Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Коваль Людмила Вікторівна

декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

докторка педагогічних наук, професорка

Біографія

Коваль Людмила Вікторівна, 1960 року народження, у 1981 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

Упродовж 7 років працювала вчителем початкових класів середньої школи № 16 м. Бердянська.

У 1987 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри математики Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки» на тему «Способи диференціювання домашньої навчальної роботи молодших школярів» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О. Я. Савченко.

Людмила Вікторівна працювала на посаді декана факультету підготовки вчителів початкової школи, була членом робочої групи зі створення Державних стандартів вищої освіти для підготовки фахівців початкового навчання, входить до складу Науково-методичної ради МОН України та Експертної Ради МОН України зі спеціальності «Початкова освіта».

Коваль Л. В. постійно співпрацює з комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, неодноразово входила до складу журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

Людмила Вікторівна має більше 110 наукових праць. Серед них – монографії, підручники, навчально-методичні та навчальні посібники (з грифом Міністерства освіти і науки України) та інші.

За успіхи в педагогічній і науковій діяльності нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, грамотами Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти», медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська».

 

2012

 1. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: монографія. / Л. В. Коваль – [2-е вид., перероб. і допов.] – Донецьк: ЛАНДОН- XXI, 2012. – 343 с.
 2. Коваль Л. В. Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти / Глузман Н. А., Марусинець М. М., Пєтухова Л. Є.: Колективна монографія [за заг. ред. Коваль Л. В.]. – Донецьк: ЛАНДОН – XXI, 2012. – 503 с.
 3. Коваль Л. В. Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80-річчю університету]. / Зб. наук. праць.  [за заг. ред. Коваль Л.В.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340 с.
 4. Коваль Л. В. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 400 с.
 5. Коваль Л. В. Методика навчання математики: теорія і практика / Л.В. Коваль, С.О. Скворцова (Електронний підручник) для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2012. – 417 с.
 6. Коваль Л. В. Проблема підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О. Я. Савченко. / Л. В. Коваль // Науковий простір академіка Олександри Савченко / [ упор. : Я П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, О. С. Покусова; за ред. Я. П. Кодлюк]. – К. : Богданова А. М., 2012. – С. 242 –252.
 7. Коваль Л. В. Сучасні координати розвитку методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи / Л. В. Коваль // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ялта, 2012. – С. 56 – 62.
 8. Коваль Л. В. Слово про вчителя / Л. В. Коваль // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С. 2 – 3.
 9. Коваль Л. В. Формування комплексних технологічно-проектувальних умінь майбутніх учителів початкової школи : методологічний дискурс. / Л. В. Коваль // Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. ІНТЕРНЕТ-конф. – Умань, 2012. – С. 31 – 39.
 10. Коваль Л. В. Тенденції розвитку початкової математичної освіти в Україні (друга половина XX ст. – початок XXI ст.) / Л. В. Коваль // Михайло Васильович Богданович: матеріали Всеукраїнських педагогічних читань. / упор. Н. П. Листопад, О. В. Онопрієнко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 24 – 31.
 11. Коваль Л. В. Навчально-професійні задачі як засіб підвищення якості дидактико-методичної підготовки майбутніх  учителів початкової школи / Л. В. Коваль // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спец. випуск) – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 115 – 124.
 12. Коваль Л. В. Особливості інноваційної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ / Л. В. Коваль // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Серія: Педагогічні науки. Вип. 17. – Глухів, 2012. – С. 16 – 20.
 13. Коваль Л. В. Вплив психологічних знань у модернізації методичної науки / Л. В. Коваль // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Педагогіка. – Вип. XL. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 165-169.
 14. Коваль Л. В. Ретроспективний аналіз розвитку початкової математичної освіти в Україні / Л. В. Коваль // Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80-річчю університету] : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 99 – 110.
 15. Коваль Л. В. Пріоритетні напрямки діяльності Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв / Л. В. Коваль // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2011-2012 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 5 – 15.
 16. Коваль Л. В. Теоретичні засади формування комплексних технологічно-проектувальних умінь майбутніх учителів початкової школи / Л.В. Коваль // Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет – конференції, (Умань, 11-13 жовт. 2012 р.). – Умань: ПП Жовтий, 2012. – С. 40 – 47.
 17. Коваль Л. В. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи // Матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Деміденківських читань [Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління] (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ, 2012.

 

2013

 1. Коваль Л. В. Діяльність психолого-педагогічної освіти та мистецт Бердянського державного педагогічного університету (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. А. Халабузар]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 396 с.
 2. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх педагогів: культуротворчий вимір / Л. В. Коваль // Діяльність психолого-педагогічної освіти та мистецт Бердянського державного педагогічного університету (2012–2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. А. Халабузар]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – С. 5 – 23.
 3. Коваль Л. В. Сьогодення Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв / Л. В. Коваль // Діяльність психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012–2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. А. Халабузар]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 23 – 61.
 4. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір / Л. В. Коваль // Вища освіта України. – 2013. – №1. – С. 82 – 88.
 5. Коваль Л. В. Ценностные ориентиры профессионального и общекультурного развития будущих учителей начальной школы / Людмила Вікторівна Коваль // Цінності сучасної освіти в інформаційному вимірі сьогодення : Міжнар. зб. наук. праць / за заг. ред. Є. О. Лодатка, М. І. Лук’янової. – Артемівськ – Ульянівськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2013. – С. 140 – 149.

 

2014

 1. Коваль Л. В. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас): навч. посіб. / Людмила Вікторівна Коваль, Тетяна Володимирівна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – 256 с. (Лист №1/11-9314 від 17.06.2014 р.).
 2. Коваль Л. В. 55-річчя інституту, де готують першого вчителя: історія та роздуми / Л. В. Коваль // Початкова школа. – 2014. – №9. – С. 39 – 42.
 3. Коваль Л. Сучасний підручник з математики для початкової школи: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 192 с.
 4. Коваль Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.
 5. Коваль Л. Методика навчання математики в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.
 6. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – 288 с.

 

2015

 1. Коваль Л. В. Початкова математична освіта в умовах реформування вітчизняної шкільної галузі / Л. В. Коваль // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип.1. – С. 86 – 93.
 2. Коваль Л. В. Актуальні проблеми початкового навчання: дидактико-методичний аспект: навч.-метод. посіб. / Людмила Вікторівна Коваль. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – 224 с.
 3. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2, 3 класи) : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – 232 с.
 4. Коваль Л. В. Модернізація методичної системи навчання математики в контексті стандартизації початкової освіти в Україні / Л. В. Коваль // новейшие научные достижения. Педагогические науки: сб. труд. конф. –Режим доступу : http://www.rusnauka.com/11_NND_2015/Pedagogica/2_190073.doc.htm
 5. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія / [за заг. ред.: проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 455 с.

 

2016

 1. Коваль Л. В. Модернізація методичної системи навчання математики в контексті стандартизації початкової освіти в Україні / Л. В. Коваль // Найновите научни постижения : матеріали за 11-а международна научна практична конференция (м. София, 17-25 март, 2015). – Т. 8. Педагогические науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 18 – 21.
 2. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас) : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 160 с.
 3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, д. пед. н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 216 с.
 4. Koval’ L. V. Contemporary context of development of primary mathematical education in Ukraine / L. V. Koval’ // Economics, management, law: problems of establishing and transformation : Collection of scientific articles. – Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – P. 379 – 382.
 5. Koval’ L. General theoretical principles of mathematical lesson’s update in primary school / Lyudmula Koval’ // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Edition 12.  – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2016. – P. 26 – 29.
 6. Koval’ L. V. Professional Training of Future Teachers of Primary School : Cultural and Creative Dimension / L. V. Koval’ // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (38), Issue : 77, 2016. – P. 41 – 44.
 7. Коваль Л. В. Влияние современных теорий обучения на трансформацию методической науки в высшей педагогической школе Украины / Л. В. Коваль // Science Rise № 3/5 (20), 2016. – С. 38 – 43.
 8. Koval’ L. V. Conceptual principles of professional training of future teachers in the context of modern primary education’s development [monograph 6] / L. V. Koval’ // Information and technologies in the development of socio-economic systems, Wydawnictwo Wyzszej Szkoty Technicznej w Katowicach, 2016. – P. 32 – 39.
 9. Коваль Л. В. У пошуках нової концепції підготовки магістрів початкової освіти: методика початкового навчання математики у вищій школі / Л. В. Коваль // Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. [«Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи»], (Одеса, 15-16 вересня 2016 р.). – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – С. 249 – 252.
 10. Коваль Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі / Л. В. Коваль, Т. В. Ніконенко // Сучасні технології навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 27-47.
 11. Коваль Л. В. Методики навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі / Л. В. Коваль, Т. В. Ніконенко // Методики навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 38-95.

 

2017

 1. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: стан та перспективи розвитку. Початкова школа. 2017. № 1. С. 39–42.
 2. Коваль Л., Бєльчева Н. Математичне мовлення педагога – взірець для учнів. Учитель початкової школи. 2017. № 4. С. 9–13.
 3. Коваль Л. Загальноєвропейський вектор розвитку початкової математичної освіти. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнар. конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 278–279.
 4. Коваль Л. Історичний аспект розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., м. Бердянськ, 14 верес. 2017 р. Бердянськ, 2017. С. 12–19.

 

2018

 1. Olga Popova, Liudmyla Koval, Olena Horetska, Nataliia Serdiuk, Vera Burnazova. Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence. Vol 7, № 2 (2018) : Journal of History Culture and Art Research 7 (2). P. 177–183.
 2. Коваль Л. В., Тараненко Ю. П. Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 249 с.
 3. Коваль Л. В., Попова О. І., Нестеренко М. М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 85–94.
 4. Коваль Л. Сучасні реалії підготовки майбутніх викладачів педагогіки і методик початкового навчання на засадах контекстного навчання. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (впровадження Концепції Нової української школи) : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Бердянськ, 14 верес. 2018 р. Бердянськ, 2018. С. 8–10.

 

2019

 1. Koval L., Popova O. & Nikonenko T. (2019). Practice-Oriented Direction of Professional Preparation of Future Teachers of Primary Education in the Context of European Integration Processes. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 85­ doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2060 (web of science).
 2. Коваль Л. В. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до моделювання уроку в сучасній українській школі. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школисвітові освітні практики, український контекст:Зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Мелітополь, Україна, 6-8 червня 2019 року) / За заг. ред. С. М. Дубяга, І. О. Яковенко. Мелітополь: ФОП Однорог Т.Ф., 2019. С. 142­147.
 3. Коваль Л. В. Концептуальні засади моделювання уроку в умовах Нової української школи. Науковий часопис НПУ ім.М. П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 69: зб. наук. пр. / МОН, НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 98–101.
 4. Коваль Л. В., Нестеренко М. М. Стратегії ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до моделювання уроку в Новій українській школі. Наступність у навчанні математики в умовах реформи середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. матер. Всеукр наук.-практ. конференції з міжнар. Участю (м. Одеса, 20-21 вересня 2019 року) / МОН, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського [та ін.]. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. С. 185–188.
 5. Коваль Л. Ретроспективний аналіз теоретичних засад уроку як основної організаційної форми навчання в початковій школі. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (впровадження Концепції Нової української школи) : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Бердянськ, 18 верес. 2019 р. Бердянськ, 2019. С. 8–14.

 

2020

 1. Коваль Л. Підвищення якості підготовки магістрів початкової освіти – пріоритетний напрямок реформування вищої школи України. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь, Видавничий будиночок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 12–55.
 2. Коваль Л., Нестеренко М. Проєктувально-моделювальна компетентність як показник якості професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь, Видавничий будиночок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 303–366.
 3. Коваль Л., Ніконенко Т. Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти. Монографія. Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.
 4. Коваль Л. В. Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів. Наук. зб. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. № 28. Т. 2. С. 137–143.
 5. Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей Концепції Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 304–312
 6. Коваль Л., Петрик К. Педагогіка партнерства в координатах модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
 7. NEW INCEPTION : науковий журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; голов. ред. С. І. Стрілець. 2020. № 1. С. 7–13.
 8. Коваль Л.В. Домінантність педагогіки партнерства в параметрах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 12–18 травня 2020 року): електрон. зб. наук. праць ЗОІППО. Запоріжжя, 2020. Вип. №1 (38).https://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip38.html https://drive.google.com/file/d/1b9GypfoF71pRrQdRymC6iHpgtHtGZtfE/view

 

2021

 1. Коваль Л. В. Європейський вектор стратегічних змін у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 76. 184 с. Т. 1. С. 158–161.
 2. Коваль Л.В. Сучасний факультет – інституція освіти і культури. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 9–13.
 3. Коваль Людмила. НОВІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25–26 листопада 2021 року). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 12–16.
 4. Коваль Л. Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект. «НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16–17 вересня 2021 року). Запоріжжя, 2021 р.
 5. КОВАЛЬ Л., ПЕТРИК К. Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : монографія. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 266 с.
 6. Vasyl Khryk, Stanislav Ponomarenko, Antonina Verhun, Oksana Morhulets, Tetiana Nikonenko, Liudmyla Koval (2021). Digitization Of Education As A Key Characteristic Of Modernity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 21 No.10, October, 2021. pp. 191 – 195. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202110/20211026.pdf (Web of Science).
 7. Коваль Л. Нові виміри педагогічного розвитку вчителя. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 12 – 16

 

2022

 1. Aryna Kharkivska, Valentyna Honcharuk, Valentyna Tyurina, Svitlana Yuldasheva, Liudmyla Koval, Olha Poliakova. Intensification Of Cognitive Activity Of Higher Education Seekers As A Central Problem Of Modern Didactics. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 22 No. 1 pp. 161-166. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220122.pdf (web of science).
 2. Коваль Л., Попова О. Педагогічні тренди фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів. «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін»: матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Покровськ, 10 березня 2022 р.) / за ред. Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК», 2022. С. 5 – 11.
 3. Коваль Л., Ніконенко Т. Сучасний аспект впровадження технології організації диференційованого навчання: дистанційна освіта на уроках математики в початковій школі Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 120 – 128. URL: https://bdpu.org.ua/pedagogy/ua/
 4. Aryna Kharkivska, Valentyna Honcharuk, Valentyna Tyurina, Svitlana Yuldasheva, Liudmyla Koval, Olha Poliakova. Intensification Of Cognitive Activity Of Higher Education Seekers As A Central Problem Of Modern Didactics. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 22 No. 1 pp. 161-166. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220122.pdf (web of science).
 5. Коваль Л., Попова О. Педагогічні тренди фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів. «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін»: матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Покровськ, 10 березня 2022 р.) / за ред. Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК», 2022. С. 5 – 11.
 6. Коваль Л., Ніконенко Т. Сучасний аспект впровадження технології організації диференційованого навчання: дистанційна освіта на уроках математики в початковій школі Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 120 – 128. URL: https://bdpu.org.ua/pedagogy/ua/
 7. Makarenko O., Levenok I., Shakhrai V., Koval L., Tyulpa T., Shevchuk A., Bida O. (2022). The Role of Tolerance to Promote the Improving the Quality of Training the Specialists in the Information Society. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(12), 63-70. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.12.8 URL:http://paper.ijcsns.org/07_book/202212/20221208.pdf (web of science).
 8. Коваль Л., Ніконенко Т. Актуальність впровадження технології загальнонавчальних умінь та навичок на уроках математики в онлайн форматі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 166 – 174. URL: https://bdpu.org.ua/pedagogy/ua/
 9. Коваль Л. В. Уміння вчитися та вчити як ціннісний орієнтир життєтворчості Олександри Яківни Савченко. Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану: збірник матеріалів ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану», Київ, 3 листопада 2022 р. (наукове електронне видання) / за заг. ред. Олега Топузова, Оксани Онопрієнко : Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 54 – 59. ISBN 978-966-983-389-1 DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-983-389-1-2022.
 10. Коваль Л., Попова О. Нові педагогічні виміри професійного розвитку викладачів і студентів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв в умовах тимчасового переміщення під час воєнного стану. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 9–15.
 11. Коваль Л., Кучерява К. Формування в молодших школярів предметно-математичної компетентності в системі Нової української школи. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 149–153.
 12. Коваль Л., Пруська А. Особливості використання мультимедійних засобів навчання на уроках математики в початковій школі. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 177–179.
 13. Коваль Л. В. Кафедра теорії і методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ – сучасний мистецький фронт: здобутки та виклики сьогодення. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022. С. 8 – 10.
 14. Коваль Л. В. Попова О. І. Кафедра початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету: здобутки та виклики сьогодення. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 22-23 листопада 2022 р. С. 44 –48.
 15. Коваль Л. В. Наступність у вивченні методико-математичних дисциплін зі спеціальності 013 Початкова освіта. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 грудня 2022 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» [та ін.]. Харків : Вид-во «Ранок», 2022. 103 с. С. 83–86. URL : http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16606/1/Continuity%20in%20teaching%20mathematics.pdf

 

2023

 1. Коваль Л., Попова О. Євроінтеграційний вимір модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів у науковій спадщині академіка Олександри Савченко. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 1. С. 11–20. URL : https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/3.pdf
 2. Коваль Л., Мухіна Т. Урок у науковому дискурсі академіка Олександри Савченко: досліджуємо спадщину видатної української вченої. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 1. С. 21–29. URL : https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/4.pdf
 3. Коваль Л., Петрик К. Методико-математична підготовка майбутніх учителів початкових класів: педагогічний дискурс. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 2. С. 219–227. URL : https://pedagogy.bdpu.org.ua/2023/10/03/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2-2023/
 4. Astremska, I. ., Slyvka, M. ., Koval, L. ., Popova , O. ., & Lesyk А. . (2023). DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE GARANTIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Synesis (ISSN 1984-6754), 15(3), 296–307. Recuperado de https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2626 WoS
 5. Коваль Л., Бузоверя В. Обчислювальна компетентність здобувачів початкової освіти – фундамент для навчання впродовж життя. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 108–110. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 6. Коваль Л., Котлярова А. Проблема диференційованого підходу у процесі навчання розв’язування здобувачами початкової освіти складених задач. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 121–123. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 7. Коваль Л., Кучерява К. Формування в молодших школярів предметно-математичної компетентності в умовах онлайн-навчання. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 125–127. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 8. Коваль Л., Пруська А. Види мультимедійних засобів навчання математики у початковій школі. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 133–135. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 9. Коваль Л., Радченко К. Формування в здобувачів початкової освіти вміння розв’язувати прості математичні задачі. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 136–137. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 10. Коваль Л., Руденко М. Використання педагогічного прийому «Куб Блума» на уроках математики в початковій школі. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 139–141. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 11. Коваль Людмила. Ціннісні орієнтири професійної підготовки майбутніх педагогів у науковій спадщині академіка Олександри Савченко. Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко «Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення». (9 листопада 2023 р. (наукове електронне видання) / за заг. ред. Олега Топузова, Оксани Онопрієнко : Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Педагогічна думка, 2023. С. 73-78.
 12. Коваль Л., Попова О. Соціалізація молодших школярів у кризових умовах: виклики та перспективи поствоєнного відновлення. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. Л.Чемоніна та ін. Бердянськ, 2023.