Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

Наука

Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, підручників, навчальних посібників, методичних вказівок). Серед них: «Інтелектуальний аналіз даних: підручник» (П.В. Захарченко, О.І. Черняк), «Фондовий ринок: навчальний посібник» (П.В. Захарченко), «Інноваційний менеджмент: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Фінансовий аналіз: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Теорія ігор в економіці» (Н.П. Кіркова) та ін. За  час існування кафедри економіки та фінансів викладачами видано понад 35 монографій та близько 240 статей у фахових наукових журналах. Вона є засновником постійно дійочої міжнародної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» ініціатором проведення багатьох наукових конференцій.

Кафедра активно співпрацює з науково-дослідними  інститутами НАН України та українськими та закордонними навчальними закладами й науковими центрами з США, Германії, Словакії, Польщі, Англія, а зокрема у 2020 році:

 

N з/п Країна-партнер
(за алфавітом)
Установа- партнер Тема співробітництва Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
1 2 3 4 5 6
Германія Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

 

 Розробка електронного автоматизованого рішення з фінансового планування для спеціалізованих закладів охорони здоров'я проект 2019.1813.5-001.00 Система дистанційного навчання  та програмне забезпечення
США USAID через DAI Global LLC.

 

Підтримка дистанційного навчання для Бердянського державного педагогічного університету контракт № 72012118C00004 Система дистанційного навчання  та програмне забезпечення

 

Науково-дослідні теми кафедри економіки, підприємництва та фінансів «Методологічні аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних територій» та «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні».

Відкрита аспірантура та здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 051 Економіка.

У 2018 році старший викладач Жваненко Світлана Анатоліївна захистила кандидатську дисертацію  «Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем» (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Науковий керівник  –     завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

Навчаються по програмі докторів філософії з економіки: Горбачова І.О., Мухін В.С., Симоненко Д.А.

Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2020-2021

 

Комплексна тема кафедри економіки, підприємництва та фінансів: «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні» (№ держреєстрації 0116U008840). Термін виконання 2017-2021 рр. Керівник: к.е.н., доц. Сидорченко Т. Ф. Виконавці: д.е.н., проф. Захарченко П. В., к.е.н., доц. Гриценко М. П., к.е.н., доц. Глазова Я.В., к.е.н., доц. Жваненко С.А., к.е.н., доц. Кіркова Н.П., к.е.н., доц. Костенко Г. П., к.е.н., доц. Кучер С. Ф., к.е.н., доц. Несторенко Т. П., ст. викладач Задворна О.В., ст.викладач Швачко В.А., аспірант Кунгурцева-Мащенко Т.Є., аспірант Дудукалова О.С.

 

Комплексна тема кафедри економіки. підприємництва та фінансів «Методологічні аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних територій» (№ 0114U000688). Керівник – д.е.н., проф. Захарченко П.В., виконавці –к.е.н., доц. Гриценко М. П., к.е.н., доц. Глазова Я.В., к.е.н., доц. Жваненко С.А., к.е.н., доц. Кіркова Н.П., к.е.н., доц. Костенко Г. П., к.е.н., доц. Кучер С. Ф., к.е.н., доц. Несторенко Т. П., к.е.н., доц. Сидорченко Т. Ф., ст.викладач Задворна О.В., ст. викладач Швачко В.А., аспірант Кунгурцева-Мащенко Т.Є., аспірант Дудукалова О.С.

 

Проведені дослідження дозволили розробити теоретико-методологічне забезпечення економіко-математичного моделювання механізмів економічного розвитку соціально-економічних систем, а саме:

  • розроблено та теоретично обґрунтовано концепцію моделювання соціально-економічних систем на підґрунті теорії перетину детермінованих хаосів та механізму ключових граней хаосу, яка покладена в основу відповідної системи моделей. Такий підхід забезпечив обґрунтування механізмів економічної поведінки соціально-економічних систем, дозволив визначити параметри їх стійкого економічного функціонування та оцінювання мультиплікативного впливу на галузі економіки, а також систему категорій і понять, необхідних для формування нових методологічних засад та інструментарію моделювання національної економіки;
  • побудовано комплекс економіко-математичних моделей оцінювання впливу соціально-економічних систем на розвиток регіональних та курортних територій на основі модифікованої теорії мультиплікаторів, як сукупності моделей, що дозволяють управляти мультиплікативним ефектом економіки, визначати сфери, параметри та ефекти впливу;
  • запропоновано теоретико-методологічні засади синергетичного підходу дослідження особливостей і закономірностей поведінки соціально-економічних систем в ринковому середовищі, які розвивають і доповнюють системний підхід до визначення поведінки складної соціально-економічної системи в умовах нестійкості, нерівноваги на грані хаосу та самоорганізації за наявності перетину декількох детермінованих хаосів, що дозволяє, на відміну від існуючих уявлень, встановити характер ключових показників економіки таких систем;
  • розроблено біфуркаційний підхід щодо формування механізмів адаптації соціально-економічних систем до умов ринкового середовища, а також методологію адаптивного планування діяльності на основі адаптивних моделей з врахуванням раціонального використання природних ресурсів та оптимальної загрузки лікувальної бази курортно-рекреаційних утворень, що, на відміну від існуючих, базується на визначені стадій розвитку основних системоутворюючих підсистем їх життєдіяльності, та дозволяє поліпшити планування та управління курортно-рекреаційним комплексом;
  • розроблено комплексний підхід до створення механізму формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на основі взаємодії адаптивної та інноваційної складових, доведено, що конкурентоспроможність таких систем в основному визначається механізмами оптимальності, адаптивності та інноваційності, що дозволяє своєчасно модифікувати існуючу або формувати нову мету та стратегії розвитку такої системи;
  • сформульовано методологічні положення щодо побудови механізмів утворення інтеграційних об’єднань в курортно-рекреаційній сфері, для розв’язання складних інтеграційних проблем запропоновано моделі, які дозволяють приймати рішення про доцільність формування стратегічних альянсів з метою удосконалення функціонування економіки курортно-рекреаційної системи на різних етапах діяльності та визначати сценарії виникнення та впливу синергетичного ефекту на інтеграційні курортно-рекреаційні утворення;
  • методи побудови механізму підвищення інвестиційної привабливості соціально-економічних систем на основі теорії мультиплікативного інвестиційного проектування, що дозволяє, на відміну від існуючих підходів, розробляти сценарії визначення міри відповідності інвестиційних проектів економічним і соціальним чеканням ринкового середовища, обґрунтовувати і корегувати інвестиційні рішення;
  • методологію побудови поведінкових економіко-математичних моделей управління попитом – пропозицією на інноваційні продукти на основі еволюційної теорії та методів хаотичної динаміки, особливістю яких є моделювання розвитку соціально-економічних систем в умовах грані хаосу або перетину декількох хаосів та непередбачуваності проявів зовнішнього середовища, які демонструють наявність як стійких станів, так і хаотичних аттракторів;
  • методологічний підхід та інструментарій до моделювання конкурентного ринку курортно-рекреаційних продуктів в умовах багатозначних функцій попиту та пропозиції, що дозволяє продукувати своєчасні та ефективні економічні впливи, спрямовані на досягнення обраної мети розвитку соціально-економічної системи;
  • теоретико-методологічні засади створення системи моделей розподілу витрат та доходів в рамках регіонального курортно-рекреаційного комплексу на основі інтеграції його складових, які дозволяють будувати механізми адекватного реагування на динаміку зміни ринкового середовища та уможливлюють визначення стратегічної спрямованості курортно-рекреаційних систем з урахуванням стадій та фаз циклу їх розвитку, а також дозволяють визначати сценарії доцільної поведінки курортно-рекреаційних об’єднань в майбутньому з врахуванням різного виду процесів і функцій пріоритету та синергетичного ефекту.

Було модифіковано методологічний підхід щодо формування механізму конкурентоспроможності на основі комплексу моделей перерозподілу ресурсів при необмеженій конкуренції, який дозволяє, на відміну від існуючих, досліджувати можливі сценарії в розвинених системах з асиметрією виробництва та споживання інноваційного продукту. Проведена класифікація синергетичних ефектів та моделей їх функціонування на базі здобуття додаткових системних ефектів за теоретично обґрунтованими та практично значущими ознаками: джерела їх виникнення, характерними рисами і якісними особливостями.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці математичного інструментарію моделювання на підґрунті теорії перетину декількох детермінованих хаосів і механізму граней хаосу, який дозволяє ставити та розв’язувати задачі аналізу та прогнозування економічної діяльності соціально-економічних систем різного рівня. Впровадження даних розробок у практику діяльності національної економіки дозволяє суттєво підвищити якість економічних рішень з розробки доцільної їх поведінки в стратегічному та тактичному періодах на підставі врахування тенденцій розвитку макросередовища та ресурсоспроможності; знизити різноманітні втрати та локалізувати можливість виникнення негативних тенденцій їх функціонування, що в перспективному плані забезпечить курортно-рекреаційній сфері одне з провідних місць в структурі господарського комплексу.

До практичних результатів можна віднести: методологію економічного прогнозування просторової поведінки соціально-економічних систем, методи діагностики рівня розвитку територіального курортно-рекреаційного комплексу, комплексний підхід до формування стратегій поведінки регіонального курортно-рекреаційного комплексу на ринку рекреаційних продуктів, інструментарій формування регіональної програми інтеграції суб’єктів курортно-рекреаційної діяльності, методи мультиплікативного інвестиційного проектування діяльності територіальної курортно-рекреаційної системи, методологію формування інформаційного простору для оцінки та аналізу рівня мультиплікативного впливу курортних рекреацій на галузі територіальної економіки, сукупність економіко-математичних моделей, методів, алгоритмів оптимізації та програмних засобів, які забезпечують прогнозування та управління попитом, адаптаційне планування пропозиції та підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу.

 

 

 

Науково-методичні публікації кафедри

 

 

 

Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств: [колективна монографія/ за заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Жигіря]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 420 с.

В монографії представлені наукові результати та напрацювання викладачів факультету економіки та управління Бердянського державного педагогічного університету, отримані в процесі виконання п’ятирічної комплексної науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств».

В книзі розглянуто теоретичні та практичні питання сутності поняття ефективності функціонування підприємств різних галузей економіки, методи оцінювання її рівня, фактори та резерви підвищення ефективності функціонування підприємств в сучасних умовах вітчизняної економіки.

Рекомендується для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми ефективності функціонування та розвитку господарських систем.

І.С. Ладунка, Т.Ф. Сидорченко

Економіка підприємств: Навчально-методичний посібник. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 234 с.

В навчально-методичному посібнику коротко висвітлені теоретико-методологічні положення та принципи економіки підприємства. Викладенні питання динаміки, структури особливостей розвитку економіки підприємств України.

Навчально-методичний посібник складено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0101 Педагогічна. Дана дисципліна є складовою нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і складається з двох модулів: виробниче підприємство  в аспекті управління та ресурсного забезпечення діяльності; технічна база, організація, планування, результати та напрямки розвитку підприємства. Кожна тема містить стислий зміст, запитання для самоконтролю, термінологічний словник, тестові завдання для перевірки знань.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, що займаються проблемами економіки та управління підприємством.

Сидорченко Т.Ф.

Регіональна економіка: навч.-метод. посіб./Т.Ф.Сидорченко, О.А.Ліпанова, О.В.Задворна. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 176с.

В навчально-методичному посібнику коротко висвітлені теоретико-методологічні положення та принципи регіональної економіки. Викладенні питання динаміки, структури та регіональних особливостей розвитку національного господарського комплексу України.

Навчально-методичний посібник складено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України. Дана дисципліна є складовою нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і складається з двох модулів: регіональна економіка, екологія. Кожна тема містить стислий зміст, запитання для самоперевірки, визначення основних термінів, теми для дискусій, основні інформаційні джерела.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, що займаються проблемами регіональної економіки.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, 2019.

У монографії розглядається сучасні підходи до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, а також перспективні напрями досліджень таких систем. Окремо приділено увагу питанням економічного прогнозування та управління курортними рекреаціями і туризмом в регіонах та принципам.

Монографія є колективною науковою працею українських та закордонних вчених в області прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, 2018.

У монографії розглядається сучасні підходи до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, а також перспективні напрями досліджень таких систем. Обґрунтовується системна методологічна концепція і конструктивні принципи ведення прогнозних досліджень, а також математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів, сучасні інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації. Окремо приділено увагу питанням економічного прогнозування та управління курортними рекреаціями і туризмом в регіонах та принципам і  моделям «зеленої» економіки.

Монографія є колективною науковою працею українських та закордонних вчених в області прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем.

In the article, a comparative analysis of sexual education in the leading world countries is made. Four main periods of sexual education genesis have been distinguished, their features and characteristic emphases in the formation of students’ competences during each of these periods have been analyzed. The importance of sexual revolution in changing the approaches to solving the problems of sexual education in educational institutions is emphasized. Different approaches to the content, fontis and technologies of sexual education, from abstinence from sexual relations before marriage to radical sexual education with the domination of sexual socialization, have been singled out. The key problem in the content of sexual education development, namely the identification of the relationship between the study of the issues of sexuality and the idea of teaching the abstinence from premarital sexual contacts, have been determined. The necessity of using certain
Фінансовий аналіз: нав. посіб. П.В. Захарченко, М.П. Гриценка.

– Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 224 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового аналізу, а також перспективні напрями його розвитку. Фінансовий аналіз представляє собою один з найбільш важливих елементів економічного аналізу та фінансового менеджменту, займає досить важливе місце у прийнятті рішень по управлінню фінансами організацій та підприємства. Дане видання ставитиме на меті ознайомити читача з підходами до проведення фінансової аналізу, які узагальнюють як вітчизняний, так, в певній мірі, і зарубіжний досвід. Ця книга призначена, перш за’ все, для студентів університетів, що навчаються по напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, вона може бути корисна і практичним працівникам: бухгалтерам, аудиторам та фінансовим менеджерам підприємств, а також викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

Інформаційні системи у фінансових установах: навч. посіб. О. І. Баштанник, Я. В. Глазова, Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 224 с.

У навчальному посібнику, який розроблено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси і кредит», розглянуто основи дисципліни «Інформаційні системи у фінансових установах». Він містить теоретичний матеріал, який доповнено прикладами виконання лабораторних робіт. Завдання лабораторних робіт складені таким чином, що дотримується принцип від простого до складного. Також у посібник включено індивідуальні завдання для кожного студента, термінологічний словник із дисципліни та перелік контрольних питань і тестів.

Авторами посібника враховано великий досвід викладачів, які проводили практичні та лабораторні заняття з інформаційних систем та баз даних.

Методи та моделі фінансового прогнозування: Посібник

/ За ред. П.В. Захарчснка, Г.І І, Костенко. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 224 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового прогнозування, а також перспективні напрями його застосування. Фінансове прогнозування представляє собою один з найбільш важливих елементів фінансового втіалізу та фінансового менеджменту, займає досить важливе місце у прийнятті рішень но управлінню фіішнсими організацій та підприємства. Дане видання ставитиме на меті ознайомити читача з підходами до проведення фінансової прогнозування, які узагальнюють як вітчизняний, гак, в певній мірі, і зарубіжний досвід. Ця книга призначена, перш за все, для студентів університетів, що навчаються за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, вона може бузи корисна і практичним працівникам: бухгалтерам, аудиторам та фінансовим менеджерам підприємств, а також викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities колективна монографія учасники к.е.н., доц. Гриценко М.П., д.е.н., доц. Каткова Т. І.

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p.

The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modem approaches the management of innovative development the economic entities in order to increase the efficiency of activity, to ensure competitiveness, to intensify innovation activity. Basic research focuses on assessing of the life cycle innovation, innovation ensuring of enterprises, diagnostics of financial ensuring for innovative development of enterprises, evaluation the regulation of investment- innovation processes. The research results have been implemented in the different models of management innovations in various sectors of the economy, developing and implementing innovative strategies for developement entrepreneurship, improving production technologies and product quality, standardization and certification products. The results of the study can be used in decision-making at the level the economic entities in different areas of activity and organizational-legal forms of ownership, ministries and departments that promote of development the economic entities on an innovative basis. The results can also be used by students and young scientists in modem concepts and mechanisms for management of innovative development the economic entities in the context of efficient use the resource potential and improvement of innovation policy

Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення  : монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А.  К.: Інтерсервіс, 2021. 382 с.

В монографії представлені наукові результати та напрацювання доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів Гриценка М.П., тема розділу «Рейтингове оцінювання як інструментарій визначення рівня інвестиційної привабливості закладів курортно-рекреаційної сфери». Розглянуто теоретичні та практичні питання сутності поняття рейтингове оцінювання рівня інвестиційної привабливості закладів курортно-рекреаційної сфери.

Рекомендується для здобувачів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми інвестиційної привабливості закладів курортно-рекреаційної сфери.