Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

“Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях” матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Повний випуск

Зміст

Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. Підготовка вчителя фізики в Україні: як зберегти її в умовах кризи природничої освіти.
Шут М.І., Січкар Т.Г., Благодаренко Л.Ю. Дослідницька діяльність майбутніх учителів фізики на базі наукового центру.
Андрєєв А.М., Тихонська Н.І. Технологія організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів фізики.
Антоненко О.В., Овсянніков О.С. Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій.
Ачкан В.В. Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології у математичній освіті».
Бардус І.О. Контекстна системна фундаменталізація як умова підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.
Бевз В.Г. Сучасні технології організації самостійної роботи майбутніх учителів математики.
Бєлова Ю.Ю. Застосування принципів інтегрованого навчання у підготовці майбутнього вчителя трудового навчання.
Белякова Т.Ю. Автентичні українські писанкові техніки.
Білик В.Г. Місце антропологічного підходу у природничо-науковій підготовці майбутніх психологів у ЗВО.
Близнюк М.М. До питання методичної системи навчання етнодизайну на основі використання інформаційних технологій.
Боброва О.Г. Застосування елементів STEM-освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя математики.
Богданов І.Т., Єфименко Ю.О. Середовища імітаційного моделювання як засіб активізації технічної творчості студентів.
Бондаренко І.М., Бондаренко О.А. Технологічна культура в парадигмі політехнічної освіти.
Бондарук В.В. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами навчальних робототехнічних конструкторів.
Борисова Т.М. Проблеми реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти.
Бухун І.Г. Специфіка структури і функцій технологічної компетентності курсантів ВВЗО.
Буянов П.Г. Доросла людина у системі неперервної професійної освіти.
Вагіна Н.С. Окремі технології популяризації математики у світовому освітньому просторі.
Василенко С.Л. Формування у майбутніх вчителів фізики знань у галузі сучасних досягнень нанофізики.
Васильєва Д.В. Навчання на основі дослідження.
Васюк Ю.А. Особистість у просторі сучасної освіти: соціально-філософський вимір.
Виннничук Р.В. Університет як осередок підготовки сучасних магістрів гуманітарної галузі.
Власенко К.В., Чумак О.О., Сітак І.В. Актуальність проблеми створення персонального електронного середовища викладача математики вищої школи.
Воєвода А.Л. Формування готовності майбутніх учителів математики до використання онлайн-сервісів на уроках математики.
Возносименко Д.А. Тренінгові технології у підготовці майбутніх учителів математики до здоров’язберігаючого навчання учнів.
Волкова Н.В. Формування информаційно-конструктивної компетентності майбутніх інженерів-педагогів в області харчових технологій.
Волкова Т.В., Гірник А.В. Впровадження САПР БУДКАД у навчанні креслення в професійному навчальному закладі і ЗОШ.
Волкова Т.В., Шиман О.І. Забезпечення безпеки автоматизованих систем управління університетом.
Волоський В.В. Технологія навчання майбутніх учителів трудового навчання пилянню деревини.
Годованюк Т.Л., Дубовик В.В. Технологічний підхід у навчанні майбутніх учителів математики.
Горбатюк Л.В., Кравченко Н.В. Геометричний редактор як інструмент розв’язання задач нарисної геометрії.
Гордієнко В.П., Касперський А.В., Кучменко О.М., Немченко Ю.В., Микитенко П.В. Науково-експериментальне вивчення структури і властивостей полімерно-карбідних наносистем у матеріалознавстві.
Гриценко Л.О., Кузьменко П.І. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів у процесі графічної підготовки.
Гриценко В.Г., Ткаченко А.В. Методологічні основи формування інформаційно-аналітичних компетентностей майбутніх проектувальників і користувачів інформаційних систем.
Гуляєва Л.В. Практичне спрямування самостійної роботи майбутніх інженерів.
Гуляєва Т.В. Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх інженеріву технічному ЗВО.
Даннік Л.А. Кейс-метод як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання……..
Дебре О.С. Створення безпечних умов праці на уроках трудового навчання.
Дейнека О.М. Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у підготовці викладачів ПТНЗ на основі інтеграції технічних дисциплін та фізики.
Демкова В.О. Самоосвітня діяльність студента під час підготовки та виконання лабораторних робіт з фізики.
Дибкова Л.М. Цифровізація економіки та суспільства як драйвер змін в освітньому середовищі.
Жигірь В.І. Система організації науково-дослідної роботи майбутніх фахівців-педагогів у закладі вищої педагогічної освіти.
Захаров В.С., Цина В.І. Особливості організації позакласної роботи учнів із географії.
Зикова К.М. Педагогічна ефективність методики фізичного моделювання.
Іваницький О.І. Проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів природничих предметів.
Ільніцька К.С., Краснобокий Ю.М. Роль наукових досліджень у підготовці вчителів фізики до викладання основ новітніх технологій.
Іманова С.Ф. Інтеграція змісту трудового навчання засобами його концентрації.
Іщенко А.В. Хмарні технології як складова формування ІКТ компетентності майбутніх учителів трудового навчання.
Калязін Ю.В. Формування компетентності технічної естетики у підготовці фахівців професійної освіти.
Козирод О.Г. Формування пізнавальних інтересів вихованців гуртка технічного моделювання засобами інтерактивних технологій навчання.
Коломієць М.Б. Завдання курсу “Педагогіка” у контексті стратегії сталого розвитку в процесі підготовки вчителів технології.
Кондель В.М., Сотничок О.С. Дослідження концентрації сполук фтору у підземних водах Полтавської області.
Кондрашова К.Г. Превенція в системі підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності.
Кондрашова Л.В. Інтелектуальна задача як засіб підготовки майбутнього педагога до науково-дослідницької роботи.
Коренева І.М. Особливості практичного етапу дослідження підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку.
Кортес Х.І., Алєксєєва Г.М. Використання засобів електронного навчання в закладах вищої освіти.
Кравченко З.І. Особливості вивчення теоретичного матеріалу курсу алгебри і початків аналізу.
Кравченко Л.М., Білик Н.І. До проблеми професійної мобільності сучасних менеджерів освіти.
Кравченко Н.В., Горбатюк Л.В., Фурса О.О. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів.
Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. Проектно-дослідницька діяльність студентів-магістрантів – необхідна складова формування їх професійної компетенції.
Красножон О.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у математичній підготовці майбутніх учителів математики.
Кривильова О.А., Чернєга О.А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів практичного навчання: аксіологічний підхід.
Крицька І.О., Цина А.Ю. Концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні.
Кугай Н.В., Калініченко М.М. Метод проектів у формуванні методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики.
Кулик Л.О., Сердюк З.О. Використання компетентнісних завдань під час професійної підготовки вчителів математики й фізики.
Курило О.Ю. Творча діяльність у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі.
Лаврик В.В., Межуєв В.І. Особливості впровадження робототехніки в освітній процес вищої школи.
Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Благий О.С., Шапошник А.М. Умови реалізації професійної спрямованості навчання основ хімічної технології студентів підготовчих відділень.
Лазаренко А.С. Вплив сучасних інформаційних джерел на процес навчання фізики.
Лазаренко А.С. Формування наукового світосприйняття майбутніх учителів фізики на основі задачного підходу.
Ленчук І.Г., Працьовитий М.В. Проекціювання і позиційна визначеність зображень.
Лиходєєва Г.В. Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії до БДПУ за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) у 2016-2019 роках.
Лягушин С.Ф., Соколовський О.Й. Виклики комп’ютеризації та фізико-математична освіта.
Малихін А.О. До питання приоритетів розвитку педагогічної освіти в країнах Західної Європи.
Мартинюк О.О. Google Classroom сервіс для контролю знань учнів з фізики.
Матвєєв Ю.В. Проблеми дизайнерської підготовки майбутніх фахівців професійної освіти у галузі легкої промисловості.
Матвєєва С.Ю., Онищенко Г.В. Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики засобами сучасних ІКТ.
Мацюк В.В. Особливості реалізації комп’ютерно-орієнтованого навчання алгебраїчних дисциплін.
Меняйлов С.М., Подласов С.О., Чижська Т.Г., Пустовий О.М. STEM орієнтоване навчання фізики.
Михайленко І.В., Нестеренко В.О. Математична підготовка іноземних студентів в системі фундаменталізації освіти.
Михайленко Л.Ф. Професійний розвиток вчителів математики як педагогічна проблема.
Мороз І.О., Іваній В.С., Дємєнтьєв Є.А., Щупачинська А.В. Методичне обґрунтування варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського.
Наконечна Л.Й. Використання педагогічного контролю для забезпечення якості підготовки вчителів.
Огуй С.В. Педагогічні умови формування організаційно-методичної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу.
Онуфрієнко О.Г. Формування алгоритмічного мислення у процесі навчання майбутніх учителів математики.
Отреп’єва Ю.О. Впровадження кейс-технології як інноваційний напрям розвитку освіти.
Охріменко Л.С. Традиційний орнамент на вишитих чоловічих сорочках Полтавщини.
Павленко А.І. Методи типології і класифікації у фізичних дослідженнях і дидактиці фізики.
Павленко Л.В. Репозитарій розв’язаних прикладних завдань студентами як підґрунтя для успішного працевлаштування.
Павленко М.П. Самопрезентація практичного досвіду здобувачів вищої освіти в галузі комп’ютерних технологій.
Панова С.О. Засоби та шляхи реалізації міжпредметних зв’язків математики та інформатики.
Паращич О.С. Проблеми реалізації профільного навчання в класах фізико-математичного профілю закладів середньої освіти ІІ ступеня.
Перегудова В.І. Організація програмованого навчання студентів у процесі розв’язання задач з технічної механіки.
Перерва В.В. Складові фахової терміносистеми майбутнього вчителя біології.
Петрончик В.В. Впровадження технологій дистанційного навчання в шкільну систему навчання.
Петруньок Т.Б. Висвітлення сучасних досягнень у галузі рідких кристалів у навчанні фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії.
Подласов С.О., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. Готовності абітурієнтів до вивчення фізики в університеті. Результати олімпіад 2018 та 2019 років.
Поляков С.В. Шляхи використання 3D-друку на уроках трудового навчання.
Полякова-Лагода М.В. Соціокомунікативна стратегія сучасної бібліотеки.
Плотнікова О.Л. Особливості викладання математики на засадах компетентнісного підходу в морському коледжі.
Предибайло О.В. Організаційні та технологічні аспекти підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до ЗНО з математики.
Прилипко В.М. Правова компетентність фахівців інженерних спеціальностей: вимоги освітніх стандартів і програм.
Рутковська О.М. Організація позаурочної діяльності школярів з трудового навчання засобами самостійної роботи з виконання домашніх завдань.
Савенко В.І. Технології формування творчої особистості учня на уроках трудового навчання.
Савенко І.В. Розвиток світогляду майбутнього вчителя технологій засобами дизайну.
Савицька О.С. Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання.
Савченко А.Г. Актуальні проблеми підготовки вчителя технологічної освіти у педагогічній спадщині В.К.Сидоренка.
Савченко В.Ф. Проблема формування фахових комунікативних компетентностей у малих групах студентів – майбутніх учителів фізики.
Скоч Н.В. Чинники підвищення ефективності інтегрованих уроків з предметів природничо-математичного циклу.
Смоліна І.С. Використання електронного тестування для визначення якості знань майбутніх фахівців.
Сосницький О.В. Проблема формалізації поняття людини і принципова загально-наукова недостатність сучасних гуманітарно-орієнтованих досліджень.
Срібна Ю.А. Художні особливості декорування вишивкою компонентів сучасного жіночого одягу.
Строгонова Т.В. Використання LMS Moodle для організації підготовчих курсів з математики у медичному ВНЗ.
Титаренко В.М. Формування системи знань учнів 5-9 класів про національні традиції українського народу при виконанні творчих проектів.
Титаренко В.П. Національно-патріотичний потенціал декоративно-прикладної творчості.
Титаренко О.О. Дослідницька діяльність як засіб формування екологічної компетентності майбутнього вчителя технологічної освіти.
Тітова А.В. Завдання здоров’язбережувальної діяльності учнів на уроках трудового навчання.
Ткач М.О. Зміст, структура та особливості поняття театральної педагогіки як інноваційної технології у навчанні математиці.
Ткаченко А.В., Кулик Л.О., Романенко Т.В., Христенко Т.М. Комп’ютерне моделювання як засіб формування предметних компетентностей з фізики студентів університетів.
Ткаченко Ю.А. Навчання елементів нанотехнологій у шкільному курсі фізики.
Томковід Г.В. Відеопідтримка уроків у системі компетентнісно орієнтованого навчання математики в школі..
Точиліна Т.М. Підвищення ефективності розвитку пізнавальної активності студентів-медиків при вивченні медичної та біологічної фізики в медичному університеті.
Філіпенко І.І. Сучасні методи викладання курсу фізики у технічному закладі вищої освіти в умовах обмеження часу.
Філонич О.В. Методика комп’ютерного заміщення при проектуванні одягу та його оздобленні етноелементами.
Фісаченко О. О. Використання сучасних інформаційних технологій як засіб формування предметних компетентностей на уроках математики.
Халітов В.І. Формування безпечних умов життєдіяльності учнів як запорука культури і безпеки праці.
Хатько А.В. Хмароорієнтоване навчання проектній діяльності на уроках технологій.
Хлопов А.М. Застосування векторів у підготовці вчителя освітньої галузі «Технології».
Циганок В.Г. Формування екологічного мислення учнів у процесі написання наукових робіт у МАН.
Черемісіна Т.О. Підготовка майбутніх учителів технологій до реалізації конструкторських завдань.
Чернявська О.В. Історія і досвід підготовки фахівців бібліотечної справи в Олександрійському училищі культури.
Чернявський В.В. Формування автономної освітньої діяльності з фізики засобами дистанційного навчання на основі мережного середовища.
Чистякова Л.О. Формування екологічного мислення та світогляду на уроках трудового навчання та технологій у середній і старшій школі.
Чувасов М.О. Технологізація фахової підготовки як засіб формування готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до науково-дослідної роботи.
Чувасова Н.О. Концептуальні положення стратегії розвитку творчого потенціалу студентів у процесі науково-дослідної роботи.
Чуприна Г.П. Формування компетенції інформаційного дизайну у підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
Шах І.В. Опис методів системного використання засобів акторського мистецтва на уроках трудового навчання.
Шерстньова І.В. Педагогічна складова професійної компетентності майбутніх учителів математики.
Шишкін Г.О., Бандуров С.О., Близнюк Д.П. Підготовка студентів-фізиків до експериментальної дослідницької діяльності.
Школа О.В. Проблеми формування і діагностики наукового світогляду майбутніх учителів фізики.
Шпортюк С.М. Студентське самоврядування – засіб національно-патріотичного виховання молоді.
Ярхо Т.О., Ємельянова Т.В., Легейда Д.В. Про доцільність введення узагальненого повторювального курсу елементарної математики в сучасних технічних ЗВО.
Onishchenko S. Principles for organizing inclusive education.
Wornalkiewicz W.. Conversion of audio file to text file.
Тажиев З.Р. Потребность воды озимой пшеницы в условиях луговых почв хорезмской области..
Toshxonov A. Kimyo va matematika o’rtasidagi o’zaro aloqadorlik..
Барканов А.Б. Професійно орієнтоване навчання фізики в агротехнологічних коледжах.
Дудукалова О.С. Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в умовах євроінтеграції.
Завальнюк О.С. Критерії, показники та рівні ефективності організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії.
Іванова Я.А. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики в основній школі.
Косогов І.Г. Фізико-технічне моделювання у формуванні практико-оріентованих знань.
Кудря О.В. Формування у студентів пізнавального інтересу під час вивчення технологічного практикуму.
Лаврентьєва О.О. Методичні підходи до підготовки докторів філософії інженерно-педагогічного профілю.
Морозов О.О. До питання навчанні математичного моделювання в ЗОШ.
Пулим К.Ю., Волкова Т.В. Забезпечення безпеки комп’ютерних систем і мереж навчального закладу освіти.