Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Каменський Дмитро Васильович

Завідувач кафедри правознавства

доктор юридичних наук

Подяка Міністерства освіти і науки України 2018 р.
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2015 р.
Подяка міського голови, 2017 р.
Наукометрика

Google Scholar

Dmitriy Kamensky

Researcher iD

Scopus iD

57193728534

ResearchGate iD

Біографія

Дмитро Васильович Каменський народився 14 квітня 1983 р. у м. Тбілісі (Грузія).

В 2004 році закінчив з відзнакою Запорізький гуманітарний університет, здобувши кваліфікацію спеціаліст права.

У 2009 р. закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), одержавши ступінь магістра з податкового права.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію в Академії адвокатури України (м. Київ), здобувши ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».

У 2013 р. одержав диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

У 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права.

У 2015–2016 рр. здійснював комплексне наукове дослідження проблем відповідальності за економічні злочини в Школі права університету Стетсона (м. Галфпорт, штат Флорида, США) на підставі гранту, наданого Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта.

У 2017, 2019 рр. викладав спецкурс «Вступ до порівняльного кримінального права» для американських студентів-правників у Школі права університету Стетсона (м. Галфпорт, штат Флорида, США).

У 2020 р. захистив докторську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження».

 

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2004-2008 рр. – асистент кафедри кримінального права Азовського регіонального інституту управління;

2009-2011 рр. – старший викладач кафедри галузевих юридичних дисциплін АРІУ ЗНТУ;

2009-2014 рр. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії актуальних проблем кримінального законодавства України та кримінолого-соціологічних досліджень Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

З 2007 р. – координатор Центру міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія) в Україні;

З 2014 р. – завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету.

 

Викладає наступні дисципліни:

 • Економічна злочинність в Україні та США
  ● Проблеми протидії економічній злочинності
  ● Кримінальне право (Загальна і Особлива частини)
  ● Кримінальний процес
  ● Злочини у сфері господарської діяльності
 • Теорія кваліфікації злочинів
 • Порівняльне кримінальне право

 

Email: dm.kamensky@gmail.com

 

Наукові публікації:

 

2015 рік:

 1. Дудоров О.О., Каменський Д.В. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2. – С. 176–186. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 2. Каменський Д.В. Порівняльно-правовий аналіз кримінального права України та федерального кримінального права США в частині призначення покарань за економічні злочини / Д.В. Каменський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 227–231. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.lsej.org.ua/4_2015/61.pdf.
 3. Каменський Д.В. Криміналізація окремих порушень у сфері економіки США: обгрунтована чи помилкова? // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 187–191. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 4. Каменський Д.В. Поштове шахрайство як нетиповий економічний злочин за федеральним законодавством США: історія, особливості тлумачення та протидії / Д.В. Каменський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Серія Право. Вип. 35. Ч. ІІ. Т. 3. – С. 79–84.
 5. Каменський Д.В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз / Д.В. Каменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – № 1 (69). – С. 85–107.
 6. Письменський Є.О., Каменський Д.В. Регуляторні злочини та принцип винної відповідальності за кримінальним законодавством США / Є.О. Письменський, Д.В. Каменський // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2. – С. 71–88.
 7. Дудоров О.О., Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність американських корпорацій за економічні злочини: від витоків до сьогодення  / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 2. – С. 103–145 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 8. Dudorov O., Kamensky D. On the Name of Chapter VII the Special Part of the Criminal Code of Ukraine / O. Dudorov, D. Kamensky // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. С. 122–129

 

2016 рік:

 1. Kamensky D. White Collar Overcriminalization in the United States: What Went Wrong? // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2016. – № 1. – С. 339–362.
 2. Письменський Є.О., Каменський Д.В.Принцип суворої відповідальності та його реалізація у кримінальному праві США // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса ґросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016.– С. 47–48.
 3. Каменський Д.В. Порівняльно-правові дослідження в галузі кримінального права: погляд американських вчених / Д.В. Каменський // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 119-123.
 4. Каменський Д.В. Деякі особливості бланкетного способу викладення кримінально-правових заборон у сфері економіки США / Д.В. Каменський // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 70–73.
 5. Каменський Д.В. Еволюція наукових підходів до визначення терміну «білокомірцевий злочин» в американській доктрині / Д.В. Каменський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 61–62.
 6. Каменський Д.В. Компаративістське дослідження кримінально-правової охорони економічних відносин: який у цьому сенс? / Д.В. Каменський // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 72–76.
 7. Каменський Д.В. До питання визначення суспільної небезпечності господарських злочинів / Д.В. Каменський // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. Ред.), В.І. Борисов (заст. голов ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 358 – 362.
 8. Каменський Д.В. До питання про визначення ознак суспільної небезпеки злочинів у сфері ринкової економіки / Д.В. Каменський // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 267–272.
 9. Каменський Д.В. Інститут пробації в контексті протидії економічній злочинності: досвід США і перспективи для України / Д.В. Каменський // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : зб. матеріалів міжнар. практ.-конф. (Київ, 2 груд. 2016 р.). ‒ Київ : Ін-т крим.-викон. служби, 2016. ‒ С. 383–386.
 10. Dmitriy Kamensky, Introducing Corporate Criminal Liability in Ukraine: Terra Incognita, White Collar Crime EJournal, Vol. 10, № 9; Mar 8, 2016 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 11. Dmitriy Kamensky, American Peanuts v. Ukrainian Cigarettes: Dangers of White-Collar Overcriminalization and Undercriminalization, 35 Miss. C. L . Rev. 148 (2016).

 

2017 рік:

 1. Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за порушення конкурентного законодавства в Україні та Сполучених Штатах Америки: деякі спостереження / Д.В. Каменський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2017. – Том XIX. – С. 152–160.
 2. Дудоров О. О., Каменський Д. В. Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого шкідливих для здоров’я людини речовин: про що свідчить досвід США? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2017. – № 4. – С. 68–81.

 

2018 рік:

 1. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М. Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов / За ред. к.ю.н., доц. Каменського Д.В. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 282с.
 2. Sullivan; D. Kamensky; J.D. Makholm “Gas Wars in UkraineIllustrate Europe’s Vulnerability to Russian Energy Dominance”TDM 7 (2018).
  1. Каменський Д.В. Федеральний акт «RICO»: американський прагматизм проти організованої економічної злочинності / «Азовські правові читання – 2018»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2018. – С. 157–163.

 

2019 рік:

 1. Каменський Д.В. Чи може економічний ризик бути підставою звільнення від кримінальної відповідальності? // «Азовські правові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1»,  – С. 91–95.
 2. Каменський Д.В. Концептуальні ознаки економічної злочинності в Україні та США: у пошуках спільного та відмінного. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові проблеми сучасності: теорія та практика», 28 березня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 10–15.
 3. Dudorov O.O., Kamensky D.V. Criminal liability for corruption offenses in Ukraine: some latest developments // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 432 p. (P. 247–272).
 4. Каменский, Д. В. О сущности понятия «мошенничество» в сфере экономических правоотношений / Д. В. Каменский // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VІI Международной научно-практической конференции (Могилев, 5 апреля 2019 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2019. ‒ С. 40‒43.
 5. Каменський Д., Дудоров О. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту один крок? Юридичний вісник України. № 32. 9–15 серпня. С. 12–13; № 33. 16–22 серпня. С. 14–15.

 

2020 рік:

 1. Каменський Д. У розвиток дискусії про вдосконалення механізму кримінально-правової охорони національної економіки в умовах глобалізації. Юридичний вісник. № 5. С. 105–113. doi: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2008.
 2. Каменський Д.В. Методологічні особливості порівняльних кримінально-правових досліджень: здобутки української та американської доктрини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 44. С. 108–112. doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.44.23.
 3. Каменський Д.В. Практичні нюанси юридичного перекладу в галузі порівняльного кримінального права (на прикладі праць українських та американських компаративістів). Порівняльно-аналітичне право. № 4. С. 615–621. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP-4_2020.pdf.
 4. Каменський Д.В. Щодо кримінально-правової охорони банківської системи: компаративістський аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. № 9. С. 295–299. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/74.pdf. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/72.
 5. Каменський Д.В. Укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень: вітчизняний та американський підходи. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Вип. 4 (92). С. 152–166.
 6. Каменський Д.В. Про доцільність порівняльних кримінально-правових досліджень (на прикладі України та США). Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 83–85.
 7. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Антирейдерський потенціал кримінально-правової заборони щодо протидії законній господарській діяльності (заплутаний шлях вітчизняного законодавця). «Азовські правові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 14-15 травня 2020 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. С. 9–25.
 8. Каменський Д.В. Звільнення організацій від кримінальної відповідальності на підставі правовідновлювальних програм: досвід США і перспективи для України. «Актуальні питання кримінального права, кримінології та судочинства»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річниці з дня народження професора Л.С. Білогриць-Котляревського. Київ: ДУІТ, 2020. С. 35–39.
 9. Каменський Д.В. Механізми звільнення корпорацій від кримінальної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 4 (117). С. 69-75.
 10. Каменський Д.В. Економічна злочинність і світова коронакриза: нові виклики для глобалізації. Науковий вісник Запорізького національного університету. 2020. № 4. Том 2. С. 181-186.

 

2021 рік:

 1. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Кримінально-правова оцінка зловживань державних реєстраторів у контексті протидії рейдерству. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (118). С. 118–130.
 2. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93). С. 116-135.
 3.  Каменський Д.В. До питання про бланкетний спосіб конструювання кримінально-правових заборон (на прикладі норм розділу VII Особливої частини КК України). Юридична Україна. № 1. С. 20-27.
 4. Каменський Д.В. «Податкова амністія» у правовій державі: зарубіжний досвід, вітчизняні перспективи. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 2. С. 5-16.
 5. Каменський Д.В. Про зміст ознаки суспільної небезпеки в складах кримінальних правопорушень у сфері економіки. Juris Europensis Scientia. Випуск 1. Національний університет «Одеська юридична академія», 2021. С. 123-127.
 6. Каменський Д.В. Вітчизняна та американська модель санкцій за кримінальні правопорушення в сфері економіки: критичний погляд компаративіста. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Вип. 55. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. С. 142–158.
 7. Pidgorodynskyi V, Kamensky D., Bolokan I., Makarenko T., Samilo H. Smuggling or violation of customs rules: actual questions of application of administrative and criminal liability. Cuestiones políticas. 2021. Vol. 39, №70. Р. 800-814. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.48 (Web of Science)
 8. Kamensky D., Minchenko R., Lutsyuk P., Kolodin A., & Shamota O. Civil and criminal liability in the field of transport relations: the impact of the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga. 2021. № 10 (40). P. 212-221. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1613/1686 (Web of Science)
 9. Kamensky D., Movchan R., Vozniuk A., Burak M., Areshonkov V. Criminal law counteraction to land pollution in the EU countries: searching for the optimal model. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10(42), P. 15-23. https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.2 (Web of Science)
 10. Kamensky D., Vozniuk А., Dudorov O., Movchan R., Andrushko A. Unconstitutionality of criminal liability for filing inaccurate information in Ukraine: сritical legal analyses. Questiones Politicas. 2021. № 69. P. 133–145. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.07 (Web of Science)
 11. Kamensky D. Globalization, COVID-19 Pandemic and White Collar Crime: A New Threatening Combination. The Lawyer Quarterly. 2021, 4(11), Р. 625-640. (Scopus)
 12. Каменський Д.В. До питання про доцільність рекриміналізації «товарної контрабанди». Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукр. Наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2021 р). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 98–101.
 13. Каменський Д.В. До питання про юридичний зміст інституту кримінальних проступків. Реформування кримінального законодавства крізь призму історичного надбання: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 берез. 2021 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 127–131.
 14. Каменський Д.В. До питання про співвідношення понять «економічні злочини» та «економічна злочинність». Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2021. С. 70–72.
 15. Каменський Д.В. Шахрайство в бізнесі або деякі питання відповідальності за економічні кримінальні правопорушення, вчинені шляхом обману або зловживання довірою. «Азовські правові читання-2021»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 21-22 травня 2021 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2021. С. 67-73.
 16. Каменський Д.В. Декриміналізація фіктивного підприємства: сумнівний крок законодавця в контексті створення бюро економічної безпеки України. «Захист економіки від впливу організованої злочинності»: матеріали панельної дискусії V Харківський міжнародний юридичний форум. 20 вересня Харків, 2021. С. 121-125.
 17. Каменський Д.В. Доктрина колективної свідомості і практика притягнення до кримінальної відповідальності за економічні злочини в США. «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 186-річниці з дня народження професора Чезаре Ломброзо: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: ДУІТ, 2021. С. 24–27.