Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Табакова Ганна Іванівна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2012 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000196876290

Google Scholar

oXLrZ6cAAAAJ&hl

Researcher iD

E77242019

Scopus iD

ResearchGate iD

Anna_Tabakova

Біографія

Народилася 2 вересня 1985 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 р. закінчила магістратуру Інституту філології БДПУ, здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача.

2006 – 2007 рр. – секретар Інституту філології БДПУ.

2007 – 2008 рр. − асистент кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології БДПУ.

2008 – 2011 рр. − аспірантка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006 р. пройшла мовне стажування в Centrum Kultury I Jęnzyka Polskego «Polonus» (місто Жешув, Польща).

З жовтня 2011 р. – старший викладач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ІФСК БДПУ. У 2014 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.

У лютому 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Архітектоніка і композиція ліричної прози» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.Г. Астаф’єв. 15 грудня 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ.

Сфера наукових зацікавлень: теорія літератури, зарубіжна література.

Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Історія американської літератури», «Література країни, мова якої вивчається», «Зарубіжна література», «Російські письменники ХІХ ст. і Україна».

Список наукових публікацій

 1. Табакова Г. І. Жіночий роман як об’єкт гендерного дослідження в літературі / Г. І. Табакова // Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт з гендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів, аспірантів : [збірник кращих робіт]. – К., 2007. – С.145–147.
 2. Табакова Г. І. Формування поняття «жіноча література» та основні етапи її становлення в Європі (на матеріалі творчості Дж. Остін, сестер Бронте, Жорж Санд та Є. Марлітт) / Г. І. Табакова // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 225−231.
 3. Табакова Г. І. Інтерпретація європейських традиційних «жіночих сюжетів» у повісті О. Кобилянської «Царівна» / Г. І. Табакова // Актуальні питання слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. ХVІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 273−277.
 4. Табакова Г. І. До теми конфлікту пророка й народу : пошук паралелей між Іваном Франком та образом Мойсея / Г. І.Табакова // Українська мова та література. – 2008. – Червень. – С. 25−26.
 5. Табакова Г. І. Ліричний суб’єкт малої прози О. Кобилянської / Г. І. Табакова // Літературознавчі студії. – К.: КНУ, 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 391−393.
 6. Табакова Г. І. Питання авторської свідомості в сучасній критиці / Г. І. Табакова // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. – С. 87−90.
 7. Табакова Г. І. Античний текст в ліричному романі Ф. Гельдерліна «Гіперіон» / Г. І. Табакова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ, 2010. – Вип. ХХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 1. – С. 105−114.
 8. Табакова Г. І. Міжродовий статус ліричної прози / Г. І. Табакова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2010. – Вип. 17. – С. 22−25.
 9. Табакова Г. І. Лірична модель універсуму Олександра Довженка : етнічний вимір (на матеріалі «Зачарованої Десни») / Г. І. Табакова // Літературознавчі студії. – К. : КНУ, 2010. – Вип. 29. − С. 373−384.
 10. Табакова Г. І. Монологізація художньої оповіді в поезіях у прозі межі ХІХ – ХХ століть (на матеріалі поезій у прозі М. Яцкова та В. Стефаника) / Г.І.Табакова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VІІІ (144). – С. 300–307.
 11. Табакова Г. І. Синкретичний характер поетики ліричної прози / Г.І.Табакова // Актуальні проблеми слов’янської філології :  міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ, БДПУ, 2011. – Вип. ХХIV: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – С. 385–394.
 12. Табакова Г. Роде наш прекрасний / Олександр Астаф’єв, Ганна Табакова // Слово і Час. – 2011. − № 8. – С.64–69.
 13. ТабаковаГ.І. «Zamek kaniowski» − готична поема Северина Гощинського. / О. Г. Астаф’єв, Г. І. Табакова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 2. – С. 108–115.
 14. ТабаковаА.И. Концептосфера лирической прозы (на материале лирического романа Ф. Гельдерлина «Гиперион или Отшельник в Греции») / А. И. Табакова // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд-во Таганрогского гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2012. – №2. – С. 111–116.
 15. Табакова Г. І. Роль авторської свідомості в архітектонічній організації ліричної прози. / Г. І. Табакова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІI. – Ч. 1. – С. 406–417.
 16. Табакова Г. І. Прийом монтажу та його реалізація в ліричній прозі / Г. І. Табакова // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 37. – С. 78–83.
 17. ТабаковаГ.І. Концепт «природа» в структурі художнього світу ліричної прози / Г. І. Табакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – 2014. – Вип. 2. – С. 45–55.
 18. ТабаковаГ. І. Композиційні особливості жанрів ліричної прози / Г. І. Табакова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип.  – С.272–276.
 19. ТабаковаГ. Своєрідність композиції ліричної прози / Ганна Табакова // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [упоряд. С.О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 228–252.
 20. ТабаковаГ.І. Роль епічних та ліричних родових ознак в метажанрі ліричної прози / Г. І. Табакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. − Вип.  − С. 298–306.
 21. ТабаковаГ.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : [монографія] / Г. І. Табакова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – 174 с.
 22. Табакова Г.І. Реалізація мотиву спадкової хвороби в драмі натуралізму: від Генріка Ібсена до Лесі Українки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 68–74.
 23. Табакова Г.І. Вступ до літературознавства : навч. посібник. Мелітополь, 2018. 122 с.
 24. Пелагейченко М.Л., Табакова Г.І. Літературні жанри та стилі. 9-й клас. Зарубіжна література в школі. 2018. №13‒14 (325-326). С. 31‒35