Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Крижко Василь Васильович

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, професор

Нагрудний знак "За наукові досягнення" (2007)
Грамота ВРУ (2018)
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 24 липня 1952 року в с. Малинівка на Херсонщині.

У 1973 р. закінчив природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інститу­ту  У 1973 р. учитель географії та біології

У 1974 р. заступник директора школи з навчально-виховної роботи Остриківської середньої школи Токмацького району

З 1975 р. директор Новенської школи

З 1977 р. директор Чернігівської середньої школи Чернігівського району

Завідуючий кабінетом географії, з 1982 року кабінетом школознавства і курсової перепід­готовки, директор (з 1984 року)

Із 1990 р. старший викладач кафедри педагогіки

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію “Організаційно-педагогічної умови підвищення ефективності діяльності керівника школи нового типу” і отримав учену ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Із 1995 р. доцент ка­федри основ управління і педагогічного менеджменту

Із 1996 р. доцент кафедри управління розвитком загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів

Із 1998 р. завідую­чий кафедрою педагогіки та психології післядипломної освіти Запорізького облас­ного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів.

У 2000 р. був призначений на посаду ректора, з утворенням на базі Запорізького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З 2001 р. працює на посаді ректора Бердянського державного педагогічного інституту, з 2002 р. по 2010 рік – Бердянського державного педагогічного університету.

У 2006 р. отримав вчене звання професора.

З 2012 року очолював кафедру педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

З 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

 

 

Нагороджений: Відмінник народної освіти. Відмінник освіти України (2002). Заслужений працівник освіти України (2005). Нагороджений Грамотами Міністерства освіти і науки України, міністерства освіти Болгарії, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Дипло­мом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» (2002), Хрестом пошани «За духовне відродження» (2003), Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2005), нагрудним знаком «За науко­ві досягнення» (2007). Дійсний член Української академії наук (2004), член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук (2000), Грамота Верховної Ради України (2018), нагрудний значок «БДПУ» (2020).

 

Автор (співавтор) понад 60 наукових праць, зокрема:

 • «Рабочая книга руководителя школы», посібник (1993);
 • «Менеджмент в освіті», навчально-методичний посібник (1998);
 • «Психология в практике менеджера образования», посібник (2000);
 • «Антологія аксіологічної парадигми управління освітою», підручник (2005).
 • Генеза провідництва в освіті
 • Менеджмент в освіті

Напрям наукових досліджень: аксіологічний потенціал державного управління освіти; менеджмент в освіті; провідництво в освіті, державне управління в освіті.

Дисципліни, що викладає: Менеджмент в освіті, Історія освітнього менеджменту, Державне управління освітою

 

Наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Starokozhko O. N.,  Kryzhko V.V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmal educational space // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3, Р.191-197 (https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191) (Scopus).
 • Starokozhko O. N., Kryzhko V.V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmal educational space // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 3, Р.191-197 (https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191)

 

Монографії, навчальні посібники

1) Крижко В.В. Ґенеза провідництва в освіті [Колективна монографія] / І.Богданов, С.Лисаков, С.Клепко, В.Крижко За заг. Ред. Проф. І.Богданова.- К.: Освіта України, 2020  478с.

2) Крижко В.В. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності [Колективна монографія] / І.Богданов, В.Крижко,С.Лисаков,С.Клепко За заг. ред.проф. І. Богданова. Передмова акад. НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017 — 368 с.

3) Крижко В.В. Управління освітою: рефлексивний підхід. Кол.монографія / В.В. Крижко, С. Немченко, О. Голік, І. Шумілова. – Бердянськ: Вид. Ткачук О. В., 2016. – 608 с.

4) Крижко В.В. Вища освіта та Європейський освітній простір. Навчальний посібник. / В.В. Крижко, М. Елькін, О. Стакожко, К. Тільчарова. – Бердянськ: Вид. Ткачук О. В., 2015. – 448 с.

5) В.Крижко, В.Радул, С.Клепко, Г.Луценко. Менеджмент в освіті.Колективна монографія. / За заг. ред.проф. В. Крижка К.: Освіта України, 2021.  478 с.

6) І.БогдановВ.Крижко, С.Лисаков, С.Клепко Генеза провідництва в освіті Колективна монографія / За заг. ред.проф. І. Богданова. К.: Освіта України, 2020.  478 с.

7) І.Богданов, В.Крижко, С.Лисаков, С.Клепко та ін. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності. Колективна монографія / За заг. ред.проф. І. Богданова. Передмова акад. НАПН України В. Андрущенка.К. : Освіта України, 2017. 368 с.

8) Управління освітою: рефлексивний підхід. Колективна монографія.             Бердянськ, Вид. Ткачук О. В.2016. – 608 С.                            В.Крижко, С. Немченко, О.Старокожко,  О. Голік, І. Шумілова

9) Управління освітою: рефлексивний підхід. Кол. Монографія/ В.В. Крижко, С. Немченко, О. Голік, І. Шумілова. Бердянськ, Вид. Ткачук О. В.2016. – 608 С.

 

Основні публікації за напрямом: 

1) Крижко В.В. Теоретичні аспекти системного підходу до управління університетом. / В.В. Крижко. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.:Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.4. – 448 с. – С. 363-369.

2) Крижко В.В. Системний менеджмент в управлінні університетом. / В.В. Крижко. // Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2014 року). – Мелітополь: МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2014. – С. 20-23.

3) Крижко В.В. Убезпечимо вищу освіту. / В.В. Крижко. // Освіта, 2014. – №35-36. – С. 11.

4) Крижко В.В. Теоретична основа системної категорії “цілісність” в управлінні університетом. / В.В. Крижко. // Вища освіта України, 2014 р. – 3(54). -3(54). – С. 82-85.

5) Крижко В.В. Герменевтичний дискурс категорії менеджмент. / В.В. Крижко. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб.наук.праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 2015. – Вип.12(55). – Ч.2. – 616 с. – С. 120-126.

6) І.Богданов,С.Лисаков, С.Немченко, В.Крижко.  Ідея провідництва в освіті. //      Вища освіта України, 1,2018. С.11-20.

7) І.Богданов,С.Лисаков, В.Крижко. Провідництво як сучасний фрейм управління змінами в освіті. Scientific, Journal Virtus. Issue 24. 2018. С.56-62.

 

Фахові статті:

 1. І.Богданов, В.Крижко, С.Лисаков, С.Немченко. Ідея провідництва в освіті. Вища освіта України, 2018. №1. С.11-20 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2018_1_4
 2. Крижко Василь, Данилова Наталія. Дорадницька функція провідництва в освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти 26–27 листопада 2020 року. Бердянськ 2020 https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/Materialy_konferentsii_2020.pdf
 3. Крижко В. Генеза та становлення провідницької парадигми управління національною освітою / В.Крижко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 142-151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2018_2_16І.Богданов, В.Крижко, С.Лисаков Провідництво як сучасний фрейм управління змінами в освіті. Scientific, Journal Virtus. Issue № 24. 2018. С.56-62.

Крижко Василь, Данилова Наталія. Дорадницька функція провідництва в освіті.Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти 26–27 листопада 2020 року. Бердянськ – 2020

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1) Елькін, Марк Веніамінович «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; “22” березня 2005 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

2) Немченко, Сергій Геннадійович “Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи” 13.00.07 теорія та методика виховання спеціалізована вчена рада К 26.454.01  Ін-т пробл. виховання АПН України. – Київ,  26 вересня 2006 р.

3) Голік, Олександр Борисович “Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності страшокласникі” канд. пед. наук: 13.00.04 теорія та методика професійної освіти;  22 лютого 2007 р. спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка

4) Паскар, Вероніка Іванівна “Формування аксіологічної компоненти педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки” дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Ялта, 2010

5) Старокожко, Ольга Миколаївна. “Формування готовності до удосконалення професійного рівня майбутніх учителів в умовах безперервної освіти”  дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Ялта, 2012

 

Керівництво аспірантами

1.Шаменкова Тетяна Валеріївна – денна форма з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

2.Кошелєв Павло Анатолійович ‑ заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

3.Бурцева Тетяна Миколаївна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

4.Шевченко Альона Ігорівна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

5.Грицайова Ольга Сергіївна ‑ заочна форма навчання з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович

6.Лисаков Сергій Володимирович – заочна форма навчання з 01.09.2017р. по 31.08.2021р. (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); Науковоий керівник – Крижко Василь Васильович