Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Крамаренко Алла Миколаївна

Завідувачка катедри початкової освіти

Докторка педагогічних наук, професорка

Наукометрика

Google Scholar

WFqAzJUAAAAJ&amp

Researcher iD

V- 5546-2018

 

Scopus iD

ResearchGate iD

Alla_Kramarenko

Біографія

 

У 1997 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання та образотворче мистецтво». 1997 – 2005 рік працювала вчителькою образотворчого мистецтва в ЗЗСО № 20 м. Бердянська.
З 2002 року – методист відділу практики в Бердянському державному педагогічному університеті.
З 2003 по 2005 рр. – навчалась в аспірантурі. У 2006 році захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гуманізації педагогічного процесу» на здобуття наукового ступеня кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (керівниця – докторка педагогічних наук, професорка Тетяна Сущенко). У 2006 році на базі Гуманітарного університету «Запорізького інституту державного та муніципального управління» здобула кваліфікацію магістра педагогіки вищої школи.
2008–2010 рр.– декан факультету початкової освіти та практичної психології, доцентка катедри початкової освіти.
2011–2014 рр. – докторантка Класичного приватного університету.
16 жовтня 2014 року захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня докторки педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наук. консультантка – докторка педагогічних наук, професорка Тетяна Сущенко).
З 1 листопада 2014 р. – завідувачка катедри початкової освіти Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.
У грудні 2015 р. отримала вчене звання професорки катедри початкової освіти.

 

Науковим доробком є більше 200 наукових публікацій, серед яких: одноосібні монографії «Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи», «Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика», 5 колективних монографій; навчальні посібники: «Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ», «Методика трудового навчання та художньої праці» (у співавторстві із Катериною Донських), «Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи», «Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» з грифом МОН. У 2015 р. видано навчально-методичний посібник «Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство», у 2016 р. – «Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи», у 2017 р. – «Біо(еко)етична діяльність учителя початкової школи», у 2018 р. – «Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі» (електронний підручник), у 2020 р. – «Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі», у 2021 р. – «Сучасні технології навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі», «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі».

 

25-27 квітня 2018 р.голова експертної комісії з проведення первинної експертизи з перепідготовки спеціалістів зі с-ті 7.01010201 Початкова освіта в ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 16-18 травня 2018 р. – член експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи ОПП Початкова освіта зі с-ті 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Грудень 2018 р. – голова експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи ОПП Початкова освіта зі с-ті 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Прикарпатському національному університеті імені В.Стефаника, січень 2019 р. – в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, квітень 2019 р. – з проведення первинної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі с-ті Початкова освіта в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.
З 1 квітня 2019 р. по 1 липня 2019 р. – стажування у м. Пшемисль (Польща).
Крамаренко А.М. нагороджена грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.) та МОН України (2009 р.) за плідну науково-педагогічну діяльність. У 2015 р. – нагрудним знаком «Відмінник освіти України», у 2016 р. отримала подяку від міського голови за плідну науково-педагогічну діяльність, у 2017 р. – почесну грамоту від НАПН України за впровадження сучасних методів навчання молоді та з нагоди 85-річного ювілею БДПУ. У 2018 р. нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», у березні 2020 р. грамотою від редакції «Учитель початкової школи» за перемогу в номінації «Природознавство» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа).

 

Публікації
Монографії та навчальні посібники (2008-2011)

 1. Гуманістично-зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи : монографія / Алла Крамаренко. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 190 с.
 2. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 347 с.
 3. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 221 с.
 4. Методика викладання освітньої галузі “Людина і світ” : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 394 с. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-Г-2995 від 31.12.2008 р.)
 5. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 285 с. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-к-3055 від 31.12.2008 р.)
 6. Теоретичні основи та методика викладання освітньої галузі “Людина і світ” у ВНЗ I-IV рівнів акредитації: навч. посіб. для студ. магістратури вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 8.010102 “Початкове навчання”] / Алла Крамаренко. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 263 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-1066 від 08.02.2011 р.)
 7. Методика трудового навчання та художньої праці: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – [3-є вид., перероб. і допов.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 302 с. Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-к-3055 від 31.12.2008 р.)

 

2012

 1. Соціоприродні цінності в структурі екологічної свідомості майбутнього фахівця початкової освіти / А.М. Крамаренко // Десяті Міжнарод. ювілейні Захаренківські педагогічні читання [«Науково-педагогічна спадщина О.А. Захаренка як джерело виховання молодого покоління»], (Черкаси, 2 лютого 2012 р.). – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 47-48.
 2. Синергетичний підхід до проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти / А.М. Крамаренко // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [«Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології»], (Львів, 2-3 берез. 2012 р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 77-79.
 3. Формування соціоприродних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах упровадження нового змісту початкової освіти / А.М. Крамаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 3(230). – С. 46-49.
 4. Питання формування соціоприрдних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти у дослідженнях російських учених / А.М. Крамаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 3(216). – С. 52-59.
 5. Соціально-екологічна компетентність майбутніх фахівців початкової освіти: теоретичний аспект/ А.М. Крамаренко // Матеріали Всеукр. пед. читань, присв. пам’яті Т.М. Байбари [«Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика»], (Полтава, 3-4 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПП Шевченко, 2012. – С. 84-86.
 6. Формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти : психологічний аспект / А.М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / Ред. кол. Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24(77). – С. 168-179.
 7. Методологічні основи дослідження проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти / А.М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / Ред. кол. Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 23(76). – С. 97-110.
 8. Соціоприродні цінності в структурі екологічної свідомості особистості майбутнього фахівця початкової освіти / А.М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / Ред. кол. Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 22(75). – С. 179-189.
 9. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: ціннісний аспект / А.М. Крамаренко // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., прис. пам’яті А.С. Макаренка [«Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі»] та Всеукр. наук.-практ. семінарів: «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами», (Полтава, 13-14 берез. 2012 р.) / За заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С. 70-71.
 10. Формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти на етапі націєтворення / А.М. Крамаренко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення»], (Запоріжжя, 20 квітня 2012 р.) / За заг. ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С. 57-59.
 11. Еколого зорієнтована підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: ціннісні орієнтації / А.М. Крамаренко //Матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Деміденківських читань [Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління] (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 7-70.
 12. Еколого зорієнтована підготовка майбутніх фахівців початкової освіти у технологічному контексті / А.М. Крамаренко //Матеріали Міжнарод. VIII (XVIII) наук.-практ. конф. [«Засоби і технології сучасного навчального середовища»], (Кіровоград, 27-28 квіт. 2012 р.) / Відп. ред. С.П. Величко. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2012. – С. 9-31.
 13. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сьогодення / А.М. Крамаренко // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [«Психологія та педагогіка: теоретичні та методологічні проблеми сучасної освіти»], (Львів, 5 трав. 2012 р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 61-63.
 14. Компетентнісний підхід до проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти / А.М. Крамаренко //Імідж сучасного педагога . – 2012. – №6(125). – С. 21-23.
 15. Проблема формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти у контексті сучасних вимог до підвищення якості національної освіти / А.М. Крамаренко // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики»], (Львів, 21-22 верес. 2012 р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 57-60.
 16. Проблема формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти у контексті професійної підготовки / А.М. Крамаренко // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 10. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 157-161.
 17. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2012. – 349 с.
 18. Курс «Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи» як складова природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті Болонського процесу / А.М. Крамаренко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – 2012. – №3(додаток2). – Т.2. – С. 49-52.

 

2013

 1. Крамаренко А. Н. Эколого-ценностный аспект подготовки будущих учителей начальной школы / А. Н. Крамаренко // Аксиологический подход в образовании: теория и практика : международ. сб. науч. тр. / под общ. ред. М. И. Лукьяновой, Е. А. Лодатко. – Черкассы ; Ульяновск : УИПКПРО, 2013. – С. 83–89.
 2. Крамаренко А. М. Моделювання процесу підготовки еколого орієнтованої особистості майбутнього вчителя початкової школи у світлі євроінтеграції / А. М. Крамаренко // Гуманітарний вісник Державного ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2013. – Вип. 29. – Додаток 1. – Т. II: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – С. 373–379.
 3. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: коеволюційна стратегія / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 28 (81). – С. 198–205.
 4. Крамаренко А. М. Професійно-гуманний та особистісно-діяльнісний підходи до процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 198–207.
 5. Крамаренко А. М. Концептуальна модель формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 251–259.
 6. Крамаренко А. М. Підготовка викладачів до розвитку в майбутніх учителів початкової школи потребо-мотиваційної спрямованості еколого-педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Теорія та методика управління освітою. – 2013. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-10-2013.
 7. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах посилення глобалізаційних викликів екологічної та економічної криз суспільства [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13kameks.pdf.
 8. Крамаренко А. М. Поетапність формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Народна освіта. – 2013. – Вип. 2 (20). – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=622.
 9. Крамаренко А. М. Авторський курс як складова процесу формування еколого зорієнтованої особистості майбутнього вчителя початкової школи: [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03
 10. Крамаренко А. М. Науково-дослідна діяльність еколого орієнтованого характеру як складова системи позааудиторної роботи з формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 31 (84). – С. 481–488.
 11. Крамаренко А. М. Специфічні позааудиторні організаційні форми у процесі розвитку й самовиявлення екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія та практика / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 32 (85). – С. 279–287.
 12. Крамаренко А. Н. Формирование экологических ценностей будущих учителей начальной школы: практикоориентированный аспект / А. Н. Крамаренко // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2013. – № 3. – С. 30–37.
 13. Крамаренко А. Н. Экологические ценности будущих учителей начальной школы: структурные компоненты / А. Н. Крамаренко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – Тольятти : Изд-во Тольяттинского гос. ун-та, 2013. – № 3. – С. 124–127.
 14. Крамаренко А. Н. Педагогическая практика как составляющая процесса формирования экологических ценностей будущих учителей начальных классов / А. Н. Крамаренко // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 9. – С. 53–56.
 15. Крамаренко А. Н. Проблема формирования экологоориентированной личности будущего учителя начальной школы в условиях глобального экологического кризиса современности / А. Н. Крамаренко // Актуальные вопросы современной науки : сб. науч. тр. / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – Вып. 26. – С. 88–97.
 16. Крамаренко А. М. Питання формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в площині проблем соціальної сфери / А. М. Крамаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 січн. 2013 р.). / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : Видавець Букаєв В. В., 2013. – С. 211–213.
 17. Крамаренко А. Н. Формирование экологических ценностей будущих учителей начальних классов в контексте современных реалий общества / А. Н. Крамаренко // Strategiczne pytania światowej nauki – 2013 : materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07–15 lutego 2013 r.) Volume 14. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia. – Str. 34–36.
 18. Крамаренко А. Н. Формирование экологоориентированной личности будущего учителя начальной школы как составляющая проблемы конструкта “человек – природа» / А. Н. Крамаренко // Система ценностей современного общества : материалы XXVII Междунар. наук.-практ. конф. (Новосибирск, 12 марта 2013 г.). – Новосибирск : ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – С. 176–180.
 19. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах глобалізації / А. М. Крамаренко // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 22–23 берез. 2013 р.) / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 185–188.
 20. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти / А. М. Крамаренко // Формування професійно успішної особистості як ключова домінанта розвитку сучасної університетської освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 24–25 квіт. 2013 р.) / за заг. ред. Л. Д. Покроєвої. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – С. 156–162.
 21. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах забезпечення сталого розвитку освіти / А. М. Крамаренко // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 трав. 2013 р.) / за заг. ред. Огнев’юка В. О. ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 93–99.
 22. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів у процесі поєднання організаційних форм та інноваційних методів: технологічний аспект / А. М. Крамаренко // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали Міжнарод. IX (XIX) наук.-практ. конф. (Кіровоград, 17–18 трав. 2013 р.) / відп. ред. С. П. Величко. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 189–191.
 23. Крамаренко А. Н. Формирование экологической компетентности будущего учителя начальной школы в условиях устойчивого развития общества / А. Н. Крамаренко // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования : сб. науч. ст. по материалам VIII междунар. наук.-практ. конф. (Воронеж, 25 октября 2013 г.). – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. – С. 136–141.
 24. Кramarenko A. N. Formation of ecological values of future teachers of primary school : psychological and axiological determinants / A. N. Кramarenko // Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development : papers of the 1st International Scientific Conference, (Stuttgart, April 21, 2013). – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – P. 75–77.
 25. Кramarenko A. N. Formation of ecological values of future primary school teachers in the conditions of ecologically grounded development of society: [Electronic resource] / A. N. Кramarenko // Theory and methods of educational management. – 2013. – № 11. – Mode of access: http://umo.edu.ua/katalog/850-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-11-2013
 26. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» : типова програма з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / А. М. Крамаренко // Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 «Початкова освіта» / за заг. ред. Л. В. Коваль, Л. В. Чемоніної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – С. 275–286.
 27. Развитие системы образования – обеспечение будущего : монография : в 3 кн. / [авт. кол.: Артемьев А. А., Бечвая М. Р., Богомолова И. С., Крамаренко А. Н. и др.]. – Одесса : КУПРИЕНКО С. В., 2013. – Кн. 1. – 169 с.
 28. Крамаренко А. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с.

 

2014

 1. Крамаренко А. М. Методика організації експериментального дослідження з питання формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки / А. М. Крамаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 3 (296). – С. 68–74.
 2. Крамаренко А. М. Динаміка рівнів сформованості екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 417–438.
 3. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: проблемні питання та результати наукових пошуків в умовах освіти для сталого розвитку / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 220–228.
 4. Крамаренко А. М. Еколого орієнтована практика як експериментальна складова процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах довготривалого ощадливого розвитку людства / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89). – С. 213–219.
 5. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: науково-методичний аспект / А. М. Крамаренко // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали I Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (Черкаси, 22–23 трав. 2014 р.) / за заг. ред. проф. Біди О. А. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 63.
 6. Крамаренко А.М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки / А. М. Крамаренко // Початкова школа. – 2014. – №9. – С.57-59.
 7. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія / А. М. Крамаренко. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 380 с.

 

2015

 1. Kramarenko Alla. Practical nature protection activity in higher school as one of the specific form of extracurricular work to forming of ecological values of the future specialists of primary school / Kramarenko Alla // European Journal of Scientific Research. – Paris: “Paris University Press”, 2015. – No.1. (11), (January-June). Volume III. – Р. 285–291.
 2. Крамаренко А. М. Формування еколого орієнтованого майбутнього фахівця початкової освіти: проблемні питання та результати наукових пошуків /А. М. Крамаренко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. : акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – Вип. 49. – С. 211-219.
 3. Крамаренко А. М. Ідеї освіти сталого розвитку як основні орієнтири процесу формування еколого орієнтованого фахівця початкової освіти / А. М. Крамаренко // Молодь і ринок. – 2015. – №5(124) травень. – С. 19-23.
 4. Крамаренко А. М. Структурно-функціональна модель формування екологічних цінностей у майбутніх учителів початкової школи: уточнення й узагальнення /А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 177–183.
 5. Крамаренко А. М. Формування еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи: аудиторна робота / А. М. Крамаренко // Гуманітарний вісник Державного ВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – К. : Гнозис, 2015. – Вип. 35. – Додаток 2. – Т. II(14): Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – С. 56–62.
 6. Крамаренко А. М. Науково-теоретичні витоки ключових понять проблеми еколого орієнтованої освіти майбутніх учителів початкової школи / А. М. Крамаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: „Педагогічні науки” : зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип. 6 (339). – С. 108-113.
 7. Крамаренко А. Питання формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сьогодення / А. Крамаренко // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Черкаси, 22-23 травня 2015 р.) / за заг. ред. проф. Біди О. А. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 23–25.
 8. Крамаренко А. Екологізація освітнього простору як один із складників процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової освіти / Алла Крамаренко // Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 11-12 червня 2015 р.): в 2 т. / за заг. ред. проф. В. В. Молодиченка. – Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Т. 1. –С. 207–210.
 9. Крамаренко А. М. Екологічна компетентність – невід’ємна складова підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах євроінтеграції / А. М. Крамаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. А. Л. Ситченка. – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 132-142.
 10. Крамаренко А. Еколого орієнтовані соціальні проекти як форма екологічної освіти майбутніх фахівців початкової освіти / А. Крамаренко //Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24-25 вересня 2015 р.) / за заг. ред. О. А. Блажка. –Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 86–90.
 11. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в умовах цивілізаційних змін: теорія та практика: [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2015. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv.
 12. Крамаренко А.М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 (8.01010201) «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 352 с.
 13. Крамаренко А. М. Система природничої підготовки магістрів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу / А. М. Крамаренко // Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред. ; проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.342-383.
 14. Крамаренко А.М. Еколого орієнтована освіта майбутніх учителів початкової школи : теоретико-практичний аспект / А. М. Крамаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. – С. 186-190.
 15. Крамаренко А. Екологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи – вимога сьогодення / Алла Крамаренко // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – С. 96-98.
 16. Крамаренко А. М. Аксіологічний підхід до процесу формування еколого орієнтованого фахівця початкової освіти / А. М. Крамаренко // Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспетиви : матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25-26 червня 2015 р.) -/ за заг. ред. проф. Р.М. Пріми. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. – Т. -1. – С. 70-72.
 17. Крамаренко А. М. Еколого орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті ноосферного розвитку / А. М. Крамаренко // Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. V всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова (м. Харків, 11-12 травня 2015 р.): / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. –Харків: вид-во ХНПУ ім. Г.- Сковороди, 2015. – С. 332-336.
 18. Крамаренко А.М. Науково-методичне забезпечення процесу формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової школи / А. М. Крамаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: [зб. наук. пр.]. – Вип. 2. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 110-118.
 19. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей “Природознавство” та “Суспільствознавство” навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Видавець Ткачук О.В., 2015. – 476 с.

 

2016

 1. Крамаренко А.М. Авторський курс «Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи» як складова процесу підвищення якості професійної підготовки / А. М. Крамаренко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – №2(161). – С. 27-31.
 2. Крамаренко А.М. Екологічна складова професійної компетентності майбутнього фахівця початкової освіти / А. М. Крамаренко // Матеріали Міжнарод. симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. – К., 2016. – Вип. 1. – С. 161-164.
 3. Крамаренко А.М. Перспективи впровадження здоров᾽язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи / А. М. Крамаренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць VІ Всеукр. наук.- практ. конф. / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 184-186.
 4. Крамаренко А.М. Усе в природі треба берегти: до питання наступності в еколого орієнтованому вихованні дітей дошкільного віку та учнів початкової ланки освіти / А. М. Крамаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: „Педагогічні науки” : зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – Вип. 3. – С. 45-51.
 5. Крамаренко А.М. Науково-методичне забезпечення процесу формування майбутнього еколого орієнтованого вчителя початкової ланки освіти в умовах сталого розвитку суспільства / А. М. Крамаренко // [Електронний ресурс] : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. “Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” (м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2016 р.). – Режим доступу: http://dpposvita.blogspot.com/p/blog-page.htm.
 6. Крамаренко А.М. Тести з методики навчання у ВНЗ освітніх галузей початкової школи «Природознавство» та «Суспільствознавство» / А. М. Крамаренко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, ст. викл. Т .В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 39–57.
 7. Крамаренко А.М. Тести із сучасних технологій навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» в початковій школі / А. М. Крамаренко, К. І. Степанюк // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, ст. викл. Т .В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 58-70.
 8. Крамаренко А. Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 192 с.
 9. Крамаренко А.М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : електр. навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 (8.01010201) «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [3-є вид., перероб. і допов.]. – Бердянськ, 2016. – 352 с.
 10. Крамаренко А. Н. Формирование экологических ценностей будущих учителей начальной школы в современных реалиях / А. Н. Крамаренко, О.О.Еременок // Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы : материалы XIX Международной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 13 мая 2016 г. / Минский инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – C. 98.
 11. Крамаренко А.М. Підготовка вчителя нової формації для початкової школи в умовах сталого розвитку суспільства / А. М. Крамаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 3 (54), вересень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 187-191.
 12. Крамаренко А.М. Здоров’язберігаючі технології навчання молодших школярів природознавству / А. М. Крамаренко // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Педагогічні науки : зб. наук. праць. – К. : «НЄНЦ», 2016. – Вип. 2. – С. 147-155.
 13. Kramarenko A. Methodical Basis of Forming of Ecological Values of Future Primary School Teachers During the Process of Professional Training / А. Kramarenko // Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym. – Opole, 2016. – С.342-383.

 

2017

 1. Крамаренко А. Біо(еко)етична діяльність учителя початкової школи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 192 с.
 2. Крамаренко Алла. Реалізація гуманістично орієнтованого підходу у викладанні курсу «Я у світі» / Алла Крамаренко // Учитель початкової школи. – 2017. – №8. – С. 32-35.
 3. Крамаренко А.М. Технології саногенного мислення – складова гуманного самовиховання майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (15-22 травня 2017 р., м. Запоріжжя): Зб. наук. праць ЗІОППО. – 2017. – Вип. 1(27). – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHVkV0OHJPbWR6Vzg/view?usp=sharing
 4. Крамаренко А.М. Синергетична парадигма у формуванні майбутніх фахівців / А. М. Крамаренко // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців: зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. (26-29 квітня 2017 р., м. Київ). – Черкаси: видавець Чебаненко Ю. А., 2017. – С. 60-62.
 5. Крамаренко А.М. Якість професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти : еколого-педагогічний орієнтир / А. М. Крамаренко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : зб.тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 78-90.
 6. Крамаренко А. Організація квазіпрофесійної діяльності в процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти / А. Крамаренко, К. Степанюк // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика»], (Житомир, 22-23 берез. 2017 р.). – Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. – С. 269-272.
 7. Крамаренко А.М. Професійна підготовка конкурентоспроможних майбутніх фахівців початкової освіти: еколого-методичний аспект / А.М.Крамаренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»], (Мукачево, 26-27 жовт. 2017 р.). – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – С. 197-199.
 8. Крамаренко А.М. Удосконалення еколого орієнтованої навчально-методичної літератури в контексті стандартизації професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти / А. М. Крамаренко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня 2017 року). – Бердянськ, 2017. – С.75-80.
 9. Kramarenko Alla, Horbenko Olena, Syladii Ivan. Pedagogy Students’ Professional Competence Formation. Наука і освіта (Science and Education). 2017. №10. С. 188-193. (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).

 

2018

 1. Крамаренко А.М., Степанюк К.І. Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі: електор. навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 “Початкова освіта”]. Бердянськ, 2018. 196 с.
 2. Крамаренко А.М. Якість професійної освіти майбутніх учителів початкової школи: біо(еко)етичний аспект. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Бердянськ, 25-26 квітня 2018 р.) : зб.тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 190-192.
 3. Крамаренко А. М. Біо(еко)етична діяльність учителя в контексті реформування природничої та соціальної освітніх галузей початкової школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 23-24 травня 2018 р.). Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. С. 114–119.
 4. Крамаренко А.М. Формування екологічної компетентності молодших школярів. Учитель початкової школи. 2018. №1. С. 8-12.
 5. Крамаренко А.М. Дослідницька діяльність молодших школярів у процесі ознайомлення з тваринним і рослинним світом різних материків. Учитель початкової школи. 2018. №7. С. 8-11.
 6. Крамаренко А.М., Крамаренко Д.М., Проха І.С., Шмалько О.М. Здоров’язбережуальні технології в освітньому процесі початкової школи. Сучасні здоров’язбережувальні технології: колект. монографія/за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С. 440-446.
 7. Крамаренко А.М. Ідеї гуманістично орієнтованого освітнього процесу Василя Сухомлинського в сучасних реаліях. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 134-141.
 8. Крамаренко А. Розвиток креативних здібностей молодших школярів у процесі ознайомлення з тваринним і рослинним світом різних материків за допомогою технології «лепбук». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. Київ: Міленіум. Вип. 291. 2018. С. 118-123.

 

2019

 1. Крамаренко А.М. Курс «Я досліджую світ» як складова освітнього процесу Нової української школи. Нова українська школа в умовах викликів сучасності : Зб. тез I Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Маріуполь, Україна, 11 квітня 2019 року)/За заг. ред. Л. В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 95-98.
 2. Крамаренко А.М. Інтегрований курс «Я досліджую світ»: практико орієнтовний аспект. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 року) /за ред. Н.І.Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С.48-52.
 3. Крамаренко А.М. До проблеми еколого орієнтованих методів у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року)/За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 78-82.
 4. Крамаренко А.М. Курс «Я досліджую світ»: сучасні орієнтири. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали IІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Бердянськ, 25-26 квітня 2019 р.) : зб.тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 48-52.
 5. Крамаренко А.М. Курс «Я досліджую світ»: теоретико-практичний аспект в контексті модернізації освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: Зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (м. Мелітополь, Україна, 6-8 червня 2019 року)/За заг. ред. С.М.Дубяга, І.О. Яковенко. Мелітополь: ФОП Однорог Т.Ф., 2019. С. 153-157.
 6. Крамаренко А.М. Природничо-методичний аспект ознайомлення учнів з унікальними місцями України. Учитель початкової школи. 2019. №6. С. 13-17.
 7. Кramarenko А. To the problem of educational values of future professional educational institutions in the context of the New Ukrainian school. Territories’ development: social, economic and humanitarian issues. 8th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (May 10-12, 2019). Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. 223-233.
 8. Крамаренко А.М. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: природничий аспект. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (18 вересня 2019 року). Бердянськ, 2019. С.123-129.

 

2020

 1. Крамаренко Алла. Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів ОПП “Початкова освіта”. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 424 с.
 2. Крамаренко А.М. Екологічна компетентність майбутніх фахівців початкової освіти як складова реалізації вимог Нової української школи. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo -praktycznej konferencji (T.2), 21 lutego 2020 r.Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. 95-96.
 3. Крамаренко А. Навчально-методичне забезпечення майбутніх учителів початкової школи до викладання курсу «Я досліджую світ». Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici : Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T.3), 13 marzo 2020. Roma , Italia : Piattaforma scientifica europea. 7-8.
 4. Alla KRAMARENKO, Valentyna CHERNII, Olha SHEVCHENKO, Оlena NIEVOROVA, Anastasiia MELNYK. Development of Professionally Important Physical Qualities in Engineering Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 1, p.93-105. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/ (Covered in: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck).
 5. Крамаренко А. М. Здоров’язберігаючий освітній процес в умовах Нової української школи. Нова українська школа: початок реформ: зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 березня 2020 року / за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2020.С.156-159.
 6. Крамаренко А. М. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В УМОВАХ НУШ. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Бердянськ, 22-23 квітня 2020 р.) : зб.тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. http://bdpu.org/wp-content/uploads/2020/04/Kramarenko-A.M..pdf
 7. Kramarenko A. THE INFLUENCE OF THE BIO (ECO) ETHICAL ACTIVITY OF A FUTURE PRIMARY SCHOOL AND PRACTICAL PSYCHOLOGIST ON THE EVALUATION OF OWN BEHAVIOR: THE PRACTICAL ORIENTIRS. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2020. С.322-329. (збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)).
 8. Крамаренко А. М. ПРИРОДНИЧА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила КОВАЛЬ, Алла КРАМАРЕНКО. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 161-206.
 9. Крамаренко А.М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: методико-природничий аспект. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня 2020 року). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С.123-129.
 10. Alona Prokopenko, Alla Vozniuk, Hennadii Leshchenko, Liliya Manchulenko, Alla Kramarenko, Oksana Mondich. Activization of Cognitive Activity of Students in Higher Education Institutions. Systematic Reviews in Pharmacy. Vol 11, Issue 10, Oct-Nov 2020. 144-146. doi10.31838srp.2020.10.24
  http://sysrevpharm.org/index.php?mno=11336
  https://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1602442090.pdf?1603907985 (Covered in: Scopus).
  Alla Kramarenko, Katery Stepanyuk, Hanna Alieksieieva, Igor Bogdanov, Viktoriia Zhyhir. Formation of the research skills of the future teachers of primary school: educational-content resource of the experimental research. Euromentor Journal. Vol.11, No. 4 (2020), pp.92-117. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=938153

 

2021

 1. Крамаренко Алла. Сучасні технології навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти другого освітнього ступеню ОПП Початкова освіта. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 316 с.
 2. Крамаренко А., Степанюк К. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі: навч. посіб. для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 013Початкова освіта. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 193 с.
 3. Крамаренко А.М. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ. Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina (February 7-9, 2021). 2021. Pp. 129-133. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-7-9.02.21.pdf
 4. Крамаренко А.М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВАРІАТИВНОСТІ. The world of science and innovation. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom(February 10-12, 2021). 2021. Pp. 619-624. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-10-12.02.21.pdf
 5. Kramarenko Alla. The bio(eco)ethical activity of a future primary school in the conditions of the New ukrainian school: practical vector. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С.256-264. (збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)).
 6. Chuchalina Y.M., Kramarenko A.N., Komar O.A., Torchynska T.A., Shevchuk I.V. Agile approach in training future primary school teachers for resolving complex pedagogical situation. International Electronic Journal of Elementary Education.March 2021, Volume 13, Issue 4, 469-477 DOI : 10.26822/iejee.2021.205
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d0nhqOD18VsJ:https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/download/1477/525+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua(Covered in: Scopus).
 7. Крамаренко А., Плотнікова Л. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ З КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня 2021 року). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С.104-107.
 8. Крамаренко Алла, Крамаренко Дмитро. Здоров язбережувальний освітній простір особистості як вектор життєвих орієнтирів. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С.24-26.
 9. Крамаренко А. Застосування технології критичного мислення в процесі вивчення здобувачами початкової освіти курсу «Я досліджую світ». Acta Paedagogika Volynienses, 2021. №3, С.76–82. doi: https://doi.org/10.32782/apv/2021.3.12(збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)). http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/94/78

 

2022

 1. Крамаренко Алла ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES. Випуск 1. Том 2, 2022. Видавничий дім «Гельвептика» C.92-99. (збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)).
 2. Крамаренко Алла. Формування дослідницьких умінь у здобувачів початкової освіти на інтегрованих уроках «Я досліджую світ». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 189-196. (збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)).
 3. Крамаренко Алла. Формування еколого орієнтованого фахівця початкової освіти: аксіологічний підхід. Матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін» 10 березня 2022р. Ред.кол.: Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК, 2022. С. 15-19.
 4. Kramarenko, A., Bogdanov, I., Alieksieieva, H., Kempińska, U. (2022). The educational component “Teaching methodology of social and health-care educational sector” under quarantine restrictions. Amazonia Investiga, 11(49), 259-266. https://doi.org/10.34069/AI/2022.49.01.28
  https://amazoniainvestiga.info/check/49/28-259-266.pdf (Covered in: Web of Sciences (WOS).
 5. Kuznetsov, A., Dorosenko, V., Chernovsky, S., Kramarenko, A., Malona, S., Rybalko, P. (2022). Distance education in physical education during COVID-19 quarantine in Ukraine. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Dehporte, 11, 29.
  https://doi.org/10.6018/sportk.522881(Covered in: Web of Sciences (WOS).
 6. Крамаренко А. Освітні компоненти методико-природничої спрямованості освітньої програми з початкової освіти // The 7 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (February 9-11, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Pp. 401-406.
 7. Крамаренко А. Методико-природнича підготовка майбутніх початкової школи як складова модернізації НУШ // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. (February 13-15, 2022). Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 286-291. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-13-15.02.22.pdf