Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Черемісіна Тетяна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Наукометрика

Google Scholar

6jj-Fs0AAAAJ

Researcher iD

E-8758-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tatyana_Cheremisina

Біографія

 

Освіта:

У 2005 році закінчила магістратуру у Бердянському державному педагогічному університеті на денному відділенні та отримала кваліфікацію викладача педагогіки.

У 2008 році отримала другу вищу освіту у ВСП Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету на заочному відділенні та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2009 році закінчила магістратуру у ВСП Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету на денному відділенні та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 11.170.01 Інституту економіко-правових досліджень НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (20 червня 2013 року).

У 2013 році отримала диплом кандидата економічних наук (ДК№016438).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (12ДЦ №042782).

 

Основні дисципліни: адміністративний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління інноваціями, кроскультурний менеджмент, інфраструктура туристичного ринку, зовнішньоекономічна діяльність, креативний менеджмент, бренд-менеджмент», ситуаційний менеджмент.

 

Інформація про заохочення: грамота декана факультету економіки та управління БДПУ (2013 р.), грамота ректора БДПУ (2013 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обладміністрації (2014 р.), Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2014 р.), Почесна грамота Запорізького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України (2016 р.),  Подяка міського голови (2016 р.).

 

Сфера наукових інтересів: розвиток курортної території, маркетингове планування, зелена економіка, економіка здоров’я, рекреація.

 

e-mail: tvlad2903@gmail.com

 

Наукові публікації:

Черемісіна Т.В. Наукові підходи розробки концепції маркетингового управління розвитком курортного міста. Економіка і регіон. 2010. №25-С2. С. 87-92.

Черемісіна Т.В. Порівняльна характеристика понять «управління» та «менеджмент» на регіональному рівні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. № 1(172). С. 344-348.

Черемісіна Т.В. Обґрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста. Інвестиції : практика та досвід : науково-практичний журнал. 2014. №21. С.130-136.

Черемісіна Т.В. Концепції територіального розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. №9-1. Ч2. С. 121-124.

Черемісіна Т.В. Кроскультурний менеджмент розвитку міста на основі маркетингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. URL: www.global-national.in.ua

Черемісіна Т.В. Співвідношення понять «регіональний менеджмент» та «регіональне управління» в системі регіонального розвитку. Сталий розвиток економіки. 2015. №1(26). С. 99-104.

Черемісіна Т.В. Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. URL: www.global-national.in.ua

Черемісіна Т.В., Леміш К.М., Токаренко О.І. Антикризове планування в системі управління підприємством. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5. С. 155-160. URL:  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/01.pdf

Черемісіна Т.В., Леміш К.М. Специфіка інноваційного менеджменту в туристичній сфері. Науковий журнал Економічний вісник ЗНТУ. 2018. №1. С. 99–104.

Черемісіна Т.В., Чернявська Ю.С. Місце інноваційного менеджменту в системі загального менеджменту. Scientific Journal Virtus. January №24. 2018. С.171-176.

Черемісіна Т.В. Леміш К.М., Казачковська Г.В., Бабіна Н.І. Зарубіжний досвід практики розвитку «зеленої економіки». Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. № 4 (44). С. 83–88.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М., Буланкіна О.Ю.Удосконалення управління людським капіталом організації. Приазовський економічний вісник. 2019. №6 (17). С.153-15 7. URL: htpp://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-17.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М., Шемендюк Н.С. Інтернет-маркетинг в туристичній організації. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. №37. С.310-314. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/46.pdf

Черемісіна Т.В., Токаренко О.І., Бабіна Н.І. Цифрові технології у міжнародному туризмі та готельній індустрії. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 44. URL: http://www.market-infr.od.ua

 

Участь у конференціях:

Черемісіна Т.В. Оценка состояния развития деловой среды курортного города (на примере Бердянского филиала Запорожской торгово-промышленной палаты). Регіональні проблеми управління : теорія, практика, освіта : зб. наук. праць Академії управління та інформаційних технологій  «АРІУ». Ч.1. / за ред. д-ра економ. наук П. Ґудзя. Бердянськ : АУІТ «АРІУ», 2007. С.34-37.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М. Маркетингова взаємодія підприємств на основі аутсорсингу. Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою : матер. допов. учасників третьої наук.-практ. конф. (м. Бердянськ 13-14 вересня 2007 р.). Ч.1. Бердянськ : АРІУ ЗНТУ, 2007. С. 90-91.

Черемісіна Т.В. Оцінка системи стратегічних планів приморських міст. Регіональні проблеми управління : теорія, практика, навчання : матер. наук. конф. студентів та викладачів АРІУ ЗНТУ/ за ред. к.техн.наук П.В. Захарченка. Ч.2 Бердянськ : Видав. центр АРІУ ЗНТУ. 2008. С.23-34.

Черемісіна Т.В. Оцінка реалізації стратегічного плану міста на основі маркетингових досліджень. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. Т. 1. С. 83-86.

Черемісіна Т.В. Сучасні маркетингові тенденції управлінням територією. Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль, 2008. С. 97-98. URL:  www.iconf.org.ua.

Черемісіна Т.В. Оцінка складових стратегічних планів розвитку міст. Актуальні аспекти регіонального управління : матер. наук. конф. студентів та викладачів АРІУ ЗНТУ. Бердянськ : АРІУ ЗНТУ. 2009. С. 75-78.

Черемісіна Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення формування маркетингового плану розвитку м. Бердянськ. Розвиток продуктивних  сил  України : від В.І. Вернадського до сьогодення : матер. Міжнар. наук. конф. К. : РВПС України, 2009. Ч.3. С. 345-347.

Черемісіна Т.В. Сучасні напрями соціально-економічного розвитку міста. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Маріуполь : ПДТУ, 2009. С. 150-152.

Черемісіна Т.В. Порівняльна оцінка стратегічних планів розвитку приморських міст. Економіка та право. 2009. №3(25). С. 111-117.

Черемісіна Т.В. Структура плану маркетингу курортного міста. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2009 : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Одесса : Черноморье, 2009. Т. 7 : экономика. С. 20-22.

Черемісіна Т.В. Сучасні погляди розвитку міста. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності  : зб. наук. праць. Маріуполь : ПДТУ, 2010. Т. 3. С. 93-98.

Черемісіна Т.В. Роль та значення технологій для вдосконалення виробничих процесів. Прогнозування соціально-економічних процесів : міжнар. наук.-практ. конф. (ПСЕП-2010) Бердянськ : АРІУ ЗНТУ. 2010. С.96-98.

Черемісіна Т.В. Сучасний стан маркетингового управління курортним містом (на прикладі м.Бердянськ). Прометей : регіональний зб. наук. праць з  економіки. Донецьк :  ДЕГІ, 2010. Вип. 2(32). С. 203-205.

Черемісіна Т.В. Значення маркетингового планування в системі управління містом. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях : матер. Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2011. С. 400-401.

Черемісіна Т.В. Концептуальні засади маркетингового управління розвитком курортного міста. Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.  К. : АЦ «Нова економіка», 2012. С. 86-87.

Черемісіна Т.В., Осіння О.С., Плахтєєва Є.С. Регіональне управніння рекламною діяльністю курортного міста. Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. допов. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. Бердянськ : БДПУ, 2012. С. 76-78.

Черемісіна Т.В., Кужим О.В. Розробка бренду міста-курорту Бердянськ. Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. допов. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. Бердянськ : БДПУ, 2012. С.192-193.

Черемісіна Т.В. Концептуальні підходи до визначення поняття місто. Економіка та управління : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. Харків : Гельветика, 2012. C. 231-235.

Черемісіна Т.В. Розвиток міста у контексті регіональної економіки. Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. Донецьк : ДЕГІ, 2013. Вип. 3(42). С. 31-34.

Черемісіна Т.В. Інструменти територіального планування розвитку міста. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С.74-78.

Черемисина Т.В., Токаренко Е.И., Стражник В.Н. Специфика городского маркетинга в продвижении курортного города. Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация : матер. 4-й Междунар. науч. конф.  Ополе, Республика Польша, 11-14 ноября 2016.

Черемісіна Т.В., Казачковська Г.В. Управління туристичним іміджем курортної території. Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; (Electronic edition); pp.534, illus., tabs., bibls

Черемісіна Т.В., Куранда А.Ю. Проблема лідерства та влади у менеджменті. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Бердянськ. С. 144-146. URL: https://us.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/tezy_chast1.pdf

Черемісіна Т.В., Мілка В.К. Ефективність управлінського контроль в туризмі // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: матер. 7 Міжнар. науково-практичній конференції. Бердянськ-Київ, ФОП Шаліков Р.Х., 2019. С.186-187.

 

Монографії

Черемісіна Т.В. Значение маркетингового плана для продвижения приморского курортного города. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. С.495-503.

Черемісіна Т.В. Концепція маркетингового управління розвитком курортного міста. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. С.417-427.

Черемісіна Т.В. Маркетингові прийоми формування рекреаційно-туристичного бренду України. Наукові підходи до розробки концепції маркетингового управління розвитком курортного міста. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / за ред. проф. М.В. Ґудзь. Бердянськ : БДПУ, 2014. С.294-305, С.374-381.

Черемісіна Т.В. Територіальний характер адміністративного планування розвитку міста на основі маркетингу. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 358-368.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М. Етапи розробки маркетингового плану курортного міста. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. С.489-496.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М. Інноваційні інструменти управління підприємством в умовах кризи. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. С.307-314.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М. Особливості інноваційного менеджменту та напрями розвитку інновацій у туризмі. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С.353-362.

Черемісіна Т.В., Леміш К.М., Бабіна Н.І. Коворкінг – як інноваційна тенденція удосконалення інфраструктури підприємств готельної індустрії / Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні 2019. С. 330-343.