яка б забезпечувала якісну професійно-методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи, народилася давно. Упродовж сорока років після заснування факультету викладачі-методисти, працюючи на різних предметних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо), не мали змоги повноцінно професійно спілкуватися, разом спрямовувати свої зусилля на розв’язання актуальних проблем як початкового навчання молодших школярів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Так, у 1999 році була створена катедра теорії та методики початкового навчання в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. ОСИПЕНКО. Засновником якої був проф. Володимир КОТЛЯР.

У різні роки методичні дисципліни на факультеті підготовки вчителів початкових класів читали висококваліфіковані викладачі, талановиті дослідники, досвідчені педагоги, активні пропагандисти методичних знань серед учителів міста й області: доцент М. СЕРДЮК (методика української мови), доцентка Р. КОРСОВЕЦЬКА (методика російської мови), доценти Д. КЛИМЕНЧЕНКО, А. РОЗЕНБЕРГ (методика математики), доцент М. САВЧУК (методика природознавства), доцентка Є. КУДЛІНА (методика природознавства), доцентка Т. ПОТОЦЬКА (методика української мови), доцентка Л. ВЕРЖИКОВСЬКА (методика трудового навчання) та інші. Дисципліни спеціалізації «Інформатика» викладались доценткою О. ШИМАН, спеціалізації «Мистецтво» – ст. викладачкою Т. ВОЛОДЬКО.

Першими дисертантами на факультеті, які досліджували проблеми шкільної початкової освіти, були Т. ПОТОЦЬКА та Л. ВЕРЖИКОВСЬКА.

Вже у 2008 р. назву катедри перейменовано на катедру «Початкова освіта», а очолила її  доцентка Л. КОВАЛЬ (нині – докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв).

А з 1 листопада 2014 р. катедру очолює докторка педагогічних наук, професорка Алла Крамаренко.

Нині на катедрі початкової освіти працює 11 викладачів. Із них: 2 докторки педагогічних наук, професорки (Л. КОВАЛЬ, А. КРАМАРЕНКО), 5 кандидаток педагогічних наук, доценток (К. СТЕПАНЮК, О. МАЛИЦЬКА, О.ПОПОВА, Л. ЧЕМОНІНА, Т. НІКОНЕНКО), 1 кандидатка філологічних наук, доцентка (Л. ПОПОВА), 2 кандидатки педагогічних наук, ст. викладачки М. НЕСТЕРЕНКО, К.ПЕТРИК, 1 старша викладачка (О. КАЧЕРОВА).

З 2016 по 2020 рр. викладачі катедри працювали над комплексною науково-дослідною темою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти».

Порушуючи проблему якості освіти, відповідно у 2016 році викладачками видано засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціальності 013 Початкова освіта та розподіляються на блоки: тести з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій: «Інформатика» та «Образотворче мистецтво». Кінцевим результатом роботи над комплексною темою стало видання колективної монографії «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти».

Викладачки катедри є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських й міжвузівських науково-практичних конференцій, а також організаторами власних конференцій: Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», яка була присвячена 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27-28 вересня 2011 р.), Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2017 р.), ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2018 р.), відповідно в 2019 р. та 2020 р. За традицією було проведено III та IV конференції.

З 2021 року викладачі катедри почали працювати над комплексною науково-дослідною темою «Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти».

У рамках комплексної теми викладачі катедри досліджуються такі проблеми:

 1. Трендспоттинг та професійна підготовка педагогів нового покоління для сучасної української школи (д. пед. наук, проф. Людмила КОВАЛЬ);
 2. Методико-природнича підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти (д. пед. наук, проф. Алла КРАМАРЕНКО);
 3. Технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах варіативності освітніх програм (канд. пед. наук, доц. Катерина СТЕПАНЮК);
 4. Застосування технології контекстного навчання під час підготовки майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти (канд. пед. наук, доц. Тетяна НІКОНЕНКО);
 5. Підготовка майбутніх учителів до застосування сучасних технологій навчання на уроках мови і читання в умовах варіативності початкової освіти (канд. пед. наук, доц. Лада ЧЕМОНІНА);
 6. Лінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах її варіативності (канд. філол. наук, доц. Лариса ПОПОВА);
 7. Мовно-мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах її варіативності (канд. пед. наук, доц. Ольга ПОПОВА);
 8. Підготовка майбутнього вчителя початковоі школи до осягнення цінностей глобалізаційного суспільства в контексті художнього синтезу (канд. пед. наук, доц. Олена МАЛИЦЬКА);
 9. Підготовка майбутніх учителів до викладання інформатики в умовах варіативності початкової освіти (канд. пед. наук, ст. викл. Марина НЕСТЕРЕНКО);
 10. Удосконалення системи підготовки вчителів мистецтва в умовах варіативності освітніх програм початкової освіти (ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА);
 11. Домінантність педагогіки партнерства в системі «майбутній учитель початкової школи – здобувач початкової освіти» при вивченні іноземної мови на засадах варіативності (канд. пед. наук, ст. викл. Крістіна ПЕТРИК).

При катедрі початкової освіти функціонує аспірантура. За останнє десятиріччя захищено чотири кандидатські дисертації: «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проєктної діяльності» (К. СТЕПАНЮК, 2013 р.), «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання» (Т. НІКОНЕНКО, 2018 р.), «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (М. НЕСТЕРЕНКО, 2019 р., «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» (К. ПЕТРИК, 2020 р.).

У 2010 році Людмила КОВАЛЬ захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (наук. консультантка – академік О. САВЧЕНКО). КОВАЛЬ Л. входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

16 жовтня 2014 року Алла КРАМАРЕНКО захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня докторки педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наук. консультантка – докторка пед. наук, проф. Т. Сущенко). З 2018 р. А. Крамаренко входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

У січні 2015 р. проф. А. КРАМАРЕНКО, доц. О. МАЛИЦЬКА, Л. ЧЕМОНІНА працювали у складі експертної комісії при МОН України з оцінювання оригінал-макетів підручників для учнів початкової школи.

Викладачі катедри є авторами численних публікацій з проблем НУШ, так редакція журналу «Учитель початкової школи» неодноразово визначали їх статті грамотами (Т. НІКОНЕНКО, Л. ЧЕМОНІНА, К. СТЕПАНЮК).

А у березні 2020 р. А. КРАМАРЕНКО відзначено грамотою від редакції «Учитель початкової школи» за перемогу в номінації «Природознавство» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа).

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема, її початкової ланки характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що і надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти.

З березня 2019 р. катедра початкової освіти працює над проєктом «Навчаємося разом», що передбачає підтримку фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні. У цілому проєкт спрямовано на підвищення якості освіти та суспільне сприйняття української освіти. Планується спільна розробка нової комунікаційної стратегії МОН щодо підвищення обізнаності широкого загалу щодо концепції Нової української школи.

Відповідаючи на виклики реформ, 3 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття лабораторії Нової української школи (завідувачка  – кандидатка педагогічних наук, доц. Т. НІКОНЕНКО), в якій здійснюватиметься підготовка висококваліфікованих фахівців, агентів змін, здатних вчитись упродовж усього життя.

З 2020 р., враховуючи карантинні виклики суспільства у цілому та до освіти зокрема,  викладачки катедри зосередили увагу на вдосконаленні методичних розробок для дистанційної освіти здобувачів вищої освіти на платформах ZOOM, MOODLE  та ін.