Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

З 2021 по 2025 рр. викладачі катедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти» (держреєстраційний № 0121U110223).

У рамках комплексної теми викладачі катедри досліджуються такі проблеми:

  1. Трендспоттинг та професійна підготовка педагогів нового покоління для сучасної української школи (д. пед. наук, проф. Людмила КОВАЛЬ);
  2. Підготовка майбутніх учителів до застосування сучасних технологій навчання на уроках мови і читання в умовах варіативності початкової освіти (канд. пед. наук, доц. Лада ЧЕМОНІНА);
  3. Мовно-мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах її варіативності (канд. пед. наук, доц. Ольга ПОПОВА);
  4. Підготовка майбутніх учителів до викладання інформатики в умовах варіативності початкової освіти (канд. пед. наук, ст. викл. Марина НЕСТЕРЕНКО);
  5. Удосконалення системи підготовки вчителів мистецтва в умовах варіативності освітніх програм початкової освіти (ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА);
  6. Домінантність педагогіки партнерства в системі «майбутній учитель початкової школи – здобувач початкової освіти» при вивченні іноземної мови на засадах варіативності (канд. пед. наук, ст. викл. Крістіна ПЕТРИК).
  7. Методико-математична підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти. (ст. викл. Тетяна МУХІНА).

 


 

Реєстраційна картка теми кафедри 2021

 

 

Матеріали конференції Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики» 15 листопада 2023 р.
Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція “Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики” 15 листопада 2022 р.
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 вересня 2021 року
 Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» 16 вересня 2020 року.

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції. Бердянськ, 2017. 484 с.

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства активне впровадження ідей освіти й виховання регламентовано Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Педагогічною Конституцією Європи тощо. Питання реалізації зазначених документів пов’язано з внесенням коректив у професійну підготовку майбутніх фахівців, у тому числі й майбутніх учителів початкової школи. Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

 

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. 251 с.

 

Сучасні зміни в початковій школі обумовили зміни й в підготовці майбутніх фахівців початкової освіти. Авторські погляди на процес оновлення навчання в ЗВО мають дискусійний характер та власні пошуки науковців обумовили виокремлення ключових позицій професійної платформи.

Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

 

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2019. 330 с.

 

Активне впровадження Концепції НУШ на практиці обумовило жваві дискусії науковців та практиків щодо вдалих рішень та прорахунків на цій платформі.

Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах НУШ. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила КОВАЛЬ, Алла КРАМАРЕНКО. Мелітополь, 2020. 368 с.

 

Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ЗВО, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

 

 

Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. В. КОВАЛЬ, А. М. КРАМАРЕНКО, доц. К. І. Степанюк. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 456 с.

Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців кафедри початкової освіти і фахівців кафедри педагогіки Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

 

Глузман Н. А., Коваль Л. В., Марусинець М. М., Петухова Л. Є. Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти колект. монографія/за заг. ред. проф. Л. В. Коваль. Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2012. 503 с.

 

У монографії висвітлюються актуальні проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти.

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-педагогічних дисциплін педагогічних ЗВО.

 

Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті  розвитку початкової освіти: технологічний підхід: монографія. Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2011. 330 с.

 

У монографії висвітлюються загальнотеоретичні та дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загально навчальних технологій. У цьому  процесі пріоритетним є технологічний підхід, оскільки його впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання  студентів у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-методичних дисциплін педагогічних ЗВО.

 

 

Чемоніна Л.В. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі: монографія. Бердянськ: БДПУ, 2012. 209 с.

Монографію присвячено актуальній проблемі безперервної мовної освіти школярів.

У роботі представлені психолого-педагогічні і лінгводидактичні засади забезпечення наступності і перспективності під час вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі. Уперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено дослідну методику опрацювання морфеміки і словотвору в початковій і основній школі на уроках української мови (з урахуванням загальнодидактичних принципів наступності і перспективності).

Книга буде корисною для викладачів і студентів педагогічних ЗВО, учителів початкової школи і вчителів-словесників ЗЗСО, а також може бути використана під час удосконалення навчальних програм, підручників, методичних посібників.

 

 

 

КОВАЛЬ Л., ПЕТРИК К. Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : монографія. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 266 с.

 

У монографії викладено методологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, охарактеризовано базові поняття дослідження, розкрито сутність та структуру готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів як результату професійної підготовки до інноваційної діяльності. Представлено авторську модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів та описано педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано поетапність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів у системі педагогічних закладів вищої освіти. Монографія призначена для науковців, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителів початкової школи.