Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Салюк Богдана Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки (2013)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету за видання колективної монографії (2013)
Наукометрика

ORCID iD

0000000299522399

Google Scholar

dlsAAAAJ&hl

Researcher iD

E64142019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія
Народилася 7 лютого 1986 р. у м. Колобжег (Польща). У 2007 р. закінчила Інститут філології
Бердянського державного педагогічного університету та отримала кваліфікацію вчителя
української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 р. закінчила
магістратуру Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за
спеціальністю «Українська мова та література» та магістратуру Запорізького національного
університету за спеціальністю «Англійська мова та література».
З 2008 по 2011 рр. – аспірантка кафедри теорії літератури та порівняльного
літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка.
10 листопада 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми: «Типологія традиційних
образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей» зі спеціальності 10.01.05 –
порівняльне літературознавство (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Н.З. Кучма).
У 2011–2012 рр. – асистент кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних
комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.
У 2012–2014 рр. – старший викладач кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та
соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.
З 1 вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту
філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.
У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов і методики викладання.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Основна
іноземна мова (англійська)».
Коло наукових інтересів – інтертекстуальність та інтермедіальність творів літератури для дітей
та юнацтва, візуалізація даних у викладанні англійської мови.
Публікації

2009

1. Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» // Волинь філологічна
: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення :
теоретичні й історико-літературні виміри : зб. наук. пр. – Вип. 7 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк
: Волин.нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 265-271.
2. Жанрові ознаки детективу в трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» // Український
вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х т. – Т. ІІ. –
Чернігів, 2009. – С. 82-83.

2010

3. Образ мегаполісу в творах для дітей Е. Кестнера та Вс. Нестайка // Актуальні проблеми
слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук.ст. / гол. ред.
В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІV. – С. 182-189.
4. Рыжие обжоры детской литературы: «Призрак Трикстера» // Актуальные проблемы изучения
языка и литературы : теория и практика коммуникативного воздействия : материалы V
Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 окт. 2010 г., / науч. ред. И. В. Пекарская ; отв. ред.
В. П. Антонов. – Абакан : Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова», 2010. – С. 165-167.
5. Проблеми дослідження дитячої літератури у сучасному українському літературознавстві //
Український вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х
т. – Т. І. – Чернігів, 2010. – С. 80-82.

2011

6. Психологічний портрет бешкетників дитячих оповідань В. Винниченка та повісті Н. Боден
«Збігло літо» // Studia Methodologica. – Випуск 31. – Тернопіль :Редакційно-видавничий відділ
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 133-137.
7. Enfant terrible дитячої літератури в контексті проблеми «бешкетник vs. суспільства» //
Актуальні проблеми іноземної філології :Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук.ст.
/ гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI. – Ч. 2. – С. 12-18.

8. Образ дитини-бешкетника крізь призму етноімагології (на матеріалі повісті М. Твена «Пригоди
Тома Сойєра» і трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки») // Волинь філологічна : текст і
контекст : зб. наук. пр. – Вип. 11 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, 2011. – С. 222-230.
9. Особливості портретування персонажа бешкетника в дитячій літературі // Література. Діти. Час
:Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль :Навчальна
книга – Богдан, 2011. – С. 103-109.

2012

10. Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника // Кременецькі
компаративні студії : зб. наук. пр. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. –
Вип. 2 :Діккенс 2012. – С. 100-108.
11. Enfant terrible у дитячій літературі. Типи сюжетів і провідні мотиви творів //
Зарубіжналітература. – 2012. – № 11 (747). – С. 4-7.
12. Екзистенційний мотив смерті у прозі про бешкетників (на матеріалі творів М. Твена, І. Койн та
В. Винниченка) // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом:
материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых
ученых, педагогов и преподавателей (15-20 октября 2012 г.) / науч. ред. К.В. Патырбаева,
Е.Ю. Мазур ; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 245-248.
13. Бешкетник як традиційний образ літератури для дітей і про дітей: типологія та ґенеза // Мова й
література в проекції сучасних наукових парадигм :колективна монографія / М.М. Греб,
С.М. Глазова, О.П. Колінько, Б.А. Салюк, С.І. Корнієнко; автор передмови С.В. Ломакович. –
Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – С. 72-109. – 246 с.
2013

14. Perpetuum mobile дитячої літератури :типологія традиційних образів дитини-бешкетника //
Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.
15. Бешкетництво-як-бунт і проблема «шибеник vs цивілізація» у літературі для дітей і про дітей //
Література. Діти. Час :Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. –
Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 139-143.
16. Шляхи «міграцій» традиційного образу дитини-бешкетника в кіномистецтво // Актуальные
проблемы изучения языка, литературы и журналистики: проблемы глобализации и
сохранения национальной самобытности: материалы VIII Международной научно-
практической конференции, 24-25 октября 2013 г., г. Абакан / науч. ред. И.В. Пекарская, отв.
ред. В.П. Антонов. – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова», 2013. – С.74-75.
2014

17. Особливості хронотопу творів про бешкетників драматичного типу // Jahrbuchder І
Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die
Ukraine aus globaler Sicht». – Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013;
Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – Verlag Otto Sagner, München
– Berlin – Leipzig – Washington, D.C., 2014. – P. 411-420.
18. Дитяча література у дискурсі літературознавчої компаративістики // Людина в мовному
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку :матеріали Всеукраїнської
наукової конференції (22-23 травня 2014 р.) : збірник тез / упор. О.Б. Ярова, В.В. Богдан. –
Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 113-116.
19. Образ чарівного коня у фольклорних і літературних казках // «У тридев’ятому царстві»:
феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції
(25-26 вересня 2014 р.) : зб. / ред.-упор. С.С. Журавльова. – Бердянськ, 2014. – С. 118-120.
20. Екзистенційний мотив правди / неправди у прозі про дітей-бешкетників (на матеріалі
оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» та повісті Н. Боден «Збігло літо») // Мови та
літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції (14 листопада 2014 р.) / за заг. ред. д.п.н., професора Соколової І.В., к.філол.н.,
доцента Бумбур Ю.М. – Маріуполь : МДУ, 2014. – Частина 1. – C. 83-86.
21. «Мандрівний замок Хаула» Д.В.Джонс і Гайяо Міядзакі: інтермедіальна взаємодія художнього
тексту та екранізації // Наукові праці :науково-методичний журнал. – Вип. 227. Т. 239.
Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 45-52

2015

22. Кіноінтерпретації оповідання О.Генрі «Вождь червоношкірих» // Наукові записки Бердянського
державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук.ст. / гол. ред. В. А. Зарва. –
Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 375-380.

23. Типологія образу бешкетника у серії книг про Гаррі Поттера // Сучасні германістика та
романістика : мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-
22 травня 2015 р.): збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. –
Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. –     С. 161-165.
24. Художественный перевод детской литературы в контексте литературной компаративистики //
Язык. Право. Общество : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.) /
под ред. к.филол.н. О. В. Барабаш, д.филол.н., доц. Т. В. Дубровской, к.пед.н., доц.
Н. А. Павловой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 247-249.
2016

25. До проблеми анімаційної екранізації творів дитячої літератури: pro et contra // Література. Діти.
Час :Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 5. – Львів, 2016. –
С. 172-178
26. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» //
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.
збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / Ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та
ін. – К. :Міленіум, 2016. – Вип. 245. – С. 230-236
27. Використання інфографіки у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей //
Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття : матеріали  Всеукр. наук.-
практ.  інтернет-конф. (24 лютого 2016 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. – С.113-117
28. VII мандрівний симпозіум «Література. Діти. Час» у столичних масштабах // Всесвітня
література в школах України ; гол.ред. Т. Гревцева. – 2016. – № 5. – С. 3-6
29. Типологія інтертексту в романі Марка Твена «Пригоди Гекельберрі Фінна» // Кременецькі
компаративні студії ; ред. ЧикД. Ч., ПасічникО. В. – 2016 – Вип.VI – Т.І. – С. 224-233
30. Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – №4 – С. 31-38
31. Потойбічні подорожі у дитячій літературі: семантика і топоси // Мільйон історій. Поетика пригод
у літературі та медіа :зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016р.) /
гол.ред. О.П. Новик. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.144-146.
32. Інтертестуальний аналіз передвиборчої промови Гілларі Клінтон // Мови та літератури у
полікультурному суспільстві :Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Назаренко Н.І. –
Маріуполь : МДУ, 2016. – С.34-36

2017

33. Поетика «дитячої» прози Марка Твена у контексті інтертекстуального аналізу // Мови та
літератури у полікультурному суспільстві :Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції (17 листопада 2017 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Федорової Ю.Г. –
Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 180-183

2018

34. Category of exclusion within the context of contemporary Ukrainian education / Saliuk B.,
Zakharova N. // European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia
Humanistyczne: Państwo I Społeczeństwo. – 2018. – Issue 1 (II). – P. 99-110
35. English for Choreographers (Англійська мова для хореографів) : Навчальний посібник. –
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 175 с.

2019

36. Literature and Visual Art Interaction in the Novels “The Waves” and “To the Lighthouse” by Virginia
Woolf / Saliuk B., Shkola I., Priadko J., Panova N. // Journal of History Culture and Art Research. –
2019. – 8(2). – P. 114-122.
37. Генезис традиционного образа ребенка-озорника // Международен филологически колегиум
«Слово и общество». – Том 1. – Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин
Преславски», 2019. – С.25-39

2020

38. Діалог на бульварі розбитих мрій: Лос-Анджелеський текст у піснях рок-гуртів 30 Seconds to
Mars та Green Day // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи
розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12
травня 2020 р.) [Електронний ресурс] / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. –
Бердянськ: БДПУ, 2020. – С. 282-288