Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Історія кафедри іноземних мов і методики викладання (раніше – кафедри іноземних мов) пов’язана з утворенням у 1953 році Бердянського педагогічного інституту. Однією із перших завідувачів стала старша викладачка А. І. Волкова, яка сприяла утвердженню кафедри як самостійного навчального підрозділу, що ставив перед собою завдання сформувати іншомовну комунікативну компетентність студентів усіх факультетів інституту.

 

У період з 1985 р. до 2002 р. кафедру іноземних мов очолювала кандидатка педагогічних наук, доцентка Л. О. Чулкова. Під її керівництвом було відкрито перспективний напрям підготовки «Мова та література (англійська, німецька)» спочатку на факультеті дошкільного виховання, а пізніше на факультетах підготовки вчителів початкових класів та філологічному. Відтак, кафедра іноземних мов стає профільною інституцією підготовки вчителів з англійської та німецької мов.

 

Як результат реорганізації кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки вчителів-філологів у лютому 2005 року було відокремлено кафедру романо-германської філології, яку очолювали:

 

  • 2005-2007 рр. – кандидатка філологічних наук, доцентка Н. С. Зубова;
  • 2007-2012 рр. – доктор філологічних наук, професор М. П. Кочерган;
  • 2012 р. – кандидатка філологічних наук, доцентка Н. Є. Леміш;
  • 2012-2013 рр. – кандидат філологічних наук, доцент В. В. Богдан.

 

У вересні 2013 р. кафедри іноземних мов і романо-германської філології було об’єднано у спільний підрозділ факультету – кафедру іноземних мов і методики викладання. У різні роки очільниками були кандидатка педагогічних наук, доцентка О. Б. Ярова (2013 р.), докторка педагогічних наук, професорка І. Я. Глазкова (2014–2016 рр.), кандидатка педагогічних наук, доцентка І. В. Шиманович (2016–2017 рр.). Із червня 2022 року кафедрою керує кандидатка педагогічних, доцентка І. В. Шиманович.

 

На сьогодні на кафедрі іноземних мов і методики викладання працюють 15 викладачів, із них 2 докторки педагогічних наук (І. Я. Глазкова, О. Б. Ярова), 6 кандидатів філологічних наук, доцентів (В. В. Богдан, О. В. Дуброва, О. О. Каліберда, А. А. Мороз, Б. А. Салюк, І. В. Школа), 2 кандидатки педагогічних наук, доцентки (О. А. Халабузар, І. В. Шиманович), 1 кандидатка педагогічних наук, старша викладачка (О. М. Кондратьєва), 1 кандидатка філологічних наук, старша викладачка (Ю. А. Герасименко), 1 кандидатка економічних наук, викладачка (І. В. Ходикіна), старша викладачка (І. Д. Нагай), викладач (А. Полуляхов), старший лаборант (В. Солонська).

 

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійська, німецька, французька) на усіх факультетах Бердянського державного педагогічного університету, а також профільних філологічних та методичних дисциплін – на 3 освітньо-професійних програмах.

Перший (бакалаврський) рівень:

«Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)».

«Середня освіта (Англійська мова і література)».

Другий (магістерський) рівень:

«Середня освіта (Мова і література (англійська))».

 

Викладачі кафедри впроваджують новітні педагогічні технології у навчальний процес викладання іноземних мов, постійно підвищують професійний науково-методичний рівень. Ними розробляються модульні методичні та дидактичні матеріали, посібники, монографії, систематично публікуються наукові статті у фахових періодичних виданнях, вони беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах і тренінгах. Індивідуальні наукові зацікавлення викладачів спрямовані на вивчення актуальних проблем як лінгвістики, так і методики навчання іноземних мов у контексті комплексної науково-дослідної теми «Іноземні мови в сучасному світі: лінгвістичні та лінгводидактичні виміри».

 

Плідна міжнародна наукова співпраця та фаховий діалог відбуваються під час організованих кафедрою трьох Міжнародних науково-практичних конференцій «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (2016, 2018, 2020), де обговорюються актуальні проблеми навчання іншомовної комунікації, сучасного літературознавства, питання синтактики, семантики і прагматики мовних одиниць, лексики і фразеології в сучасній парадигмі знань, когнітивних аспектів мови та мовлення, дискурсивних парадигм в сучасних лінгвістичних дослідженнях, а також важливі проблеми міжкультурної комунікації і перекладознавства.

 

Розширенню міжнародних зв’язків та інтернаціоналізації освітнього процесу сприяє активна співпраця з міжнародними освітніми та громадськими організаціями: Британська Рада (British Council), Корпус Миру (Peace Corps), Регіональне відділення з питань викладання англійської мови (Regional English Language Office) при Посольстві США в Україні, Університет Олександра-Фрідріха у м. Нюрнберг (Німеччина), Білоруський інститут правознавства (Республіка Білорусь), Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Республіка Болгарія) та інші.

 

З 2017 р. викладачі кафедри (докторка педагогічних наук, професорка І. Я. Глазкова і кандидатки філологічних наук, доцентки Б. А. Салюк та І. В. Школа) є викладачами благодійних міжнародних програм «English Access Microscholarship Program 2017–2019», «Access Alumni Civic Engagement  (2018–2019)», «English Access Microscholarship Program 2020–2021», що реалізовуються Регіональним відділенням з питань викладання англійської мови при Посольстві США в Україні. Учасниками програми «English Access Microscholarship Program 2020–2021» стали здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія.

 

Зміст навчального процесу спрямований на гуманізацію підготовки філологів-германістів, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом. Відтак керівництво студентською науковою роботою є однією з невід’ємних складових діяльності кафедри. Студентські статті з іноземної філології та методики викладання іноземних мов публікують в наукових збірниках БДПУ та інших українських та закордонних ВНЗ. Щороку викладачі кафедри готують студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов, конкурсів з наукових робіт і перекладацької діяльності, науково-методичних конференцій і семінарів.

 

У межах модернізації освітнього процесу та з метою підвищення рівня володіння здобувачами вищої освіти іноземними мовами діють три лінгафонні кабінети. Також при кафедрі працює English Speaking Club, де студенти мають можливість практикувати спілкування англійською мовою, зокрема і з native speakers.

 

Вагому роль у формуванні інтересу до майбутньої професійної діяльності відіграє комплекс заходів, спрямованих на популяризацію професії вчителя англійської та німецької мови. Цій меті сприяє і робота «Школи молодого вчителя», у рамках якої постійно відбуваються зустрічі здобувачів вищої освіти з методистами і вчителями-предметниками, а також тренінги від English Language Fellow у контексті співпраці з Регіональним відділенням з питань викладання англійської мови при Посольстві США в Україні.