Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Жваненко Світлана Анатоліївна

Доцент

Кандидат економічних наук

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2018 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000167903317

Google Scholar

EYt11wAAAAJ&hl

Researcher iD

E58442019

Scopus iD

ResearchGate iD

Svetlana_Zhvanenko

Біографія

 

У 2002 році з відзнакою закінчила Бердянський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

У 2005 р. закінчила магістратуру АУІТ «АРІУ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобула диплом магістра, кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2011 році з відзнакою закінчила Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2016-2018 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію  «Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем», за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий керівник  –   доктор економічних наук, професор Захарченко П.В.

У 2003-2004 н.р. працювала в Азовському регіональному ліцеї викладачем дисципліни «Програмування на мові СІ».

Працювала асистентом кафедри математики та інформаційного забезпечення Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (АРІУ ЗНТУ).

У 2010-2012 рр. працювала викладачем на кафедрах математики та інформаційного забезпечення, фінансів, менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу АРІУ ЗНТУ.

З 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

З 2019 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання інноваційної-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Полтавський університет економіки і торгівлі, підвищила кваліфікацію за спеціальністю «Методика викладання дисциплін у вищій школі. Статистика». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 939047 від 04.12.2012 р.)
 2. Бердянський державний педагогічний університет, навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. Дострокове закінчення навчання у зв’язку з захистом дисертації.

(01.12.2015-23.02.2018).

 1. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя): захист канд. дисертації (23.02.2018 р.), диплом ДК № 046841 від 16.05.2018 р.
 2. Сумський національний аграрний університет, підвищення кваліфікації “Вивчення сучасних підходів до викладання фахових і спеціальних дисциплін, розширення та набуття нових компетенцій в педагогічній і науковій діяльності”. №1924 від 25.08.2020 р.
 3. Міжнародне стажування. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій. (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування. «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (20 липня – 7 серпня 2020 року, м. Рига, Латвія).

 

Список наукових праць:

 1. Жваненко С.А., Захарченко П.В. Модель управління інноваційним розвитком національного курортно-рекреаційного комплексу. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 238-249.
 2. Жваненко С.А. Захарченко П.В. Управління інноваційним розвитком національного курортно-рекреаційного комплексу. Соціально-економічні проблеми просторового розвитку: монографія / за ред. В. Дучмали, Т. Несторенко. Бердянськ : ФЛ-П Ткачук А.П., 2015. С. 74-82 .
 3. Жваненко С.А., Захарченко П.В. Моделі оптимізації потенціалу та інноваційного розвитку підприємств національного курортно-рекреаційного комплексу. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : монографія / за ред. А.А. Жигіря. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. С. 289-303.
 4. Жваненко С.А., Захарченко П.В. Модель конкурентоспроможності територіального курортно-рекреаційного комплексу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2016. Вип. 90. С. 78–85.
 5. Жваненко С.А. Конкурентоспроможність курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2016. № 5. С. 182-187.
 6. Жваненко С.А. Курортно-рекреаційна сфера як чинник економічного зростання національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С.73–78.
 7. Жваненко С.А. Інноваційно-інвестиційна діяльність як інструмент розвитку економіки курортно-рекреаційних систем. Ефективна економіка. 2016. Вип. 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5208&p=1.
 8. Zhvanenko S., Zakharchenko Р. Behavior resort-recreation system in the conditions of innovative and market changeability. European Journal of economics and management. 2016. Vol. 2, Part 2. P. 128–145.
 9. Жваненко С. А., Захарченко П.В. Моделі управління позиковими коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 11. С. 46–51.
 10. Жваненко С.А., Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу. Прикладні аспекти прогнозування ровитку економіки України : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 432
 11. Zhvanenko S., Zakharchenko P., Kostenko A. Model of competitiveness of the resort-recreation complex. Innovation technologies in economy and society: monograph / Tetyana Nestorenko, Magdalena Wierzbik-Stronska, Rafal Jendrus. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. 345 p.
 12. Жваненко С. А., Захарченко П. В. Модель оптимальної інвестиційної програми для забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 456 с.

 

Матеріали наукових конференцій:

 1. Жваненко С. А. Системний взаємозв’язок оптимальності та конкурентоспроможності в діяльності курортно-рекреаційних систем. Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами : зб. тез наук. конф. Дніпропетровськ : Нац. металургійна академія України, 2016. С. 167–171.
 2. Жваненко С. А. Системна модель курортно-рекреаційного комплексу. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т, 2016. С. 82–85.
 3. Жваненко С. А. Моделювання економічних трансформацій курортно-рекреаційних систем. Економіко-математичне моделювання : зб. наук. пр. нац. наук.-практ. конф. Київ : КНЕУ, 2016. С. 140–142.
 4. Жваненко С. А. Модель управління коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу. Моніторинг, Моделювання та Менеджмент Емерджентної Економіки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Одес. нац. економ. ун-т, 2017. С. 173–175.
 5. Жваненко С. А. Моделювання попиту на фінансові продукти в умовах інноваційно-інвестиційної економіки. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : зб. тез Міжнар. наук. конф. Харків : Нац. економ. ун-т, 2017. С. 47–49.
 6. Zhvanenko S., Zakharchenko P., Gritsenko M. Мodeling the characteristic of the network economy. Цифрова економіка : зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф. К.: КНЕУ, 2019. C. 87-92.
 7. Zhvanenko S. Modeling of Turbulent Processes in the Economy. 13th Chaotic Modeling and Simulation International Conference. 2020, Florence, Italy.
 8. Жваненко С. А. Модель інвестиційної привабливості курортно-рекреаційної сфери України. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. Р. 51-54

 

 

Наукові публікації  (включені до наукометричних баз, Scopus, Web of Science Core Collection)

Zhvanenko S., Zakharchenko P., Kostenko G. The role of demand for sustainable tourism in local economic growth on the way to green economy. 2021,   http://ceur-ws.org/Vol-2422/, 14 р. (Scopus)