Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Токаренко Олена Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Наукометрика

ORCID iD

0000000209236592

Google Scholar

FvfOEAAAAJ

Researcher iD

F13272019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena_Tokarenko

Біографія

 

Освіта

1996- 2001р. – навчалася у Азовському регіональному інституті управління при Запорізькому державному університеті; по закінченні отримала диплом з відзнакою за спеціальністю Менеджмент організацій, спеціалізація – Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу, кваліфікація – менеджер.

У 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг» зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу.

 

Досвід роботи

2001 – 2006рр. – спеціаліст, провідний фахівець з маркетингу, головний фахівець з маркетингу та реалізації путівок ПрАТ «Приазовкурорт».

2007 – 2011 рр. – директор з економіки ПрАТ «Приазовкурорт».

2006 – 2011 рр. – старший викладач (з 2011 р. – доцент) кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу ПВНЗ «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ» (з 2007 р. – Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету).

З 2012 р. працює у Бердянському державному педагогічному університеті.

2012 – 2014рр. – вчений секретар факультету економіки та управління БДПУ.

2016 – 2018рр. – вчений секретар гуманітарно-економічного факультету БДПУ.

2016 – 2018рр. – заступник декана гуманітарно-економічного факультету БДПУ з наукової та міжнародної діяльності.

З 2019 р. – регіональний координатор в конкурсах грантів Програми ООН із відновлення та розбудови миру).

 

Основні дисципліни: менеджмент організацій, управління якістю, теорія організації, операційний менеджмент, управління персоналом.

 

Сфера наукових інтересів: управління розвитком підприємств готельної, курортної, туристичної сфери; механізми інноваційного розвитку, сталий розвиток, економіка туризму.

 

Інформація про заохочення: Подяка Міністерства освіти і науки України (2014 рік), Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.), грамоти ректора БДПУ (2016, 2017, 2018, 2019 р.).

 

e-mail: lena1979-1@ukr.net

 

Наукові публікації:

Балабанова О.І. Адаптивні механізми забезпечення розвитку підприємств сфери послуг. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». 2012. № 5. С. 106-110.

Балабанова О.І. Оцінка ефективності реалізації принципі соціальної відповідальності підприємствами. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Балабанова О.І. Прогнозування економічних показників діяльності санаторно-курортного підприємства в умовах сезонних коливань попиту. Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський наук.-вир. Журнал. 2012. № 7(17). С. 332–335.

Балабанова О.І. Чинники управління стратегічним потенціалом курортів України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. № 7 (178). С. 12-18.

Балабанова О.І. Трансформація форм власності в санаторно-курортній галузі України. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Донецьк: ДЕГІ, 2013. С. 216-222.

Леміш К.М., Токаренко О.І., Черемісіна Т.В. Антикризове планування в системі управління підприємством. Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». 2016. №5. С. 155-160. URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/5-2016-ukr

Токаренко О.І., Казачковська Г.В., Черемісіна Т.В. Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 684-687. URL: www.global-national.in.ua

Токаренко О.І., Несторенко Т.П. Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being. Economia. Wroclaw Economic Review. 2017. tom 23, nr. 4. р. 239-249.

Токаренко О.І., Несторенко Т.П., Несторенко О.В. Health-resort industry in Ukraine: the underlying causes of changes. Ekonomia. Wroclaw Economic Review. 2018. 24/p. p. 51-63.

Токаренко О.І., Леміш К.М., Брезицька Л.Г. Управлiння процесом планування господарської дiяльностi на малих та середнiх пiдприємствах сфери послуг. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11. С.39-45. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5415.

Токаренко О.І., Черемісіна Т.В., Бабіна Н.І. Цифрові технології у міжнародному туризмі та готельній індустрії. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 44. URL: http://www.market-infr.od.ua.

Токаренко О.І., Леміш К.М., Якимова О.О. Удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. №6(23). С. 166-170. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-

Токаренко О.І., Леміш К.М., Бабіна Н.І. Віртуалізація діяльності підприємств туристичної та готельної сфери. Науковий журнал “Інтелект XXI”.  2020.  №6. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/6-2020

 

Участь у конференціях:

Балабанова О.І. Оцінка взаємозв’язку ефективності планування, розміру та обсягу конкурентних переваг курортно-рекреаційних підприємств. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної наук.-практ. Конф. (27–28 травня 2011 року, Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 16-17.

Токаренко О.І., Швачко В.А. Ефективність організації: розмір санаторно-курортного підприємства та обсяг конкурентних переваг. Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.) / За заг. Ред..: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. У 2-х частинах. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. Ч. 1. С. 137-139.

Токаренко О.І., Леміш К.М. Санаторно-курортне лікування як чинник забезпечення якості життя населення. Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole–Berdyansk–Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp.528, illus., tabs., bibls.

Tokarenko O., Nestorenko T. Economic impact of health resort for the host city. 22nd Internation Scientific Conference for Doctoral Students and Post Doctoral Scholars EDAMBA. 2019. 23rd-24th October, University of Economics in Bratislava

Токаренко О.І., Захарова А.А. Управління зацікавленими сторонами під час реалізації проєктів в об’єднаних територіальних громадах. Міждисциплінарні  наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції(Т.1), 4грудня, 2020рік. Чернігів, Україна: МЦНД. С.118-121.

 

Монографії:

Балабанова О.І. Концептуалізація підходів до адаптивного управління стійким розвитком санаторно-курортних підприємств. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти [Текст]: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П. В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. С. 469-485.

Токаренко О.І. Наукові основи організації стійкості розвитку туристичного підприємства. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія / за ред. проф. М.В. Ґудзь. Бердянськ: БДПУ, 2014. С. 18-35.

Токаренко О.І. Факторний аналіз впливу чинників на розвиток потенціалу курортів і туризму. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред. Проф. М.В. Ґудзь. Бердянськ: БДПУ, 2014. С. 111-121.

Токаренко О.І., Швачко В.А. Діагностика корпоративної культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. С. 475-489.

Токаренко О.І., Бабіна Н.І. Стандартизація та сертифікація послуг як інструмент управління якістю обслуговування на підприємствах готельної індустрії регіонів і країни в цілому. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки: Монографія / за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. С. 346-357.