Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Дні науки 2021. Студентська секція “Сучасні виклики та актуальні проблеми психології”

 

З 2017 року кафедра психології працює над комплексною науково-дослідною темою «Трансформація життєвих перспектив особистості: онтогенетичний аспект» (Державний реєстраційний номер 0117U3115).

Дослідження теоретичних, прикладних і практичних аспектів проблеми життєвих перспектив особистості бачаться актуальними у нинішню епоху соціальних змін, криз, війни та складних умов суспільного життя, що вимагають від людини вибору правильної життєвої лінії для збереження цілісності внутрішнього світу і досягнення самореалізації в майбутньому.

Сучасні наукові дослідження життєвих перспектив показали їх провідну роль в управлінні особистістю часом власного життя; підтвердили, що життєві цілі, поставлені адекватно віку, здібностям, можливостям, системі знань і досвіду, а також способи їх реалізації в заданому соціальному контексті служать опорою в організації сьогоденної активності людини.

 

За комплексною темою викладачами кафедри психології опубліковано наступні наукові праці:

 1. Горецька О.В. Вплив адаптаційної стратегії до старіння на уявлення людей похилого віку про власне майбутнє. Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 23. С.172–175.
 2. Горецька О.В. Методи реабілітації та психотерапії у роботі з літніми людьми. Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. С. 111–117.
 3. Горецька О.В. Особистісні зміни у похилому віці. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку :матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч 1. С. 199–201.
 4. Черезова І.О. Психологічний зміст поняття «якість життя». Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Маріуполь, 12-13 травня 2017 р.). Маріуполь: МДУ, 2017. С. 101–104.
 5. Черезова І.О. Якість життя у контексті психічного здоров’я людини. Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. С.Г. Кушнірука (м. Бердянськ, 13-15 вересня, 2017 р.). Бердянськ : Ф-ОП Ткачук О.В., 2017. С. 66–68.
 6. Goretska O.V. Тhe problem of violence against of elderly age people in the family: psychological aspect. Proceedings of 18th International Scientific Conference «Theory and practice». Morrisville, Lulu Press., 2018. PP 97–99.
 7. Горецька О.В. Соціально-психологічна робота з самотніми людьми похилого віку. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. S. 154–160.
 8. Горецька О.В. Готовність людей похилого віку до вікових змін. Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. С. 9–14.
 9. Малихіна Т.П. Уявлення про щастя в дітей молодшого шкільного віку. Підгтовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ, 2018.  С. 141–146.
 10. Малихіна Т.П. Особливості уявлень студентів-психологів про свою майбутню професію в процесі професійної підготовки. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна 18–19 жовтня 2018 року,. м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С. 54–56.
 11. Горецька О.В. Особливості ставлення людей похилого віку до себе. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч. 1. С. 136–138.
 12. Горецька О.В. Розуміння щастя людьми похилого віку. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року). За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 276–282.
 13. Дорошенко М.І. Формування й динаміка розвитку моральної свідомості молодших школярів. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Харків : КЦ ФОП, 2019. Том. ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 15. С. 35–50.
 14. Колпакчи О.С. Науково-теоретичне вивчення проблеми формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів Молодий вчений: [наук. журнал], [ред. кол. О. Скрипченко, А. Юдашкіна, Н. Ковальчук].  Вид-во : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2019. №7(71) липень. C.226–230.

 

Здобувачі вищої освіти спеціальності 053 Психологія активно залучені до наукової діяльності та періодично беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, наукових конкурсах та щорічно публікуються у наукових виданнях.

 

Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – 367 с.

 

 

Тематичний план 2020

Тематичний план 2021