Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Богдан Валерій Володимирович

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.)
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету (2011 р.)
Грамота Запорізького національного технічного університету (2008 р.)
Грамоти ректорів Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» (1997–2009рр.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: valeriy.bogdan@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1983 р. закінчив філологічний факультет Дніпропетровського державного університету  за спеціальністю «Англійська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача, перекладача.

Упродовж 1999–2005 рр. був пошукувачем кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком» при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка В. О. Самохіна). У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

 

Досвід роботи

Упродовж 1983–1992 рр. працював учителем англійської мови в середніх школах № 11, 15, 16 м. Бердянська, референтом-перекладачем, старшим експертом відділу зовнішньоекономічних зв’язків акціонерного товариства «Абрис» (1993 р.), помічником голови міськвиконкому, завідувачем відділу зовнішньоекономічної діяльності міськвиконкому м. Бердянська (1995–1996 рр.).

З1996 р. обіймав посаду асистента кафедри іноземних мов Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» (м. Бердянськ). У 2000 р. переведений на посаду старшого викладача, а з 2002 р. – на посаду доцента цієї ж кафедри. Упродовж 2000–2003 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри іноземних мов Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ».

З 2010 р. працював на посаді доцента кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету. Упродовж 2012–2013 рр. обіймав посаду завідувача цієї ж кафедри. У 2013 р. переведений на посаду доцента кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – лінгвістика тексту, методи підвищення ефективності навчання англійської мови.

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 монографії, 7 одноосібних навчально-методичних посібників, співавтор 1 колективного навчально-методичного посібника, наукових статей.

 

Нагороди

Нагороджений грамотою ректора Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» (1997 р.), Запорізького національного технічного університету (2009 р.), Бердянського державного педагогічного університету (2011 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.).

 

Інші види діяльності

Брав участь у роботі методологічної конференції видавництва «Express Publishing» (Запоріжжя, жовтень 2015 р., сертифікат учасника).

 

Основні публікації

 1. Богдан В. В. Сборник образцов деловых документов: учеб. пособ. Бердянск: Издательский центр «АРИУ», 1998. 57 с.
 2. Богдан В. В. Ділова комунікація: навч. посіб. Бердянськ: Видавничий центр «АРІУ», 2000. 157 с.
 3. Богдан В. В. English for Economists: навч. посіб. Бердянськ: Видавничий центр «АРІУ», 2009. 172 с.
 4. Богдан В. В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком: монографія. Донецьк: «ЛАНДОН-ХХІ», 2011. 263 с.
 5. Богдан В. В. Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 філологія. мова і література (англійська / німецька та болгарська) та спеціальності 7.02030302 мова і література (англійська / німецька та болгарська)» / В. В. Богдан, Г. А. Удовиченко, С. О. Філоненко. Бердянськ, 2014. 75 с.
 6. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: навч. посіб. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. Ч. 1. 158 с.
 7. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: навч. посіб. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Ч. 2. 90 с.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: навч. посіб. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. Ч. 2. 90 с.

 

2016

 1. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: навч. посіб. 2-ге вид., розшир. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. Ч. 1. 169 с.
 2. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: навч. посіб. 2-ге вид., розшир. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. Ч. 2. 148 с.
 3. Bohdan V. V. How to Make Home Reading Classes more Effective. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. XІ. С. 67–73.

 

2017

 1. Bohdan V. Supra-Sentence Units from the Stand point of the Theory of Speech Acts Act. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва.  Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. XІІІ. С. 21–26.

 

2018

 1. Bohdan V. Common and Distinctive Features of Complex Syntactic Units and Composite Sentences. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції  (17–18 травня 2018 р.). Бердянський державний педагогічний університет: зб. тез / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь: Видавничий  будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. C. 24–29.
 2. Bohdan V. The Evolution of an Adjoining Constructions in the 16th–21stCenturies. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. cт. / гол. ред. В. А. Зарва.  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XVІІ. С. 9–16.

 

2019

 1. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів»: книга для вчителя: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2019. 150 с.
 2. Bohdan V. Stage Directions And Their Actualization in Adjoining Constructions and Composite Sentences. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. ХІХ. С. 184–191.
 3. Bohdan V. AnIsolated Connective Word as a Characteristic Feature of an Expressive Rheme. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Кропивницький, 15 лютого 2019 р.). Кропивницький: РВВ КДПУ  ім. В. Винниченка, 2019. С. 26–28.
 4. Bohdan V. Adjoiningv. Parcelling. The Problem of Differentiation. Складні питання гуманітарних наук: матеріали ІІ всеукр. скайп-семінару студентів та молодих учених. (Бахмут, 23 травня 2019 р). Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДППУ», 2019 Вип. 3. С. 19–21.
 5. Bohdan V. The role of stage directions within the framework of adjoining constructions with subordinating relationship and composite sentences. Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем: матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Бахмут, 29 листопада 2019 р.). Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2019. Вип. 5. С. 27–29.

 

2020

 1. Bohdan V. Extralingual Factors as Part of Supra-Sentence Units. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Кропивницький, 20 лютого 2020 р.). Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 26–28.
 2. Bohdan V. Peculiarities of Stage Directions as Optional Components of Adjoiing Constru-сtions. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ.  конф. (Бердянськ, 12 трав. 2020 p.). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. C. 18–22.
 3. Bohdan V. Outside Reading: Problems and Solutions. Слово та суспільство. Міжнародний філологічний колегіум: зб. наук. cт. Епископ Константин Преславски 2020 р. Шумен, Болгарія. C. 237–244.

 

2021

 1. Богдан В. В., Каліберда О. О. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з теорії англійської мови. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)). Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2021. 64 с.

 

2022

 1. Valerii Bohdan. On the Problem of Differentiation between an Adjoining Construction and a Parcelled Sentence. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Кропивницький, 21 лют. 2022 р.). Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2022. С. 113–115.
 2. Bogdan Valerii, Poluliakhov Artem. The Role of Heredity in Formation of a Person’s Character (Based on Wilkie Collins’ Novel No Name). Співи землі: біологія та екологія в літературі та культурі: матеріали міжнародної наукової конференції (22–23.09.2022 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 19–21.
 3. Bohdan V. V. On the Issue of the Linguistic Status of Adjoining Constructions and Dialogical Units. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.): зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 204–206.

         

2023

 1. Valerii Bohdan. The Typology of Syntactic Means of Expressiveness Used on the Ukrainian Social Networking Sites. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: матеріали V міжвузівської наукової конференції (м. Бердянськ, 11 травня 2023 р.): зб. наук.  доп. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. С. 10–13.
 2. Valerii Bohdan. Wholistic Approach to Teaching Present Simple and Past Simple Tense Forms. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Бердянськ, 18 травня 2023 р.): зб. наук. доп. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 52–55.
 3. Валерій Богдан, Ірина Шиманович. Практикум з домашнього читання за романом Лимана Френка Баума «Чарівник Країни Оз»: навч. посіб. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2023. 100 с.