Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мирошниченко Володимир Олександрович

Доцент кафедри правознавства

Кандидат педагогічних наук

Подяка Міністерства освіти і науки України (від 01.12.2016 р.)
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2012 р.
Наукометрика

Google Scholar

9KRYffMAAAAJ&

Researcher iD

E-9821-2019

ResearchGate iD

Volodymyr_Myroshnychenko

Біографія

Народився 31 грудня 1983 року в селищі Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області,Україна.
У 2007 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, з двох спеціальностей: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», присвоєно кваліфікацію «Викладач історії вищого навчального закладу», а також «Управління навчальним закладом», присвоєно кваліфікацію «Керівник навчального закладу».

З 2007 по 2010 рік – аспірант Бердянського державного педагогічного університету.
У 2017 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, зі спеціальності «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «Бакалавр права».
Працює в Бердянському державному університеті з 2007 року.

З 2007 по 2012 рік працював на кафедрі всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії.
З 2012 по 2015 рік – доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін.
З 2015 року – доцент кафедри правознавства.
З 2016 по 2018 року – Голова Ради Молодих вчених гуманітарно-економічного факультету.

 

Тема дисертаційного дослідження: «Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі». Захист відбувся 30 червня 2010 року в Національній Академії Педагогічних Наук України (м. Київ).
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (диплом: ДК № 063994, від 22 грудня 2010 р. 13.00.02 – теорія та методика навчання історії).
Вчене звання: доцент (атестат: 12ДЦ №034947, від 25 квітня 2013 р.).

 

Напрями наукового дослідження: правова освіта майбутніх педагогів, освітні правовідносини.

 

У різні роки викладав такі освітні компоненти:

 • Юридична освіта та правова педагогіка
 • Освітнє право
 • Інформаційне право
 • Теорія держави і права
 • Міжнародне право
 • Міжнародне торгове право
 • Правові системи світу

Науково-педагогічне стажування:

Сумський державний університет. Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного права. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №05408289 / 2687-20. від 04.12.2020 р. Тема: Особливості застосування інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці юристів.

 

У січні 2023 року Мирошниченко В.О. закінчив навчання на 7 дистанційних курсах в рамках ІІ Міжнародної Зимової школи «Соціальні виміри Європейських Студій» (180 годин, 6 кредитів ECTS, з спільним сертифікатом Jean Monnet Chair SCAES з факультетом DISFOR, University of Genoa (Italy)) : 1. Інтенсив-курс «Європейська політика соціальної згуртованості» (certificate № EPSC-20230000072) 2. Семінар «Європейська соціальна політика» (certificate № ESP-20230000059) 3. Дистанційний курс «Європейська соціальна модель» (certificate № ESM-20230000056) 4. Дистанційний курс «Інклюзивна політика ЄС в освіті» (certificate № IPE-20230000060) 5. Дистанційний курс «Європейська політика соціальних інновацій» (certificate № EPSI-20230000065) 6. Дистанційний курс «Соціальні виміри європейських політик» (certificate № SDEPS-20230000017) 7. Дистанційний курс «Європейські практики соціокультурного проєктування» (certificate № EPSCP-20230000014).

 

E-mail: MirV2014@i.ua

 

Наукові публікації:

 

2017 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Правове виховання: поняття, мета та завдання. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 31 березня – 1 квітня 2017 року. Київ : ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017. С.97-100
 2. Мирошниченко В.О., Федчиняк А.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 43-49
 3. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх учителів історії у Німеччині. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч.2. C.116-117
 4. Мирошниченко В.О. Міжнародна процедура оформлення і реєстрації торговельної марки. Азовські правові читання-2017: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ: ТОВ «Модем 1», 2017. С.74-77
 5. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх педагогів у Франції. Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми державного та муніципального управління» : матеріали міжнародної наукової конференції м. Маріуполь: ДонДУУ 8-9 грудня 2017. С. 162-167

 

2018 рік:

 1. Мирошниченко В.О., Мягченко Н.В. Поняття, предмет і метод освітнього права. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. С.86-90
 2. Мирошниченко В.О., Степанова К.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. С.52-57
 3. Мирошниченко В.О. Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях: Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 150 с. ISBN 978-617-673-763-3
 4. Мирошниченко В.О. Особливості правової освіти майбутніх учителів історії у вітчизняній та закордонній теорії і практиці: порівняльна характеристика: монографія, Beau Bassin: OmniScriptum Publishing Group, 2018. 102 с. ISBN 978-3-659-41317-9
 5. Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання / упор. К.О.Баханов. Харків : Вид. група «Основа», 2018. 128с. (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (175)) / Мирошниченко В.О. Розділ. Проектна технологія як засіб формування предметних компетентностей учнів. С. 5-69. ISBN 978-617-00-3416-8
 6. Мирошниченко В.О., Рудницька Т.О. Юридична освіта у вищих навчальних закладах м. Києва початку ХХ ст. за матеріалами фондів педагогічного музею України. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 серпня – 1 вересня 2018 року) – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. 112 с. С.13-15
 7. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / [ Колектив авторів ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 288 с. / Мирошниченко В.О. Вступ, Розділи I, V, IX, ХІ, Додатки. С.5-18; С.94-111; С.162-185; С.221-257; С.264-286.
 8. Myroshnychenko V., Suchikova Y., Bogdanov I., Kamensky D., Lopatina H., Tsybuliak N. Formation of Oxide Cristals on the Surface of Porous Indium Phosphide. Proceedings of the 2018 IEEE 8h International Conference on Nanomaterials Applications & Properties. URL: https://nap.sumdu.edu.ua/index. php/nap/nap2018/paper/view/2396
 9. Мирошниченко В.О. Право на освіту в Україні. Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення» : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 грудня 2018 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 140 с. С. 60-64

 

2019 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Міжнародне освітнє право як нова галузь права у міжнародному публічному праві. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2019. 128 с. С.22-26
 2. Мирошниченко В.О. Сутність понять «правове виховання» і «правовиховна робота». Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. 120c. С.61-64
 3. Мирошниченко В.О.Правоосвітня та правовиховна діяльність вчителя історії. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. 160 с. С.32-35
 4. Мирошниченко В.О., Шевченко А.І. Правові системи сучасності: загальна характеристика. Кальміуські правові читання: актуальні проблеми держави та права : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 252 с. С.135-139
 5. Мирошниченко В.О., Сарана В.Р. Проблеми попередження правопорушень в Україні: адміністративно-правовий аспект. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 10 грудня 2019 року). Полтава: Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2019. 341 с. С. 209-212

 

2020 рік:

 1. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. [Антошкіна Л.І., Артеменко Д.М., Захарченко П.В., Малишко В.В., Мирошниченко В.О., Пошивалова О.В., Столяров В.Ф., Фролова Г.І., Фролов Ю.М. та ін.]. За ред. Столярова В.Ф., Фролової Г.І. Київ : Талком, 2020. 471 с. / Мирошниченко В.О. Розділ 4.5. Акти Міжнародної організації праці у правовому регулюванні соціально-трудових правовідносин в Україні. С. 415-424
 2. Мирошниченко В.О. Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 142 с.
 3. Мирошниченко В.О. Освітні системи світу на початку ХХІ століття. Педагогіка та психологія: виклики сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 травня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІI. 140 c. С. 11-13
 4. Мирошниченко В.О.Порівняльне правознавство як наука, метод та навчальна дисципліна. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 14-15 травня 2020 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2020. 223 с. С. 70-74
 5. Мирошниченко В.О., Рудницька Т.О. Вітчизняний досвід використання проєктної технології під час навчання історії в школі. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П.,Култаєва М.Д. та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020. С. 48-51. URL: http://www.undip.org.ua/news/library/ zbirniki_detail.php?ID=9916
 6. Мирошниченко В.О., Мирошниченко Ю.А., Фролов Ю. М. Освітнє право у схемах та таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 145 с.

 

2021 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Актуальні проблеми розвитку вітчизняного та міжнародного інформаційного права. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 21-22 травня 2021 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2021. 183 с. С.77-80.
 2. Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., Myroshnychenko, V. (2021). Implementation of constitutional human rights and social guarantees of security in the context of digitalization. Amazonia Investiga, 10(45), 265-271. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.26. ISSN: 2322-6307. The scientific journal is included in the ESCI Web of Science. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1765
 3. Matvieiev, P., Baadzhy, N., Gurenko, M., Myroshnychenko, V., Feofanova, I. Regulation of International Economic-Legal Cooperation in the Field of Agricultural Production through the Prism of Information Technology Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.11, Page: 143-150. November 2021. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.11.19. Indexed on the Web of Science. URL: http://ijcsns.org/07_book/html/202111/202111019.html

 

2022 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Проектна технологія навчання історії в НУШ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ», 17 листопада 2022 року, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка (м. Глухів). С. 126-129.
 2. Мирошниченко В.О. Проектна діяльність як шлях оптимізації професійної освіти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Філософські аспекти професійної освіти», 17 листопада 2022 року, Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон – м. Кропивницький). С. 177-179.
 3. Мирошниченко В.О. Презентація та оцінювання під час застосування проектної технології навчання історії в школі. Збірник матеріалівміжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світ дидактики: дидактика у сучасному світі», 22-23 листопада 2022 року, Національна академія педагогічних наук України (НАПН України) (м. Київ).
 4. Мирошниченко В.О. Адміністративно-правові відносини за участі сучасних закладів вищої освіти. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку», 25 листопада 2022 року, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків). С.167- 169.
 5. Мирошниченко В.О. Правова освіта та правове виховання як один із напрямків профілактики протиправної поведінки учнівської молоді. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», Засідання № 4, 16 грудня 2022 року, (м. Кропивницький).