Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

На кафедрі правознавства склався основний напрямок наукової роботи «Правове забезпечення економічного розвитку України» (державний реєстраційний номер: 0121U110952). Метою наукового проєкту кафедри є дослідження теоретичних та практичних чинників юридичної регламентації економічних відносин в Україні, забезпечення економічної безпеки.

 

Керівник роботи: завідувач кафедри, д.ю.н., професор Каменський Д.В.

 

Кафедра є традиційним організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», ініціатором проведення багатьох наукових конференцій і круглих столів.

 

Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, підручників, навчальних посібників, методичних вказівок). За час існування кафедри правознавства викладачами було опубліковано понад 35 монографій, 11 підручників та посібників і близько 200 статей у фахових наукових журналах, у т.ч. понад 12 статей у періодичних виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази «Web of Science» та «Scopus».

 

Кафедра активно співпрацює з українськими та закордонними навчальними закладами та науковими центрами з США, Канади, Австралії, Австрії, Словаччини. Зокрема, з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія). За час функціонування цього академічного проєкту університет з академічними лекційними візитами відвідали шість американських, канадських та австралійських юристів-практиків.

 

 

 

 

Підвищення правової культури та кваліфікації органів самоорганізації населення. Програма соціального партнерства та ефективної взаємодії «Влада-Громада» / [авт. кол. : Могильний С.А., Фойт А.М., Папанова В.А. та ін.] – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 288 с.
У виданні зібрано нормативні документи щодо особливостей правового регулювання та статусу органів самоорганізації населення (ОСНів), правових та адміністративних засад їхньої діяльності та взаємодії з місцевими органами самоуправління.

 

 

 

 

Історія держави і права України. Підручник за редакцією д-ра істор. наук, проф. В.В. Соловйової. 2016 рік. Автор: Розділ ХV – канд. істор.наук Т.П.Макаренко.

 

 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: злочини проти власності / За ред. М.І. Хавронюка – Київ : ВД «Дакор». 2017. – 448 с.

Книга містить науково-практичний коментар до положень Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності та суміжні злочини, а також рекомендації щодо методики розслідування цих злочинів.

Розрахована на суддів і прокурорів, слідчих і детективів, а також адвокатів, посадових і службових осіб органів Національної поліції, Служби безпеки, інших правоохоронних органів. Може бути корисною для студентів і слухачів за напрямами підготовки «правознавство» і «правоохоронна діяльність», аспірантів, та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців.

 

 

Кримінальне право (Особлива частина): підручник /за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.1 – Луганськ: видавництво «Елтон – 2», 2012. – 780 с.

Кандидат юридичних наук Каменський Д.В.  – глава 8 (у співавторстві з Д.О. Калмиковим); глава 10 (у співавторстві з О.О. Дудоровим і В.М. Комарницьким); глава 15 (у співавторстві з Ю.О. Данилевською)

Пропонований підручник висвітлює питання загальної характеристики Особливої частини кримінального права України та основ кваліфікації злочинів, містить докладну кримінально-правову характеристику окремих видів злочинів. Особливістю такої характеристики є зроблений у книзі наголос на проблемах кримінального законодавства і практики його застосування. У підручнику також пропонується аналіз основних положень Особливої частини кримінального права окремих зарубіжних країн (США, Англії, ФРН, Франції).

Книга розрахована на студентів (курсантів) і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.

 

 

Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: [практ.пос.] / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський, М.В. Комарницький, Р.О. Мовчан / за ред. О.О. Дудорова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 616 с. – Бібліогр.: с. 551-608.

У посібнику міститься докладна кримінально-правова характеристика злочинів, відповідальність за які передбачена Розділом VIII Особливої частини Кримінального кодексу України. Наведено загальну характеристику і класифікацію злочинів проти довкілля, досліджено об’єктивні та кваліфікуючі ознаки складів цих злочинів. Наголос зроблено на розкритті бланкетного змісту диспозицій відповідних кримінально-правових заборон.

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального та екологічного права.

 

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації: практ. пос./ Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 228 с. – Бібліогр.: С.213 – 226.

Практичний посібник присвячений кримінально правовій характеристиці злочинів проти здоров’я населення.

Розрахований на працівників правоохоронних органів, суддів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.

 

 

Правознавство: Навч. посіб.для студентів педагогічних спеціальностей /П 68 : [Колектив авторів ]/ За ред Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка  . – Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.

Навчальний посібник «Правознавство» розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України та різних галузей вітчизняного права, що є найбільш необхідним саме для фахової підготовки майбутнього педагога.

Текст посібника складено на основі навчальних програм для  неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також згідно із законодавством України станом на 1 серпня 2018 року. Кожен розділ посібника містить у собі лекцію та практичне заняття.

Посібник має на меті надання широких теоретичних знань і практичних правових компетентностей студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Він також буде корисним для всіх хто має потребу у набутті базових правових знань.

 

 

Науково-практичний коментар Закону України « Про запобігання корупції »/ за заг.ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с.

Кандидат юридичних наук Каменський Д.В.  – Стаття 65 Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, суддів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями запобігання корупції.

 

Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях: навчальний посібник / В.О. Мирошниченко. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 142 с.

 У навчальному посібнику розкриваються питання загальних положень, джерел, принципів, суб’єктів та об’єктів  міжнародного права, права Світової організації торгівлі та інших міжнародних торгових організацій, а також правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом.

Навчальне видання підготовлене на основі міжнародних договорів з питань публічно-правових та приватно-правових торговельних відносин, вітчизняного національного законодавства, нормативно-правових актів і судової практики деяких держав.