Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки

Вимоги до написання статей

 

 

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

КОГНІТИВІСТИКА ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

Архіпова О. В. Засоби образності як репрезентанти гендерного концепту “чоловік” у сучасному українському художньому дискурсі.

6

E. Arkhipova. Means imagery as a representative of the gender concept “man” in modern Ukrainian art discourse.
Диденко Н. Н.   Экспликация художественного концепта glaube в картине мира Гюнтера Грасса.

13

N. Didenko. Explication of the literary concept “GLAUBE” in Günter Grass picture of the world.
Нестеренко К. В. О взаимосвязи концептов (на примере анализа фрагмента русской картины мира “Суд”).

21

K. Nesterenko. About interconnection of the concepts (on the example of a part of the Russian picture of the world “court” analysis).
Решетняк О. О. Лінгвокультурологічні особливості вербалізації домінантних морально-етичних бінарм Старого й Нового Заповіту.

29

O. Reshetniak. Linguo-cultural features of verbalization in dominant moral and ethical binarms of the old and new testaments.
Ткачик О. В., Булда Н. В. Структурно-семантичний аналіз когнітивних метафоричних конструкцій в романі Сюзан Коллінз “Голодні ігри”.

36

O. Tkachyk, N. Bulda. Structural and semantic analysis of cognitive structures in metaphorical novel “The hunger games” by Suzanne Collins.
Фоміна С. Б. Семантико-когнітивний аспект концепту “time” в художньому тексті фантастичного жанру.

45

S. Fomina. Semantic and cognitive aspects of concept “time” in fiction genre texts.
Шевченко М. Ю., Пархоменко К. О. Функціонально-семантичний аналіз похвали як мовленнєвого акту на матеріалі творів С. Кінселли, Т. Парсонса та Дж. Тролоп.

52

M. Shevchenko, K. Parkhomenko. Functional semantic analysis praise as speech act on the material of the works by S. Kinsella, T. Parsons and J. Trollope.

МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ

Myhovych І. Communicative strategies and tactics in modern English speech genres.

60

Саламатіна О. О. Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси).

67

О. Salamatina. Communicative-pragmatic respondent’s strategies in modern publicistic interview (on material of the German-language and English-language press).
Червенко О. Б. Характерни особености на българските народни песни от село Лозоватка (Приморски район, Запорожка област, Украйна).

77

O. Chervenko. Characteristics of Bulgarian folk songs from the village Lozovatka (Primorsky district, Zaporozhye region, Ukraine).
Шкіцька І. Ю. Семантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань.

85

I. Shkitska. Semantic variety manipulative aimed complementary expression.

СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА

Акімова Н. В. Вплив специфіки мови інтернету на появу надлишкових для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських та білоруських сайтів новин).

94

N. AkimovaInfluence of the internet language specifics on appearance of vocal units surplus for unambiguous understanding (on the example of texts of the Ukrainian and Byelorussian news sites).
Гнатюк Л. Вербальні та невербальні вияви етноспецифіки в міжкультурному міжособистісному спілкуванні.

100

L. HnatiukVerbal and nonverbal detection of ethnic specificity in intercultural interpersonal communication.
Джельова А. С. Синергетичният подход при изследване на междусистемните езикови взаимодействия билингвизъм, диглосия, интерференция.

109

A. Dzhelova. Synergistic approach in the study of bilingualism interconnection language interactions, diglosiya, interference.
Кемалова А. И. Книжовна норма и народноезикови черти в един новобългарски писмен паметник.

122

A. Kemalova. Literary norm and folk language features in a new Bulgarian monument.
Кузьміч Н. В. Энтагенез ментальнасці: мастацкі аспект.

131

NKuzmichMentality enthogenesis: literary aspect.
Микитюк О. Р. Український прикметник як стрижень національної картини.

138

O. Mykytiuk. Ukrainian adjective as the core of the national picture.
Сніца Т. Є. Міжкультурна комунікація як суспільний феномен.

146

T. Snitsa. Intercultural communication as a social phenomenon.
Ушаков А. С. Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів.

154

А. UshakovForeign language teaching in Canada in conditions of integration processes.

ПЕРЕКЛАД

Kiselyova O. English modality. Some problems of translation.

162

Коломієць С. С., Солоділіна А. С. Переклад оціночних суджень жанру “інтерв’ю” в науково-публіцистичному дискурсі.

170

S. Kolomiiets, A. Solodilina. Translation of estimated judgments of genre “interview” in the scientific and publicistic discourse.
Марковська А. В. Міжкультурний аспект перекладу німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної німецькомовної преси).

177

A. Markovska. Cross-cultural aspect of German phraseologisms translation (on the examples from the modern German-language press).
Ткачик О. В., Ляпіна О. В. Прагматико-стилістичні особливості перекладу англомовних фразеологізмів-колоронімів українською мовою в художніх творах.

186

O. Tkachyk, O. Liapina. Pragmatists stylistic features of translation idiom-English speaking koloronimies Ukrainian language works of art.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Безруков А. В. Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття.

194

A. Bezrukov. The baroque in the context of the 17th century stylistic poliphony.
Варнацька Г. О. Інтелектуальне угруповування “Блумсбері”: філософія та переконання.

200

G. Varnatska. Intelligent grouping “Bloomsbury”: philosophy and beliefs.
Кондратенко Н. В. Художній текст як ігрова реальність.

204

N. KondratenkoLiterary text as a playing reality.
Коч Н. В. Інтертекстуальність роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”.

211

N. Koch. Intertextuality of the novel “Notes of the Ukrainian madman” by Lina Kostenko.
Павлюх Н. М. Концепція естетичного сприйняття у творчості Ганса-Ґеорга Ґадамера.

220

N. Pavliuh. The concept of aesthetic perception in the work of Hans-Georg Gadamer.
Плотникова А. А. Смерть и ее атрибутика в творчестве А. Н. Вертинского.

228

А. Plotnikova. Death and its attributes in A. Vertinsky’s writing.
Тытюк А. К. Писательницы детективных романов и их женские персонажи.

236

A. Tytiuk. Women detective writers and their female characters.
Філоненко С. О. “Маленька самотня людина в нічному місті”: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі.

243

Filonenko S. “The little lonely man in night city”: urban studies in the style of noir detective in modern Ukrainian literature.

ІСТОРИЧНА ПРОЗА

Кара Т. С. Українська історична повість першої половини ХХ століття у дзеркалі критики і літературознавства.

249

T. Kara. Ukrainian historical story of the first half of the XXth century in the mirror of criticism and literary criticism.
Король Л. П. Структурні елементи сюжету й композиції в історичному романі “Ольвія” В. Чемериса.

259

L. Korol. Structural elements of the plot and composition in the historical novel Olbia by V. Chemerys.
Павлюк Н. Л. Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика.

270

N. PavliukAxiology of sacrificein Yu. Mushketyk’s historical prose.
Ракитова Л. А. Историософская традиция в публицистике М. А. Волошина (на материале статьи-лекции “Россия распятая”).

277

L. Rakitova. Historiosophical tradition in M. A. Voloshin’s publicistics (on the material of the article-lecture “Russia crucified”).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Анісімова Н. П. “Присутність реальності, якої немає…”: моделювання театралізованої дійсності у поетичному дискурсі генерації 80-х рр. ХХ ст.

284

Anisimova N. “The presence of reality, which is non-existent…”: modeling theatrical reality in a poetic discourse generation of 80-ies of XX century.
Блик О. І. Харківська школа романтиків у контексті європейського романтизму: національна парадигма світового явища.

296

O. Blyk. Kharkiv romantic school in the context of European romanticism: the national paradigm of the global phenomenon.
Будівська Л. П. Гуманістичне висвітлення постаті Олекси Довбуша в прозових творах українських авторів ХХ століття.

301

L. Budivska. Humanistic illustration of Oleksa Dovbush figure in prose of Ukrainian authors of XX century.
Гаджилова Г. О. Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального.

309

G. HadzhylovaUkrainian drama of 60-s of the nineteenth century: conflict of material and intellectual.
Новик О. П. Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки “Мачеха и панночка”.

317

O. Novyk. Elements of fabulous in the Yevhen Hrebinka’s story “Stepmother and pannochka”.
Смаглій І. В. Дихотомія циклу “Любов і смерть” в однойменному збірнику поезій Світлани Йовенко.

324

I. SmahliyWoman-artist in poetry of S. Yovenko: conflict of household and creativity.
Цепкало Т. О. Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки.

331

T. Tsepkalo. Mythologem of the moon in poetries by Dmytro Pavlychko and Mariyka Pidhirianka.
Школа В. М. Казкові елементи в художній структурі п’єс Івана Микитенка.

339

V. Shkola. Fairy-tale elements in the structure of Ivan Mykytenko’s plays.

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Редакційна колегія:

Анісімова Н. П. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ); Богдан В. В. – кандидат філологічних наук, доцент (Бердянськ); Загороднова В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор (Бердянськ); Зарва В. А. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ), головний редактор; Колінько О. П. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ); Леміш Н. Є. – кандидат філологічних наук, доцент (Бердянськ); Новик О. П. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ); Сердюк А. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Бердянськ); Сухомлинов О. М. – доктор філологічних наук (Бердянськ); Філоненко С. О. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ), відповідальний секретар; Харлан О. Д. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ), заступник головного редактора; Христіанінова Р. О. – доктор філологічних наук, професор (Бердянськ), заступник головного редактора; Циховська Е. Д. – доктор філологічних наук, професор (Київ).

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам літературознавства та мовознавства. Розглянуто питання теорії літератури, української літератури, компаративістики, розвитку жанрів і стилів зарубіжного письменства, літератури нон-фікшн і розважального читання. Висвітлено проблеми когнітивного мовознавства, граматики, лінгводидактики, методики української літератури.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20510-10310Р від 24.12.2013 року

Випуск І

Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Зарва В. А.

Заступники головного редактора доктор філологічних наук, професор Харлан О. Д., доктор філологічних наук, професор Христіанінова Р. О.

Відповідальний секретар доктор філологічних наук, професор Філоненко С. О.

Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Нехайчук Ю. А.

Дизайн обкладинки – Вербовий Р. М.

 

ЗМІСТ

СТУДІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Погребеник В. Ф. Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сеце-сіонізму.

V. Pohrebennyk. Folklorism of Sylvester Yarychevskyi’s poetry in the context of Ukrainian literature development from romantic traditionalism to secessionism.

5

Радишевський Р. П. Павло Зайцев – шевченкознавець.

R. Radyshevskyi. Pavlo Zaitsev – Shevchenko scholar.

13

Бондарева О. Є. Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету.

O. Bondareva. The image of Taras Shevchenko in author’s myth making of biographical plot.

24

Новик О. П. Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків.

O. Novyk. Transformation of motif memento mori in works of romanticists.

33

Регуш Ю. С. Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева.

Yu. Regush. Folk motives and images in Yakiv Shchogolev’s poetic heritage.

41

Богданова М. М. Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого “Крутіж”.

M. Bogdanova. Specificity of the interpretation the period of ruins (doby ruiny) in Bogdan Lepsky’s historical novel “Krutizh”.

50

Школа В. М. Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст.

V. Shkola. The functioning of the calendar rites in texts of Ukrainian dramatiats 20–30-ies of the XX century.

61

Мельнікова Ю. О. Інтерпретація історії в романі Н. Королеви “Quid est veritas?” (“Що є істина?”).

Yu. Melnikova. Interpretation of history in the novel by N. Koroleva “Quid est veritas?” (“What is truth?”).

68

Анісімова Н. П. Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен.

N. Anisimova. Late poetic modernism as aesthetic phenomenon.

74

Лущій С. І. Образ моря в поезії Нью-Йоркської групи.

S. Luschiy. Sea character in poetry of New York group.

82

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ТА ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Казарин В. П., Новикова М. А., Криштоф Е. Г. Стихотворение О. Э. Мандельштама “Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария).

V. Kazaryn, M. Novikov, E. KrzysztofOsip Mandelstam’s poem “Golden honey current was flowing from bottle” (experiments of real comments).

91

Колінько О. П. Модерністська новела (до проблеми типології).

O. Kolinko. Modernist novel (the problem of typology).

105

Школа І. В. Часопросторовий вимір роману “Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона.

I. Shkola. Time and space in Chesterton’s novel “The return of Don Quixote”.

112

Дуброва В. О. Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації.

О. Dubrova. Walt Whitman’s poetic heritage in the light of gender interpretation.

120

Єременко О. В. Комунікація “автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.).

O. Yeremenko. Communication “author / reader” in a context and formal text structure (parameter of literature of the second half of the nineteenth century).

128

Варикаша М. М. Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект).

М. Varykasha. Sex and love in gender dimension: modern non-fiction.

133

Філоненко С. О. Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства.

S. Filonenko. Literature plus cookery: formation of a new genre of popular writing actual problems of comparative literature and translation studies.

141

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ
ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Астаф’єв О. Г. “Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського.

O. Astafyev. “The tale of Igor’s campaign” in Cyprian Godebski’s translation.

152

Журавльова С. С. Вплив “Żywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш “Житіє Алексія человѣка божія” свт. Іоана Максимовича.

S. Zhuravlyova. O. Peter Skarga’s “żywot S. Alexego…” influence on hagiographical poem “Житіє Алексія человѣка божія” by St. Ioan Maximovich.

160

Чик Д. Ч. Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст.

D. Chick. Ex providentia majōrum: a genre variety of the family chronicle novel in English and Ukrainian literature of the 1st half of the 19th century.

165

Чик О. І. Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст.

O. Chick. Anatomy of empires: historical discourse of Ukrainian and German novel of education of the second half of the nineteenth century.

175

Александрова Г. А. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца.

G. Alexandrova. The comparative method in scientific understanding of Volodymyr Perets.

184

Харлан О. Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти.

O. Kharlan. Ukrainian and Polish literature of interwar twentieth: catastrophic landscpes.

192

Просалова В. А. Картина А. Бекліна “Острів мертвих” очима поетів.

V. Prosalova. Picture of A. Becklin “The island of dead” as seen by poets.

201

ПИТАННЯ МОВОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Христіанінова Р. О. Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень.

R. Hrystianinova. Internal syncretism of complex sentences.

209

Харіна О. І. Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка.

O. Kharina. Let A. S. Malyshko’s ardent word sound sonorously at school.

219

Загороднова В. Ф. Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів.

V. Zahorodnova. Emotional evaluation and figurative expressive conceptualization of reality as linguistic basis of cross-cultural study of Ukrainian language bilingual students.

223

Сердюк А. М. Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект.

A. Serdiuk. Concepts rosa–rose–троянда: comparative aspect.

235

Сеничева О. А. Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста.

O. Senicheva. Mononuclear infinitive sentences as a method of concept space of a literary text presentation.

241

Греб М. М. Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення.

M. Greb. Perculiarities of lexical-semantic predicative part organization of compound sentences with conjunctions a as a means of expression comparison.

247

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Зарва В. А. Становлення, еволюція й особливості роману виховання.

V. Zarva. Formation, evolution and characteristics of bildungsroman.

5

Погребная В. Л. Элементы автобиографии в структуре женского романа 60–80-х гг. ХІХ века.

V. Pogrebnaya. Elements of autobiography in the structure of harlequin novel of 60–80’s of the XIXth century.

14

Філоненко С. О. 100 відтінків чорного. Нуар як жанр і стиль сучасної масової літератури.

S. Filonenko. 100 shadows of black: noir as genre and style in the contemporary popular fiction.

24

Костромицкий Р. И. Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина “Священная книга оборотня”.

R. Kostromitsky. Postmodern hero in V. Pelevin’s novel “The Sacred Book of Verwolf”.

31

Колінько О. П. Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин.

O. Kolinko. Theoretical and discursive aspects of systems analysis of inter-literary relationships.

40

Табакова Г. І. Концепт “природа” в структурі художнього світу ліричної прози.

A. Tabakova. The concept “nature” in the structure of the art world of lyric prose.

45

Дуброва О. В. Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича.

O. Dubrova. Dual faith as a philosophical and ideological dominant in Walt Whitman’s and Bohdan-Ihor Antonych’s poetic discourse.

55

Патырбаева К. В. Потребление как язык симулякров общества постмодерна в философской конструкции Ж. Бодрийяра.

K. Patyrbaeva. Consumption as a language of simulacrum in postmodern society in J. Baudriyar’s philosophical construction.

62

СТУДІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Новик О. П. Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст.

O. Novyk. Elements of baroque rhetoric in Ukrainian romantic prose and drama of the XIX century.

68

Трюхан О. ІМотив гріха і покари як провідний у творчості Данила Братковського.

O. Triukhan. The motif of sin and punishment in the poetry of Danilo Bratkovsky.

78

Коркішко В. О. Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя.

V. Korkishko. The boundary space in Gogol’s creative work.

88

Регуш Ю. С. Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева.

Yu. Regush. Histirical motives and images in Yakiv Shchogolev’s creative heritage.

94

Бєлаш Г. О. Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського.

A. Belash. Peculiarities of space in historical prose by V. Budzynovsky.

101

Школа В. М. Епічний характер п’єс Юрія Яновського.

V. Shkola. Epic character of Yuri Yanovsky’s plays.

108

Нехайчук Ю. А. Художнє осмислення історичної постаті в пенталогії “Мазепа” Богдана Лепкого.

Yu. Nehaychuk. Artistic interpretation of historical personality in pentalog “Mazepa” by Bohdan Lepkiy.

118

Співак І. Е. Психологія зради в повісті Б. Харчука “Панкрац і Юдка”.

I. Spivak. Psychology of betrayal in the narrative of B. Kharchuk “Pankrats and Yudka”.

126

МОВОЗНАВСТВО

ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Bohdan V. V. The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern ukrainian.

V. Bohdan. The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern Ukrainian.

132

Джуманова Д. Р., Ювашева Ш. М. Концептуальная значимость сцепления.

D. Djumanova, Sh. Yuvasheva. Conceptual meaning of coupling in fiction text.

139

Филатова Е. В. Синтагма в сложном предложении.

E. Filatova. Syntagma in a complex sentence.

147

Глазова С. М. Закономірності функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій директивного типу у мовленні.

S. Glazova. Patterns of functionong of explanatory-identifying constructions of directive type within speaking.

156

Греб М. М. Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою.

M. Greb. Semantic organisation of compound constructions with contrastive semantics.

161

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Губанов С. А. Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект.

S. Gubanov. Conceptsphere of Marina Tsvetaeva: linguistic aspect.

168

Скалкина Я. Ю. Тенденции интернацио-нализации и национализации в компьютерной лексике болгарского и польского языков.

Ya. Skalkina. Tendencies to internationalization and nationalization of computer vocabulary in the Bulgarian and Polish languages.

176

Ходикіна І. І. Ономастичний простір творів Григорія Лютого.

I. Hodykina. Onomastic space of G. Lutiy’s works.

183

Сомкин А. А. Социопсихо-лингвистические и культуроцентристские тенденции в системно-целостном изучении социума: pro et contra современной гуманитарной интегративной парадигмы.

A. Somkin. Socio-psyco-lingvistic and culture-centric trends in the system-integrative study of society: pro et contra modern humanitarian integrative paradigm.

188

Божинова К. Г. Съчинение по аналогия – създаване на приказки в пети клас.

C. Bozhinova. Essay by analogy – creating a tale in the fifth grade.

198

РЕЦЕНЗІЯ

Анісімова Н. П. Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. “Платон Воронько” (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.)

N. Anisimova. New reading of works by Platon Voron’ko. Review of the monograph by Reva L. “Platon Voron’ko” (Kyiv : Alterpress, 2014. – 204 p.).

208