Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Глазкова Ірина Яківна

докторка педагогічних наук, професорка,

професорка кафедри іноземних мов і методики викладання
декан факультету філології та соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Подяка Міністерства освіти і науки України
Почесна грамота Запорізького обласного управління освіти (2010 р.)
Почесні грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2005 р., 2008 р., 2009 р., 2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

vOJ898gAAAAJ&hl

Researcher iD

E27082019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: iy_glazkova@ukr.net

 

Кваліфікація

У 2008 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, болгарська)»,  присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови, болгарської мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

Упродовж 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2004 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності» при Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка В. М. Гриньова). У 2008 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов.

Упродовж 2010–2013 рр. навчалася в докторантурі при Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання та подолання педагогічних бар’єрів у професійній діяльності» при Класичному приватному університеті м. Запоріжжя  зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – докторка педагогічних наук, професорка В. М. Гриньова). У 2015 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри  іноземних мов і методики викладання.

 

Досвід роботи

Упродовж 1999–2002 рр. працювала вчителем англійської мови в Бердянській загальноосвітній школі №1. З 2002 р. до 2006 р. обіймала посаду старшої викладачки кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. У 2006 р. переведена на посаду доцентки цієї ж кафедри. З 2015 р. обіймає посаду професорки кафедри іноземних мов і методики викладання. Упродовж 2014–2016 рр. виконувала обов’язки завідувачки кафедри іноземних мов і методики викладання. У 2016 р. призначена на посаду декана факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – бар’єри іншомовного спілкування, методи та прийоми їх запобігання та подолання.

Авторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3-х одноосібних монографій, 2-х одноосібних навчальних посібників, співавторка 3-х колективних навчальних посібників, 92-х наукових статей.

Є членкинею спеціалізованої вченої ради Д.18.092.01 Бердянського державного педагогічного університету із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою кандидатських та докторських дисертацій:

Маракли Еміне Шевкетівни «Підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах республіки Туреччина», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на здобуття наукового ступеня кандидата  педагогічних наук за спеціальністю  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2021 р.

Лю Чана «Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР», поданої до разової вченої ради ДФ 64.053.034 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 2021 р.

Була гаранткою освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Мова і література (англійська). Болгарська мова» спеціальності 014.021 Середня освіта (англійська мова і література).

 

Нагороди

Нагороджена Почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2005 р., 2008 р., 2009 р., 2014 р.), Подякою Міністерства освіти та науки України (2007 р.), Почесною грамотою Запорізького обласного управління освіти (2010 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2015 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2017 р.), Почесною грамотою Запорізької  обласної державної адміністрації (2018 р.).

 

Інші види діяльності

Упродовж 2006–2008 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2015 р. брала участь у конкурсі на отримання індивідуального міжнародного гранту з академічних обмінів  імені Фулбрайта «Study of the U.S. Institutes for Scholars» («Вивчення інститутів США для науковців») і стала фіналістом цієї програми. Стажування відбувалося з 27.05.2015 до 02.07.2015 у Каліфорнійському державному університеті, кампус м. Чико, США (сертифікат учасника).

У 2016 р. стала лауреатом восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» у тематичній номінації  «Інноваційні підходи до вивчення  англійської мови в навчальних закладах».

У 2017 р. отримала індивідуальний грант на наукове стажування «Civic Engagement» на о. Мадейра (Португалія) за підтримки Держдепартаменту США.

У 2017 р. була виконавцем грантової програми «English Access Microscholarship Program 2017–2019» за підтримки Project Harmony International та U. S. Embassy in Ukraine.

У 2019 р. підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки», що відбувся в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Крива Кристина, 1 місце).

 

Основні публікації

 1. Глазкова І. Англійська мова. Кредитно-модульний курс: навч. посіб.  (Рекомендовано МОН України, лист № 1.4/18-Г-2028  від 21.11.2007 р.). Донецьк: Юго-Восток, 2008. 397 с.
 2. Глазкова І. Країнознавство: навч. посіб. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2009. 186 с.
 3. Глазкова І., Школа І. Позакласна робота з іноземної мови: інтерактивні методи: навч. посіб. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2009. 131 с.
 4. Глазкова І. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2007. 189 с.
 5. Глазкова І. Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів: монографія. Бердянськ: Видавництво О.В. Ткачук, 2013.  416 c.
 6. ГлазковаІ. Запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у навчальному процесі: навч. посіб. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2013.  137 с.
 7. Глазкова І., Школа І. English. Learning through Barriers + СD: навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-11127 від 09.07.2013 р.). Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.  415 с.
 8. Глазкова І. Бар’єрна педагогіка: монографія. Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2014. 307 c.
 9. Zagorodnova V., Panova N., Cherezova I., Glazkova I., Nischeta V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8 (1). Р. 55–66.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 10. Glazkova І., Bukhalo О. Multiprofessional approach to emotionally developing environment for children suffered from the armed conflict. Міждисциплінарні дослідження складних систем. Київ: НПУ імені Драгоманова, 2019. Вип. 14. С. 83–95. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 11. Glazkova, I., Khatuntseva S., Yaroshchuk  L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Vol. 12 (3). Р. 144–162. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 12. Glazkova I., Chervenko O., Rybinska Y. Love’s Ability to Transcend Time and Space in “The English Patient” and “The Painted Veil” Novels. Cogito. Multidisciplinary research journal. Bucharest, 2020. Vol. ХІІ, no. 4/ December. P. 288–246. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.
 13. Glazkova, I., Khatuntseva, S., Vaseiko, Y., Shymanovych I., & Yaroshchuk, L. Future teachers’ training to application of cognitive  barriers in professional activities during the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga. 2022. 11(50). P. 66–78. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Глазкова І. Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання. Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015.  Вип. 12. С. 73–76.
 2. Глазкова І. Я. Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2015.  Вип. 1.  С. 210–216.
 3. Глазкова І. Я. Акмеологічні засади формування у майбутніх філологів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів. Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукр. наук. конф.: зб. тез (м. Бердянськ, 21–22 травня 2015 р.) / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015.  С. 32–36.
 4. Глазкова И. Я. Педагогические барьеры субъектов учебного процесса: монография. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, 2015. 182 c.
 5. Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр як засіб активізації професійного саморозвитку майбутніх учителів іноземних мов. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали V Всеукр. наук. конф. романістів (м. Одеса, 17–18 вересня 2015 р.). Одеса: ОНУ, 2015. С. 119–120.

 

2016

 1. Glazkova I. Teacher training and development in the USA: models and challenges. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. 398 с.
 2. Глазкова І. Я. Пізнавальний бар’єр як засіб активізації навчальної діяльності майбутніх учителів-філологів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр.  Одеса: ПНПУ, 2016.  Вип. 8.  C. 217–221.

 

2017

 1. Глазкова І. Я. Бар’єри формування інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутнього вчителя. Збірник наук праць «Педагогічні науки».  Херсон, 2017.  Вип. LXXVІІ.  Т. 2.  С. 37–41.
 2. Глазкова І. Я. Бар’єрна педагогіка в контексті реалізації ідей сталого розвитку суспільства. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / ред. В. В. Кузьменко.  Херсон: КВНЗ «Херсон академія неперервної освіти», 2017.  Вип. 35.  С. 42–47.
 3. Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр в освітньому середовищі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: «Педагогічні науки».  Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2.  С. 17–21.

 

2018

 1. Глазкова І. Я. Подолання бар’єрів іншомовної діяльності. Інтерналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р.). Маріуполь: МДУ, 2018. С. 226–227.
 2. Глазкова І. Я. Techniques for teaching low-perfoming students. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Мелітополь,  27–28 вересня 2018 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. С. 223–225.

 

2019

 1. Глазкова І. Я. Класифікація бар’єрів оволодіння учнями профільної школи іншомовною діяльністю. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія «Педагогічні науки». Бердянськ: БДПУ, 2019.  Вип. 2.  С. 135–143.
 2. Zagorodnova V., Panova N., Cherezova I., Glazkova I., Nischeta V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8 (1). Р. 55–66.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 3. Glazkova І., Bukhalo О. Multiprofessional approach to emotionally developing environment for children suffered from the armed conflict. Міждисциплінарні дослідження складних систем. Київ: НПУ імені Драгоманова, 2019. Вип. 14. С. 83–95. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

 

2020

 1. Yuliia Rybinska, Iryna Нlazkova, Oksana Chervenko, Taisiia Ponochovna-Rysak, Larysa Gyba. The Highlights of Multicultural Education in Canada. Культура і мистецтво у сучасному світі. Київ: КНУКіМ, 2020. Вип. 21. С. 148–159.
 2. Glazkova I., Khatuntseva S., Yaroshchuk  L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Vol.12 (3). Р. 144–162. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 3. Глазкова І. Я. Навчальний діалог як засіб формування цінностей учнів профільної школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія «Педагогічні науки». Бердянськ: БДПУ, 2020.  Вип. 1. С. 10–17.
 4. Glazkova I., Chervenko O., Rybinska Y. Love’s Ability to Transcend Time and Space in “The English Patient” and “The Painted Veil” Novels. Cogito. Multidisciplinary research journal. Bucharest, 2020. Vol. ХІІ, no. 4/ December. P. 288–246. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.

 

2021

 1. Hlazkova I. The issue of polycultural competence formation in Ukraine and Chine. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol. 11(1). P. 238–245.
 2. Hlazkova I.  Breaking-up activities. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25–26 листопада 2021 року, Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ, 2021. С. 252–255.

 

2022

 1. Glazkova, I., Khatuntseva, S., Vaseiko, Y., Shymanovych I., & Yaroshchuk, L. Future teachers’ training to application of cognitive  barriers in professional activities during the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga. 2022. 11(50). P. 66–78. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.
 2. Khatuntseva S., Glazkova І., Khatuntseva О. Issue of barriers of self-knowledge in the process of formation of future specialists’ readiness for self-improvement. Scientific notes of Berdyan State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences: coll. of science Ave. Issue 2. Berdyansk: BDPU, 2022. P. 455–463.

 

2023

 1. Хатунцева С. М., Глазкова І. Я. Забезпечення безбар’єрного доступу українцям – вимушеним мігрантам до здоров’язбережувального середовища. Збірник матеріалів Міжнародного форуму «Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу» (16 лютого 2023 року). Київ, 2023. С. 115–117.
 2. Хатунцева С. М., Глазкова І. Я. Мультимодальність у комунікаційному процесі. Збірник тез наукових доповідей учасників V міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023.  С. 72–73.
 3. Хатунцева С. М., Глазкова І. Я., Ляхова І. М. Забезпечення безбар’єрного доступу до здоров’язбережувального освітнього середовища. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. 2023. С. 410–418.
 4. Hlazkova I. Barriers, people face with in different countries. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя–Мелітополь, 12–13 травня 2023 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. С. 277–279.
 5. Hlazkova I. Facilitated group discussion in teacher training model. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 18 травня 2023 р.). Електронний ресурс / упоряд.: Герасименко Ю. А., Шиманович І. В. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 61–63.