Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна робота є однією з пріоритетних у діяльності викладачів і студентів БДПУ. Кафедри університету докладають зусиль для забезпечення єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, розширення участі науково-педагогічних працівників і студентів у науково-дослідних роботах. Щороку в університеті проходять конкурсний відбір наукові проекти, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: д.пед.н., професор Ігор Богданов; д.філол.н., професор Вікторія Зарва; д.іст.н., професор Ігор Лиман; д.пед.н., професор Костянтин Баханов; д.фіз.-мат.н., професор Валерій Кідалов; к.пед.н., професор Володимир Котляр; к.пед.н., професор Василь Крижко, д.пед.н., професор Віталій Хоменко; д.філол.н., професор Ольга Новик.

У Бердянському державному педагогічному університеті успішно функціонують аспірантура та докторантура за 5 науковими спеціальностями. Діють дві спеціалізовані вчені ради щодо здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) за такими спеціальностями: К 18.092.01  – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);К. 18.092.02 – 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Упродовж останніх п’яти років в університеті захищені 23 докторські та 79 кандидатських дисертацій; опубліковано 141 монографію, 13 підручників, 293 навчальних посібники; 4031 наукову статтю.

На базі університету щороку проводяться наукові конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів. Регулярно виходить наукове фахове видання «Наукові записки БДПУ (серії: педагогічні та філологічні науки)».

В університеті створені належні умови для підтримки талановитої молоді, її навчання. Про ефективність наукової роботи студентів свідчать їхні перемоги в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Щорічно видаються збірники наукових статей і тез доповідей студентів.