Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Федорик Юрій Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

uvjldasKpnIRWzE

Researcher iD

E-2267-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

0000-0003-4537-966X

Біографія

Доцент кафедри історії України соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Народився 30 січня 1983 р. у м. Київ. У 2004 р. закінчив соціально-гуманітарний факультет БДПУ за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

З вересня 2004 по червень 2005 р. учасник програми польського уряду «Стипендія для молодих науковців», стажувався у Варшавському університеті та Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.

З жовтня 2005 по серпень 2009 р. навчався в аспірантурі Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща) на гуманітарному факультеті, інституті історії, кафедрі історії Польщі ХІХ ст., під керівництвом д-ра Яна Левандовського. Захист кандидатської дисертації по темі «Православне духовенство у Царстві Польському у 1875-1905 рр.» відбувся у листопаді 2010 р. Отримав у Польщі диплом доктора гуманітарних наук зі спеціальності «Нова історія». У жовтні 2011 р. пройшов нострифікацію дисертації в Україні у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 19 січня 2012 р. присуджений науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. З вересня 2014 р. являється доцентом кафедри історії України. З вересня 2016 р. – доцентом кафедри історії та філософії.

Працює у БДПУ з 1 січня 2010 р.

НАГОРОДИ

Подяка міського голови м. Бердянська О.А. Бакая «за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, плідну науково-педагогічн діяльність та з нагоди Дня працівників освіти» (2015 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації «за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду та з нагоди Дня науки у 2015 році» (Наказ Департаменту від 05.05.2015 р. № 0261, м. Запоріжжя)

Основні публікації

2005

Fedoryk J. Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia w poszukiwaniu samoidentyfikacji (1905-1921) / J. Fedoryk // Koło Historii. Materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin, 2005. – S. 29-37.

2007

Федорик Ю. Міжрелігійні стосунки на Холмщині та Підляшші в 1815-1905 рр. у контексті розвитку національних рухів / Ю. Федорик // Ціннісно-смисловий універсам людини. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – С. 72-84.

2008

Федорик Ю. Антиуніатська політика царської влади в кінці XVIII-XIX ст., та її вплив на національно-релігійні відносини на колишніх східних землях Речі Посполитої / Ю. Федорик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 129-135.

Федорик Ю. Організація та розвиток Православної церкви в Польському Королівстві у 1834-1875 роках // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 13. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 158-161.

Fedoryk J. Organizacja i rozwój struktury kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1905 / J. Fedoryk // Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. – T.VII. : Historia Polski pod zaborami. – Kraków, 2008. – S. 9-14.

Fedoryk J. Stosunki wyznaniowe na Chełmszczyźnie i Podlasiu w latach 1815-1905 w kontekście rozwoju ruchów narodowych na tym terenie / J. Fedoryk // TEKA Komisji Historycznej. – T.V. – Lublin, 2008. – S. 7-16.

2010

Fedoryk J. Rozwój struktury organizacyjnej rosyjskiego Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1834-1905 / J. Fedoryk // RES HISTORICA. – T. 30. – Lublin, 2010.– S. 71-77.

Fedoryk J. Listy księdza Łuki Cybika do Osipa Andriejewicza Markowa jako źródło do historii stosunków religijno-narodowościowych w Chełmszczyźnie i Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku / J. Fedoryk // Almanach Historyczny. – T.12. – Kielce, 2010.– S. 148-162.

Fedoryk J. Liczebność i struktura wewnętrzna duchowieństwa prawosławnego w wikariacie lubelskim w latach 1875-1905 / J. Fedoryk // Studia Archiwalne. – T.3. – Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2010. – s. 49-60.

2012

Федорик Ю. Релігійна політика царської влади на Холмщині та Підляшші у 1864-1875 рр. в контексті реалізації населенням права на свободу віросповідання / Ю. Федорик // Права людини в контексті Загальної декларації прав людини / За ред. І.В. Алєксєєнко. – Випуск IV – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 447-455.

Федорик Ю. Устрій та адміністративна структура Холмсько-Варшавської єпархії / Ю. Федорик // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політех. – Вип. 24. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 63-71.

Федорик Ю. З історії національно-релігійної боротьби на південноукраїнських землях: греко-уніати Царства Польського у Херсонській та Катеринославській губерніях в останній чверті ХІХ ст. / Ю. Федорик // Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 24. – К., 2012. – С. 387-397.

Fedoryk J. Kasata unii i stanowienie prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w Królestwie Polskim / J. Fedoryk // Almanach Historyczny. – T. 14. – Kielce, 2012. – S. 141-149.

2014

 1. Федорик Ю. Православне населення в Холмсько-Варшавській єпархії 1875-1905 роках / Ю. Федорик // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 17. – Рівне, 2014. – С. 95–98.

2015

 1. Федорик Ю. Іноземні віросповідання на Холмщині та Підляшші у 1875-1905 роках / Ю. Федорик // Мандрівець. – № 3(117). – 2015. – С. 62–66.
 2. Федорик Ю. Освіта православного духовенства Холмсько-Варшавської єпархії (1875-1905 рр.) / Ю. Федорик // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 101 (10). – С. 25-29.
 3. Федорик Ю. Територіальне та соціальне походження православного духівництва у Царстві Польському в 1875 – 1905 роках / Ю. Федорик // Мандрівець. – № 5(119). – 2015. – С. 19–22.
 4. Федорик Ю. Рецензія книги «Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats, ред.: Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк, Люблин-Москва 2014, ss. 465.» / Ю. Федорик // Studia Europejskie. – 2015. – nr 4. – S. 199-203.

2016

 1. Федорик Ю. Кількісний склад православного духовенства в Царстві Польському в 1875 – 1905 роках / Ю. Федорик // Мандрівець. – № 2(122). – 2016. – С. 71–73.
 2. Федорик Ю. Ідеологічна діяльність православних церковних братств у Царстві Польському напр. ХІХ – на поч. ХХ ст.ст. / Ю. Федорик // Православ’я в Україні: збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.), під ред. д. богосл. н. проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Куковальської та ін. – К. : Київська православна богословська академія, 2016. – С. 764–774.

Монографії

Федорик Ю.В. Православне духовенство в Царстві Польському в 1875-1905 роках : монографія / Ю.В. Федорик. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 342 с.

Федорик Ю. Актуальные вызовы, тенденции и перспективы экономического развития Украины на фоне российско-украинского конфликта / Ю. Федорик // Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество / ред.: Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк. – Люблин-Бердянск, 2017. – С. 239-262 (співатор, технічний редактор та перекладач з польської мови міжнародної монографії: Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество / ред.: Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк. – Люблин-Бердянск, 2017. – 287 с.).

Гранти та стипендіальні програми

Участь в стипендіальній програмі міністра закордонних справ РП Влодзімєжа Цімошевича «Стипендія для молодих науковців». Протягом вересня 2004 р. стажування відбувалося під керівництвом директора Студій Східної Європи Варшавського університету Яна Маліцького. З жовтня 2004 р. проходив стажування в Университеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні під керівництвом професора, ґабілітованого доктора Яна Левандовского.

Дослідницький проект «Вплив російсько-українського конфлікту на безпеку країн Вишеградської групи» (в рамках гранту «Think Visegrad Fellowship 2015»). Під час реалізації гранту проходив наукове стажування в Інституті Центрально-Східної Європи (Люблін, Польща), консультувався з польськими дослідниками-фахівцями тематики національної й регіональної безпеки в Центрально-Східній Європі на тлі російсько-українського конфлікту, а також проводив наукові дослідження в архівах й бібліотеках м. Любліна.

Найголовніші міжнародні науково-практичні конференції, семінари, літні школи:

Участь у Варшавській Східноєвропейській конференції (20-22 липня 2005 р.)

Участь в XIV Всепольському з’їзді студентів-істориків та молодих вчених Польщі у Вроцлаві, тема доповіді: «Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia w poszukiwaniu samoidentyfikacji (1905-1921)» (30 березня – 02 квітня 2006 р.).

Участь у X Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих вчених в Українському католицькому університеті у Львові. Тема доповіді: «Міжрелігійні стосунки на Холмщині та Підляшші в 1815-1905 рр. у контексті розвитку національних рухів на тих теренах» (23-24 березня 2007 р.)

Участь у Варшавській Східноєвропейській конференції (19-21 липня 2007 р.)

Липень 2007 – участь в XVII Східній літній школі, організованій Студіями Східної Європи Варшавського університету

Участь в Днях науки Європейського колеґіуму польських та українських університетів (м. Люблін, Польща), в роботі історичної секцій. Тема доповіді: «Релігійна політика царської влади та розвиток національних рухів на Холмщині та Підляшші в 1875-1905 рр.» (26 жовтня 2007 р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих вчених в Українському католицькому університеті у Львові. Участь в роботі історичної секції. Тема доповіді: «Вплив політики царської та міжвоєнної польської влади на посилення релігійних і національних конфліктів на Холмщині та Підляшші напр. XIX – I пол. XX ст.ст.» (11-12 квітня 2008 р.).

Участь в конференції «Історія степової України XVII – XIX ст.ст.», організованій в Запорізькому національному університеті. Тема доповіді: «З історії національно-релігійної боротьби на південноукраїнських землях: греко-уніати Царства Польського у Херсонській та Катеринославській губерніях в останній чверті ХІХ ст.» (1-2 червня 2012 р.).

Участь в міжнародній конференції «Мова та суспільство», організованій в Бердянському державному педагогічному університеті. Тема доповіді: «Етнолінгвістична характеристика населення Холмщини та Підляшшя в етнографічно-статистичних дослідженнях II пол. XIX – поч. XX ст.ст.» (27-28 вересня 2012 р.).

Участь в науково-практичній конференції «Україна на шляху до будівництва національної держави: історичне насліддя, соціально-політичні реалії й соціально-культурна перспектива», організованій в Ужгороді Карпатським університетом ім. Августина Волошина та Українською богословською академією ім. Кирила та Мефодія. Тема доповіді: «Діяльність москвофільського духовенства на Холмщині та Підляшші в контексті релігійно-національної політики російського уряду на західному пограниччі імперії» (7-9 листопада 2012 р.).

Участь в міжнародній конференції «Chełmszczyzna między imperium a narodami», організованій в Католицькому Люблінському університеті ім. Іоанна Павла II. Тема доповіді: «Rola Cerkwi i inteligencji prawosławnej w formowaniu się ruchu ukraińskiego na Chełmszczyźnie w drugiej połowie XIX w.» (6-9 грудня 2012 р.).

ІІІ Міжнародна конференція молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект» у Бердянському державному педагогічному університеті (20-21 вересня 2013 р.).

Участь в науково-практичній конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність», організованій в Ужгороді Карпатським університетом ім. Августина Волошина та Українською богословською академією ім. Кирила та Мефодія. Тема доповіді: «Греко-католицькі традиції в житті Холмсько-Варшавської православної єпархії в 1875–1905 рр.» (14-15 листопада 2013 р.).

Участь в конференції «Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka», організованій в Католицькому Люблінському університеті ім. Іоанна Павла II. Тема доповіді: «Ukraina Wschodnia pod naporem Rosji. Relacja naocznego świadka» (31 березня 2013 р.).

Участь в українсько-польському семінарі «Wspólna przeszłość, dziedzictwo kulturowe pogranicza i podzielona pamięć historyczna» в м. Хелм (Польща), организований Державною вищою професійною школою в Хелмі та Гуманітарним факультетом Українського католицького університету (УКУ). Тема доповіді: «Chełm w imperium rosyjskim». (19 липня 2015 р.).

Участь в Надзвичайному з’їзді Східної літньої школи у м. Варшава-Ядвішин. Виступ на конференції «Doświadczenie 25-lecia». Тема доповіді: «Polityka religijna władz rosyjskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w. w świetle ówczesnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego» (20-22.07.2015 р.).

Участь в VI Міжнародній науковій конференції, присвяченій 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.), Київська православна богословська академія. Тема доповіді «Ідеологічна діяльність православних церковних братств у Царстві Польському напр. ХІХ – на поч. ХХ ст.ст.» (23 листопада 2016 р.)

Участь в Х ювілейному з’їзді випускників Східної літньої школи Варшавського університету в м. Одесі. Виступ на Міжнародній науковій конференції «Соціальні та політичні трансформації у Центрально-Східній Європі (1917-2017): чинники, досягнення, проблеми», організованій в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Тема доповіді «Socjalny populizm w ukraińskim dyskursie politycznym XX wieku w kontekście ówczesnych wezwań niepodległej Ukrainy» (28-29 червня 2017 р.).

Липень 2019 р. – участь в ІХ Літній школі Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету «Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького»

Протягом роботи в Бердянському державному педагогічному університеті викладав наступні навчальні дисципліни:

 • Етнографія та етнологія
 • Історіографія історії України
 • Історія слов’янських народів
 • Історія України
 • Актуальні питання українського націотворення
 • Актуальні проблеми сучасної історії України
 • Актуальні проблеми сучасної світової історії
 • Історія української культури
 • Історія світової культури ХХ століття
 • Політологія
 • Актуальні питання новітньої історії України
 • Дипломатична історія України
 • Історична географія
 • Нова історія країн Азії та Африки