Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Колінько Олена Петрівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007)
Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2015)
Грамота Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти (2009)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004)
Грамоти і подяки Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000340852577

Google Scholar

PVO9PaQAAAAJ

Researcher iD

D2z2stNrw1e7RM153YC

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena Kolinko

Біографія

Народилася 2 січня 1956 р. у с. Осипенко Бердянського р-ну Запорізької обл.

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Російська мова та література». Працювала вчителем в Куйбишевському районі та м. Бердянськ.

З 1985 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті: у 1986–1988 рр. – асистент кафедри російської мови і літератури, потім – старший викладач кафедри літературознавчих дисциплін.

З 1997 р. по 2000 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Мала проза С. Коваліва в контексті розвитку української літератури кінця XIX – поч. XX ст.» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

З 2001 р. по 2006 р. – доцент кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2007-2009 рр. – доцент кафедри філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів Бердянського державного педагогічного університету.

У 2009-2012 рр. навчалася в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство). У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Українська і російська модерністська новела рубежу XIX-XX ст. (типологічний аспект)» за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

З грудня 2013 р. – професор кафедри загального мовознавства і слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету; з 1 вересня 2014 р. – завідувач цієї ж кафедри.

Авторка монографій та навчальних посібників: «Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація)» (2002); «Українська література (від давніх часів до сучасності)» (2002); «Русская романтическая проза (А. А. Бестужев-Марлинский, А. Погорельский, В. Ф. Одоевский)» (2009); «“Цілий світ у краплі води…”: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (2012); «Дитяча  література»  (2015).

Нагороджена грамотою і подяками Бердянського державного педагогічного університету; почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004); нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007); грамотою Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти (2009); нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2015).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія російської літератури», «Дитяча література», «Німецька література».

Еmail: kolinko56@meta.ua, ep_kolinko@bdpu.org.ua

 

Список наукових праць

2012

 1. Колінько О.П. Феномен другорядності в новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ ст. / О.П. Колінько // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VII. – Ч. 1. – С. 224–232.
 2. Колінько О.П. Актуальність порівняльно-типологічного вивчення літератур / О.П. Колінько // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 147–152.
 3. Колінько О.П. Категорії повсякдення-буття у модерній новелі (теоретичні та практичні аспекти) / О.П. Колінько // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 2. – С. 20–26.
 4. Колінько О.П. Експресіоністська образність модерністської новели / О.П. Колінько // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] / [за ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко]. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 4.9. – С. 84–89.
 5. Колінько О. На літературних перехрестях: новелістика М. Яцкова і С. Городецького (порівняльно-типологічний аспект) / Олена Колінько // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 34–39.
 6. Колінько О. Модерна новела як інтермедіальний текст / Олена Колінько // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського : [зб. наук. пр.]. – К. : Освіта України, 2012. – Вип. 18. – С. 245–255.
 7. Колінько О. Сюрреалістична новела в українській та російській літературах: типологічні спільності та відмінності / Олена Колінько // Зарубіжні письменники і Україна : [зб. наук. пр.]. – Полтава : ПНПУ, 2012. – С. 331–339.
 8. Колінько О.П. «Цілий світ у краплі води…»: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / О.П. Колінько. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 326 с.
 9. Колінько О. Процеси абсорбації суміжних видів мистецтв у модерністській новелі (спроба інтермедіального аналізу) / Олена Колінько // Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / [упор. І. Папуша]. – Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 143–147.
 10. Колінько О. Проблема образності митця в модерній новелі / Олена Колінько // Вісник Львівського ун-ту : [зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 175–182.
 11. Колінько О.П. Стильові конвергенції модерністської новели / О. П. Колінько // Мова й література у проекції сучасних наукових парадигм : [колективна монографія] / [Греб М. М., Глазова С. М., Колінько О.П., Салюк Б.А., Корнієнко С.І.]. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – С. 7–71.

2013

 1. Колінько О. «Модель ліричного світовідчуття» в унікальній конструкції модерністської новели / Олена Колінько // Общество на рубеже эпох: современность через призму социальных и гуманитарных наук : материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых ученых, педагогов и преподавателей (Пермь, 25–30 декабря 2012 г.) : [в 4-x ч.] / [науч. ред. К. В. Патырбаева, Е. Ю. Мазур]. – Пермь : ПГНИУ, 2013. – Ч. 1. – С. 105–113.
 2. Колинько Е.П. «Пейзажи души» в новеллистике И. Бунина и М. Коцюбинского / Е.П. Колинько // Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики : материалы V Международной науч.-практ. конф. – Челябинск : Цицеро, 2012. – С. 173–180.
 3. Колінько О. П. Кохання як таїна буття в новелістиці українських і російських письменників межі ХІХ–ХХ ст. / О. П. Колінько // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 2. – С. 66–72.
 4. Колінько О. Новела і музика: до проблеми художнього синтезу у малій прозі порубіжжя ХІХ–ХХ ст. / Олена Колінько // Вісник Дніпропетровського ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : філологічні науки. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – № 2 (6). – С. 148–155.
 5. Колінько О. П. Стильові перехрещення у жанрі новели рубежу ХІХ–ХХ ст. / О. П. Колінько // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности : материалы VIII Международной науч.-практ. конф. (Абакан, 24–25 октября 2013 г.) / [науч. ред. И. В. Пекарская ; отв. ред. В. П. Антонов]. – Абакан : Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2013. – С. 45–46.

2014

 1. Колінько О. П. Новела рубежу XIX–XX ст. як вияв модерністського дискурсу / О. П. Колінько // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали IV Міжнародної наук. Інтернет-конф. з україністики (Мюнхен, 31 жовтня – 3 листопада 2013 р.). – Munhen – Berlin –Leipziq – Washinqton, D.C., 2014. – С. 356–363.
 2. Колінько О. П. Модерністська новела (до проблеми типології) / О. П. Колінько // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. 1. – С. 106–113.
 3. Колінько О. П. Провідні концепти поезії Т. Шевченка та Я. Купали / О. П. Колінько // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – № 1 (284) січень. – Ч. ІІ. – С. 11–19.
 4. Колинько Е. П. «Великая мировая Скорбь» в новеллистике И. Вазова и В. Стефаника: к проблеме типологических сходжений / Е. П. Колинько // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред. Кірєва В. І. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 95–97.
 5. Колінько О. П. Модерністські експерименти: новела рубежу ХІХ–ХХ ст. у контексті інтермедіального дискурсу / О. П. Колінько // Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матеріали V щорічної Міжнародної наук. конф. (Київ, 4–5 квітня 2014 р.). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 144–153.
 6. Колінько О. П. Специфіка портретування у модерністській новелі / О. П. Колінько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія : філологія : [зб. наук. пр.]. – Одеса : PostScriptum – СМИЛ, 2014. – Вип. 8, т. 2. – С. 110–114.
 7. Колінько О. П. Міфологічні ремінісценції в модерністській новелі: жанрові і стильові параметри / О. П. Колінько // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : [зб. наук. пр.]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 53–65.
 8. Колінько О. П. «Емоційне пофарбування переживань»: художній і психологічний аспекти колористики модерністської новели / О. П. Колінько // Studia Methodologica. – Тернопіль : ТНПУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 214–221.
 9. Колінько О. П. Онірична поетика в модерністській новелі / О. П. Колінько // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IV Міжнародної наук. конф. молодих вчених (Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред. О.П. Колінько та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 104–105.
 10. Колінько О. П. Лейтмотив як засіб ритмізації тексту / О. П. Колінько // Мова і культура : наук. журнал. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 174–181.
 11. Колінько О. П. «Ритмічність і музикальність як елементарні об’яви зворушень душі» (І. Франко) у модерністській новелі / О. П. Колінько // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті академіка Леоніда Булаховського : [зб. наук. пр.]. – К. : Освіта України, 2014. – Вип. 24. – С. 314–323.
 12. Колінько О. П. Колористика модерністської новели: художній і психологічний аспекти / О. П. Колінько // Актуальні проблеми української літератури і фольклористики : [наук. зб.] / [ред. В. Просалова та ін.]. – Донецьк : ДоНУ, 2014. – Вип. 21. – С. 16–27.
 13. Колінько О. П. Флористика в художній структурі ліричної прози / О. П. Колінько // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : [зб. наук. пр.]. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 4. – С. 157–169.

2015

 1. Колінько О. П. Екзистенційна самотність генія в новелістиці кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі творів українських і російських письменників) / О. П. Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. V. – С. 163-169.
 2. Колінько О. П. Новела рубежу ХІХ-ХХ ст. : традиції жанру чи руйнування канону? / О. П. Колінько // СіЧ. – 2015. – № 2 (650). – С. 63-70.
 3. Колінько О. П. Онірична поетика як джерело істинних образів у творчості сюрреалістів / О. П. Колінько // Зб. наук. праць. Вип. 26 / ред. Колегія В.А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 158-164.
 4. Колінько О. П. Дитяча література : [навчальний посібник] / О.П. Колінько. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.
 5. Колінько О. П. Дитяча література крізь призму мультикультуралізму / О. П. Колінько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 182-185.
 6. Колінько О. П. Нова «техніка» психологічного письма в прозі Д. Димова та А.Чехова (компаративний аспект) / О. П. Колінько // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О.П. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 78-80.
 7. Колінько О. П. Темпоральні особливості модерністського тексту / О. П. Колінько // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених (М. Бердянськ, 17-18 вересня 2015 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 86-88.
 8. Колінько О. П. Вставні конструкції в структурі сучасного українського роману / О. П. Колінько // Наукові праці Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. – Камянець-Подільськ: Аксіома, 2015. – С. 145-149.
 9. Колінько О. П. Урбанізаційний „молох” як соціальне й онтологічне зло (на прикладі творчості Стефана Коваліва і Олександра Купріна) / О. П. Колінько // Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku : [redakcja naukowa: Katarzyna Glinianowicz, Katarzyna Kotyńska]. – Wydanie I. – Kraków, 2015. – С. 236-247.

2016

 1. Колінько О. П. Неповторність миті та її імпліцитні зв’язки з минулим і майбутнім в імпресіоністичній новелі / О. П. Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : Фо-П Ткачук О.В. – 2016. – Вип. VIII. – С. 126-132.
 2. Колінько О. П. Рецепція бориславської теми в художньому дискурсі І. Франка і С. Коваліва / О. П. Колінько // Комунікативний дискурс : наукова рецепція і стратегія дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07-08 квітня 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 222-223.
 3. Колінько О. П. Музичність малої прози Єліна Пєліна і Г. Хоткевича : до проблеми художнього синтезу / О. П. Колінько // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19-20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 68-70.
 4. Колинько Е. П. Современная зарубежная проза для детей как один из источников формирования правовой культуры / Е. П. Колинько // Язык. Право. Общество : сб. ст. IV Международного научн.-практ. конф. (г. Пенза, 11-13 октября 2016 г.) / под. ред. О.В. Барабаш и др. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С. 321-323.
 5. Колінько О. П. Нон-фікшн як особливий феномен сучасної прози / О. П. Колінько // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 94-96.
 6. Колінько О. П. Ідеологічний двобій протилежних свідомостей в житті та творчості В. Сіренка / О. П. Колінько // Літературознавчі студії. Випуск 47. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 133-142.
 7. Колінько О. П. Темпоральні виміри сучасної дитячої прози / О. П. Колінько // Наукові записки. – Випуск 148. – Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 105-113.

2017

 1. Колінько О. П. Гра як домінанта художнього стилю Міли Іванцової / О. П. Колінько // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – Випуск 20. – К. : Логос, 2017. – С. 291 – 296.
 2. Колінько О. П. Вставна новела в структурі постмодерного роману Міли Іванцової «Гра в паралельне читання» / О. П. Колінько // Волинь філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту: зб. наук. пр. / упоряд. Т.П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 20. – С. 136 – 145.
 3. Колінько О. П. Нон-фікшн як особливий феномен сучасної белетристики / О. П. Колінько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 24. – Т. 2. – Одеса, 2016. – С. 74 – 78.
 4. Колінько О. П. «Анна Київська – королева Франції» В. Чемериса: художня чи квазі-біографія? / О. П. Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІ. – С. 181 – 187.
 5. Колінько О. П. Діалог культур / літератур в умовах світової глобалізації / О. П. Колінько // Conference Proceedinqs of the 6th International Scientific Conference Problems and Territories Socio-Economic Development (April 20-23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Manaqement and Administration in Opole, 2017. – C. 188 – 190.
 6. Колінько О. П. Діалог культур / літератур у контексті сучасних полікультурних викликів / О. П. Колінько // Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18-19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О.П. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 61 – 63.
 7. Колінько О. П. Література і соціум у глобалізаційному світі / О. П. Колінько // Мова і соціум: етнокультурний аспект: [кол. монографія] / [відп. ред. О.П. Колінько]. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 129 – 158.
 8. Колінько О. П. Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі / О. П. Колінько // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28-29 вересня 2017 р.) / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ, 2017. – С. 65 – 67.
 9. Kolinko O. Cultural Memory as the Interaction of the Past and Present in the Contemporary Ukrainian Literature // [Електронний ресурс] / Olena Kolinko. – Режим доступу : http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/519-shostij-mizhnarodnij-simpozium-z-multidistsiplinarnogo-vivchennya-pam-yati-diskursi-pam-yati-v-chasi-zabuttya.
 10. Колінько О. П. Алєксєєва Лариса Олександрівна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 14.
 11. Колінько О. П. Вусик Ганна Леонідівна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 45–46.
 12. Колінько О. П. Денисова Світлана Павлівна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 65.
 13. Колінько О. П. Жиляков Василь Ілліч / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 80.
 14. Колінько О. П. Нікішина Тетяна Ігорівна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 159.
 15. Колінько О. П. Сопіна Ольга Анатоліївна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 208.
 16. Колінько О. П. Чикіль Марія Юріївна / О. П. Колінько // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / [під заг. ред. І. Т. Богданова]. – К. : Освіта України, 2017. – С. 248–249.

2018

 1. Колінько О. П. Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі / О. П. Колінько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2018. – Вип. 32. – Т. 1. – С. 186–190.
 2. Колінько О. П. Красиве і корисне в сучасній малій прозі / О. П. Колінько // Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27 – 28 вересня 2018 р.) / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 40–42.
 3. «Мариністика» в «Енциклопедію сучасної України».
 4.  «Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія». – Одеса, 2018. – Вип. 32. – Т. 1. – С. 186 – 190.
 5. «Красиве і корисне в  сучасній малій прозі» //  Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27 – 28 вересня 2018 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 40‒42.
 6. Генологічні варіації сучасної новели // Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі: зб. наук. матеріалів конференції (Хмельницький, 3 – 4 травня 2019 р.). – Хмельницький, 2019. – С. 73 ‒ 77.
 7. «Шукати нову блакить, нову любов…»: проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 9 – 17.
 8. Сучасна новела: константи і трансформації (на матеріалі малої прози українських і російських письменників к. ХХ – поч. ХХІ ст.). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69).  № 2. 2019. С. 124 – 138.
 9. «Література в контексті світової глобалізації: збереження національної ідентичності» // Proceedings of the IV International scientific and practical conference “Scientific research priorities: theoretical and practical value”, 26th-30th of November 2019, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, Poland. С. 77-80.
 10.  «Рецепція мариністики в художній літературі та науковій думці». «Усі ріки течуть в море: мариністика в літературі та культурі»: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 26 – 27 вересня 2019 р. / гол. ред. О.П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 60 ‒ 63.
 11. Мариністика у світовій літературі: теоретичні виміри і художньо-естетичні домінанти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер¬жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря].  Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том 1. 190 с. С. 11 ‒ 118.
 12. *Колінько О. П. Мариністика. Енциклопедія Сучасної України. Т. 19: “Малиш-Медицина” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2018. 688 с. С. 389-391.