Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Школа Ірина Вікторівна

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

кандидат філологічних наук,

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову діяльність (2014 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за захист кандидатської дисертації (2013 р.)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000214556371

Google Scholar

Researcher iD

Iryna_Shkola

Scopus iD

ResearchGate iD

0000-0003-4537-966X

Біографія
Народилася 15 січня 1980 р. у с. Шибено Хмельницької обл. У 2001 р. закінчила
Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко з відзнакою і отримала повну
вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література. Мова і література (англійська)» та
здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної
літератури.
Того ж року почала працювати вчителем англійської мови у загальноосвітній школі № 2 м.
Бердянська.
З 2006 р. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного
університету.
З грудня 2007 р. – аспірантка Бердянського державного педагогічного університету
(спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Науковий керівник – докт. філол.
наук, доц. Е. Д. Циховська).).
У 2010–2011 рр. – координатор волонтера Корпусу Миру США в Україні Керрі Найт,
спільно з якою отримано грант за програмою боротьби зі СНІДом, ухваленою Всеукраїнською
асоціацією ВІЛ / СНІД Корпус Миру США за підтримки Невідкладної Президентської Програми
боротьби зі СНІДом (PEPFAR).
25 жовтня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію з
теми: «Особливості рецепції роману М. Сервантеса «Дон Кіхот» в українській та англійській
прозі 10–20-х років ХХ ст.»
З жовтня 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського
державного педагогічного університету.
Школа Ірина Вікторівна з 2015 р. – є членом спеціалізованої вченої ради із захисту
кандидатських дисертацій К 18. 092.02, Бердянський державний педагогічний університет.
У жовтні 2018 р. Пройшла конкурс та отримала дозвіл працювати викладачем англійської
мови в межах програми малих стипендій з вивчення англійської мови від посольства США –
вересень 2018р. Access teacher in Access Microscholarship Program.
30 вересня 2018 р. − 30 жовтня 2018 р. пройшла стажування в Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка. Керівник стажування від
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка: Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри лінгводидактики та іноземних мов. Мета стажування: вдосконалення теоретичних
знань, практичних умінь і навичок з мовознавчих дисциплін, що викладаються студентам
напряму підготовки 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша
мова – англійська.
У лютому 2019 р. на конкурсній основі виграла малий індивідуальний грант, що дозволяє
проходження курсів підвищення кваліфікації в межах програм провідних вузів США. The
American English (AE) E-Teacher Program a program sponsored by the US Department of State
with funding provided by the US Government and administered by FHI 360. Teaching English to
Young Learners an 8-week online teacher training course delivered by George Mason University,
April 2, 2019- May 28, 2019.
Вересень 2019 р. Разом з викладачем Access Богданою Салюк виграли малий грант для
навчання випускників першої програми Access, що запроваджувалася посольством США на
базі БДПУ. «Access Alumni Civic Engagement Program (2019 – 2020)». Програму успішно було
завершено 22 червня 2020 р. Отримала подяку від посольства США, як тренер «Програми
підтримки громадської активності випускників Access (201-2020) для випускників «Програми
малих стипендій з вивчення англійської мови Access».
Лютий 2020 разом з викладачем Access Богданою Салюк отримали малий грант для
навчання студентів Англійської мови та культури США. Access Microscholarship Program 2020-
2021. Посольством США було ініційовано відкриття експериментальної групи з участю
студентської молоді.
Викладає навчальні дисципліни: «Основна ыноземна мова», «Корективний фонетичний
курс англыйськоъ мови», «Англыйська мова».
Бібліографія

2007

1. Школа І. В. Особливості гротеску в повістях М. Хвильового “Санаторійна зона” та
“Сентиментальна історія” / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз.
зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин, 2007. – Вип. XII : лінгвістика і літературознавство.
– C. 197–204.

2008

2. Школа І. В. Ґенеза лицарського роману / І. В. Школа // Актуальні проблеми іноземної
філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – К. :
Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 153–162.
3. Школа І. В. Рецепція образу Дон Кіхота в українській літературі / І. В. Школа //
Українська мова та література. – К. – 2008. – № 22–24. – С. 13–14.
4. Школа І. В. Типологічні риси лицарського роману в повісті М. Йогансена “Подорож
ученого доктора Леонардо …” / І. В. Школа // Наукові записки ; [за ред. М. Ткачука]. – Тернопіль
: ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 150–159. – (Серія “Літературознавство”).
5. Школа І. В. “Дон Кіхот” М. Сервантеса та “Подорож ученого доктора Леонардо …”
М. Йогансена : типологічні збіги / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології :
лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта
України, 2008. – Вип. XIX. – С. 436–441.
6. Школа І. В. Англійська мова. Кредитно-модульний курс : навчальний посібник для
студентів / І. В. Школа ; упоряд. : І. В. Школа, О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова, І. В. Калюжна,
О. А. Халабузар. – Ніжин : ТОВ “Видавництво «Аспект-Поліграф»”, 2008. – Частина II. – 356 с.

2009

7. Школа І. В. Рецепція роману “Дон Кіхот” в англійській прозі 10‒20-х років XX ст. /
І. В. Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім.
В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 3. – С. 70–75. – (Серія “Філологічні науки”).
8. Школа І. В. Інформаційно-освітній проект : “Незнання не врятує від смерті” [творчі
роботи, присвячені проблемі боротьби зі СНІДом в Україні] / за заг.ред. І. В. Школи. –
Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2009. – 84 с.
2010

9. Школа І. В. Лицарський дискурс у “Подорожі …” М. Йогансена та “Поверненні Дон
Кіхота” Г. К. Честертона / І. В. Школа // Вісник Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка. – 2010. – № 4 (191). – Ч. II. – С. 112–120. – (Серія “Філологічні науки”).
10. Школа І. В. Філософсько-психологічна семіотика рецепції роману “Дон Кіхот” в
українській прозі 10‒20-х років XX ст. / І. В. Школа // Актуальні проблеми філології :
мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. наук.
статей ; [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 230–235.
11. Школа І. В. Особливості художньої модифікації роману “Дон Кіхот” у творах
М. Йогансена та Г. К. Честертона / І. В. Школа // МОВА І КУЛЬТУРА : наук. журнал. – К. :
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІI (139). – С. 255–261.
12. Школа І. В., Глазкова І. Я. Свято поезії “Чарівність світу Шекспіра” / І. В. Школа,
І. Я. Глазкова // Тиждень іноземних мов : сценарії заходів ; колектив авторів за заг. ред.
О. Б. Ярової. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 18–25.
13. Школа І. В. Освітні ініціативи молоді з профілактики ВІЛ / СНІДу / І. В. Школа // Азовский
вестник. – 2010. – С. 3.
14. Школа І., Глазкова І. Позакласна робота з іноземної мови : інтерактивні методи :
[навчально-методичний посібник для вчителів англійської мови] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. –
Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 131 с.
2011

15. Школа І. В., Халабузар О. А. ВІЛ / СНІД знання і розуміння : методичний посібник для
соціальних педагогів, психологів ЗОШ та студентів ВНЗ / упоряд. : О. А. Халабузар,
І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 116 с.
16. Shkola I. The method of debates: a teaching strategy for developing competence in
communication and critical thinking / I. Shkola // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних
мов : матеріали III Міжнародного науково-практичного семінару (26–27 травня 2011 р.) :
збірник тез / упорядники : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В.,
2011. – С. 172–174.
17. Школа І. В. Проблема транзитивного образу Дон Кіхота у творах М. Хвильового та

Г. К. Честертона / І. В. Школа // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст.
; відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XХIV. – Ч. 1. – С. 241–248. – (Серія
“Лінгвістика і літературознавство”).
18. Школа І. В. “Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства //
МОВА І КУЛЬТУРА : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. –
Т. IІI (139). – С. 255–261.

2012

19. Школа І. В. Інтертекстуальність “Подорожі…” М. Йогансена та “Повернення Дон Кіхота”
Г. К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації / І. В. Школа // Зб. наук. праць Полтавського
державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 3. – С.
51–56. – (Серія “Філологічні науки”).
20. Shkola I. Language Teaching through critical thinking // Творчі підходи та методи
викладання іноземних мов: матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару (30-
31 жовтня 2012 р.) : збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, І.Я. Глазкова. – Бердянськ :
Видавець Ткачук О.В., 2012. – С. 180-181.
21. Школа І. Вірші / Ірина Школа // Університетське слово. – №25-26. – 1 жовтня, 2012. –
С.10.

2013

22. Школа І. English through Barriers : навч. посіб. для студ. / Ірина Глазкова, Ірина Школа. –
Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. – 2013. – 308 с. + Електронний додаток на CD.
23. Школа І. English through Barriers : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів
// Ірина Глазкова, Ірина Школа – Бердянськ : Видавництво Ткачук О.В. –  2013. – 96 с.
24. Школа І. В. English. Learning through Barriers : навч. посіб. для студ. / Ірина Яківна
Глазкова, Ірина Вікторівна Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. – 2013. – 416 с. +
Електронний додаток на CD.
25.Школа І. В. Альчеста М. Йогансена – Дульсінея доктора Деонардо / І. В. Школа //
Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. –
Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XХVII. – Ч. 2. – С. 527–535. – (Серія “Лінгвістика і
літературознавство”).
26. Школа І. В. “Орландо” В. Вулф : трансґендерна подорож у світ Іншого / І.В. Школа //
Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. ст
міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип.VIII. – Ч.3. – С.161-
169.
27. Школа І. В. “Подорож…” М. Йогансена та “Орландо” В. Вулф : гра в романі і гра в роман
/ І.В. Школа // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : Зб. наук. праць. Вип. 7. –
Ч. 1. – Сімферополь : Бизнес Информ, 2013. – С. 255-262.
28. Школа І. В. “Подорож…” М. Йогансена та “Орландо” В. Вулф крізь призму карнавальної
поетики / І.В. Школа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету Івана
Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33 . – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 400с.
29. Школа І. В. Візія Лондона в романі “Місіс Делловей” В. Вулф / І. В. Школа // Зб. наук.
праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава,
2013. – Вип. 15. – С. 65–70. – (Серія “Філологічні науки”)

2014

30. Школа І. В. «Подорож…» М. Йогансена і «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертона:
дискурс театральності недраматичного твору / І. В. Школа // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової.
– Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – С.304 – 307. – (Серія “Філологічні
науки”).
31. Школа І. В. Часопросторовий вимір роману «Повернення Дон Кіхота» Г.К. Честертона /
І. В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Серія : філологія :
зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – Вип.1. –
С. 114-121.
32. «Орландо» В. Вулф: дисонанс фемінного і маскулінного / І.В. Школа // Людина в
мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали

Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.) : збірник тез / упорядники : О. Б.
Ярова, В. В. Богдан. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 97–100.
33. Риси казки в “Санаторійній зоні” та “Сентиментальній історії” М.Хвильового / І.Школа //
“У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали
Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С.
Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 157–158.
34. Technology of Project Activity for English Language Teaching of University Students / І.
Школа // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г.
Короленка : Педагогічні науки. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 61-62. – С.
161–166.
35. Школа І. Сучасні методи навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей
/ Ірина Школа // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного
університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. ст. ; гол. ред. Богуш А.М. – ПНПУ ім. К.Д.
Ушинського, 2014. – №11-12. – С. 70–75.
36. Школа І.В. Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності
студентів немовних спеціальностей / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного
педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014.
– С. 307–312.
37. Школа І.В. Метод проектів як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов
студентів немовних спеціальностей / І.В. Школа // Педагогіка формування творчої особистості
у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [гол. ред. Т.І. Сущенко]. – Запоріжжя : КПУ,
2014. – Вип. 37 (90). – С. 449–455.

2015

38. Кейс-метод як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів
немовних спеціальностей / І.Школа // Науковий вісник Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. ст. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д.
Ушинського, 2015. – № 1-2. – С. 70–74

2016

39. Школа І. Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю.Яновського та "Повернення Дон Кіхота" Г.-
К.Честертона як символ націотворення /І.Школа //Збірник наукових праць Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск  23. – Серія
"Філологічні науки". – Полтава: ПНПУ, 2016. – С.52-58.
2017

40. Школа І. В. Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф
та І. Вільде / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ :
БДПУ, 2017. – Вип. XІІІ. – С. 75-81.
41. Школа І. В. “Дон Кіхот” М. Сервантеса: еволюція критичної та літературної рецепції / І.В.
Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:
Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XIV.
– С. 77-83.

2018

42. Школа І. В. Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф
та І. Вільде / І.В. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ :
БДПУ, 2018. – Вип. XІІІ. – С. 75-81.

2019

43. Школа І. Городское пространство в произведениях В. Вулф и И. Вильде:
интермедиальный аспект // Language and Society (Слово и общество). Филологически
коллегиум. Шумен, 2019. Вип. I. C. 82-93.
44. Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. & Panova, N. (2019). Literature and Visual Art Interaction in
the Novels “The Waves” and “To the Lighthouse” by Virginia Woolf. Journal of History Culture and
Art Research, 8(2), 114-122. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2113
45. English for Students Majoring in History : навч. посіб. для студ. / Юлія Павлівна Прядко,
Ірина Вікторівна Школа. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні;
2019. – 264 с. + Електронний додаток на CD.

46. Школа І.В. Візуалізація морської стихії в романі Вірджинії Вулф «Хвилі» // «Усі ріри
течуть у море»: мариністика в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції
(Бердянськб 26-27 вересня 2019 р.) / гол.ред. О.П. Новик, Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.143-
146.

2020

47. The Online English Language Teaching // Людина в мовному просторі: історична
спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції: збірник тез і статей [Електронний ресурс] / упоряд.: В. В. Богдан,
Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. C. 110-114.