Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Юносова Валентина Олександрівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

ORCID iD

0000000161781291

Google Scholar

btSM4kIAAAAJ

Researcher iD

E44172019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: va_unosova@bdpu.org

 

Кваліфікація

У 1986 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література»,  присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури. Упродовж 1996–1999 р.р. навчалася у цільовій аспірантурі при Інституті української мови НАН України за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 1999 р. успішно захистила дисертацію «Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній  українській літературній мові» при Інституті української мови НАН України зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка К. Г. Городенська). У 2003 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

 

Досвід роботи

Упродовж 1986–1991 р.р. працювала асистенткою кафедри української мови і літератури.  З 1991р. до 2000 р. обіймала посаду старшої викладачки кафедри української мови. У 2000 р. переведена на посаду доцентки цієї ж кафедри, у 2012 р. – на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 2001–2006 р.р. та 2019–2020 р.р. обіймала посаду декана філологічного факультету БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – мовні норми, динаміка морфологічних норм сучасної української мови,  варіантність норм.

Авторка понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (одноосібної та колективної),  7-ми навчальних посібників, наукових статей.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету  (2001 р., 2005 р., 2015 р., 2016 р.), Грамотами департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2015 р., 2019 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.), нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2009 р.), «Василь Сухомлинський» (2019 р.), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2020 р.).

 

Інші види діяльності

Упродовж багатьох років керує студентською науковою проблемною групою «Динамічні процеси в лексичній та граматичній системах сучасної української мови», результатами роботи якої є участь здобувачів вищої освіти в міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах наукових робіт тощо, численні публікації студентських тез, статей. За кращі наукові доповіді студенти нагороджені почесними грамотами.

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів (післядипломна педагогічна освіта, проведення занять з учителями м. Бердянська, Бердянського району).

Членкиня журі вузівського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу  з української мови імені П. Яцика.

З 2015 р. входить до складу Вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

 

Основні публікації

 1. Юносова В. О.  Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові: монографія. Київ: Знання України, 2003. 126 с.
 2. Юносова В. О. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навч.-метод. комплекс для магістрантів / Р. О. Христіанінова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик та ін. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. С. 151–191.
 3. Юносова В. О. Практичний курс української мови: навч. посіб. Бердянськ, 2008. 109 с.
 4. Юносова В. О., Павлик Н. В. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб.  Бердянськ, 2009. 200 с.
 5. Юносова В. О.  Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: навч. посіб.  Бердянськ, 2011. 191 с.
 6. Юносова В. О.  Практичний курс української мови: навч. посіб. 2-ге вид., перероблене й доповнене. Бердянськ, 2014. 150 с.
 7. Юносова В. О. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 266–306.
 8. Юносова В. О. Динаміка морфологічних змін. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 429–483.
 9. Юносова В. О. Газетний дискурс як індикатор мовних змін (на матеріалі граматичних категорій роду і числа іменників сучасної української літературної мови). Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко та ін.  Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 77–105.
 10. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / укладачі: Н. В. Павлик, В. О.  Юносова.  2-ге вид., перероб. і допов. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 228 с.
 11. Unosova V. Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Alekseeva L., Hlazova S. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

 

Останні публікації

2015

1.Юносова В. О. Нові корелятивні форми жіночого роду іменників-назв осіб в українській періодиці. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VІІ Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2–4 апреля 2015 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 202–204.

2. Юносова В. О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський:Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип ХІ.  С. 357–362.

3. Юносова В. О. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 266–306.

4. Юносова В. О. Динаміка морфологічних змін. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 429–483.

5. Юносова В. О. Вербалізація концепту «час» у романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.): зб. тез; ред.-упор. С. С. Журавльова. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 172–173.

2016

6. Юносова В. О., Галіуліна Є. О. Семантика й особливості функціонування лексичних діалектизмів у творах Марії Матіос. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 лютого 2016 р.). Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 301–303.

7. Юносова В. О. Проблема класифікації лексичних синонімів у сучасній лінгвістиці. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / наукові редактори: проф. В. В., Чоп’як, проф. А. В. Магльований. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 70–72.

8. Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної ІІІ відміни. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб.: серія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. ХІІІ. С. 265–269.

2017

9. Юносова В. О. З Парижа чи з Парижу? Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 306–308.

10. Юносова В. О. Газетний дискурс як індикатор мовних змін (на матеріалі граматичних категорій роду і числа іменників сучасної української літературної мови). Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 77–105.

11. Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 30–38.

2018

12. Юносова В. О. Особливості адаптації іншомовних невідмінюваних іменників до граматичної системи сучасної української мови. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Podred. S. Gorniaka.  Katowice: Nowanauka, 2018. С. 103–108.

13. Юносова В. О. Специфіка вживання варіантних закінчень місцевого відмінка іменників чоловічого роду в мові сучасних ЗМІ. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 168–169.

14. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / укладачі: Н. В. Павлик, В. О. Юносова.  2-ге вид., перероб. і допов. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 228 с.

15. Юносова В. О. Варіантні форми абстрактних іменників у заперечних конструкціях сучасної української мови. Мова і соціуметнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): збірник тез / гол. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2018. С.111–114.

2019

16. Юносова В. О. Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019.  Вип. ХVІІІ.  С.135–145.

17. Юносова В. О. Варіантні родові форми запозичених іменників у наукових студіях Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб.: серія філологічна / редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ. С.140–144.

18. Юносова В. О. Форми родового та знахідного відмінків іменників у заперечних конструкціях (на матеріалі художньої літератури початку ХХІ сторіччя). Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністикиКатерині Григорівні Городенській / Ін-т укр. мови НАН України; упоряд.: Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С.154–161.

2020

19. Юносова В. О. Варіантні форми вокатива власних назв у сучасній мовленнєвій практиці. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.); упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 81–84.

20. Unosova V. Phenomen on of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking. Journal of History Culture and Art Research / Alekseeva L., Hlazova S. 2020. Vol. 9 (2). Р. 147–164. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

21. Юносова В. О. Сучасні тенденції у вживанні варіантних форм орудного відмінка іменників в українській літературній мові. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.): збірник тез; гол. ред. С. М. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 117–119.

22. Юносова В. О. Структурно-семантичні особливості новітніх українських фемінітивів. Innowacje w nauce i edukacji: Mater. І Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. Stanisława Kowalczyka.  Gdańsk: Nowanauka, 2020. S. 23–27.

2021

23. Юносова В. О. Варіантні форми прямого додатка в заперечних конструкціях української мови. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (7–9 August, 2021).  Warsaw: Sp. z o. o. “Science”, 2021. S.70–74.