Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра правознавства

 

 

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку здобувачів освіти інших спеціальностей в БДПУ.

 

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

081 ПРАВО

Освітньо-професійна програма: Право.

Форма навчання: очна (денна), заочна.
Освітня кваліфікація: бакалавр права.
Переваги освітньої програми (фокус програми): ОПП підготовки бакалаврів права спрямована на підготовку юристів-фахівців високої кваліфікації з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. Здобувачі мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор, вирішення кейсів, під час проходження практики у судових та правоохоронних органах, брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Для набуття практичних навичок здобувачі проходять виробничу практику на підприємствах, в організаціях, у судових та правоохоронних органах, інших установах. Для розвитку практичних навичок діє юридична клініка «Кворум».
Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією бакалавр права має право працювати секретарем судового засідання; секретарем суду; помічником приватного детектива; помічником судді; помічником юриста; державним виконавцем; оперуповноваженим; інспектором патрульної служби; помічником слідчого; інспектором (пенітенціарна система); оперуповноваженим (пенітенціарна система); інспектором праці (правовий); юристконсультом.

 


 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

081 ПРАВО

Освітньо-професійна програма: Право.

Форма навчання: очна (денна), заочна.
Освітня кваліфікація: магістр права.
Переваги освітньої програми (фокус програми): ОПП передбачає; високий рівень автономії особи, що навчається за програмою та ступінь самостійності, академічної доброчесності здобувача; практичне спрямування теоретичного навчання (наявність практичних занять, збільшення кредитів на виробничу практику, викладання іноземними фахівцями в галузі права); навчання у середніх та малих групах; застосування кейс-методів і виконання індивідуальних навчальних задач).
Для набуття практичних навиків здобувачі магістратури мають три види практики, кожна з яких забезпечує здобуття необхідних професійних навичок: складання процесуальних документів дозволяє здобути навички підготовки та подання процесуальних документів в різних галузях права, у той час як виробнича практика дає навички та досвід роботи на підприємствах, в організаціях , у судових та правоохоронних органах, інших установах, а правозастосовча практика дає навички академічного письма, пошуку інформації, її узагальнення та зв’язок судової практики з теорією.
Завершальною стадією навчання є державна атестація, яка здійснюється у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту , у порядку визначеного КМУ.

Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією магістр права може обіймати посади: головний юристконсульт; начальник юридичного відділу; менеджер(управитель) у слідчій діяльності; професіонала у галузі правознавства та прокурорського нагляду; науковий співробітник (правознавство); юрист; адвокат; прокурор; суддя; нотаріус; слідчий; кримінолог; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

014.16 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗАХИСТ УКРАЇНИ)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Захист України).

Форма навчання: очна (денна), заочна.
Освітня кваліфікація: магістр середньої освіти.
Переваги освітньої програми (фокус програми): Програма зорієнтована на підготовку здобувачів вищої освіти до викладання навчального предмета «Захист України», що вивчається на підставі діючого законодавства та є базовим згідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України.
Програма має такі особливості: орієнтація на формування у здобувачів освіти професійних компетентностей педагогічного, військово-тактичного, безпеково-правового та медико-тактичного характеру; підготовка майбутніх викладачів до навчання предмета «Захист України» у контексті глибокого розуміння основ нормативно-правового забезпечення захисту України, законодавства України про військову службу, цивільно-військового співробітництва України, правовиховної та національно-патріотичної роботи у закладі освіти.
Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією магістра середньої освіти має право працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійно-технічного закладу освіти, викладачем закладу вищої освіти, методистом, інспектором закладів освіти, організатором виховної роботи з дітьми, керівником закладу освіти, іншим професіоналом в галузі освіти.

 

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

 

На кафедрі правознавства склався основний напрямок наукової роботи «Правове забезпечення економічного розвитку України» (державний реєстраційний номер: 0121U110952). Метою наукового проєкту кафедри є дослідження теоретичних та практичних чинників юридичної регламентації економічних відносин в Україні, забезпечення економічної безпеки.

 

Співпраця кафедри правознавства БДПУ з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія)

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович співпрацює з австрійським Центром з 2007 р. За час участі БДПУ у спільному академічному проекті університет з академічними лекційними візитами відвідали вже шість американських юристів-практиків.

Кожен семестр протягом двох тижнів іноземний лектор читає студентам-правникам БДПУ лекції з актуальних питань американського права – конституційного, корпоративного, кримінального, цивільного тощо.

Протягом перебування у дружніх стінах БДПУ американські лектори також активно залучаються до роботи наукових конференцій, круглих столів, спілкуються з викладачами університету та з нашими активними студентами.

Також організовуються модельні судові процеси, обмін культурним досвідом та опанування іноземними мовами.

 

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри правознавства традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

 

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

 • Проведення наукових розробок в галузі права.
 • Підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права і свободи людини і громадянина: актуальні проблеми міжнародного та українського права», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання».
 • Організація онлайн-лекцій з іноземними юристами та іншими практиками.
 • Керівництво студентською науковою роботою.
 • Проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів гуманітарно-економічного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці.
 • Організація та проведення Днів науки, залучення студентів.
 • Проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
 • Здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю.
 • Забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом.
 • Розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри.
 • Проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.
 • Керівництво юридичною клінікою БДПУ «Кворум».

 


Кафедра правознавства запрошує на навчання
на спеціальн
ості 081 Право (освітній ступінь: бакалавр, магістр) та 014.16 Середня освіта. Захист України (освітній ступінь: магістр)