Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Крижко Василь Васильович

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, професор

Нагрудний знак "За наукові досягнення" (2007)
Грамота ВРУ (2018)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Крижко Василь Васильович 1952 року народження.

Освіта вища – Мелітопольський державний педагогічний інститут (1973 рік)

З 1973 р. працював учителем географії та біології в Остріківській середній школі Токмацького району, з 1974 р. – заступником директора школи з навчально-виховної роботи. У 1975 р. обійняв посаду директора Новенської середньої школи. З 1977 р. працював директором Чернігівської середньої школи Чернігівського району, завідуючим кабінетом географії Запорізького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, з 1982 р. – завідуючим кабінетом школознавства і курсової перепідготовки. У 1984 р. був призначений на посаду директора цього інституту.

Василь Васильович був нагороджений знаком “Відмінник народної освіти”.

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію “Організаційно-педагогічної умови підвищення ефективності діяльності керівника школи нового типу” і отримав учену ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2000 р. був призначений на посаду ректора, з утворенням на базі Запорізького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З 2001 р. працює на посаді ректора Бердянського державного педагогічного інституту, з 2002 р. по 2010 рік – Бердянського державного педагогічного університету.

У 2006 р. отримав вчене звання професора.

З 2012 року очолював кафедру педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

З 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

 

Нагороджений:  нагрудний знак «За наукові досягнення» (2007) , Грамота Верховної Ради України (2018), нагрудний значок «БДПУ» (2020) Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2005)

 

Напрям наукових досліджень: аксіологічний потенціал державного управління освіти; менеджмент в освіті; провідництво в освіті.

Дисципліни, що викладає: Менеджмент в освіті, Історія освітнього менеджменту, Державне управління освітою

 

Наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Starokozhko O. N.,  Kryzhko V.V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmal educational space // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3, Р.191-197 (https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191) (Scopus).

Монографії, навчальні посібники

1) Крижко В.В. Ґенеза провідництва в освіті [Колективна монографія] / І.Богданов, С.Лисаков, С.Клепко, В.Крижко За заг. Ред. Проф. І.Богданова.- К.: Освіта України, 2020  478с.

2)Крижко В.В. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності [Колективна монографія] / І.Богданов, В.Крижко,С.Лисаков,С.Клепко За заг. ред.проф. І. Богданова. Передмова акад. НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017 — 368 с.

3) Крижко В.В. Управління освітою: рефлексивний підхід. Кол.монографія / В.В. Крижко, С. Немченко, О. Голік, І. Шумілова. – Бердянськ: Вид. Ткачук О. В., 2016. – 608 с.

4)Крижко В.В. Вища освіта та Європейський освітній простір. Навчальний посібник. / В.В. Крижко, М. Елькін, О. Стакожко, К. Тільчарова. – Бердянськ: Вид. Ткачук О. В., 2015. – 448 с.

 

Основні публікації за напрямом: 1) Крижко В.В. Теоретичні аспекти системного підходу до управління університетом. / В.В. Крижко. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.:Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.4. – 448 с. – С. 363-369.

2) Крижко В.В. Системний менеджмент в управлінні університетом. / В.В. Крижко. // Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2014 року). – Мелітополь: МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2014. – С. 20-23.

3) Крижко В.В. Убезпечимо вищу освіту. / В.В. Крижко. // Освіта, 2014. – №35-36. – С. 11.

4) Крижко В.В. Теоретична основа системної категорії “цілісність” в управлінні університетом. / В.В. Крижко. // Вища освіта України, 2014 р. – 3(54). -3(54). – С. 82-85.

5) Крижко В.В. Герменевтичний дискурс категорії менеджмент. / В.В. Крижко. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб.наук.праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 2015. – Вип.12(55). – Ч.2. – 616 с. – С. 120-126.

6) І.Богданов,С.Лисаков, С.Немченко, В.Крижко.  Ідея провідництва в освіті. //      Вища освіта України, 1,2018. С.11-20.

7) І.Богданов,С.Лисаков, В.Крижко. Провідництво як сучасний фрейм управління змінами в освіті. Scientific, Journal Virtus. Issue 24. 2018. С.56-62.

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1) Елькін, Марк Веніамінович «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; “22” березня 2005 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

2) Немченко, Сергій Геннадійович “Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи” 13.00.07 теорія та методика виховання спеціалізована вчена рада К 26.454.01  Ін-т пробл. виховання АПН України. – Київ,  26 вересня 2006 р.

3) Голік, Олександр Борисович “Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності страшокласникі” канд. пед. наук: 13.00.04 теорія та методика професійної освіти;  22 лютого 2007 р. спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка

4) Паскар, Вероніка Іванівна “Формування аксіологічної компоненти педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки” дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Ялта, 2010

5) Старокожко, Ольга Миколаївна. “Формування готовності до удосконалення професійного рівня майбутніх учителів в умовах безперервної освіти”  дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Ялта, 2012

 

Керівництво аспірантами

1.Шаменкова Тетяна Валеріївна – денна форма з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

2.Кошелєв Павло Анатолійович ‑ заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

3.Бурцева Тетяна Миколаївна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

4.Шевченко Альона Ігорівна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

5.Грицайова Ольга Сергіївна ‑ заочна форма навчання з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович