Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Старокожко Ольга Миколаївна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

DaCPQTAAAAAJ

Researcher iD

E-7703-2019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

Народилась 14 лютого 1980 року у смт. Андріївка, Запорізької області.

Закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко у 2002 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності. Закінчила Бердянський державний педагогічний університет у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача технічних дисциплін.

В Бердянському державному педагогічному університеті працює з 2002 року.

У 2007 році закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за напрямом 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня в умовах безперервної освіти».

У 2018 році закінчила докторантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації: «Становлення і розвиток поліпарадигмального підходу до управління освітою в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

З 2017 року доцент кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету.

Нагороджена: Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, досягнення у професійній діяльності та з нагоди ювілейної дати від дня народження (Наказ обл. УОН від 01.02.2010 р. № 58); За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, видання наукової та навчально-методичної літератури та з нагоди Днів науки нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 10.04.2013 р. №371); Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (Нак. МОН №302-н від 08.07.16 р.); Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

Напрям наукових досліджень: «Становлення та розвиток поліпарадигмального підходу до управління освітою України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

 

Дисципліни, що викладає: «Освітня політика», «Управлінська деонтологія», «Сучасні освітні парадигми», «Освітній моніторинг».

Монографії, навчальні посібники

 1. Генеза провідництва в освіті Колективна монографія/За загл. ред. проф. І.Богданова.- К.: Освіта України, 2020 – с. 228-256.
 2. Старокожко Ольга Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня: монографія / Ольга Старкожко/ За заг.ред. В.В. Крижко. – Бердянськ, Видавець ТкачукО.В., 2015. – 264 с.
 3. Навчальний посібник: Вища освіта та Європейський освітній простір / Василь Крижко, Марк Елькін, Ольга Старокожко, Ксенія Тільчарова, Ольга Грицайова. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2015. – 448с., С.-274-376. (Тема 8, 9,10).
 4. Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. Монограф. / за заг. ред. Проф. В.В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2016. – 608с. (Розділ 1,3,4,5,8)
 5. Старокожко О.М. Управління освітою: рефлексивний підхід : Колективна монографія / С. Немченко, О. Голік, О. Старокожко, М. Елькін, І.Шумілова, К. Тільчарова, П. Кошелєв, В. Крижко / За заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. – 419 с.

 

Статті в наукових фахових вітчизняних та іноземних виданнях

 1. Starokozhko O. N., Kryzhko V.V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmal educational space // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3, Р.191-197 (https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191) (Scopus).
 2. Старокожко О.М. Траекторія провідницької парадигми в освітньому просторі України / О.М.Старокожко // Наукові зписки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб.наук.пр. – Вип.1. -Бердянськ : БДПУ, 2019. – 406с., С.100-109
 3. Старокожко О. М. Дескриптивний континуум структури аксіологічної парадигми управління освітою / О.М. Старокожко // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип.24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018, – 360 с., С.265-271.
 4. Starokogko Olga. The mechanism of using the principle of polyparadigmality in the reflexive management of an educational institution / S. Nemchenko, O. Starokogko // American Journal of Education,No4 (2), (August). Volume 124. The University of Chicago press, 2018. P.700-941. – p.925-930
 5. Старокожко О.М. Траекторія компетентнісної парадигми в освітньому просторі України / О.М. Старокожко // Вісник Черкаського університету. 2017. № 11 – С.114-121.
 6. Старокожко О.М. Родові взаємозвʼязки концептів «парадигма» та «дослідницький підхід»/ Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні наук: зб.наук.пр. – Вип.1. – Бердянськ: ФО-П ТкачукО.В., 2016. – 352с., С.237-244.
 7. Starokogko Olga. The idea of space and paradigm of education / Olga Starokogko // Virtus: Scientific Jurnal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April #6, 2016/ – 268 p., P.162-166.
 8. Starokogko Olga. Continuum of manadgement paradigms. / Olga Starokogko // Virtus: ScientificJournal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba – December # 10, 2016. – P.126-131.

 

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи»
 2. 10 квітня 2020 р., м. Запоріжжя, Україна; Тема доповіді: «Трансверсальний характер управління поліпарадигмальним освітнім простором».
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми», 07 липня 2020 м. Бердянськ; тема доповіді: «Синергетичний ефект провідницької парадигми в освіті»
 4. У ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу» (м.Житомир 17-18 листопада 2016 р.). Тема доповіді «Континуум управлінської парадигми».
 5. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (21-23 жовтня 2015 р. Київ-Камʼянець-Подільський).
 6. Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів», яка проходила з 27 по 28 лютого 2014 року. (м. Мелітополь)
 7. УІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (2-4 листопада 2014 р. м. Кіровоград).
 8. Старокожко О. М. Пошук нової управлінської парадигми в сучасному освітньому просторі: тези доп. XV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 29 квітня 2021 р.). Київ, 2021. 426с., С.203-208.
 9. Старокожко О.М., Фінченко Є., Стратегії менеджменту Z – покоління // Virtus: Scientific Journal / Editor-inChief M.A. Zhurba – December # 49, 2020. – 261 p., Р.190-195.
 10. The mechanism of using the principle of polyparadigmality in the reflexive management of an educational institution /Nemchenko Sergiy, Оlga Starokogko.// The University of Chicago Press, 2018. – Pages 700-941. No.4 (2), (August). P.925 -931.
 11. Starokogko Olga. Sinergetik paradigm in the educational space of Ukraine / Olga Starokogko // Virtus: Scientific Journal / Editor-inChief M.A. Zhurba – October# 17, 2017. – 274 p. (Компонентний аналіз синергетичної парадигми в освітньому просторі України).
 12. Starokogko Olga. The idea of space and paradigm of education / Olga Starokogko // Virtus: Scientific Jurnal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April #6, 2016/ – 268 p., P.162-166.