Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Вусик Ганна Леонідівна

кандидатка філологічних наук, доцентка,

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Знак «Відмінник освіти України» (наказ № 366-к)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (наказ № 347-К)
Наукометрика

ORCID iD

0000000311115172

Google Scholar

HS8NYuigITlTdjZQ

Researcher iD

E27482019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: al_vusik@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

У 1996 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури. Упродовж 2000–2004 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. У  2005 р.  успішно захистила кандидатську дисертацію «Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині XX ст.» при Донецькому національному університеті зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство  (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка С. П. Денисова). У 2010 році присвоєно вчене звання доцентки кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

У цьому ж році закінчила магістратуру БДПУ за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», присвоєно кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу.

 

Досвід роботи

Упродовж 1995–2005 р.р.  працювала  вчителем української мови і літератури у ЗОШ № 15 (1995 р.), у ЗОШ № 20 (1996–2005 рр.) й Азовському регіональному ліцеї (2003–2008 р.р.) (за сумісництвом). З 1999 р. до 2001 р. обіймала посаду заступниці директора ЗОШ № 20 з навчально-виховної роботи, а упродовж 2001–2005 рр. – заступниці директора ЗОШ № 20 з навчально-методичної роботи.

З 2005 р. працювала старшою викладачкою кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ. У 2006 р. переведена на посаду доцентки цієї ж кафедри. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 2007–2008 н. р.  обіймала посаду заступниці директора з виховної роботи та міжнародного співробітництва Інституту філології БДПУ, 2008–2009 н. р. – заступниці декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету БДПУ (за сумісництвом), 2009–2011 н. р. – заступниці директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ з навчально-методичної роботи. З 2017 р.  працює заступницею декана факультету філології та соціальних комунікацій з наукової та міжнародної діяльності.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – соціолінгвістика, етнолінгвістика, лінгвоекологія, міжкультурна комунікація.

Авторка понад 106 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (одноосібної та колективної),  8-ми навчальних посібників (2-х – з грифом МОН), методичних рекомендацій, наукових статей.

Під керівництвом Г. Л. Вусик були захищені дисертаційні дослідження:

Т. І. Нікішиної«Засоби вербалізації концепту свобода у політичному дискурсі Великої Британії, України, Франції початку ХХІ століття» у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (25.11.2013 р.);

О. В. Комова «Гендерна диференціація українського мовлення (на матеріалі комп’ютерного дискурсу)» у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (25.04.2014 р.).

Виступала офіційною опоненткою дисертацій:

О. О. Клець «Проблема мовних союзів: лінгвоісторіографічний аспект» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (15.04.2010 р.) у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету;

І. В. Решетарової «Засоби евфемії в масмедійному дискурсі початку ХХІ століття» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (25.10.2010 р.) у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету;

Т. А. Панасенко «Комунікативно-прагматичний потенціал загадок у різносистемних мовах» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (21.01.2011 р.) у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського» (м. Одеса);

Г. М. Пасько «Мовленнєвожанрові вияви загадки в слов’янських та германських мовах: семантика і прагматика» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (28.03.2013 р.) у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету;

О. Ю. Марченко «Фонемна дистрибуція: історія вивчення» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (23.04.2013 р.) у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету;

Ю. С. Стахмич «Комп’ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (03.03.2015 р.) у спеціалізованій вченій раді К 26.053.15 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

С. Ю. Пампури «Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (10.02.2015 р.) у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса);

М. Ю. Руденко «Арго, жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (25.04.2019 р.) у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського» (м. Одеса).

 

Нагороди

Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2015 р. ).

 

Інші види діяльності

Піідготувала переможця ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  Стариченко Лілію ( 2 місце, 2019 р.).

З листопада 2021 р. виконує функції екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови.

 

Основні публікації

  1. Вусик Г. Загальне мовознавство (соціолінгвістичний аспект): навч.-метод. посіб. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 164с.
  2. Вусик А. Основы лингвокультурологии. Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. 140 с.
  3. Вусик А., Греб М. Українська мова (за профспрямуванням): навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2009. 184 с.
  4. ВусикГ. Вступ до мовознавства: навч. посіб. Донецьк: Ноулідж (донецьке відділення), 2010. 358 с.
  5. Вусик А. Риторика: учеб. пособ. для магистрантов. Донецк: Ландон-ХХІ, 2013. 237 с.
  6. ВусикГ. Основи красномовства: навч. посіб.  Донецьк: Ландон-ХХІ, 2013. 226 с.
  7. Вусик Г. Соціолінгвістика: навч. посіб. Бердянськ: вид-во Ткачук О. В., 2016. 174 с.
  8. Вусик Г., Нікішина Т. Загальне мовознавство: навч.-метод. посіб. Бердянськ: Ф-ОП Ткачук О. В., 2016. 352 с.
  9. Vusyk H. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3), P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

 

Останні публікації

2015

1. Вусик Г. Л. Дисфемізація в промовах Олега Ляшка. Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13–14 березня 2015 р.). Львів: ГО «Наукова організація «ЛОГОС», 2015. С. 27–29.

2. Вусик А. Дисфемия в современном политическом дискурсе. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VІІ Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2–4 апреля 2015 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко.  Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 14–15.

3. Вусик А. Эвфемия как социолингвистическое явление. Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, в лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному аспектах філології. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. Вип 5. С. 21–22.

2016

4. Вусик Г. Соціолінгвістика: навч. посіб. Бердянськ: вид-во Ткачук О. В., 2016. 174 с.

5. Вусик Г., Нікішина Т. Загальне мовознавство: навч.-метод. посіб. Бердянськ: Ф-ОП Ткачук О. В., 2016. 352 с.

6. Вусик А. Л. Языковая экология как важнейшая проблема социолингвистики. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції  (19–20 травня 2016 р.): зб. тез / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 56–58.

7. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста  та магістра для студентів-філології / Лариса Алєксєєва, Ганна Вусик, Ірина Співак. 2-ге вид., випр. й доповн. Бердянськ: БДПУ, 2016. 92 с.

8. Вусик Г. Л. Понятие «менталитет» в контексте лингвокультурологии. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2016. С. 20–23.

9. Вусик Г. Л. Соціолінгвістичний аспект вивчення іншомовних запозичень. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.): зб. тез / гол. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 7–9.

10. Вусик Г. Л. Болгарське весілля: етнолінгвістичний аналіз. Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 59–61.

11. Вусик А. Л. Распространение слухов и сплетен как культурно контролируемое взаимодействие в малых группах. Управление в социальных и экономических  системах: материалы XXV Международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2016 г.) / редкол.: Н. В. Суша (предс.) и др.  Минский инновационный ун-т. Минск: Минский инновационный университет, 2016. C. 149–150.

2017

12. Вусик Г. Л. Гендерна стереотипізація субтексту адресата в оголошеннях про знайомство. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія: «Філологія», 2017. С. 149–151.

2018

13. Вусик А. Л. Теоретические основы исследования способов и приемов убеждения в судебной речи. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings (April 27–28, 2018). Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 152–154.

14. Вусик Г. Л. Навмисна дисфемінізація в сучасному політичному дискурсі (на прикладі промов політиків). Науковий вісник Херсонського державного університету: серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон, 2018. С. 20–25.

2019

15. Вусик Г. Л. Інтерференція як один із бар’єрів для реалізації бізнес-спілкування. The 10th International conference – Science and society (March 15, 2019) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. С. 71–76.

16. Vusyk H.,  Pavlyk N., Oliynyk E. The Problem of Forced Migration in Today’s International Space. VIII Міжнародний мультидисциплінарний симпозіум «Колективна пам’ять та емоції – пам’ять, ідентичність та суспільство» (Автономний університет штату Пуебла, Мексика, 17–18 жовтня 2019 р.) – постер.

17. Vusyk H. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3), P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.

18. Вусик Г. Л. Способы выражения стратегий коммуникативного саботажа. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2019. Т. 30 (69). № 3. С.1–6.

19. Вусик Г., Павлик Н., Олійник Е. Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2019. Вип. 50. С. 20–26.

2020

20. Vusyk H., Pavlyk N. Ways of expressing strategies of communicative sabotage in the Ukrainian-speaking space. The role of science in society sustainable development: monograph. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 171–180.

2021

21. Vusyk H., Pavlyk N. Strategies and Tactics of Communicative Sabotage and Lingual Means of Their Representation in Political Discourse. International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12–13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». P. 209–213.

22. Вусик А., Павлик Н., Олійник Е. Лінгвістична інтеграція біженців: стан і перспективи ефективної адаптації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 48. Т. 2. С. 33–37.