Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Баханова Світлана Степанівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії

Грамоти облдержадміністрації
Грамота Міністерства освіти і науки України
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету (Наказ № 413 від 22.09.2005)
Нагрудний знак "Відмінник освіти" (Наказ № 347-к від 24.07.2015)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (Наказ № 371-к від 06.09.2018)
Наукометрика

Google Scholar

1kAAAAJ

Researcher iD

svitlana-bakhanova

Scopus iD

ResearchGate iD

Svitlana_Bakhanova

Біографія

Народилася 30.03.1961 р. У 1983 р. закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Історія та суспільствознавство». Працювала в школі вчителем (отримала кваліфікацію «старший учитель» вищої категорії), заступником директора з навчально-виховної роботи. Має досвід державної служби. В БДПУ працює з 2002 р., у 2005–2008 рр., 2015 р. – заступник декана соціально-гуманітарного факультету з навчальної роботи. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Моделі української державності 1917–1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з історії» за спеціальністю: 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Отримала сертифікати з підготовки за курсом «Система менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001:2000 [ДСТУ ISO9001:2001]» (2007), участі у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (2019)

Має відзнаки: нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015), «Василь Сухомлинський (2018), Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008), грамоти управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Викладає дисципліни: Спеціальні історичні дисципліни, Історичне музеєзнавство, Пам’яткознавство, Історія повсякденності, Історія середніх віків.

Публікації:

2004

Висвітлення теми визволення України у шкільних підручниках з історії України // Україна в Другій світовій війні: бачення через роки. Матеріали Всеукраїнської конференції, присвяченій 60-річчю визволення України і Перемоги над фашизмом. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – С.101–109.

2005

Висвітлення проблеми Голокосту у сучасних вітчизняних шкільних підручниках // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Збірник наукових праць. – Л.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – С.136–142.

2008

Українська держава П.Скоропадського у сучасних шкільних підручниках з історії // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.104–112.

Сучасний шкільний підручник як історіографічне явище // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С.317–322.

Українська Центральна Рада на початковому етапі Української революції в сучасних шкільних підручниках з історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.. ХХІV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – С.119–124.

Українська Центральна Рада на останньому етапі її історії в сучасних шкільних підручниках з історії // Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету. – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С.75–84.

2009

Трансформація поглядів на моделі української державності ХХ століття у шкільних навчальних програмах з історії // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. – 2009. – № 2–3 (86–87). – С.128–136.

Українська Народна Республіка доби Директорії в сучасних шкільних підручниках з історії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2009.  – Випуск 17. – С.202–206.

Д. Донцов на сторінках сучасних шкільних підручників з історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. XXVII . – С.98–101.

2011

Методологічні підходи до висвітлення моделей української державності першої половини ХХ століття у шкільних програмах // Науково-методичний вісник. – Кіровоград: КОІППО, 2011. – С. 77–83.

2012

Висвітлення процесу входження УСРР до складу СРСР у сучасних шкільних підручниках з історії // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні і політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 14. – Рівне, 2012. – С.9–12.

Висвітлення процесу державотворення 1917–1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012. – № 2 (58). – С.372–384.

Висвітлення державотворчих процесів доби Української Центральної Ради в регіональних шкільних підручниках з історії // Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. – Вип.70. Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті.. – Ніжин, 2012. –

Державотворчі процеси 1917–1921 рр. у підручниках з історії рідного краю (Катеринославщина) // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Ч.І. – Бердянськ, 2012. – С.74–77.

Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студентів ВНЗ. – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 164 с.

Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі: колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 520 с.

Західноукраїнська Народна Республіка у сучасних шкільних підручниках з історії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 23. – Рівне, 2012. – С.655-667.

2013

Трансформація національної ідентичності українців у радянську та постарадянську добу// Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету   «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи». – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 19–22.

Державницький підхід як теоретична засада формування змісту шкільного курсу історії України// Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти – Миколаїв, 2013. – С. 21–23.

Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних  підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.// Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність І-906 «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 17. – С. 154 – 162.

Висвітлення «режиму санації» у Польщі у 1926-1939 рр. у шкільних підручниках з історії //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2013. – № 12 (261). – С. 56-60

2014

«Празька весна» в шкільних підручниках з новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.24. – Рівне: РДГУ, 2013. – С.270-274.

Висвітлення діяльності Ю. Пілсудського наприкінці 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у шкільних підручниках історії// Література та культура Полісся. – Вип.76. – Серія: Історичні науки. – №2. – Ніжин, 2014. – С.63-71.

Еволюція оцінок історичного феномену «холодної війни» у шкільних підручниках з історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Наукові записки. Випуск 19. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: ІВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2014. – С.48–53.

Шкільний підручник з історії як  об’єкт історіографічного дослідження // С.Баханова // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2014. – №4.- С.10-16

2018

Баханова С. Шкільний підручник з історії як історіографічне джерело та інструмент політики пам’яті підходів  // Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія/ Наук. ред.д.і.н.проф. О.О.Салата. – Вінниця: ТОВ ТВОРИ», 2018. – 236-250.

Баханова С.С. Історичні джерела в шкільних підручниках з історії: еволюція підходів  // Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія/ Наук. ред.д.і.н.проф. О.О.Салата. – Вінниця: ТОВ ТВОРИ», 2018. – 262-291.

Монографії, навчальні посібники

Співавтор посібника з грифом МОН: Баханова С.С. Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства / С.С. Баханова // навч. посіб. для студентів ВНЗ. – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 164 с.

Монографія: Баханова С.С. Моделі української державності 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з історії : монографія / С.С. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – 248 с.)

Співавтор монографії Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі: колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 520 с.

Співавтор монографії Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія/ Наук. ред.д.і.н.проф. О.О.Салата. – Вінниця: ТОВ ТВОРИ», 2018.

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій

Всеукраїнська наукова конференція «Права людини перед викликами ХХІ ст.» (Бердянськ, 10 грудня 2013)

Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття» (Київ, 23-24 вересня 2016)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика» (Умань, 10 листопада 2016)

Літні студії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика» (Львів, 03-07 липня 2017), «Соціальні медіа та ЗМІ при викладанні історії Другої світової війни та Голокосту» (Чорноморськ, 2018)

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

Міжнародний семінар «Історія Голокосту в Україні та проблема викладання цієї тематики в школах України» (Чернігів, 17-22 серпня 2014)

Міжнародний семінар “Holocaust studies for educators from Ukraine at The International School for Holocaust Studies” (Єрусалим, Ізраїль, 8-18 листопада 2014)

Освітньо-методичний семінар для викладачів історії та суспільних дисциплін, студентів та аспірантів навчальних закладів України «Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі» (Люблін, Варшава (Польща)03-08 жовтня 2015 р.)

Літня школа «Verba Magistri» (2017)

Міжнародний форум «Україна пам’ятає, світ визнає!» (Київ, 22-24 листопада 2018)