Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Макарова Ірина Антонівна

кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Випускниця Львівського торгово – економічний інституту (1990р.) за спеціальністю: «Товарознавство і організація торгівлі непрод. товарами»,

Присвоєна кваліфікація спеціаліста – Товарознавець вищої кваліфікації;

Львівський центр науково-технічної та економічної інформації (1998р.) Спеціальність «Економіка в торгівлі».

Захистила кандидатську дисертацією за темою: «Організаційно-економічні засади забезпечення екологізації розвитку продовольчих ринків (на прикладі ринку молока та молочної продукції)». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

В різні роки викладала такі дисципліни: Товарознавство, Техніка виконання торгівельних операцій підприємства, Економіка освіти, Кон’юнктура товарного ринку, Методологія наукового дослідження, Теорія господарства, Управління товарними запасами.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Список наукових праць

 

 1. Дубініна А.А. Сенсорний аналіз: навч. Посібник у структурно-логічних схемах / А.А.Дубініна, Т.В.Щербакова, Н.І.Черевична, Макарова І.А. Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2016. – 200с.
 2. Макарова І.А. Інформатизація освіти та аналіз методів навчання. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: 2017 рік : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, 27 березня – 21 квітня 2017 р. / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін]. : у 2-х Т. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2017.  Т.2. С. 58–62.
 3. Макарова І.А. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: 2018 рік : матеріали ХХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 лютого 2018 р. Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. С.228-233.
 4. Макарова І.А. Особливості впровадження коуч-технології в освітній процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Навчання, виховання та розвиток в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.116-120.
 5. Макарова І.А. Тренди ресторанного бізнесу 2020. Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України: зб. тез доповідей Міжнар. наук. інтернет-конф. Харків, 21-22 листопада 2019 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2019. С.47-49. URL: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/zbirka-tez-vikladachi-19122019.pdf
 6. Макарова І.А. Мережеві проєкти як ефективний засіб підвищення професійної компетентності сучасного педагога. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х Ч. (10-12 листопада 2020 р., м.Запоріжжя) Електронний збірник наукових праць ЗОІППО № 5(42) 2020.
 7. Макарова І.А. Цифровий слід людини в освітньому просторі. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (02 квітня 2021 р., м. Київ) ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти», 2021. Ч.1. С.84-86. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/profesiyno-tehnichna-osvita-2/profesiyna-osvita/materialy-konferentsiy/
 8. Макарова І.А. Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу. Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.: у 2-х Ч. (30 вересня 2021 р., м. Київ). ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти», 2021. Ч.1. С.149-153. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/profesiyno-tehnichna-osvita-2/profesiyna-osvita/materialy-konferentsiy/
 9. Макарова І.А. Інтелект-карти як засіб візуалізації навчальної інформації. Урок. ОСВІТА.UA.11.2018 URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/62431/
 10. Макарова І.А. Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу. Всеосвіта. 24.11.2021 URL: https://vseosvita.ua/library/cifrova-transformacia-vikladaca-v-umovah-sucasnogo-osvitnogo-procesu-497309.html
 11. Макарова І.А. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів, Фахова передвища освіта. 2020. №2. С. 11-14.