Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Глазкова Ірина Яківна

доктор педагогічних наук, професор

Подяка Міністерства освіти і науки України
Почесна грамота Запорізького обласного управління освіти (2010 р.)
Почесні грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2005 р., 2008 р., 2009 р., 2014 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000214698468

Google Scholar

vOJ898gAAAAJ&hl

Researcher iD

E27082019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 3 серпня 1977 р. у с. Іванівці Кам’янко-Дніпровського р-ну Запорізької обл. У 1999 р. закінчила з відзнакою факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна). Мова і література (іноземна)».

З вересня 2000 р. почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2004 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

У 2004 р. в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності» зі спеціальності «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У червні 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З 2006 по 2008 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – докт. пед. наук, проф. В.М. Гриньова). Тема дослідження: «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання та подолання педагогічних бар’єрів у професійній діяльності».

3 жовтня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в спеціалізованій вченій раді Д.17.127.04 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

З вересня 2014 р. – професор кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2014 р. – завідувач цієї кафедри.

Співавторка навчальних посібників «Англійська мова. Кредитно-модульний курс» (2007 р.), «English. Learning through Barriers + СD» (2013 р.). Авторка монографій «Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя» (2007 р.), «Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів» (2013 р.).

Є членом спеціалізованої вченої ради К.18.092.01 Бердянського державного педагогічного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2015 р. брала участь у конкурсі на отримання індивідуального міжнародного гранту з академічних обмінів Study of the U.S. Institutes for Scholars («Вивчення інститутів США для науковців») і стала фіналістом цієї програми. Стажування відбувалося з 27.05.2015 до 02.07.2015 у Каліфорнійському державному університеті (кампус м.Чико, США).

Коло наукових інтересів – педагогічні бар’єри суб’єктів навчального процесу, їх запобігання і подолання.

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Іноземна мова», «Практична фонетика», «Країнознавство Великої Британії та США».

Публікації

2012

 1. Глазкова І. Я. Бар’єри навчання іноземних мов / І. Я. Глазкова// Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного наук.-практ. семінару (Бердянськ, 30–31 жовтня 2012 р.) : [зб. тез] / [упоряд. : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 41–45.
 2. Glazkova I. Barrier Pedagogics is a New Paradigm of Education / I. Ya. Glazkova // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration : materials of III Open International scientific forum (Samaria, April, 11, 2012). – Israel : Ariel University Center of Samaria, 2012. – P. 12–13.
 3. Глазкова І. Я. Феномен бар’єру в світлі актуальних проблем педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 11 квітня 2012 р.). – Д. : Інновація, 2012. – Ч. 2. – С. 108–110.
 4. Глазкова І. Я. Проблема класифікації бар’єрів у навчальній діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Наукові дослідження – теорія та експеримент : матеріали восьмої міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава, 28–30 травня 2012 р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – Т. 8. – С. 22–25.
 5. Глазкова І. Я. Структура і зміст навчального посібника «Запобігання і подолання бар’єрів студентами у навчальному процесі вищого навчального закладу» / І. Я. Глазкова // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 18–19 квітня 2012 р.). – Рівне : РВВ РДГУ, 2012. – С. 22–23.
 6. Глазкова И. Я. Сущность и структура барьерной компетенции будущего учителя / И. Я. Глазкова // Непрерывное образование личности как феномен ХХІ века : материалы Международной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов (Соликамск, 11 мая 2012 г.). – Соликамск : СГПИ, 2012. – Ч. 1. – С. 22–25.
 7. Глазкова І. Я. Бар’єрна педагогіка як новий напрям педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Умань, 26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 31–34.
 8. Глазкова И. Я. Познательные барьеры студентов / І. Я. Глазкова // Современный научный вестник : [науч.-теорет. и практич. журнал]. – Белгород : Руснаучкнига, – № 26. – С. 9096.
 9. Глазкова І. Я. Подолання бар’єрів навчальної діяльності: тактики, способи, прийоми / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 78.– С. 123–131.
 10. Глазкова І. Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів / І.Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Спецвипуск. – C. 62–71.
 11. Глазкова І. Я. Конкретно-науковий рівень методологічних підходів до розкриття проблеми компетентності запобігання і подолання бар’єрів у майбутнього вчителя / І. Я. Глазкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. наук. пр.]. – Ялта : КГУ, 2012.– Вип. 37. – C. 195–203.
 12. Глазкова І. Я. Методологічні орієнтири дослідження проблеми формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 9–10. – C. 258–265.
 13. Глазкова І. Я. Емоційні бар’єри студентів у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 3–4. – С. 19–26.

2013

 1. Глазкова І. Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів : [монографія] / Ірина Глазкова. – Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2013. – 416 c.
 2. Глазкова І. Запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у навчальному процесі : [навч. посіб.] / Ірина Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 137 с.
 3. Глазкова І. English. Learning through Barriers + СD : [навч. посіб.] / Ірина Глазкова, Ірина Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 415 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-11127 від 09.07.2013 р.).
 4. Глазкова І. English through Barriers : [навч. посіб. для сам. роботи] / Ірина Глазкова, Ірина Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 96 с.
 5. Глазкова І. English through Barriers + СD : [навч. посіб. для ауд. роботи] / Ірина Глазкова, Ірина Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 308 с.
 6. Глазкова І. Я. Бар’єр як фасилітатор пізнавальної активності / І. Я. Глазкова // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали першої Міжнародної Інтернет-конф. (Умань, 22 лютого 2013 р.). – Умань : ППО Жовтий О. О., 2013. – С. 99–102.
 7. Глазкова І. Я. Запобігання бар’єрів навчальної діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Strategiczne pytania światowej nauki – 2013 : materiały IX Międzynarodowej nauk.-prakt. konf. (Przemyśl, 05–07 lutego 2013 r.). – Przemyśl : Nauka I studia, 2013. – Vol. 14 : Pedagogiczne nauki. – S. 18–20.
 8. Глазкова І. Я. Навчальний процес у світлі емоційних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Настоящи изследвания и развитие – 2013 : материали за ІХ международна науч. практ. конф. (Софія, 17–25-ти ягуари 2013 р.). – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 48–51.
 9. Глазкова І. Я. Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 83. – C. 124–131.
 10. Глазкова І. Я. Експериментальне дослідження рівня обізнаності суб’єктів навчального процесу про педагогічні бар’єри / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 82. – C. 155–163.
 11. Глазкова І. Я. Технологічні засади формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я.Глазкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал]. – Суми : СумДПУ, 2013. – Вип. 27. – С. 209–218.
 12. Глазкова І. Я. Подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів ВНЗ як педагогічна проблема / І.Я. Глазкова // Освіта регіону : [наук. журнал]. – Київ : Університет «Україна», 2013. – Вип. 2. –
  С. 304–310.
 13. Глазкова І. Я. Роль і місце педагогічного бар’єру в навчальному процесі ВНЗ / І. Я.Глазкова // Гірська школа Українських Карпат : [наук. журнал]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2013. – Вип. 8–9. – С. 46–50.
 14. Глазкова І. Я. Самореалізація студентів у контексті бар’єрної педагогіки [Електронний ресурс] / І. Я. Глазкова // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського ін-ту ВНЗ «Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”». – – № 1. – Режим доступу : http://www.univerua.rv.ua/VNS1-2013/Glazkova.pdf.
 15. Глазкова І. Я. Бар’єр : як фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів / І. Я. Глазкова // Вісник лабораторії дидактики ім. Я. А. Коменського : [зб. наук. пр.]. – Умань : УДПУ, 2013. – Вип. 12. – С. 123–
 16. Глазкова И. Я. Познательные барьеры студентов / И. Я. Глазкова // Современный научный вестник : [науч.-теорет. и практич. журнал]. – Белгород : Руснаучкнига, – № 26. – С. 90–96.
 17. ГлазковаІ. Я. Педагогічний бар’єр як дидактична проблема / І. Я. Глазкова // Science and Education. A New Dimention : [scientific journal]. – Budapest, 2013. – Vol. 1. – P. 62–67.
 18. ГлазковаІ. Я. Навчальний процес у контексті мотиваційних бар’єрів студентів / І. Я. Глазкова // Moderní vymoženosti vĕdy – 2013 : materiály IX mezinárodní vĕdecko-praktická konference (Praha, 27 ledna-05 unora roku). – Praha : «Publishing House Education and Science», 2013. – Dil Pedagogika. – S. 22–24.

2014

 1. ГлазковаІ. Я. Тактики запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю : матеріали Всеукраїнської наук.-пед. конф. (Херсон, 18 березня 2014 р.). – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. – С. 31–33.
 2. ГлазковаІ. Я. Діагностичні методики сформованості у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : [зб. наук. пр.]. – Херсон : ХНТУ, 2014. – Вип. 10. – С. 65–68.
 3. ГлазковаІ. Бар’єрна педагогіка : [монографія] / Ірина Глазкова. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – 307 c.
 4. ГлазковаІ. Я. Проблема подолання педагогічної занедбаності підлітків як бар’єра професійної діяльності вчителя в працях науковців Німеччини / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К. Д. Ушинського : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. 5–6. – C. 207–211.
 5. ГлазковаІ. Я. Герменевтичні засади створення бар’єрів на заняттях з англійської мови у ВНЗ / І. Я. Глазкова // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – С. 176–178.
 6. ГлазковаІ. Я. Бар’єр: фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів / І. Я. Глазкова // Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 1. – С. 70–78.
 7. ГлазковаІ. Я. Стратегії запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.]. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 205–211.
 8. Глазкова І.Я. Бар’єрна педагогіка : монографія / Ірина Яківна Глазкова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 318 с.

2015

 1. Глазкова І.Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання / І.Я. Глазкова // Гірська школа Українських Карпат : [наук. журн.]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 12. – С. 73-76.
 2. Глазкова І.Я. Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ / І.Я. Глазкова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1. – С. 210-216.
 3. Глазкова І.Я. Акмеологічні засади формування у майбутніх філологів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І.Я. Глазкова // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І.Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 32-36.
 4. Глазкова И.Я. Педагогические барьеры субъектов учебного процесса: монография / Ирина Яковлевна Глазкова. – Saarbrücken : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 182 c.
 5. Глазкова .І.Я. Педагогічний бар’єр як засіб активізації професійного саморозвитку майбутніх учителів іноземних мов / І.Я. Глазкова // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали V Всеукр. наук. конф. романістів, м. Одеса, 17-18 верес. 2015 р. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 119-120.

2016

 1. Glazkova I. Teacher training and development in the USA: models and challenges // І.Я. Глазкова // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 травня 2016 р.) : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 398 с.
 2. Глазкова І.Я. Пізнавальний бар’єр як засіб активізації навчальної діяльності майбутніх учителів-філологів/ І.Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : [зб. наук. праць]. – Одеса : ПНПУ, 2016. – Вип. 8. – C. 217-221.

2017

 1. Глазкова І. Я. Бар’єри формування інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутнього вчителя / І.Я. Глазкова // Збірник наук праць «Педагогічні науки». – Вип. LXXVІІ. – Т.2. – Херсон, 2017. – С.37-41.
 2. Глазкова І.Я. Бар’єрна педагогіка в контексті реалізації ідей сталого розвитку суспільства / І.Я. Глазкова // Педагогічний альманах : Зб. наук. пр. / ред. В.В.Кузьменко. – Вип. 35. – Херсон: КВНЗ «Херсон академія неперервної освіти», 2017. – С. 42-47.
 3. Глазкова І.Я. Педагогічний бар’єр в освітньому середовищі / І.Я. Глазкова // Наукові записки БДПУ. Серія «Педагогічні науки». – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Вип. 2. – С. 17-21.

2018

 1. Глазкова І.Я. Подолання бар’єрів іншомовної діяльності / І.Я. Глазкова // Інтерналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 646 с. – С. 226-227
 2. Глазкова І.Я. Techniques for teaching low-perfoming students / І.Я. Глазкова // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної конференції  (Мелітополь,  27-28  вересня  2018  р.).  –  Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 436 с. – С. 223-225