Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Загороднова Вікторія Федорівна

докторка педагогічних наук, професорка

професорка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

ORCID iD

0000000214185400

Google Scholar

L5xaRAAAAAJ&hl

Researcher iD

E34532019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: vf_zagorodnova@bdpu.org

 

Кваліфікація

У 1989 р. закінчила Запорізьке педагогічне училище №1 за спеціальністю «Початкове навчання», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів, а в 2000 р. – філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література»,  присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

З 2002 р. до 2004 р. проходила стажування в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ).

11.05. 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики учнями 5–6 класів шкіл з російською мовою навчання» при Інституті педагогіки АПН України зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) (науковий керівник – докторка педагогічних наук, завідувачка лабораторією навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки АПН  України І. П. Ґудзик). У 2007 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

Упродовж 2008–2011 рр. навчалася в докторантурі при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 17.04.2012 р. захистила докторську дисертацію «Крос-культурне навчання російськомовних учнів української мови в умовах міжкультурної комунікації» при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова  зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (науковий консультант – докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Л. І. Мацько). У 2014 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри  української мови та методики викладання фахових дисциплін.

 

Досвід роботи

Упродовж 1989–2000 рр. працювала вчителем української мови та літератури в Трудівській загальноосвітній школі Запорізької області. З 2000 р. до 2002 р. обіймала посаду старшої викладачки кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 2002 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету, а потім  – доцентки цієї ж кафедри (2005–2007 рр.). З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді професорки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

Упродовж 2002–2005 рр. виконувала обов’язки заступниці директора Інституту філології,  завідувачки кафедри методики навчання мов (2007–2011 рр.), завідувачки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін (2011–2013 рр.). З 2013 р. обіймала посаду професорки кафедри української мови і методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді професорки кафедри української мови та славістики.

З 2012 р. за запрошенням читає лекції з курсів «Strukturkurs Ukrainisch»,«Grundlagen der interkulturellen Kommunikation», «Vergleichende Grammatik der Deutschen und der ukrainischen Sprache» в Інституті славістики Гамбурзького університету (ФРН, м. Гамбург).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – методика викладання української мови у вищій школі, основи міжкультурної комунікації, порівняльна типологія німецької та української мов.

Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 4-х монографій  (2-х одноосібних і 2-х у співавторстві), 9-ти  навчально-методичних посібників (7-ми одноосібних і 2-х у співавторстві), наукових статей.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами БДПУ (2007 р., 2013 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.).

 

Інші види діяльності

Упродовж 2013–2016 рр. брала участь у виконанні міжнародного гранта «European Commission «543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR»».

 

Основні публікації

 1. Загороднова В. Ф. Курсова робота з методики навчання української мови: навч.-метод. посіб. для студ. філол. ф-тів. Бердянськ: БДПУ, 2005. 54 с.
 2. Загороднова В. Ф. Сучасний урок (українська мова та література): навч.-метод. посіб. для студ. філол. ф-тів. Бердянськ: БДПУ, 2005. 84 с.
 3. Загороднова В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчання: монографія. Київ-Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. 184 с.
 4. Загороднова В. Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. посіб. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від13 жовтня 2006 р. №1.4/18-Г-898)) Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. 264 с. Загороднова В. Ф. Курсова робота з методики навчання української мови. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. 128 с.
 5. Загороднова В. Ф. Програма проведення педагогічної практики. Методика викладання української мови у вищій школі. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навч.-метод. комплекс для магістрантів / Р. О. Христіанінова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик та ін. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2007. С. 286–291.
 6. Загороднова В. Ф. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: монографія / за заг. ред. В. Ф. Дороз: В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко. Київ: Вид-во «Освіта України». 2008. 336 с.
 7. Загороднова В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист №1.4/18-Г-361). Київ: Центр учбової літератури, 2008. 386 с.
 8. Загороднова В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист № 1.4/18-Г-363). Київ: Центр учбової літератури, 2008. 176 с.
 9. Загороднова В. Ф. Українська мова в діалозі культур: навч. посіб. Київ: Ленвіт, 2010. 360 с.
 10. Загороднова В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 292 с.
 11. Загороднова В. Ф. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 456 с.
 12. Загороднова В. Ф. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: Бердянськ: навч.-метод комплекс для магістрів / за заг. ред. Р. А. Хрістіанінової; Р. А. Хрістіанінова, В. Ф. Загороднова, О. А. Крижко, В. М. Ліпич, Н. В. Павлик, В. А. Юносова. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 512 с.
 13. Загороднова В. Ф. Основи міжкультурної комунікації: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2018. 314 с.
 1. Zagorodnova, V., Panova, N., Cherezova, I., Glazkova, I., &Nischeta, V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(1). Р. 55–66. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of S
 2. Zagorodnova V., Panova N., Nischeta V., Нreb M. Intercultural Dialogue as Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(3). Р. 209–219. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of S
 3. Загороднова В. Ф. Науковий дискурс як об’єкт навчального моделювання у вищій школі. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колективна монографія / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 136–

 

Останні публікації

 

2015

 1. Загороднова В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 130–192.
 2. Загороднова В. Ф. Комунікативний інцидент в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 11. С. 74–81.

 

2016

 1. Загороднова В. Ф. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва.  Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. Вип. Х,  С. 7–17.
 2. Загороднова В. Ф. Социализация детей-мигрантов в условиях кросскультурного обучения языкам. Инклюзивное образование как организационная основа педагогіки многообразия: сб. науч. ст. по итогам Международного образовательного проекта  «Подготовка и переподготовка педагогов и руководителей образования в среде многообразия» (543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR). Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. С. 128–132.

 

2017

 1. Загороднова В. Ф. Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс. Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 50 –76.
 2. Загороднова В. Ф. Формування мовної особистості. Лінгвістика: зб. наук. ст. / гол. ред. К. Д. Глуховцева. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. № 1 (36),  С. 224–239.
 3. Загороднова В. Ф. Лінгвокогнітивна взаємодія основних типів мовної особистості в німецькому публіцистичному дискурсі. Вісник Маріупольського державного університету: серія: Філологія: зб. наук. пр. / Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов. Маріуполь: Редакційно-видавничий відділ МДУ, 2017 Вип. 16.  С. 73–83.

 

2018

 1. Загороднова В. Ф. Формування міжкультурної компетентності білінгвальної особистості засобами української і рідної мов. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.): зб. тез / гол. ред. М. М. Греб.  Бердянськ: БДПУ, 2018.  С. 30–32.
 2. Загороднова В. Ф. Основи міжкультурної комунікації: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2018. 314 с.
 3. Загороднова В. Ф. Формування пізнавальних навичок мовної особистості засобами навчальної публіцистики. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, каф. лінгвометодики та культури фах. мови, НАПН України, Ін-т пед. / редкол. Сейко Н. А. та ін.; відп. за вип.: Климова К. Я. та ін. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С. 78–90.

 

2019

 1. Загороднова В. Ф. Формирование полиязыковой личности в условиях поликультурного общества». Филологически колегиум «Слово и общество», Шуменски университет «Еписоп Константин Преславски», (Болгария, Шумен, 22 и 23 ноември 2018 г.): зб. наук. пр. / гол. ред. доц. д-р Светлана Неделчева (Шуменски университет «Епископ Константин Преславски, България»). Шумен: Шуменски университет «Еписоп Константин Преславски», 2019. С. 265–275.
 1. Zagorodnova, V., Panova, N., Cherezova, I., Glazkova, I., &Nischeta, V. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(1). Р. 55–66. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of S
 2. Zagorodnova V., Panova N., Nischeta V., &Нreb M. Intercultural Dialogue as Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(3). Р. 209–219. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of S

 

2020

 1. Zagorodnova V. The Forming of multilingual personality and its social adaptation in the conditions of modern polycultural society. The 13th International scientific and practical conference «PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE» (2021 April, 2020). Oslo, Norway, 2020. P. 135–138.
 2. Zagorodnova V. Crosscultural dialogue as a linguadidactic means of multicultural education. The 14th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (2728 April, 2020). Stockholm, Sweden. 2020. P. 174–178.
 3. Загороднова В. Ф. Полікультурна парадигма сучасної мовної освіти. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.) / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. C.122–130.
 4. Загороднова В. Ф. Функціонування еритажної мови українських емігрантів в Німеччині: огляд проблеми. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VIII Міжнародної наукової інтернет-конференції (21–22 жовтня 2020 р.). Бердянськ, 2020. С. 34–37.

 

2021

 1. Viktoria Zagorodnova Formation of a multilingual personality in the modern educational space of Ukraine. Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції /відп. ред. Ж. Д. Горіна. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. С. 63–69.

 

2022

 1. Загороднова В. Ф. Здатність до емоційного спілкування як навички соціальної комунікації. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.): зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 64–
 2. Загороднова В. Ф. Науковий дискурс як об’єкт навчального моделювання у вищій школі. Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі: колективна монографія / за ред. С. М. Глазової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 136–

 

2023

 1. Загороднова В. Ф. Трансформація соціальної ідентичності українців у кризові часи для Батьківщини. Національна ідентичність у мові та культурі: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. Г. Шостак. Київ: Талком, 2023. С. 303–315 с.
 2. Загороднова В. Ф. Словесний наголос в українській та німецькій мовах: міжмовні співвідношення. Збірник наукових праць Лінгвістика. № 1 (47) / за заг. ред. Н. Юган Полтава, С. 76–86.