Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дудорова Катерина Борисівна

кандидат юридичних наук, доцент

Почесна грамота ЗОДА, 2003 р
Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р
Подяка міського голови, 2017 р
Грамота Міністерства освіти і науки України, 2018 р.
Наукометрика

Google Scholar

B8yvDzIAAAAJ

Researcher iD

G-8075-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Kateryna_Dudorova

Біографія

Народилася 6 серпня 1967 року в м. Бердянськ Запорізької області.

У 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

1991-1994 р. – аспірантка юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Кандидат юридичних наук ( 1995 р.), доцент ( 2002 р.)

Тема дисертації : «Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні». Дисертацію захистила 31 травня 1995 року у спеціалізованій вченій раді Д.068.18.17 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка  ( спеціальність: 12.00.03-цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

Основні етапи педагогічної діяльності:

01.08.1991р. – 01.11.1991р. – асистент кафедри теорії і історії держави та права Чернівецького державного університету;
1995-2011 рр. ст. викладач, доцент, завідувач  кафедри цивільного права та процесу Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті.
2011р. – доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри політології та правознавства соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.
Напрямки наукової діяльності: договірне право, право інтелектуальної власності, спадкове право.

У різні роки викладала такі дисципліни:

 • Цивільне та сімейне право.
 • Цивільне право та цивільний процес.
 • Інтелектуальна власність.
 • Сімейне право.

Email: k.b.dudorova@gmail.com

Наукові публікації

2012 рік:

 1. Дудорова К.Б. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: проблеми кримінальної відповідальності // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 19–20 квітня 2012 р., Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 164-171.( у співавторстві з Дудоровим О.О.)
 2. Дудорова К.Б. Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Вісник Запорізького національного університету України. Юридичні науки. – 2012. – № 2 (частина 1). – С. 216- 223. (у співавторстві з Дудоровим О.О.)
 3. Дудорова К.Б. Фіктивне підприємництво: щодо вдосконалення кримінально-правової заборони // Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи: збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансова юридична академія, 2012. – С. 87-90. .( у співавторстві з Дудоровим О.О.)
 4. Дудорова К.Б. Доведення до банкрутства: проблеми вдосконалення законодавства //Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії. – Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С.92 -96. .( у співавторстві з Дудоровим О.О.)
 5. Дудорова К.Б. Шлюбний договір: питання вдосконалення законодавства // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Юридичні науки.- Запоріжжя, 2012. – № 4( Ч.1). – С.73 – 77.

 

2013 рік:

 1. Дудорова К.Б. Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту цивільних прав особи. Матеріали 1 Всеукраїнської наукової конференції «Права людини перед викликами ХХI століття». Випуск 5 /За ред.. І.В.Алєксєєнко. – Луганськ:Вид-во «Ноулідж», 2013 – С.86 – 90.
 2. Дудорова К.Б. Щодо вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти сім’ї і дітей // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 18-23 (у співавторстві з О.О. Дудоровим).

 

2014 рік:

 1. Дудорова К.Б. Інтелектуальна власність і кримінальний закон // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Азовські правові читання» ( Бердянськ, 18-19  квітня 2014 р.). – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2014. – С. 175-183 (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 2. Дудорова К.Б. До питання про дифамацію у цивільному праві України // Юридична освіта та юридична наука в Україні: витоки, сучасність, перспективи: Тези доповідей  Міжнародної наукової практичної  конференції, м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2014 р. /За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.128 – 131.
 3. Дудорова К.Б. Цивільно-правовий захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Права людини перед викликами ХХI століття». Випуск 6 /За ред.. І.В.Алєксєєнко. – Донецьк:Вид-во «Ноулідж», 2014 – С.158 –168.

 

2015 рік:

 1. Дудорова К.Б. Плагіат – злочин або аморальний вчинок? // Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р.); упорядник к.ю.н., доц. В.В. Шаблистий. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 11 – 21. (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 2. Дудорова К.Б. Проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої  фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.. Е.О. Дідоренка.- Суми, 2015. – № 2( 70). – С.210– 219.
 3. Дудорова К.Б. Відшкодування моральної шкоди у договірних зобов’язаннях // «Азовські правові читання – 2015»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 15-16 травня 2015 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2015. – С. 57–61.

 

2016 рік:

 1. Дудорова К.Б. До питання про адресатів принципу верховенства права// Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р. /За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С.124 – 132. (у співавторстві з О.О. Дудоровим).

 

2017 рік:

 1. Дудорова К.Б. Кондикційне зобов’язання: до питання про вдосконалення цивільного законодавства України // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХI ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 р. /За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С.47 – 50.
 2. Дудорова К.Б. Про розмежування шахрайства і цивільно-правових деліктів (аналіз правової позиції Верховного Суду України)// Безпека людини в умовах глобалізації:сучасні правові парадигми: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017 р., Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2017. – С.286 – 290. (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 3. Дудорова К.Б. Інтелектуальна власність та право інтелектуальної власності: поняття та співвідношення // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Азовські правові читання» (Бердянськ, 28-19 квітня 2017 р.). – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2017. – С. 175-183.
 4. Дудорова К.Б. Цивільно-правова відповідальність за корупційні делікти (аналіз окремих положень Закону України «Про запобігання корупції») // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Кальміуські правові читання» (м. Маріуполь, 8 – 9 грудня 2017 р.). – Маріуполь: ДонДУУ,2017. – С.22 – 30. (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 5. Дудорова К.Б. Проблематика виконання наказу (розпорядження) у світлі положень Закону України «Про запобігання корупції» // Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: тези доповідей регіонального круглого столу, м. Запоріжжя, 1–2 грудня 2017 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 49–54. (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 6. Дудорова К.Б. Проблеми тлумачення законодавства України щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 4/2. – С.126– 137(у співавторстві з О.О. Дудоровим).

 

2018 рік:

 1. Дудорова К.Б. Комп’терна програма як суб’єкт права інтелектуальної власності / Азовські правові читання – 2018 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188с. – С. 113-116.
 2. Правознавство: Навч.  посіб.  для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М.  Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.
 3. Дудорова К.Б. Проблемні питання законодавчого регулювання спадкового договору //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення», 10 грудня 2018 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – С.34 – 37.

 

2019 рік:

 1. Дудорова К.Б. Види спадкування у цивільному праві України: проблемні аспекти //Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя,  06  травня 2019  року /  за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. С. 34-37.
 2. Дудорова К.Б. Деякі аспекти цивільно-правового захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет // «Азовські правові читання»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2019. – С. 56-60.

 

2020 рік:

 1. Дудорова К.Б. Заборона щодо протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації як кримінально-правовий засіб протидії рейдерству (окремі дискусійні аспекти). Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні: матер. Загальнонаціонального юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. С. 17–27 (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 2. Дудорова К.Б. Незаконне заволодіння транспортним засобом: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 307–315. (у співавторстві з О.О. Дудоровим)
 3. Дудорова К.Б. Момент набуття права власності на нерухоме майно: окремі дискусійні питання. Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 14-15 травня 2020 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. С. 26-31.
 4. Dudorova K., Larkin M., Dudorov O., Pyrozhkova Y., Biryukova A. Investigation of crimes committed by members of youth informal groups. Amazonia Investiga. 2020. № 9 (29). P. 282-287. https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1394/1246 (Web of Science)

 

2021 рік:

 1. Дудорова К.Б. Фраудаторні правочини у цивільному праві України. Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 109-115.