Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мирошниченко Володимир Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правознавства

Подяка Міністерства освіти і науки України (від 01.12.2016 р.)
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2012 р.
Наукометрика

Google Scholar

9KRYffMAAAAJ&

Researcher iD

E-9821-2019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Volodymyr_Myroshnychenko

Біографія

Народився 31 грудня 1983 року в селищі Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області, в сім’ї вчителів.

У 2006 році закінчив з відзнакою соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету (Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Спеціалізація: «Правознавство»).

У 2007 р. закінчив з відзнакою магістратуру БДПУ з двох спеціальностей: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та «Управління навчальним закладом».

З 2007 по 2010 рік навчався в аспірантурі. Влітку 2010 року в Національній Академії Педагогічних Наук України (м. Київ) успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі».

У 2013 році  Мирошниченку В.О. присвоєно вчене звання доцента.

2017 року у Бердянському державному педагогічному університеті здобув юридичну освіту.

 

Трудова діяльність.

З вересня 2007 року працює в БДПУ (2007-2012 рр. на кафедрі всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії). У 2012-2015 рр. працював на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін. З 2015 року  працює на кафедрі правознавства Бердянського державного педагогічного університету.

З 2016 по 2018 р. – Голова Ради Молодих учених гуманітарно-економічного факультету.

Інтереси: правова освіта майбутніх учителів, освітнє право.

 

Наукові проекти, стажування та гранти.

Підвищення кваліфікації: Сумський державний університет. Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного права. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №05408289 / 2687-20. від 04.12.2020 р. Тема: Особливості застосування інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці юристів.

 

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Юридична освіта та правова педагогіка
 • Теорія держави і права
  ● Правові системи світу
  ● Міжнародне право
  ●  Освітнє право

 

Електронна адреса:  MirV2014@i.ua

 

Наукові публікації

 

2017 р.

 1. Мирошниченко В.О. Правове виховання: поняття, мета та завдання. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 31 березня – 1 квітня 2017 року. – К.: ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017. – С.97-100
 2. Мирошниченко В.О., Федчиняк А.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки:  зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2017. – 268 с. – С. 43-49
 3. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх учителів історії у Німеччині. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314 с. – C.116-117
 4. Мирошниченко В.О. Міжнародна процедура оформлення і реєстрації торговельної марки. Азовські правові читання – 2017: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ: ТОВ «Модем 1», 2017. – 100 с. – С.74-77
 5. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх педагогів у Франції. Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми державного та муніципального управління» : матеріали міжнародної наукової конференції м. Маріуполь: ДонДУУ 8-9 грудня 2017. – С. 162-167

 

2018 р.

 1. Мирошниченко В.О., Мягченко Н.В. Поняття, предмет і метод освітнього права. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188 с. – С.86-90
 2. Мирошниченко В.О., Степанова К.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188 с. – С.52-57
 3. Мирошниченко В.О.  Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях: Навчальний посібник. / В.О. Мирошниченко. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 150 с. ISBN 978-617-673-763-3
 4. Мирошниченко В.О.  Особливості правової освіти майбутніх учителів історії у вітчизняній та закордонній теорії і практиці: порівняльна характеристика: монографія / В.О. Мирошниченко. – Beau Bassin: OmniScriptum Publishing Group, 2018. – 102 с. ISBN 978-3-659-41317-9
 5. Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання / упор. К.О.Баханов. – Харків : Вид. група «Основа», 2018. – 128с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (175)) / Мирошниченко В.О. Розділ. Проектна технологія як засіб формування предметних компетентностей учнів. – С. 5-69. ISBN 978-617-00-3416-8
 6. Мирошниченко В.О., Рудницька Т.О. Юридична освіта у вищих навчальних закладах м. Києва початку ХХ ст. за матеріалами фондів педагогічного музею України. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 серпня – 1 вересня 2018 року) – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – 112 с. – С.13-15
 7. Правознавство: Навч. посіб.  для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ Колектив авторів ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с. / Мирошниченко В.О. Вступ, Розділи  I, V, IX, ХІ, Додатки. – С.5-18; С.94-111; С.162-185; С.221-257; С.264-286.
 8. Myroshnychenko V., Suchikova Y., Bogdanov I., Kamensky D., Lopatina H., Tsybuliak N. Formation of Oxide Cristals on the Surface of Porous Indium Phosphide. Proceedings of the 2018 IEEE 8h International Conference on Nanomaterials Applications & Properties. URL: https://nap.sumdu.edu.ua/index. php/nap/nap2018/paper/view/2396
 9. Мирошниченко В.О. Право на освіту в Україні.  Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення» : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 грудня 2018 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – 140 с. – С. 60-64

 

2019 р.

 1. Мирошниченко В.О. Міжнародне освітнє право як нова галузь права у міжнародному публічному праві. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2019. 128 с. С.22-26
 2. Мирошниченко В.О. Сутність понять «правове виховання» і «правовиховна робота». Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. 120c. С.61-64
 3. Мирошниченко В.О.Правоосвітня та правовиховна діяльність вчителя історії. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. 160 с. С.32-35
 4. Мирошниченко В.О., Шевченко А.І. Правові системи сучасності: загальна характеристика. Кальміуські правові читання: актуальні проблеми держави та права : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 252 с. С.135-139

19.Мирошниченко В.О., Сарана В.Р. Проблеми попередження правопорушень в Україні: адміністративно-правовий аспект. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 10 грудня 2019 року). Полтава: Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2019. 341 с.  С. 209-212

 

2020 р.

 1. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. [Антошкіна Л.І., Артеменко Д.М., Захарченко П.В., Малишко В.В., Мирошниченко В.О., Пошивалова О.В., Столяров В.Ф., Фролова Г.І., Фролов Ю.М. та ін.]. За ред. Столярова В.Ф., Фролової Г.І. Київ : Талком, 2020. 471 с. / Мирошниченко В.О. Розділ 4.5. Акти  Міжнародної організації праці у правовому регулюванні соціально-трудових правовідносин в Україні. С. 415-424

21.Мирошниченко В.О. Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 142 с.

 1. Мирошниченко В.О. Освітні системи світу на початку ХХІ століття. Педагогіка та психологія: виклики сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 травня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІI. 140 c. С. 11-13
 2. Мирошниченко В.О.Порівняльне правознавство як наука, метод та навчальна дисципліна. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 14-15 травня 2020 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2020.  223 с.  С. 70-74
 3. Мирошниченко В.О., Рудницька Т.О. Вітчизняний досвід використання проєктної технології під час навчання історії в школі. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П.,Култаєва М.Д. та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020.  С. 48-51. URL: http://www.undip.org.ua/news/library/ zbirniki_detail.php?ID=9916
 4. Мирошниченко В.О., Мирошниченко Ю.А., Фролов Ю. М. Освітнє право у схемах та таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 145 с.

 

2021 р.

 1. Мирошниченко В.О. Актуальні проблеми розвитку вітчизняного та міжнародного інформаційного права. Азовські правові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 21-22 травня 2021 року. Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2021. 183 с. С.77-80.
 2. Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., Myroshnychenko, V. (2021). Implementation of constitutional human rights and social guarantees of security in the context of digitalization. Amazonia Investiga, 10(45), 265-271. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.26. ISSN: 2322-6307. The scientific journal is included in the ESCI Web of Science. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1765
 3. Matvieiev, P., Baadzhy, N., Gurenko, M., Myroshnychenko, V., Feofanova, I. Regulation of International Economic-Legal Cooperation in the Field of Agricultural Production through the Prism of Information Technology Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.11, Page: 143-150. November 2021. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.11.19. Indexed on the Web of Science. URL: http://ijcsns.org/07_book/html/202111/202111019.html