Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Колінько Олена Петрівна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007)
Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2015)
Грамота Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти (2009)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004)
Грамоти і подяки Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000340852577

Google Scholar

PVO9PaQAAAAJ

Researcher iD

D2z2stNrw1e7RM153YC

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena Kolinko

Контактна інформація

Електронна скринька: ep_kolinko@bdpu.orq.ua

 

Кваліфікація

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного педагогічного інституту  за спеціальністю «Російська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя  російської мови і літератури.

Упродовж 1997–2000 рр. навчалася в аспірантурі при Національному педагогічному університеті  імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Мала проза Стефана Коваліва в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття» при Національному педагогічному університеті  імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.Б. Гуляк). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

Упродовж 2009–2012 рр. навчалася в докторантурі при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Українська і російська модерністська новела рубежу ХІХ–ХХ ст.» при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор М.К. Наєнко). У 2015 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри загального мовознавства і слов’янської філології.

 

Досвід роботи

Працювала вчителем російської мови і літератури в середній школі № 11 м. Бердянська. Упродовж 1986–1988 рр.  обіймала посаду асистентки кафедри російської мови і літератури БДПІ, а потім – старшої викладачки кафедри літературознавчих дисциплін. У 2001 р. переведена на посаду доцентки кафедри української та зарубіжної літератури  Бердянського державного педагогічного університету, а потім – доцентки кафедри філологічних дисциплін для  неспеціальних факультетів БДПУ (2007). З 2013 р. обіймала посаду професорки кафедри загального мовознавства і слов’янської філології. Упродовж 2014–2017 рр. виконувала обов’язки завідувачки цієї ж кафедри. З 2018 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді професорки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – генологічна парадигма малої прози української та російської літератур, сучасна новелістика, мультикультуральні аспекти дитячої літератури, глобалізаційні впливи на літературу.

Авторка понад 120 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 одноосібних монографій, розділів у двох колективних монографіях, 3 навчальних посібників, наукових статей.

Членкиня спеціалізованої вченої ради БДПУ К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

 

Інші види діяльності

У 2016 р. проходила стажування у Республіці Болгарія (м. Габрово).

 

Основні публікації

 1. Колінько О.П. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація): монографія. Київ: Знання, 2002. 185 с.
 2. Колінько О.П. «Цілий світ у краплі води…»: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія. Бердянськ: БДПУ, 2012. 326 с.
 3. Колінько О.П. Стильові конвергенції модерністської новели. Мова і література в проекції сучасних наукових парадигм: колективна монографія. Донецьк: ЛАНДОН, 2012. С. 7–71.
 4. Колінько О.П. Література і соціум у глобалізаційному світі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: кол. монографія / відп. ред. О.П. Колінько. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 129–
 5. Колінько О.П. Українська література (від давніх часів до сучасності): навч. посібник. Київ: Знання, 2002. 112 с.
 6. Колинько О.П. «Русская романтическая проза (А.А. Бестужев-Марлинский, А. Погорельский, В.Ф. Одоевский)» (для студентов филологических специальностей университетов): учебн. пособие. Бердянск, 2009. 213 с.
 7. Колінько О.П. Дитяча література: навчальний посібник. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. 288 с.

 

Останні публікації

2016

 1. Колінько О. П. Нон-фікшн як особливий феномен сучасної белетристики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія: Філологія. Вип. 24. Т. 2. Одеса, 2016. С. 74–78.

2017

 1. Колінько О. П. Література і соціум у глобалізаційному світі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: кол. монографія / за заг. ред. О. П. Колінько; техн. ред. О. А. Сопіна. Мелітополь: Ф-ОП, 2017. С. 133–162.

2018

 1. Колінько О. П. Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. Вип. 32. Т. 1. С. 186–190.
 2. Колінько О. П. Красиве і корисне в сучасній малій прозі. Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27 – 28 вересня 2018 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 40–42.

2019

 1. Колінько О. П. Мариністика. Енциклопедія Сучасної України. Т. 19: «Малиш-Медицина» / Редкол.: І. М. Дзюба, М. Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2018. С. 389–391.
 2. Колінько О. П. Генологічні варіації сучасної новели. Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі: зб. наук. матеріалів конференції (Хмельницький, 3–4 травня 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 73–77.
 3. Колінько О. П. «Шукати нову блакить, нову любов…»: проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ–ХХ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 9–17.
 4. Колінько О. П. Сучасна новела: константи і трансформації (на матеріалі малої прози українських і російських письменників к. ХХ – поч. ХХІ ст.). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). № 2. С. 124–138.
 5. Колінько О. П. «Література в контексті світової глобалізації: збереження національної ідентичності». Proceedings of the IV International scientific and practical conference «Scientific research priorities: theoretical and practical value», 26th-30th of November 2019, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, Poland. 2019. С. 77–80.
 6. Колінько О.П. Мариністика у світовій літературі: теоретичні виміри і художньо-естетичні домінанти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер­жавного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том 1. С. 111–

2021

 1. Колінько О. П. Неймовірні дива різдвяних історій. Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and chellenges («Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики»). April 23–24, Vol. 2.Czestochowa, Republic of Poland, 2021. С. 12–16.
 2. Колінько О. П. Різдвяні історії: між дивом і реальністю (на матеріалі зарубіжної та української літератур). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). № 3. С. 123–135.
 3. Колінько О. П. «Максимум розмаїття у межах мінімального простору»: масова література в глобалізаційному просторі. Філологічні семінари. Вип. 21. Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 101–110.
 4. Колінько О. П. «Мелодія кави у тональності кардамону»: синтез мистецтв у сучасній українській та російській прозі. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матер. Міжнар. наук. конф. (23–24.09.2021 р.) / ред. кол. О.П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С.106–109.