Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Ліпич Вікторія Миколаївна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2011)
Грамота ректора БДПУ (2013 р.)
Подяка мера (2014 р.)
Нагрудний знак “За наукові та освітні досягнення” (Нак. № 41-к від 30 січня 2015 р.)
Грамота Верховної Ради України (Нак. № 797-к від 27 листопада 2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000218921102

Google Scholar

fdLW3WoAAAAJ&hl

Researcher iD

D92882019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoria_Lipic

Контактна інформація

Електронна скринька: vn_lipich@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету зі спеціальності «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури. Упродовж 2000–2003 рр. навчалася у цільовій аспірантурі при Запорізькому державному університеті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові XI–XVIII ст.» при Запорізькому державному університеті зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Білоусенко). У 2008 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

 

Досвід роботи

Упродовж 1990–1992 рр. працювала вчителем Бердянської ЗОШ № 12. З 1993 р. обіймала посаду асистентки кафедри української мови та літератури  Бердянського державного педагогічного інституту. У 2003 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри української мови БДПУ, а з 2006 р. – на посаду доцентки цієї ж кафедри. У 2012 р. переведена на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 2007–2009 рр. виконувала обов’язки завідувачки кафедри української мови Інституту філології БДПУ. З вересня 2009 р. до листопада 2010 р. працювала заступником директора Інституту філології з навчально-методичної роботи. З грудня 2010 р. до грудня 2016 р. виконувала обов’язки координаторки наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2016 р. призначена проректоркою з науково-педагогічної роботи БДПУ. З вересня 2021 р. переведена на посаду доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – історичний словотвір.

Авторка близько 50 публікацій, зокрема 1 одноосібної та 3-х колективних монографій, 4-х навчальних посібників (1 – з грифом МОН України), статей.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), грамотою ректора БДПУ (2013 р.), подякою мера (2014 р.), нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.), грамотою Верховної Ради України (2017 р.), подякою голови ЗОДА (2018 р.), грамотою Запорізької обласної ради (2019 р.), медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2020 р.).

 

Інші види діяльності

Була членкинею журі обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України, І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Декілька років поспіль була уповноваженою особою регіонального Центру оцінювання та якості освіти під час процедури складання ЗНО.

З листопада 2021 р. виконує функції екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови. Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим терміном навчання «Середня освіта (українська мова і література)».

 

Основні публікації

 1. Ліпич В. М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників української мови ХІ–ХVІІІ ст.): монографія. Донецьк:: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. 224 c.
 2. Сучасна українська літературна мова: синтаксис: навч. посіб. / О. І. Попова, В. М. Ліпич. Бердянськ, 2012. 363 с.
 1. Ліпич В. М. Основи комунікативної лінгвістики. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 399-429.
 2. Ліпич В. М., Правда Н. М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників): монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. 224 с.
 3. Lipych V. Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(3). P. 113–124. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
 4. Ліпич В. М. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 150 с.
 5. Lipych Viktoria, Popova Olha The specific of suffixation in the composite-suffixal way of creating nouns. The role of sciience in society susstaiible development: monograph. Katowice, 2020. Р. 186–190.
 6. Lipych V. The word-forming motivation for lexical innovations in the cognitive space (based on ukrainian- and english-speaking sources). Amazonia Investiga / Vusyk, H., Pavlyk, N., Hlazova S., Alieksieieva, L. 2022. Vol. 11 (52). P. 232– Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
 7. Ліпич В. Функційно-семантичний потенціал форманта -к(а) у композитно-суфіксальній деривації іменників на позначення термінологічних понять в українській мові. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колективна монографія. / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 76–85.
 8. Lipych V. Status of the Ukrainian Language in the Context of Global Challenges and Military Aggression (Based on the Material of the Modern English-Language Press). World Journal of English Language / Hanna Vusyk, Hlazova S, Nelia Pavlyk, Nataliia Kovalenko. Vol. 13 (2). Р. 242−247. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Ліпич В. М. Композити-інструментальні найменування з формантом -к(а) в історії української мови: Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 3–4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 80–82.
 2. Ліпич В. М. Основи комунікативної лінгвістики. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 399–429.
 3. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в історії української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 40. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. С.127–132.

 

2016

 1. Ліпич В. М., Правда Н. М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників): монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. 224 с.
 2. Ліпич В. М. Інструментальні найменування з нульовим формантом у сучасній українській мові. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 березня 2016 року) / редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький. Ченстохов –Ужгород–Дрогобич: Посвіт, 2016. С.133–135.
 3. Ліпич В. М. Метод дослідження семантики композитних дериватів. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства: матеріали науково-практич. Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2016. С. 72–77.

 

2018

 1. Ліпич В. М., Стовбур Л. М. Науковець і вчитель – Петро Іванович Білоусенко. Українська мова. № 3. 2018. С. 27–35.

 

2019

 1. Ліпич В. М. Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників. Наукові записки БДПУ: серія: Філологія.Вип. 18. С.127–134.
 2. Ліпич В. М. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 150 с.

 

2020

 1. Lipych Viktoria, Popova Olha The specific of suffixation in the composite-suffixal way of creating nouns. The role of sciience in society susstaiible development: monograph. Katowice, 2020. Р. 186–190.

 

2021

 1. Ліпич В. М., Шульженко А. С. Семантичні особливості фразеологізмів на позначення змішаних відчуттів людини: зіставний аспект. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. С. 201–206.

 

2022

 1. Lipych V. The word-forming motivation for lexical innovations in the cognitive space (based on ukrainian- and english-speaking sources). Amazonia Investiga / Vusyk, H., Pavlyk, N., Hlazova S., Alieksieieva, L. 2022. Vol. 11 (52). P. 232–239. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
 2. Ліпич В. Функційно-семантичний потенціал форманта -к(а) у композитно-суфіксальній деривації іменників на позначення термінологічних понять в українській мові. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колективна монографія. / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 76–85.
 3. Ліпич В. Стилістичні особливості категорії роду іменників в українському художньому мовленні. The 16th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 7–9, 2022) BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Р. 247–253.
 4. Ліпич В. Флорономени із суфіксом -ник у композитно-суфіксальній підсистемі українського іменника. The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11–13, 2022) MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. С. 213–219.
 5. Ліпич В. Функційно-семантична дистрибуція формантів на позначення осіб у композитно-суфіксальній деривації української мови. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 100–104.
 6. Ліпич В. Структурні типи зоокомпозитів із суфксом -к(а) у сучасній українській мові. «Співи землі: біологія та екологія в літературі та культурі»: матеріали Міжнародної наукової конференції (22–23.09.2022 р.). Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 294–297.

 

2023

 1. Lipych V. Status of the Ukrainian Language in the Context of Global Challenges and Military Aggression (Based on the Material of the Modern English-Language Press). World Journal of English Language / Hanna Vusyk, Hlazova S, Nelia Pavlyk, Nataliia Kovalenko. 2023. Vol. 13 (2). Р. 242−247. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 
 2. Ліпич В. М., Кузьменко О. Ю., Беркещук І. С. Філологічна наука й освіта України в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття: трансформація і сучасні вектори розвитку. Академічні візії. 2023. Вип 16. https://academy-vision.org/index.php/av/issue/view/13.
 3. Динаміка лексико-словотвірних типів композитів з формантом -иц(я) у новій українській мові. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 90. С. 179–182.
 4. Ліпич В. М. Наукове життя. Хроніки конференції. Мовознавство. 2022. № 6. С. 76–80.
 5. Ліпич В. М. Процеси неологізації в українському воєнному дискурсі. Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. P. 418–424.