Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра початкової освіти

 

 

На фото: у першому ряду (зліва направо) –  докторка пед. наук, професорка Алла Крамаренко; докторка пед. наук, професорка Людмила Коваль.

У другому ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, доцентка Лада Чемоніна, канд. пед. наук, ст. викладачка Марина Нестеренко; канд. пед. наук, доцентка Тетяна Ніконенко; ст. лаборантка Катерина Малярова, ст. викладачка Ольга Качерова.

 

Ідея створення катедри, яка б забезпечувала якісну професійно-методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи, народилася давно. Упродовж сорока років після заснування факультету викладачі-методисти, працюючи на різних предметних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо), не мали змоги повноцінно професійно спілкуватися, разом спрямовувати свої зусилля на розв’язання актуальних проблем як початкового навчання молодших школярів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Так, у 1999 році була створена катедра теорії та методики початкового навчання в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Осипенко. Засновником якої був проф. Володимир Котляр.

У різні роки методичні дисципліни на факультеті підготовки вчителів початкових класів читали висококваліфіковані викладачі, талановиті дослідники, досвідчені педагоги, активні пропагандисти методичних знань серед учителів міста й області: доценти М. Сердюк, Т.Потоцька (методика української мови), доцентка Р. Корсовецька (методика російської мови), доценти Д. Клименченко, А. Розенберг (методика математики), доценти М. Савчук, Є. Кудліна (методика природознавства), доцентка Л. Вержиковська (методика трудового навчання), доцентка Л.Попова (методика навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі) та інші. Дисципліни спеціалізації «Інформатика» викладались доценткою О. Шиман, спеціалізації «Мистецтво» – ст. викладачкою Т. Володько.

Першими дисертантами на факультеті, які досліджували проблеми шкільної початкової освіти, були Т. Потоцька та Л. Вержиковська.

Вже у 2008 р. назву катедри перейменовано на катедру «Початкова освіта», а очолила її  доцентка Л. Коваль (нині – докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв).

А з 1 листопада 2014 р. катедру очолює докторка педагогічних наук, професорка Алла Крамаренко.

Нині на катедрі початкової освіти працює 10 викладачів. Із них: 2 докторки педагогічних наук, професорки (Л. Коваль, А. Крамаренко), 5 кандидатки педагогічних наук, доцентки (О. Малицька, О.Попова, Т.Ніконенко, Л. Чемоніна), 2 кандидатки педагогічних наук, ст. викладачки М. Нестеренко, К.Петрик, 1 старша викладачка О. Качерова.

У 2015 році викладачі кафедри, працюючи над комплексною науково-дослідною темою «Реалізація компетентнісного підходу у системі професійної підготовки магістрів початкової освіти», видали колективну монографію «Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід» за заг. ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко. Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців катедри початкової освіти і фахівців катедри педагогіки Інституту (нині  – факультету) психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ЗВО, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

Порушуючи проблему якості освіти, відповідно у 2016 році викладачками видано засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціальності 013 Початкова освіта та розподіляються на блоки: тести з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій: «Інформатика» та «Образотворче мистецтво».

У 2020 році видано колективну монографію «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти»  як результат роботи над комплексною темою викладачів катедри. З 2021 р. вектор наукових досліджень пов’язаний із проблемою підготовки майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти.

Викладачки катедри є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських й міжвузівських науково-практичних конференцій, а також організаторами власних конференцій: Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», яка була присвячена 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27-28 вересня 2011 р.), Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2017 р.), ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2018 р.), відповідно в 2019 р.  – 2021р. За традицією було проведено III, IV та V конференції.

За останнє десятиріччя захищено три кандидатські дисертації: «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання» (Т. Ніконенко, 2018 р.), «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (М.Нестеренко, 2019 р.).

У 2010 році Людмила Коваль захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (наук. консультантка – академік О. Савченко). Коваль Л. входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

16 жовтня 2014 року Алла Крамаренко захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня докторки педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наук. консультантка – докторка пед. наук, проф. Т. Сущенко). З 2018 р. А. Крамаренко входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при БДПУ.

У січні 2015 р. проф. А. Крамаренко, доц. О. Малицька, Л. Чемоніна працювали у складі експертної комісії при МОН України з оцінювання оригінал-макетів підручників для учнів початкової школи, а також були задіяні при рецензуванні підручників з НУШ.

Викладачі катедри є авторами численних публікацій з проблем НУШ, так редакція журналу «Учитель початкової школи» неодноразово визначали їх статті грамотами (Т. Ніконенко, Л. Чемоніна).

А у березні 2020 р. А. Крамаренко відзначено грамотою від редакції «Учитель початкової школи» за перемогу в номінації «Природознавство» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа).

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема, її початкової ланки характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що і надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти.

З березня 2019 р. катедра початкової освіти працює над проєктом «Навчаємося разом», що передбачає підтримку фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні. У цілому проєкт спрямовано на підвищення якості освіти та суспільне сприйняття української освіти. Планується спільна розробка нової комунікаційної стратегії МОН щодо підвищення обізнаності широкого загалу щодо концепції Нової української школи.

Відповідаючи на виклики реформ, 3 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття лабораторії Нової української школи (завідувачка  – кандидатка педагогічних наук, доц. Т. Ніконенко), в якій здійснюватиметься підготовка висококваліфікованих фахівців, агентів змін, здатних вчитись упродовж усього життя.

З 2020 р., враховуючи карантинні виклики суспільства у цілому та до освіти зокрема,  викладачки катедри зосередили увагу на вдосконаленні методичних розробок для дистанційної освіти здобувачів вищої освіти на платформах ZOOM, MOODLE  та ін.