Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.


Вимоги до написання статей

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Редакційна колегія:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, зав. каф. технічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф. каф. педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Глазкова Ірина Яківна – д.пед.н., доц. каф. іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету; Загороднова Вікторія Федорівна – д.пед.н., проф. каф. української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Зайцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., зав.каф. дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., зав. каф. початкової освіти, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Котляр Володимир Пилипович – к.пед.н., проф. каф. дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету; Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Сосницька Наталя Леонідівна – д.пед.н., проф., зав. каф. методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету; Чулкова Людмила Опанасівна – д.пед.н., проф. кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії та історії педагогіки, часткових методик.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20510-10310Р від 24.12.2013 року

Випуск 1

Головний редактор – Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, зав. каф. технічних дисциплін факультету фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Відповідальний редактор – Попова Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, зав. каф. педагогіки Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Анжеліка Денисова.

ЗМІСТ

Антоненко О.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні фізичного експерименту в курсі загальної фізики

O. Antonenko. Using the informational and communicational technologies during the physical experiment in the course of general physics

 

6

Ачкан В.В. Використання прикладних задач у процесі вивчення похідної в курсі алгебри та початків аналізу в класах різних профілів

V. Achkan. Using applied tasks in the process of study derivatives in the course of algebra and beginning analysis in classes of different profiles

 

13

Бакум З.П., Ємельова А. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості

Z. Bakuma, A. Yemelova. Ethnopedagogics as a source of personality’s labour education

 

24

Бардус І.О. Використання інформаційних технологій для самостійного розв’язування задач із фізики майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю

I. Bardus. Using of informational technologies for independent solution of tasks in physics by future engineers-teachers of computer profile

 

31

Бєлова Ю.Ю. Дизайн-освіта у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

Y. Belova. Design-education in the structure of professional training of future technologies teacher

36
Бєльчев П.В. Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки

P.Belchev. Implementation of modern didactic principles of teaching physics with interactive boards

 

42

Богданов І.Т. Засоби зв’язку і комунікацій: історичний та педагогічний аспект

I. Bogdanov. Means of connection and communications: historical and pedagogical aspects

50
Бондаренко І.М. Психолого-педагогічні засади з розвитку творчих здібностей в системі підготовки вчителів

I. Bondarenko. Psychological and pedagogical basis of development of creative abilities in the system of teacher’s pedagogics

 

60

Бурназова В. В. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку

V. Burnazova. The professional competence of musician-instrumentalist: content, structure, methods of development

 

65

Буянов П.Г. Особливості формування функціональної графічної грамотності в майбутніх учителів технології

P. Buyanov. Peculiarities of forming of functional graphic literacy of future technologies teachers

 

71

Вєнцева Н.О. Особливості засвоєння історичних понять учнями 7-х класів

N.Ventseva. Peculiarities of mastering historical concepts by pupils of the 7th forms

77
Вертипорох Д. Я. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя середньої школи

D. Vertiporokh. Using the modern informational technologies in professional training of future school teachers

 

82

Войтків Г. В. Модернізація професійної діяльності педагога під час формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі

G.Voitko. Modernization of teacher’s  professional activity during the forming at pupils  skills and abilities of solving physics tasks

 

87

Горбатюк Л.В., Хоменко В.Г. Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема

L. Gorbatuk, V. Khomenko. Defining the purposes of education of computer-analitical activity of future engineers-teachers as a didactic problem

 

91

Гур’янова О. В. Використання творчої педагогічної взаємодії на заняттях із технологій

A. Gurianova. Using of creative pedagogical interaction at  technology classes

99
Дубінець І.В. Категорія музичного мислення у психологічній і фаховій літературі

I. Dubinets. Category of musical thinking in psychological and special literature

105
Дейнека О. М. Використання опорно-довідкових конспектів під час формування теоретичних знань учнів професійних училищ

A. Dejneka. Using the reference conspects during formation of theoretical knowledge of vocational schools

 

116

Дима Я. Ю., Лапека І. В., Саєнко О. В. Емулятори вимірювальних приладів як інструмент ІКТ для реалізації міжпредметних зв’язків фізики та математики

Y. Dima, I.Lapeka, A. Saienko. Emulators of measuring devices as an insrument EKT for realization of physics and mathematics interdisciplinary communication

126
Загороднова В. Ф. Навчання і виховання національно свідомої мовної особистості з аксіологічних позицій

V. Zagorodnova. Teaching and education of nationally conscious linguistic personality with axiological positions

 

133

Жигірь В. І. Теоретичні основи змісту професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ

V. Zhygir. Theoretical basis of the content of professional training of educational manager in universities

140
Жуков С. М. Структура духовності, особливості її розвитку протягом життя (вікові кризи)

S. Zhukov. Structure of spirituality, peculiarities of its development during life ( age crisis )

149
Коваль Л.В. Концептуальні засади формування змісту технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи

L. Koval. Conceptual factors of forming the content of technological preparation of primary school future teachers

154
Лазаренко А.С. Особливості творчого підходу до розв’язування фізичних задач

A. Lаzarenko. The peculiarities of creative approach to solving physical tasks

162
Малихін А. О. Досвід професійно-методичної підготовки вчителів у країнах Західної Європи: реалії та перспективи розвитку

A. Malykhin. The experience of professional and methodical training of teachers in Western Europe: realties and perspectives of development

 

168

Маркова Є.С. Підготовка майбутніх учителів-гуманітаріїв до організації комп’ютерного контролю (на прикладі використання табличного процесора МS Excel)

E. Markova. Training of future teachers – humanitarians to organization of computer control (at the example of using the table processor MS Excel)

 

177

Онищенко С. В. Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології

S. Onischenko. Informational and communicative technologies as means of forming future technologies teacher’s professional competence

 

184

Паращук Р. В. Освітнє середовище формування професійної компетентності фахівців з інформаційної безпеки

R. Paraschuk. Educational environment of forming of professional competence of specialist in informational security

 

192

Райковська Г. О. Інформаційні технології у графічній підготовці інженерно-технічних фахівців

G. Raykovska. Information technology in graphic training of engineering and technical specialists

198
Рашковський П. О. Використання наочних матеріалів мережі Internet на уроках з природничих дисциплін

P. Rashkovsky. Using visual materials of the internet network at lessons in natural sciences

 

204

Рябко А. В. Сюжетні задачі фізичного змісту як засіб пропедевтики фізики у 5–6 класах загальноосвітньої школи

A.Ryabko. Scene tasks of physical meaning as a way of propaedoutics of physics in the 5-6 forms of general school

 

208

Самсутіна Н.М. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури

N. Samsutina. Using the informational communicational technologies in the process of forming of professional functional competencies of future physical training teachers

 

215

Сліпухіна І. А., Калініченко О. В. Особистнісно орієнтована освіта: практика проблемного навчання студентів технічного університету

I. Slipukhina, O. Kalinichenko. Personality oriented education: practice of problem teaching of technical university students

 

220

Стешенко В. В. Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)

V. Steshenko. Basic approaches to the content and structure of technological education in Ukraine

 

226

Сосницька Н.Л. Особливості формування змісту шкільної фізичної освіти на початку ХХ ст.

N. Sosnitskaya. Features of forming the content of school physical education at the beginning of the XX century

230
Тарасенко Б. М., Шишкін Г. О., Тарасенко М. В. Міждисциплінарний підхід як головна концепція в гуманістичній традиції французької фізико-математичної освіти

G. Shishkin, M. Tarasenko. Interdisciplinary approach as a main conception in humanitarian tradition of french physical and mathematical education

 

240

Тверезовська Н. Т., Блозва А. І. Реалізація програмних документів у підготовці аграріїв

N. Tverezovska, A. Blozva. Realization of program documents at training of agrarians

246
Ткачук С. І. Сутність та структура підготовки вчителя технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури

S. Tkachuk. The essence and structure of training of technological education teachers’ to forming of technological culture

 

251

Трифонова О. М., Садовий М. І. Формування компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти

O. Trifonov, M. Sadovoy. Forming the competence of future teachers in the conditions of modern paradigm of physical and mathematical education

 

257

Халабузар О.А. Педагогічна культура як інтегративний концепт професійної підготовки майбутнього вчителя

O. Halabuzar. Pedagogical culture as an integrative concept of professional training of future teacher

 

265

Хован І. В. Формування дослідницьких здібностей учнів основної школи у процесі діяльності Малої академії наук

I. Hovan. Forming the research abilities of general school pupils in the process of small academy sciences activity

 

273

Чемоніна Л. В. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти учнів

L. ChemoninaTheoretical basis of preparation of primary school teachers to implement the students’ continuous education

 

277

Чулкова Л.О. Концепція комунікативної дидактики в німецькій педагогіці

L. Chulkova. The concept of communicative didactics in german pedagogy

285
Шарко В. Д., Грабчак Д. В. Профорієнтаційна робота як вид діяльності вчителя фізики у профільній школі

V. Sharko, D. Grabchak. Proforientational work as a kind of physics teacher’s activity in profile school

 

289

Шатковська Г. І. Дидактичні принципи, умови і закономірності фундаменталізації навчання студентів

G. Shatkovskaya. Didactical principles, conditions and regularities of fundamentalization of students’ education

 

294

Яблочніков С. Л. Тлумачення поняття “інформаційний освітній простір” у межах системно-кібернетичного підходу

S. Yablochnikov. Interpretation of the concept “informational educational space” within of system-cybernetic approach  

 

301

ЗМІСТ

Ачкан В. В. Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів

V. Achkan. Forming of procedure and logical mathematical competencies of senior pupils in the process of study of trigonometric equations and inequalities in classes of different profile

5
Бєлова Ю. Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі

Y. Belova. Model of professional competence of future engeneer of ingeneering field

13
Богданов І. Т. Факультативна фізико-технічна підготовка школярів

I. Bogdanov. Facultative physical and technical training of pupils

19
Вертипорох Д. Я. Структура електронного навчально-методичного комплексу з будови та експлуатації автомобілів

D. Vertiporokh. The structure of electronic teaching-methodical complex in structure and operation of automobiles

26
Волошина А. К. Історичний розвиток збірників фізичних задач у контексті еволюції методики навчання фізики

A. Voloshina. The historical development of physical tasks’ text books in the context of evolution of methods of physics teaching

 

32

Жигірь В. І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування

V. Zhyhir. Evaluation of specialist’s professional competence as a factor of its reformation

40
Заїка С. О. Формування та розвиток відповідальності на заняттях з технологічних дисциплін

S. Zaika. Forming and development of responsibility on lessons of technological disciplines

47
Зайцева Л. І. Використання евристичного діалогу під час ознайомлення дошкільників з об’єктами природно-предметного довкілля

L. Zaitseva. Using heuristic dialogue during review of preschool chieldren with objects of nature-subject environment

51
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти

T. Zasyekina, D.Zasyekin. Problems of improving the content of school physical education

57
Захаріна Є. А. Формування вмінь і навичок майбутніх учителів фізичної культури для позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи у виховному просторі загальноосвітніх навчальних закладів

E. Zakharina. Forming of skills and abilities of future physical training teachers for extracurricular and after-school recreational and educational work in educational space of general educational institution

62
Кавурко Л. В., Фомкіна О. Г. Міжпредметна інтеграція дисциплін природничо-математичного циклу в підготовці фахівців технологічного спрямування

L. Kavurko, O. Fomkina. Intersubdect integration of natural and mathematical cycle’s disciplines in preparation of technological direction’s specialists

68
Кірєєва І. В. Психолого-педагогічні аспекти самостійної роботи студентів у виші

I. Kereeva. Psychological and pedagogical sapects of independent student work at the university

72
Климова К. Я. Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів

K. Klimova. Means of media-didactics in the space of education and self-education of Ukrainian language future teachers

77
Коваленко О. С. Використання методів моделювання під час навчання комп’ютерних технологій управління проектами

O. Kovalenko. Using of modelling methods during study of computer technologies of project management

82
Коробова І. В. “Уміння запитувати” як показник методичної компетентності майбутнього вчителя фізики

I. Korobova. Ability to ask as an indicator of methodical competence of future physics teacher

 

88

Котельнікова Н. М. Підвищення кваліфікації вчителів на базі школи як важливий компонент системи післядипломної педагогічної освіти в Китаї

N. Kotelnikova. Improvment of teacher’s qualification on the base of school as an important component of the system of postgraduate pedagogical education in China

94
Кулінка  Ю. С. Проектно-технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів технології до превентивного виховання

Y. Kulinka. Project-technological approach in training of future technologies teachers to preventive education

100
Лазаренко А. С. Основні принципи моделювання процесу навчання фізики

A. Lazarenko. Basic principles of modelling the process of physics teaching

105
Лазаренко Д. С. Використання другого закону Ньютона в гідродинаміці

D. Lazarenko. Using the newton”s second law in hydrodynamics

110
Лазарєва Т. А. Мотивація професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

T. Lazareva. Motivation of professional activity of future engeneers-technologists of food industry

117
Лихолат О. В. Сучасна парадигма спеціалізації “Основи домашнього господарювання” підготовки вчителя технологій

A. Lykholat. Modern paradigm of speciality “basis of housekeeping” in technologies teachers training

123
Левченко О. В. Удосконалення методики вивчення нестаціонарних явищ на основі імітаційного комп’ютерного моделювання

O. Levchenko. Improvement of method of study unstationary phenomena on the base of imitational of computer modelling

128
Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П., Тихонська Н. І. Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін

O. Lozovenko, Y. Minaev, N. Tykhonska. Participation of students and pupils at creating of means of physical and mathematical disciplines

134
Лук’яненко Г. І. Відображення концепції випереджувального навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці професії

G. Luk’yanenko. Reflecting the conception of advanced education in educational-qualified characteristics of profession

141
Мартинюк М. Т., Хитрук В. І. Теоретичні і методичні основи вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах

M. Martyniuk, V. Khitruk. Theoretical and methodical bases of study the properties of solid bodies in general educational establishments

146
Мартинюк О. С. Конструктивно-технічна діяльність як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців

О. Martyniuk. Constructive design activity as a factor of improvement the training of future specialists

152
Мацюк В. В. Рівневий контроль результатів навчальних досягнень студентів

V. Matsyuk. Level control of results of students’ educational achievements

157
Мирошниченко В. О. Моніторинг ефективності застосування проектної технології у процесі навчання історії

V. Miroshnichenko. Monitoring the effectiveness of using project technology in the process of teaching history

163
Муляр О. П. Відображення проблеми толерантності у практиці сучасної школи

O. Mulyar. Reflecting the problem of tolerance in the practice of modern school

169
Онуфрієнко О. Г. Наукова спадщина українського математика Володимира Рвачова

O. Onufrienko. Scientific heritage of Ukrainian mathematician Vladimir Rvachev

174
Павлова Н. С. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики через використання електронного навчального курсу

N. Pavlova. Forming of professional competence of future informatics teacher by means of using the learning course

179
Перегудова В. І. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної системи навчання

V.Peregudova. The forming of professional competence of future technologies’s teacher in conditions of credit-transfer system of education

 

186

Польова Г. М. Досвід використання інформаційних технологій на уроках історії

G. Pol’ova. The experience of using informational technologies at history lessons

190
Савицька О. С. Роль елективних курсів у системі профільної технологічної освіти

O. Savytskaya. The role of elective courses in the system of profile technological education

195
Селезень В. Д. Графічна підготовка в організації навчального процесу студентів освітньої галузі “Технологія”

V. Selezen. Graphic preparation in the organization of learning process of students of educational field “Technology”

201
Сенченко І. С. Математичне моделювання під час викладання дисциплін економічного циклу в педагогічному виші

I. Senchenko. Mathematical modeling during the teaching of disciplines of economic cycle in pedagogical university

 

208

Сосницька Н.Л. Методичні засоби формування методологічної культури вчителя фізики

N. Sosnytskaya. Methodical means of forming of future physics teacher’s methodological culture

215
Халабузар О. А. Застосування синергетичного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста

O. Halabuzar. Using the synergetical approach in the process of linguist’s professional training

222
Тихонська Н. І. Вимоги до “мовних” знань і вмінь учнів у шкільному курсі фізики

N. Tykhonska. Requirements for “language” knowledge and skills of students In school physics course

231

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – Вип.3. – 348 с.

Алєксєєва Г.М. Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

Anna Alekseeva. Innovative approaches to the use of computer graphics in the preparation of students of pedagogical skills

6

Алтухова Г.Н. Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников

Galina Altouchova. Pedagogical conditions of training future teachers to create intercultural interaction at school

11

Бабенко Л.В. Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання

Leonid Babenko. The problem of socialization of personality in pedagogics of national cultural education

16

Богданова М. М. Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей

Marina BogdanovaThe genesis of value phenomenon and specific of main axiological ideas

20

Буянов П. Г. Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці

Pavel Buyanov. Continuing professional education in the world of educational thought

28

Вертипорох Д.Я. Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем “Автосправа”

Dmitry Vertiporoh. Theoretical foundations of subject preparation of future teachers of technology in the profile “autobody”

35

Вєлкова О.В. Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу

Olexandra Velkova. Building a culture of professional interaction by means of training future managers

38

Вєнцева Н. О. Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр.

Nadezhda Ventseva. Practical component of professional pedagogical education of student-historian in ukraine of 1917-1920 years

43

Гриценко А.П. Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії

Andrej Hrytsenko. Methods of forming abilities of high school students use information resources in learning history

50

Герасимчук Т.В. Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця

Tetiana Gerasymchuk. The current state of informatization of higher education as a basis of preparation of competent professionals

56

Гриджук О.Є. Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю

Oksana Hrydzhuk. Specificity of training texts for teaching of professional terminology of forestry university’ students

63

Гуренко О.І. Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту

Olga GurenkoState of formation of multicultural competence of future social workers: results of the stating experiment

69

Давиденко Г.В. Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики

Hanna Davydenko. Models and forms of implementation of inclusive education within the framework of pedagogical innovations

76

Дольме М.М. Дистанційне навчання: переваги та недоліки

Maria Dolme. Distance learning: advantages and disadvantages annotation

80

Єфименко Ю.О. Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки

Yriy Efimenko. Laboratory computer training in digital technique

85

Зайцева Л. І. Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін

Larysa ZaitsevaFormation of practical skills of the students in the process of study of special subjects

90

Засименко ВВTeaching filling up professional logistic documentation in English

Victoria Zasymenko. Teaching filling up professional logistic documentation in english

96

Канюк Г.И., Пугачёва Т.Н., Безъязычный В.Ф., Омельченко Л.Н. Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов

Gennadiy KanukTatyana PugachovaVasily BezyazichnyLeonid OmelchenkoUniversal structural-functional model of learning as a basis of saving resources and energy of future engineers and educators

100

Кітова О.А. Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського

Olga Kitova. Young people’s training for future work in the pedagogical views of d. thorzhevskiy

105

Коваленко Д. В. Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі

Denis  Kovalenko. Peculiarities of professional and legal training of future specialists of higher engineering-pedagogical educational establishments

111

Козинець О. В. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського

Oleksandr Kozynets. Study on the subject of education of individuals with hearing impairments in the research works of rudolf krayevsky

121

Колесниченко Н.Ю. Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу

Nataliya Kolesnichenko. Conceptual model of the organization of professional training of bachelors of romance-germanic philology based on career-focused approach

127

Коростелін М.О. Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності

Mikhailo Korostelin. The technology of the forming of future sale and commerce specialists’ readiness to prevent conflicts in the professional activity

134

Кудінов М.В. Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Niсk Kudinov. The forming of the readiness to the automated design of the information systems in the process of the professional training of the future engineers-teachers

143

Куценко С.В. Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії

Sergiy Kutsenko. Creative activity approach to training in the process of formation of creative potential of future teacher of choreography

149

Лаврентьєва Н.В. Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення

Nadezhda Lavrentjeva. The content of training music teachers in context of methodical thinking

154

Лебідь О.В. Стратегічне управління в системі освіти

Olga Lebed. Strategic management in the education system

161

Лісіна Л.О. Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання

Larisa LisinаOrganizational-pedagogical conditions of preparation of future teachers in the conditions of the master to the design of learning technologies

167

Лук’янчиков М.І. Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки

Maxim Lukyanchykov. The problem of designing the training of future teacher in the process of professional training

175

Лук’янчикова О.О. Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю

Elena Lukyanchykova. Scientific approaches to the problem of management of educational activity

180

Любченко О.В. Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій

Olga LyubchenkoThe formation of conflict management skills of future economists using dialogical and debating technologies

186

Малихін А.О. Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України

Andrey Malykhin. State of methodical training of the teacher of technologies (labor training) in the higher pedagogical educational institutions of ukraine

192

Малихін В.А. Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Vladimir MalykhinCompetence in the field of security of information systems, as a component of professional training of future engineers-teachers of computer profile

199

Місько Н.В. Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст)

Natalya MiskoMethodological approaches to research into the problem of development of scientific thesaurus of the native theory of educational management (the last quarter of xx century – the beginning of xxi century)

207

Наход С. А. Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців

Svetlana NakhodInteractive technologies in the formation of predictive capability of future experts

211

Немченко С.Г. Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління

Sergey NemchenkoTraditional and reflexive control: a comparison

217

Онищенко С.В. Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології

Sergey OnishchenkoDesign-engineering competence as a component of professional competence of future teachers of technology

222

Панова С. О. Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології

Svetlana PanovaResearching of professional competence of future mathematics teachers based on acmeology

228

Подопригора Н.В. Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики

Natalia PodoprygoraMathematical methods of physics as an integrative factor of interdisciplinary connections in professional scientific subject preparation of would-be teachers of physics

235

Піскурська Г.В. Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності

Piskurska Ganna. Model of a modern international business activities manager

243

Савицький А.М. Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна

Andrey Savitsky. Neurophysiological aspects of training of children with a down syndrome

248

Сиващенко С.І. Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки

Sergiy Syvashchenko. The educational environment of the formation of labor culture of future technologies teachers in the process of professional training

254

Сичікова Я. О. Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів

Yana Sychikova. History of physical researches is in teaching of physics of pedagogical institutes of higher

262

Смагулова Н. О. Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти

Nataliya SmagulovaThe dualistic nature of engineering-pedagogical education

268

Соловій У.В. Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови

Uljana Solovey. The forming of the speaker’s communicative competence in the process of learning ukrainian as a foreign language

273

Турчин Т.М. Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні

Tamara TurchinMethodological model of modernization of elementary music education in ukraine

280

Хоменко В.Г. Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Vitaliy KhomenkoContents of dual organizational competences of engineers-teachers of computer profile

286

Чернєга О.А. Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання

Olena Chernega. Forming of students’ critical thinking by heuristic educational technology

291

Шиліна Г.А. Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи

Galina Shilina. Melitopol general school of i – iii of degrees №11 melitopol town of the zaporizhya region

300

Школа І.В. Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей

Iryna ShkolaRole play as a means of forming of foreign language communicative competence for students of non-linguistic specialties

307

Ярошинська О. О. Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Olena Yaroshynska. Design principles of educational environments of the professional training of the future primary school teachers

312

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип.1. – 380 с.

Barlit Oksana, Barlit Anton. School bullying in present educational environment

6
Білова Ю. А. Деякі аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки.

Bilova Julia. Some aspects of forming of entrepreneurial competence of future economists in the process of professional training

10
Бондаренко Н. А. Особливості формування зв’язних висловлювань у старших дошкільників із ЗНМ

Bondarenko Natalya. The features of development of coherent expressions for children with the general underdevelopment of speech

14
Буянов П. Г. Професійна освіта дорослих в умовах розвитку суспільства

Buyanov Pavel. Vocational adult education in terms of social development

20
Вєнцева Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХ ст.

Ventseva Nadya. The reformation of higher pedagogical school of Ukraine in 50th years of the ХХ century

26
Гриджук О. Є. Система вправ для формування мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного профілю

Hrydzhuk Oksana. The system ofexercises for the formation of professionallanguage andcommunicative competence ofstudents of Forestry field of study

33
Дуда Г. В. Педагогічна модель формування фахових компетентностей майбутніх пілотів у процесі вивчення фізики та математики

Duda Hanna. The pedagogical model of the forming of specialized competence of future pilots in the process of study physics and mathematics

41
Завгородня А. І. Нетрадиційні методи формування економічної компетентності учнів основної школи

Zavhorodnya Anastasiya. Non-traditional methods of forming of economic competence of basic school pupils

47
Єфименко Ю. О. Методичні засади використання інформаційних технологій при фізико-технічній підготовці майбутніх учителів фізики

Efimenko Yriy. Computerized laboratory practice in digital technique

53
Іванишин Г. Я. Педагогічні умови підготовки іноземних студентів медичних ВНЗ до професійного україномовного спілкування

Ivanyshyn Galina. Pedagogical conditions of training of foreign medical students to professional speaking communication

58
Казанцева Л. І. Багатомовне навчання дошкільників: аналіз програмно-методичних документів

Kazantceva Larisa. Multi-language education of preschoolers: analysis of program-methodic documents

65
Канюк Г. И., Чернюк А. М., Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф. Лабораторное моделирование работы теплового насоса и определение её эффективности

KanukGennady, Chernuk Artem, PugachovaTatyana, BezyazychnyVasil. Laboratory modeling of the heat pump and the determination of its effectiveness

73
Коваленко Ю. Б. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з інформаційної безпеки

Kovalenko Yuliya. Formation of administrative competence of specialists in information security

81
Коваль Л. В. Початкова математична освіта в умовах реформування вітчизняної шкільної галузі

Koval Lyudmila. Elementary mathematical education in the conditions of reformation of national school industry

86
Козак Н. Г. Ціннісне ставлення до здоров’я як необхідна складова виховання підлітків в основній школі

Kozak Natalya. Value attitude to health as an essential component of education of adolescents in primary school

94
Козинець І. І. Мозковий штурм як одна з форм колективного обговорення проблем

Kozinets Inna. Brainstorming as a form of collective solving of problems

99
Комарова А. І. Забезпечення якості управління освітою в контексті інноваційних процесів

Komarova Olexandra. Management educationqualityproviding in the context of innovation processes

103
Куліченко А. К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота

Kulichenko Alla. The Lincoln school of Teachers college of Columbia University as an implementation ofCh.W.Eliot’s organizational andpedagogical ideas

107
Лежавська А. А. Сутність та елементний склад економічної культури фахівця

Lezhavskaya Anna. The essence and elemental stuff of specialist’s economic culture

112
Литвинчук О. М. Здоров’язбереження студентської молоді засобами туристичних послуг

Lytvynchuk Оlga. Keeping of health of student youth by means of tourist services

120
Лоза Т. В. Сутність особистісних характеристик дітей-сиріт підліткового віку та їх вплив на процес підготовки особистості до самостійного життя

Loza Tatyana. The essence of the older teens’ personal characteristics and their impact on the process of preparing the personality for independent living

127
Лоюк О. В. Розвивальна функція виховання: сучасний погляд

Loyuk Oksana. Developmentalfunction ofeducation: a current view

132
Лупаренко С. Є. Використання в сучасних умовах теорії та практики соціокультурного забезпечення дитинства ХХ ст.

Luparenko Svetlana. The using in modern conditions of theory and practice of social-cultural maintenance of childhood in the 20th century

139
Матвєєва О. О. Особливості розробки тестів з діагностики музично-виконавських знань

Matveeva Olga. Peculiarities of working out of diagnostic tests of musical-performing knowledge of students

145
Матвєєва К. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови

Matveeva Katerina. Pedagogical conditions of prospective economists training to conduct international professional activities by means of the foreign language

151
Москаленко О. І. Методи контролю та оцінювання професійної підготовки авіаційних фахівців

MoskalenkoOlena. Methods of control and evaluation of professional preparation of aviation specialists

155
Мурзина О. А. Структура професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів

Murzina Olena. The structure of future lawyers’ value orientations

160
Набока О. Г., Ступак О. Ю. Управлінська культура керівника навчального закладу як предмет наукових розвідо

Naboka Olga, Stupak Oksana. Management culture ofeducational institution’s head as a subject of scientific researches

168
Немченко С. Г. Ретроспективний аналіз першого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (організаційно-номенклатурний (1917-1930 рр.)

Nemchenko Sergey. A retrospective analysis of the first period of formation of the system of professional training for school leadership (organizational nomenclature (1917-1930rr.)

173
Никитюк Л .В. Внесок вітчизняних методистів-природознавців у розвиток природничої освіти

Nykytuk Lydmila. The contribution of native methodists-naturalists to the development of natural education

179
Нітенко О. В. Критерії оцінювання іншомовних компетентностей фахівців права

Nitenko Olga. Criteria for evaluation of foreign language competencesof expertsinlaw

184
Овсянніков О. С. Розробка моделі формування інформаційної компетентності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю

Ovsyannikov Oleksandr. The working out of the model of forming of informational competence of students of engineer-pedagogical specialities of computer profile

191
Осіпцов А. В. Вивчення стану відношення студентів класичного університету до феномену загальнолюдських цінностей особистості

Osiptsov Andrey. The study of the attitude of traditional university’ studentsto the phenomenon of personal human values

198
Петрикова О. П. Педагогічні передумови навчання сольному співу в підготовці викладача музик

Petrikova Oksana. Pedagogical training prerequisites solo singing in music teacher education

203
Петровська К. В. Проблема ризикованих поведінкових практик у молодіжному середовищі

Petrovskaya Ekaterina. The problem of risky behavioral practices among young people

212
Подопригора Н. В. Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах

Podoprygora Natalya. Fundamentalization of teaching by mathematical methods of physics in pedagogical universities

216
Роженко І. В. Теоретичні передумови ефективного управління пізнавальною діяльністю студентів в умовах дистанційного навчання

Rozhenko Inessa. The theoretical backgrounds of effective management of students’ cognitive activity in distance learning

223
Савицький А. М. Методичні підходи в організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна

Savitsky Andrey. Methodical approaches in organization of the individualized training of children with a Down syndrome

228
Сизоненко І. Г. Діяльність соціального педагога з формування правоправної поведінки підлітків-сиріт у процесі правової соціалізації

Syzonenko Iryna. Social teacher’s activity in formation of legal behavior of teens-orphans in the process of legal socialization

234
Сосницкая Н. Л., Москвина И. И., Сахно Т. С. Дистанционное образование: модель современной обучающей системы

Sosnitskaya Natalya, Moskvinа Irina, Sakhno Tamara. Distance education: model of modern teaching system

239
Сосницька Н. Л., Сичікова Я. О. Методичні рекомендації до написання розділу з охорони праці у кваліфікаційних роботах майбутніх інженерів-педагогів

Sosnytskaya Natalya, Suchikova Yana. Methodical recommendations to writing the section in labour protection in qualified works of future engineers-teachers

248
Тільчарова К. О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету

Tilcharova Xenia. The corporate academic culture in the discourse of university idea

254
Толкачова А. С. Становлення шкіл-інтернатів: історичний аспект

Tolkacheva Angeliкa. The establishment of boarding schools: historical aspect

262
Турчин Т. М. Розвивальна функція початкової загальної музичної освіти

Turchin Tamara. Developmental function of the primary general music education

267
Фефілова Т. В., Саєнко Ю. О. Методика роботи майбутніх учителів початкових класів з батьками

 Fefilova Tatyana, Saenko Julia. The methods of work of future primary school teachers with parents

273
Khalabuzar O. A. Professional training of future teachers of humanitarian disciplines in the context of modern educatoinal paradigm

Khalabuzar Oxana. Professional training of future teachers of humanitarian disciplines in the context of modern educational paradigm

278
Хатько А. В., Алєксєєва Г. М. Соціальні мережі як сучасний засіб залучення абітурієнтів до ВНЗ

Khatko Alla, Alekseeva Anna. Social networks as a modern means of attracting students to the university

285
Хлопов А. М. Розвиток навичок дослідницької діяльності в студентів перших курсів факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В.Г.Короленка як засіб стимулювання до навчання у вищому навчальному закладі

Khlopov Andrei. Developing skills of research activities first-year students of the faculty of technology and design Poltava national pedagogical University as a means to study at a higher education institution

293
Хребтова В. В. Педагогічні умови ефективності полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей

Khrebtova Victoria. Pedagogical conditions of efficiency ofmulticultural educationof law students

297
Цвіркун Л. О. Дидактична модель формування проектно-конструкторської компетентності в процесі графічної підготовки

Tsvyrkun Ludmila. Didactic model of the formation of design-and-engineering competence in the graphic preparation process

302
Чернишова Н. В. Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді

Chernyshova Natalya. Pedagogical thoughts of the XXth century on young peoples’ moral qualities

308
Шандиба О. В. Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів

Shandyba Olena. The synthesis of innovative methodical system outline of engineers’ post-graduate training to technical subjects

313
ШаратаН. Г. The main task of innovation activity of higher school

Sharata Natalya. The main tasks of the innovation activity of higher school

317
Шуба В. В. Організація навчально-тренувального процесу паралімпійців

Shuba Victoria. Psychological and pedagogical organization of paralympics

322
Шуба Л. В. Шляхи формування здорового способу життя молодших школярів у сільській місцевості

Shuba Lydmila. Creation of ways to promoting healthy life style for primary school children in rural locality

327
Юник Д. Г. Завадостійкість управлінців персоналом як парадигма психолого-педагогічної науки

Yunikh Dmitry. The barrier-stability of personnel managers as a paradigm of psycho-pedagogical science

333
Юник І. Д. Когнітивні уміння майбутніх фахівців: зміст та структура

Yunikh Ivan. Cognitive skills of future specialists: the content and structure

338
Ярова О. Б. Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу

Yarova Olena. Keycompetencesin the contentsof primary educationin the European Union

343