Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

 Швачко Вікторія Анатоліївна

старший викладач

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації – за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів,плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду та з нагоди Днів науки (наказ Департаменту від 12.04.2019 № 237)
Наукометрика

ORCID iD

0000000252418113

Google Scholar

vdTPJ8kAAAAJ

Researcher iD

E77822019

Scopus iD

ResearchGate iD

Victoria_Shvachko

Біографія

у 1995 році закінчила Бердянський машинобудівний коледж  МОН України. Спеціальність: обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Кваліфікація: молодший спеціаліст-технолог. Диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою).

у 1996 році – Бердянський машинобудівний коледж МОН України,  1996 р. Спеціальність: бухгалтерський облік і аудит. Кваліфікація: молодший спеціаліст-бухгалтер. Диплом молодшого спеціаліста.

у 2003році закінчила Вищий заклад освіти Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті. Спеціальність: менеджмент організацій. Спеціалізація: менеджмент торгівлі та громадського харчування. Кваліфікація: менеджер-економіст. Диплом спеціаліста ( з відзнакою).

у 2006 році – Приватний вищий навчальний заклад Академія управління та інформаційних технологій АРІУ,  2006 р.  Спеціальність: менеджмент організацій. Спеціалізація: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу. Кваліфікація: менеджер-економіст. Диплом магістра.

 

Досвід роботи

З вересня 2006 року  прийнята на посаду старшого викладача кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу Приватного вищого навчального закладу «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

З 2007 р. – 2012 р. виконувала обов`язки заступника декана факультету управління по заочній формі навчання Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

З 2012 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті на посаді старшого викладача кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу.

З 2017  року працювала на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та економіки  підприємства.

З 2018 року працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

З 2020 року працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та адміністрування за сумісництвом.

З 2020 року переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту та адміністрування.

 

Сфера наукових інтересів:  формування маркетингового та економічного  управління туристичною організацією.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ,

Інститут менеджменту і психології, кафедра економіки підприємства та менеджменту.

Тема: «Вдосконалення професійних навичок і компетенції з методики викладання дисциплін економічного спрямування у вищій школі», 01.11.2018 р.-30.04.2019 р.

 1. Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 939059.

Тема: «Методика викладання дисциплін у вищій школі», 04.12.2012 р.

 

Основні дисципліни, що викладає: міжнародний туризм; стандартизація та сертифікація; маркетинг; реклама в туризмі; самоменеджмент; офісний менеджмент; техніка і технологія галузі; географія туристичних центрів України.

 

E-mail: va_shvachko@bdpu.org.ua

 

Основні наукові праці

 1. Бабіна Н.І., Леміш К.М., Швачко В.А.Дослідження тенденцій розвитку міжнародного туризму. Фаховий науково-практичного журнал «Причорноморські економічні студії».  2020. №60. URL : http://bses.in.ua/journals/2020/60_2020
 2. Бавіна Г.І., Леміш К.М., Швачко В.А. Механізм рекламного менеджменту на підприємствах туристичної сфериЕлектронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №49. URL : http://www.market-infr.od.ua/49-2020
 3. Швачко В.А., Токаренко О.І. Особливості становлення та розвитку курортної-рекреаційно-туристичної сфери в Україні : монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ, 2018.
 4. Швачко В.А. Леміш К.М. Методологічні основи розробки та реалізації антикризової програми підприємства. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : колективна монографія. За заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 197-223.
 5. Швачко В.А., Токаренко О.І. Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств. Молодий вчений, 2014. № 12 URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/

 

Навчально-методичні посібники

 1. Наскрізна програма практики здобувачів першого рівня вищої освіти. Галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент. Освітньо-професійна програма «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» / Леміш К.М., Токаренко О.І., Черемісіна Т.В., Бабіна Н.І., Швачко В.А.. Бердянськ: БДПУ, 2020. 55 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» денної та заочної форми навчання / Леміш К.М., Черемісіна Т.В., Швачко В.А. Бердянськ: БДПУ, 2020. 32 с.
 3. Методичні рекомендації до написання і захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укладач: ст. викладач, Швачко В.А. Бердянськ: БДПУ. 2019. 42 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укладач: ст. викладач, Швачко В.А. Бердянськ: БДПУ. 2019. 37 с.
 5. Посібник «Абітурієнту – 2019 (інформація для абітурієнтів та батьків)» Укладачі: к.і.н., доцент, Макаренко Т.П.,  ст. викладач,  Швачко В.А. Бердянськ: БДПУ. 2019. 47 с.
 6. Методичний посібник з навчальної  дисципліни «Управління персоналом» для  студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» / Г.В. Казачковська, В.А. Швачко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016.  84 с.

 

Участь у конференціях і семінарах

 1. Швачко В.А. Особливості інноваційного розвитку в Україні на засадах кластерного підходу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:тези допб. наук. праць. ХХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 36. 698 с. С. 21-24.
 2. Швачко В.А., Єрьоменко К.О. Негативні аспекти в’їзного туризму в Україні. Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]; Ополе, Польща, 11-14 листопада. 2016 р. С. 25-27.
 3. Швачко В.А. Складові елементи SPA-культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення». Національний гірничий університет. Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015р. 264 с. С. 28-31.

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

 1. Аналіз та оцінка ризиків. Управління проектними ризиками / Кириченко В., Швачко В.А. // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2020  року. Том 3.  Природничі науки. Бердянськ : БДПУ, 2020. 275 с. С. 94-96.
 2. Державний борг, його види та джерела покриття / Савва Д., Швачко В.А. // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях  науки 14 травня 2020  року. – Том 3.  Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 275 с. – С. 126-127.
 3. Сутність фінансового стану та оцінка результатів діяльності підприємства / Бакута Д., Швачко В.А. // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету  на  Днях  науки 16 травня  2019  року.  –  Том 3.  Природничі  науки.  – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 364 с. – С. 109-111.
 4. Соціальне підприємництво як інститут соціального захисту населення / Кириченко В., Швачко В.А. // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2019  року. – Том 3.  Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 364 с. – С. 157-159.
 5. Тенденції соціального підприємництва в Україні / Сафонцев О., Швачко В.А. // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2019  року. – Том 3.  Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 364 с. – С. 202-204
 6. Особливості інноваційного розвитку в Україні на засадах кластерного підходу / Бровко К.О., Швачко В.А. // Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. – 698 с. – С. 21-24.
 7. Сутність та оцінка рівня силової безпеки підприємства / О.Бережна, В.А.Швачко // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету  на  Днях  науки 17 травня  2018  року.  –  Том 3.  Природничі  науки.  – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 400 с. – С. 152-154.
 8. Економічне шпигунство: поняття та відмінні особливості / А.Стояновська, В.А.Швачко // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету  на  Днях  науки 17 травня  2018  року.  –  Том 3.  Природничі  науки.  – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 400 с. – С. 182-184.
 9. Передумови виникнення поняття економічної безпеки підприємства та його еволюція / А.Тютюшова, В.А.Швачко // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету  на  Днях  науки 17 травня  2018  року.  –  Том 3.  Природничі  науки.  – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 400 с. – С. 184-185.