Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Рула Наталія Володимирівна

кандидатка філологічних наук

старша викладачка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

ORCID iD

Nataliia Rula

Google Scholar

Наталія Рула

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: nataliya.rula@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2012 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи ІІ ступеня. У 2012 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактора освітніх видань.

У  2013 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Упродовж 2015–2019 рр. була здобувачкою кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

29 листопада 2019 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові» у спеціалізованій вченій раді Д 32.051.02 при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки  (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови Запорізького національного університету Р. О.  Христіанінова).

На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2020 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

У грудні 2022 року закінчила магістратуру НУ «Запорізька політехніка» зі спеціальності 061 Журналістика, присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та закладів вищої освіти.

У 2022 році пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «ArsDocendi» (6 кредитів/180 годин).

Постійно бере участь у різноманітних тренінгових курсах, вебінарах: «Від дезінформації до фейків: декодування маніпулятивного контенту»; «Інформаційно-психологічні операції під час війни: сутність, розпізнавання та захист»; «Детокс для освітян та освітянок», «Як налаштувати гендерну оптику і чому це важливо», «Пропаганда під час війни: сутність, розпізнання та протистояння», «Препарація інфовкидів: виявляємо та нейтралізуємо», «Ігри експертів. Маніпуляції: імперія завдає удару» тощо.

У 2022–2023 роках брала участь у програмі експертного консультування «Комунікаційна та кадрова політика університету в системі стратегічного менеджменту» (проєкт підтримки переміщених університетів, що реалізується Програмою імені Фулбрайта в Україні та фінансується Посольством США в Україні), зокрема у вебінарі «Загальні підходи до розробки комунікаційної та кадрової стратегії університету».

 

Досвід роботи

У 2012 році почала працювати в Бердянському державному педагогічному університеті. У 2021 році переведена на посаду старшої викладачки кафедри соціальних комунікацій БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – функційно-стилістичні особливості медіатекстів, структурно-семантична характеристика складносурядних речень.

У 2020 році стала переможницею обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі «Філологічні науки».

Авторка понад 40 наукових праць у фахових виданнях України, закордонних журналах, а також статей за матеріалами конференцій, співавторка 1 колективної монографії.

 

Нагороди

Нагороджена грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.), почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

 

Інші види діяльності

Виконує обов’язки кураторки академічної групи на факультеті філології та соціальних комунікацій.

З 2021 року виконує обов’язки ученої секретарки факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ.

У 2022 році призначена відповідальним секретарем приймальної комісії БДПУ.

 

Основні публікації

 1. Рула Н. В. Протиставні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 446–453.
 2. Рула Н. В. Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій. Південний архів. Серія: Філологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 72. Т. 1. С. 31–34.
 3. Рула Н. В. Складносурядні речення із семантичними сполучниками в науковому дискурсі. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колект. монографія / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 100–120.
 4. Рула Н. В., Шульженко А. С. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 365–374
 5. Рула Н., Мельнікова Ю., Костромицький Р., Шульженко А. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.

 

Останні публікації

 

2016

 1. Рула Н. В. Складносурядне речення в українських граматичних працях кінця ХІХ – першої половини ХХ сторіччя. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. Вип. 23. С. 48–50.

 

2017

 1. Рула Н. В. Зіставні речення як окремий семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 27–34.
 2. Рула Н. В. Категорія сурядності в сучасній українській мові. Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 123–129.
 3. Рула Н. В. Особливості історичного розвитку вчення про складносурядні конструкції в кінці ХІХ – першій половині ХХ сторіччя. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20–21 квітня 2017 р.): зб. тез. Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 290–291.
 4. Рула Н. В. Протиставні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові. Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 446–453.
 5. Рула Н. В. Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 13. С. 92–97.

 

2018

 1. Рула Н. В. Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій. Південний архів. Серія: Філологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 72. Т. 1. С. 31–34.
 2. Рула Н. В. До проблеми виокремлення складносурядних градаційно-приєднувальних речень у сучасній українській мові. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародн. наук.-практ. інтернет-конф. (25–26 квітня 2018 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 162–164.
 3. Рула Н. В. Структурно-семантичні особливості приєднувальних складносурядних речень з асемантичними сполучниками в сучасній українській мові. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародн. наук. інтернет-конф. молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): зб. тез / гол. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 82–84.

 

2019

 1. Рула Н.В. Безсполучникові складносурядні речення: семантико-синтаксичний аспект. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародн. наук.-практ. інтернет-конф. (25–26 квітня 2019 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 276–277.
 2. Рула Н.В. Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень у болгарській та українській мовах: порівняльний аспект. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.) / відп. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 19–21.
 3. Рула Н.В. Складносурядні речення ймовірності в сучасній українській мові: семантико-синтаксичний аспект. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IIІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. Katowice: Nowa nauka, 2019. S. 50–53.
 4. Рула Н. В. Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові: автореф. дис… к.філол.н.: 10.02.01 / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2019. 19 с.

 

2021

 1. Рула Н. В., Волканова Т. І. Спростування як метод контрпропаганди в програмі «Антифейк». Priority directions of development of science and education: Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (December, 24, 2021): collection of  abstracts for  the  general Ph.D  Sergii  Onyshchenko.  Zdar nad Sazavou: “DEL a.s.”, 2021. Р. 52–54.

 

2022

 1. Рула Н. В. Складносурядні речення із семантичними сполучниками в науковому дискурсі. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колект. монографія / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 100–120.
 2. Рула Н. В. Патогенний вплив телемарафону «Єдині новини» (#UAРАЗОМ). World science:  problems,  prospects,  innovations: Materials  of  the  ІІІ  International  research  and practical  internet  conference  (October, 28, 2022):  collection  of  abstracts for  the  general PhD  Serhii Onyshchenko. Zdar nad Sazavou: “DEL a.s.”, 2022. Р. 18–20.
 3. Рула Н. В., Шульженко А. С. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 365–374.
 4. Рула Н. В., Шульженко А. С. Жанрове різноманіття на сторінках вітчизняних інформаційних агентств у період повномасштабної російсько-української війни.Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 33 (72). № 4, 2022. С. 288–292.
 5. Рула Н. В., Панченко С. А. Вплив патогенних медіатекстів на аудиторію ЗМІ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін, Н. В. Островська, Т. О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 176–179.
 6. Рула Н. В. Засоби вираження патогенного медіаконтенту. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції (м.Бердянськ, 11 листопада 2022 р.): зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 171–175.
 7. Рула Н. В., Шульженко А. С. Структура повідомлень українських інформаційних агентств під час висвітлення подій повномасштабної російсько-української війни. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72). № 6. Ч. 2. С. 266–271.
 8. Рула Н. В., Вусик Г. Л. Художні засоби творення комічного в політичних промовах президента україни Володимира Зеленського. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72). № 6. Ч. 1. С. 25–30.

 

2023

 1. Рула Н. В., Шульженко А. С. Патогенність як особливість новинного дискурсу українських телеканалів: рівень змісту. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації 2023, № 2 (54). С. 31–40.
 2. Рула Н. В. Використання маніпуляційних технологій у телеграм-каналі «Инсайдер ua». Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 338–341.
 3. Рула Н. В. Думскроллінг як результат впливу патогенних медіатекстів. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: зб. тез наук. доп. учасн. V міжвуз. наук. конф. (11 травня 2023 року). Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. С. 19–23.
 4. Рула Н., Кізілова Д. Використання маніпуляційних технологій у російських медіа при висвітленні повномасштабної війни в Україні. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 308–311.
 5. Рула Н., Нікітіна С. Візуально-контентний аспект журнальних видань. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 326–327.
 6. Рула Н., Нікітіна С. Організація власного журнального видання: розробка концепції. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: зб. тез наук. доп. учасн. V міжвуз. наук. конф. (11 травня 2023 року). Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. С. 51–53.
 7. Рула Н., Мельнікова Ю., Костромицький Р., Шульженко А. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.