Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Журавльова Світлана Сергіївна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Грамота Запорізької обласної державної адміністрації
Почесні грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Подяка Міністерства освіти і науки України
Подяка міського голови м. Бердянська
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 1 січня 1981 р. у м. Маріуполі Донецької обл. у 2003 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», у 2004 р. – магістратуру філологічного факультету цього ж вищого навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» з відзнакою.

З 2004 р. по 2006 р. – старший лаборант кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету та старший викладач за сумісництвом.

Протягом 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «“Алфавит собранный, риθмами сложенный…” архієпископа Іоана Максимовича як явище агіографічної літератури українського бароко» (науковий керівник – архієпископ Ігор Ісіченко (Ю. А. Ісіченко), докт. філол. наук, проф.). Цього ж року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У 2008–2009 рр. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету за сумісництвом. З 2010 р. – старший викладач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. З 2011 р. – доцент цієї ж кафедри. 25 квітня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури та компаративістики. У 2014–2015 рр. – заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010), грамотою Запорізької облдержадміністрації (2013), Подякою міського голови м. Бердянська (2013), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (Х–ХVІІІ ст.)», «Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)», «Українська література», «Література рідного краю», «Актуальні проблеми сучасної літературознавчої науки», «Практикум з виразного читання».

2004

 1. Журавльова С.С. Переакцентування традиційного сюжету про Каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті О.Забужко «Казка про калинову сопілку» / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – Вип. ІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 211–219.
 2. Журавльова С.С. Алегоричний характер поеми «Каїн» В.Сосюри / С.С. Журавльова // Слобожанщина: літературний вимір : зб. наук. пр. / [ред. кол. : О.А. Галич (голова) та ін.]. – Луганськ : Знання, 2004. – Вип. ІІ. – С. 164–173.

2005

 1. Журавльова С. Псалми як літературний жанр / Світлана Журавльова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [відп. ред. Я.Цимбал]. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2005. – Вип. 8. – С. 100–106.
 2. Журавльова С.С. Жанрова специфіка поеми «Псалми степу» Євгена Маланюка / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2005. – Вип. Х : Лінгвістика і літературознавство. – С. 322–330.

2006

 1. Журавльова С. філософські рефлексії на тлі біблійного тексту (поетичний цикл Ліни костенко «давидові псалми») / Світлана Журавльова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [відп. ред. Я.Цимбал]. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 12 – С. 141–148.

2007

 1. Журавльова С.С. Випробування Фортуни. Постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 76–81.
 2. Журавльова С.С., Новик О.П. Сковородинівські читання / Світлана Журавльова, Ольга Новик // Бердянск деловой. – 2007. – № 93 (847). – С. 5.
 3. Журавльова С.С., Новик О.П. Сковородинівські читання в Інституті філології БДПУ / Світлана Журавльова, Ольга Новик // Бердянские ведомости. – 2007. – № 51 (308). – С. 25.

2008

 1. Журавльова С.С. Рецепція постаті св. Миколая в поетичній творчості свтт. Димитрія туптала та Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2008. – № 1 (140) січень. – С. 76–83.
 2. Журавльова С. житіє олексія, чоловіка божого, у віршовій обробці архієпископа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця) / Світлана Журавльова // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 62–69.
 3. Журавльова С. Символічний простір візантійської літургії у книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Йоана Максимовича / Світлана Журавльова // Київська академія / [ред. кол. : Н. Яковенко (голова) та ін.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – Вип. 5. – С. 42–51.
 4. Журавльова С. Вірш «Житіє Алексія Человѣка Божія» архієпископа Іоана Максимовича у контексті україно-польсько-російських літературних зв’язків / С. Журавльова // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць / [упоряд. Л.К. Оляндер]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 6 : у 2 ч. Ч. 1. – С. 374–384.
 5. Журавльова С.С. Давні монаші устави і художній світ поезії свт. Іоана Максимовича (за книгою “Алфавит собранный, риθмами сложенный…”) / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – Вип. ХVІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 451–456.
 6. Журавльова С. Сторінками всеукраїнської фахової періодики / Світлана Журавльова // Азовский вестник. – 2008. – № 34 (924). – С. 3.
 7. Журавльова С. Відгомін традицій ісихазму в агіографічній поезії архієпископа Іоана Максимовича / Світлана Журавльова // Український вимір [Електронний ресурс] : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 7 / [ред. кол. : С. Пономаревський (голова) та ін.]. – 80 min / 700 MB. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – С. 472–478 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. Вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.
 8. Журавльова С. Бердянськ філологічний на сторінках всеукраїнської фахової періодики / Світлана Журавльова // Українська мова і література в школі. – 2008. – №5. – С. 37–39.
 9. Журавльова С.С. Особливості функціонування мотиву мучеництва в агіографічній поезії доби Бароко (за творами свтт. Іоана Максимовича та Димитрія Туптала) / С.С. Журавльова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. – № 798, вип. 53. – 2008. – С. 142–147.
 10. Журавльова С. Агіографічна поезія свт. Іоана Максимовича в контексті духовних традицій ісихазму / Світлана Журавльова // Сіверянський літопис. – 2008. – №5. – С. 128–133.
 11. Журавлева С.С. Агиографическая поэзия свт. Иоанна Максимовича в контексте духовных традиций исихазма / С.С. Журавлева // Поэтика художественного текста : материалы Междунар. науч. заоч. конф. : в 2 т. / [под ред. Е.В. Борисовой, М.П. Капрусовой]. – Борисоглебск, 2008. – Т. 2 : Русская филология: вчера и сегодня. – С. 201–206.
 12. Журавлева С.С. Феномен мученичества в агиографической поэзии свт. Димитрия Ростовского (Туптало) / С.С. Журавлева // Литература и культура в контексте христианства. Образы, символы, лики России : материалы V Международной научной конференции (Ульяновск, 22–25 сентября 2008 г.) / [сост., отв. ред. проф. А.А. Дырдин]. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – Ч. І. – С. 11–16.
 13. Полемічна література в контактно-генетичних зв’язках і типологічних сходженнях : програма наукових читань (Бердянськ, 11 грудня 2008 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2008. – 8 с.

2009

 1. Журавльова С.С. феномен чуда у поетичному вимірі барокової агіографії (за книгою «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича) / С. С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 32–39.
 2. Журавльова С. С. феномен чуда в агіографічній поезії свт. Димитрія Туптала / С. С. Журавльова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 198–202.
 3. Журавльова С. недосліджений панегірик із книги «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» архієпископа Іоана Максимовича / Світлана Журавльова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [відп. ред. Я. В. Цимбал]. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 136–142.
 4. Журавльова С. С. Жанрова природа агіографічної поезії доби Бароко / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 422–430.
 5. Журавльова С. С. Із Заходу на Схід: вплив іспанських містиків на українське поетичне бароко / С. С. Журавльова // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 12–17.
 6. Журавльова С. С., Костромицький Р. І. Виховна робота кафедри української та зарубіжної літератури / С. С. Журавльова, Р. І. Костромицький // Діяльність кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 117–143.
 7. Дмитро Чижевський з погляду сучасності : програма міжвузівських наукових читань (Бердянськ, 17 грудня 2009 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2009. – 10 с.

2010

 1. Журавльова С. «Ліствиця» прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою «Алфавит собранный, риθмами сложенный…») / Світлана Журавльова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [відп. ред. : Л. С. Бербенець]. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17. – С. 110–115.
 2. Журавльова С. Агіографічна поезія свт. Іоана Максимовича як ілюстрація патристичних учень прпп. Макарія Великого та Євагрія Понтійського / Світлана Журавльова // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 23 квітня 2010 р.) / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь, 2010. – Т. ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 51–56.
 3. Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 140 с.
 4. Журавльова С.С. Наукова робота викладачів кафедри української літератури та компаративістики / С.С.Журавльова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С.11–89.
 5. Журавльова С.С. Науково-дослідна робота викладачів зі студентами / С.С.Журавльова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С.90–116.
 6. Журавльова С.С. Рецепція феноменів мучеництва й чуда в польськомовній агіографічній поезії архієпископа Лазаря Барановича / С.С. Журавльова // Філологічні студії : зб. наук. праць / [ред. кол. : Т. В. Сімашко та ін.]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – Вип. 1. – С. 139–144.
 7. Журавльова С.С. На шляху до обоження (часопросторові координати агіографічної поезії свт. Іоана Максимовича) / Світлана Сергіївна Журавльова // Поетика містичного. Міжнар. наук. конф. (7–8 жовтня 2010 р.) : програма та анотації доповідей. – Чернівці, 2010. – С. 40.
 8. Журавльова С.С. Образ святого у книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича як відображення барокової антропології / С.С. Журавльова // мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13, т. IIІ (139). – С. 248–262.
 9. Журавльова С. С. «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» архієпископа Іоана Максимовича як явище агіографічної літератури українського бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / С. С. Журавльова. – Харків, 2010. – 19 с.
 10. «Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія…» : програма наукових читань, присвячених 120-й річниці від дня народження Миколи Зерова (Бердянськ, 18 травня 2010 р.) / [укл. : О.Д. Харлан, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2010. – 10 с.

2011

 1. Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 134 с.
 2. Журавльова С.С. Наукова робота викладачів кафедри української літератури та компаративістики / С.С.Журавльова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 12–78.
 3. Журавльова С.С. Науково-дослідна робота зі студентами викладачів кафедри української літератури та компаративістики / С.С.Журавльова // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 79–102.
 4. Візуальна поезія від давнини до сучасності : програма літературно-наукових читань (Бердянськ, 25 лютого 2011 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 12 с.
 5. Журавлева С.С. Агиографическое стихотворение как жанрово-тематическая разновидность украинской поэзии эпохи Барокко / С.С. Журавлева // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна (15–17 марта 2011 г., г. Москва) / [гл. ред. : А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьина]. – М., 2011. – С. 363–364.
 6. Журавльова С.С. Творчість архієпископа Іоана Максимовича в інтерпретації дослідників української барокової літератури. Частина 1: ХІХ століття / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 2. – С. 433–439.
 7. «На струнах вічності перебираю…» : програма літературно-наукових читань, присвячених 120-річниці від дня народження Павла Тичини (Бердянськ, 19 травня 2011 р.) / [укл. : О.Д. Харлан, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 10 с.
 8. «Руська трійця» як феномен національно-культурного відродження початку ХІХ століття : програма наукових читань (Бердянськ, 20 травня 2011 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 10 с.
 9. Журавльова С.С. Книга «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт.Іоана Максимовича як явище національної агіографічної поезії бароко / С.С. Журавльова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27. – С. 87–92.
 10. Журавльова С.С. Творчість архієпископа Іоана Максимовича в інтерпретації дослідників української барокової літератури. Частина 2: ХХ століття / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 3. – С. 119–124.
 11. Журавльова С.С. Творчість архієпископа Іоана Максимовича в інтерпретації дослідників української барокової літератури. Частина 3: кінець ХХ – початок ХХІ століття / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 4. – С. 50–57.
 12. Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70–90-х рр. ХІХ ст. : програма Всеукраїнської наукової конференції (Бердянськ, 21 жовтня 2011 р.) / [укл. С.С.Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 15 с.

2012

 1. Журавльова С.С. Агіографічна поезія свт. Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Соціум. Наука. Культура : матеріали восьмої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 24–26 січня 2012 р.). – К., 2012. – Ч. 5. – С. 51–53.
 2. Журавльова С. «Бердянські скарби»: Олексій Огульчанський та Галина Малик / Світлана Журавльова // Університетське Слово. – 2012. – № 19. – С. 7.
 3. Література у просторі культури : програма наукових читань (Бердянськ, 17 квітня 2012 р.) / [укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2012. – 12 с.
 4. Журавльова С.С. Патристичні учення прпп. Макарія Великого та Євагрія Понтійського в рецепції свт. Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 1. – С. 399–405.
 5. Журавльова С.С. Феномени мучеництва й чуда в агіографічній поезії архієпископа Лазаря Барановича (на матеріалі збірок “Żywoty świętych…” та “Lutnia Apollinowa…”) / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 2. – С. 122–127.
 6. Журавльова С. Синтез східного та західного богослов’я в поетичній книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича / Світлана Журавльова // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 26 (239). – С. 15–22.
 7. Журавльова С. «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича як явище агіографічної культури українського бароко : монографія / Світлана Журавльова ; [наук. ред. архієп. Ігор (Ісіченко)]. – Бердянськ, 2012. – 237 с.
 8. Журавльова С. Переакцентація біблійного сюжету про Каїна та Авеля у повісті-антиутопії «Книга Буття. Глава четверта» Оксани Забужко [Електронний ресурс] / Світлана Журавльова // Донбасский контекст : лит. крит. науч журнал. – Режим доступу : http://www.donbasscontext.dn.ua/conference/s1_6/
 9. Журавльова С.С. К вопросу о влиянии испанских мистиков на агиографическую поэзию свт. Иоана максимовича (тобольского) / С.С. Журавлева // История, языки и культуры славянских народов:
  от истоков к грядущему : Материалы междунар. науч.-практ. конф. (25–26 ноября 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sociosphera.com/publication/conference/2012/121/?p=1
 10. Журавльова С. українська література : у 3 ч. : навч. посіб. для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2012. – Ч. 1. – 161 с.
 11. Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – 96, [15] с.
 12. Журавльова С.С. Вимоги до оформлення курсової роботи / С.С. Журавльова // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання таоформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 17–23.
 13. Журавльова С.С. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 14. Журавльова С.С. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.
 15. Журавлева С.С. К вопросу о влиянии испанских мистиков на агиографическую поэзию свт. Иоана максимовича (тобольского) / С.С. Журавлева // История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему : материалы междунар. науч.-практ. конф. (25–26 ноября 2012 г.). – Пенза – Колин – Белосток : Науч.-изд. центр «Социосфера», 2012. – С. 201–206.
 16. Журавлева С.С. Святоапостольские чудеса в агиографической поэзии свтт. Димитрия Ростовского (Туптало) и Иоанна Тобольского (Максимовича) / С.С. Журавлева // Творческая индивидуальность писателя: мир, образ, язык : материалы І Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Нижний Тагил, 29 февраля 2012 г.) / [отв. ред. Ю.В. Несынова]. – Нижний Тагил, 2012. – С. 148–151.

2013

 1. Журавльова С. Актуальні тенденції викладання української літератури [Електронний ресурс] / Світлана Журавльова // Бердянський державний педагогічний університет. – Режим доступу : https://bdpu.org.ua/24183.news.html
 2. Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Першого регіонального наук.-практ. семінару (29 березня 2013 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2013. – 98 с.
 3. Журавльова С.С. Інтерпретація біблійного сюжету про Каїна та Авеля в повісті-антиутопії «Книга Буття. Глава четверта» Оксани Забужко / С.С. Журавльова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 423–429.
 4. Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – 304, [4] с.
 5. Журавльова С., Харлан О. Програма навчальної дисципліни «Література рідного краю» для студентів спеціальності «Українська мова і література» / Світлана Журавльова, Ольга Харлан // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 23–31.
 6. Журавльова С. «Уже котиться нова слава її поверх моря людських голосів»: Художня візія доби Хмельниччини в історичній повісті «Розлилися круті бережечки…» Раїси Іванченко / Світлана Журавльова // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 68–83.
 7. Журавльова С.С. Тезоімениті привітання у структурі книги «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 114–117.
 8. Журавльова С. українська література : у 3 ч. : навч. посібник для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2013. – Ч. 2. – 152 с.
 9. Журавльова С. Взаємодія народнопісенної і давньоукраїнської літературної традицій в історичній повісті «Розлилися круті бережечки…» Раїси Іванченко / Світлана Журавльова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2013. – Вип. 39, ч. І. – С. 52–62.
 10. Журавлева С.С. Образ старца в агиографических стихотворениях свт. Иоанна Максимовича (Тобольского) / С.С. Журавльова // Слово – образ – текст – контекст : материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. с международ. участием (Одинцово, 24–25 мая 2013 г.) / [ред.-сост. Н.В. Летаева]. – Одинцово, 2013. – С.82–87.

2014

 1. Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму / С.С. Журавльова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 78–81.
 2. Журавльова С.С. Вплив «Żywot s. Alexego…» о. Петра Скарги на агіографічний вірш «Житіє Алексія человѣка Божія» свт. Іоана Максимовича / С.С. Журавльова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 160–165.
 3. Журавльова С.С. Вплив польсько-українських зв’язків на розвиток національної панегіричної поезії доби Бароко / С.С. Журавльова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. молодих учених (м. Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 90–91.
 4. Журавльова С.С. Казкотворчість Павла Білецького-Носенка: преромантичні вкраплення в бурлескному тексті / С.С. Журавльова // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 57–59.
 5. «у тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – 167 с.
 6. Журавльова С.С. Панегірична поезія як предмет дискусії в сучасній медієвістиці / С.С. Журавльова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 68–71.
 7. Журавльова С. Вплив культури сарматизму на українську панегіричну поезію доби зрілого Бароко / Світлана Журавльова // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» / herausgegeben von O. Novikova, P. Hilkes, U. Schweier. – Munchen – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – С. 311–318.
 8. Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Другого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (26 березня 2014 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2014. – 120 с.
 9. Журавльова С. українська література : у 3 ч. : навч. посібник для студентів напряму підготовки: 6.030301 Журналістика / Світлана Журавльова. – Бердянськ, 2014. – Ч. 3. – 208 с.
 10. Журавльова С. Часопросторовий вимір агіографічної поезії свт. Іоана Максимовича / Світлана Журавльова // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. – Харків : Акта, 2014. – С. 178–188.
 11. Журавльова С. Образ лицаря-сармата в українській панегіричній поезії доби Бароко / Світлана Журавльова // Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : zbiór prac naukowych. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 17–24.

2015

 1. Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія (2012–2014 роки) / [редкол : С.С. Журавльова (відп. ред.) та ін.]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2015. – 184 с.
 2. Журавльова С. Весняні перемоги студентів-філологів / Світлана Журавльова // Південна зоря. – 2015. – № 22 (17269). – С. 23.
 3. Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в рецепції літературної медієвістики другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: опис – критика – популяризація / С.С. Журавльова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІ. – С. 211–216.
 4. Журавльова С.С. Досвід минулого в українській ранньобароковій панегіричній поезії / С.С. Журавльова // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 56–58.
 5. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 178 с.

2016

 1. Журавльова С. «Пристрасна аргументація»: Про ампліфікацію в українській панегіричній поезії доби Бароко / Світлана Журавльова // Слово. Символ. Ритуал : зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя : Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. Слова О. Матушек. –Харків : Акта, 2016. – С. 153–162.
 2. Журавльова С.С. Пошук нових жанрових форм в українській бароковій поезії: агіографічні вірші / С.С. Журавльова // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 31–52.
 3. Журавльова С. «Княжат росских недармо тот клейнот, Стефане, носиш»: сарматська теорія родоводу в українській бароковій позії / Світлана Журавльова // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії [зб. наук. ст.]. – Харків : Акта, 2016. – С. 80–87.