Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

СИЛАБУСИ

Методичне забезпечення з дисциплін / Методичні положення щодо написання курсових робіт

Наскрізна програма практики

Методичні положення щодо написання кваліфікаційних робіт

 

Викладачі кафедра психології працюють на всіх факультетах університету та викладають такі дисципліни:

   1. Загальна психологія
   2. Вступ до спеціальності
   3. Тренінг спілкування
   4. Порівняльна психологія
   5. Історія психології
   6. Педагогіка
   7. Експериментальна психологія
   8. Вікова психологія
   9. Соціальна психологія
   10. Педагогічна психологія
   11. Психологічна служба
   12. Конфліктологія
   13. Основи патопсихології
   14. Психодіагностика
   15. Психологія праці
   16. Девіантологія
   17. Психологія сім’ї
   18. Основи психологічного консультування
   19. Основи психокорекції
   20. Практикум з індивідуального консультування
   21. Практикум із групової психокорекції
   22. Адаптаційно-професійний тренінг
   23. Диференційна психологія
   24. Психологія управління
   25. Психологія спорту
   26. Методологічні та теоретичні проблеми  психології
   27. Психологія спілкування
   28. Гендерна психологія
   29. Психологія життєвих криз особистості
   30. Сучасні теорії глибинної психології
   31. Основи психосоматики
   32. Робота психолога з різними віковими групами
   33. Арт-терапія
   34. Геронтопсихологія
   35. Психологічна експертиза
   36. Практикум з соціально-психологічної інтеграції ВПО в місцеві громади
   37. Основи психотерапії
   38. Психологія здоров’я

 

«Перелік навчальних посібників психологічної спрямованості, виданих викладачами  кафедри:»

 


 

 

Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. 264 с.

 


 

Наскрізна програма практики з психології / укладачі : Ірина ЧЕРЕЗОВА, Тетяна МАЛИХІНА. Бердянськ : БДПУ, 2020. … с.

 

Наскрізна програма практики з психології розроблена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія та 013 Початкова освіта (спеціалізація «Практична психологія»). Програма містить інформацію про організацію та особливості проходження психологічної практики: її мету та основні завдання, зміст, форму звітності, критерії оцінювання, рекомендовану літературу, додатки.

Для здобувачів вищої освіти та керівників практики.

 


 

Черезова І.О. Психологічна експертиза: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2018.- 260 с.

 

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та методологічні основи психологічної експертизи як актуальної фоми соціальної практики. Розкриваються технологія проведення, методичний інструментарій та сфери застосування психологічної експертизи.

Посібник складається з трьох розділів, зокрема: «Вступ до психологічної експертизи», «Технологія проведення психологічної експертизи», «Сфери застосування психологічної експертизи». Також посібник містить тестові завдання, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури та додатки, що сприятиме ефективній підготовці майбутнього фахівця до професійної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.

 

Навчальний посібник містить програмний матеріал для вивчення курсу «Психологія праці» і включає курс лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань, список рекомендованої та використаної літератури, додатки.

Посібник стане в нагоді для студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія / Олена Горецька. – Х. : Видавництво Іванченка  І. С., 2017. – 210 с.

 

Навчальний посібник вміщує основний матеріал для опанування курсу «Геронтопсихологія» і включає матеріали лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, тестові завдання за темами, питання для самоконтролю, список літератури.

У навчальному посібнику «Геронтопсихологія» висвітлюються актуальні проблеми психології людини похилого віку. Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наук; визначено психофізіологічні особливості людей похилого віку; розглянуто соціально-психологічні проблеми осіб літнього віку, зміст та методи соціально-психологічної роботи з цією віковою категорією.

Навчальний посібник орієнтовано на студентів, які навчаються за спеціальністю 053 Психологія.

 

 

Колпакчи О.С. Арт-терапія: курс лекцій : навчальний посібник / О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 367 с.

 

У навчальному посібнику розкрито сутність новітнього напряму наукової та практичної діяльності – арт-терапії. В посібнику розглядаються культурні передумови, історія становлення арт-терапії як методу терапевтичної практики, її можливості, механізми корекційного впливу мистецтва на людину. Аналізуються основні особливості та етапи арт-терапевтичного процесу, описуються різні форми арт-терапії, її основні техніки і напрями. У посібнику представлені різні види арт-терапії, які можуть застосовуватися з різними віковими категоріями для вирішення завдань корекції, реабілітації, профілактики і розвитку.

Видання адресоване студентам, психологам, тим, хто цікавиться питаннями використання арт-терапії в цілях творчого самовираження, самопізнання і оздоровлення.

 

 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 416 с.

 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 6.030103 Практична психологія включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових дисциплін психологічного циклу, складені згідно з Галузевими стандартами вищої освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Розробники: О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, Н.В. Жук, І.О. Черезова, М.І. Дорошенко, О.В. Карапетрова, В.В. Чумак, О.В. Фролова, М.М. Кідалова, Н.І. Сердюк, О.С. Колпакчи.

 

 

Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2016. – 195 с.

 

У навчальному посібнику визначається сутність, природа, стадії, типи та класифікація життєвих  криз особистості, виокремлюється типологія ставлень людини до кризової ситуації, розкриваються завдання, принципи та етичні засади кризового консультування. Акцент ставиться на використанні класичних та новітніх психотехнік з метю конструктивного подолання особистістю життєвих криз.

Посібник складається з теоретичного та практичного курсів, містить зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання, питання для самоперевірки та самоконтролю. Подані методики діагностування кризових станів особистості допоможуть студентові зрозуміти внутрішній світ людини, що переживає життєву кризу, та сприятимуть ефективній підготовці майбутнього фахівця до професійної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Дорошенко М.І. Термінологічний словник. «Загальна психологія», «вікова психологія», «педагогічна психологія», «методика викладання психології» / Марина Дорошенко. – [2-е вид, перероб. і допов.] – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 183 с.

Статті словника розкривають зміст основних психологічних термінів загальної, вікової та педагогічної психології, методики викладання психології.

Словник включає понад 1100 термінів, містить персоналії відомих вітчизняних і зарубіжних психологів і розрахований на студентів, які цікавляться проблемами психології, а також на практикуючих психологів і всіх, хто вивчає теорію психологічної науки.

 

 

Дорошенко М.І. Вікова психологія : Курс лекцій для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ : БДПУ, 2016.

 

Навчальний посібник включає курс лекцій із вікової психології за навчальною програмою, їх зміст, основні поняття і ключові слова, запитання для самоконтролю, персоналії, список рекомендованої та використаної літератури.

Розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування у віковому аспекті.

 


 

Психологія у питаннях і відповідях. Том І : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової : Н.В. Жук, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 308 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія» та рекомендації з курсу «Психодіагностика». Комплекс практичних завдань дозволить з’ясувати рівень сформованості у студентів компетентностей, що відповідають підготовці здобувачів першого рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») зі спеціальності «Психологія». Виклад матеріалу у вигляді запитань і відповідей дозволить випускникам швидко і легко підготуватися до державного іспиту.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

 

 

Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Психологічна служба в системі освіти», «Експериментальна психологія», «Диференціальна психологія», «Основи психологічного консультування», Матеріал представлено у вигляді запитань і відповідей, що дозволить студентам швидко і легко підготуватись до державного іспиту з психології.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

 

 

Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми психології / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 176 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду їх теоретичного аналізу, що сформувався у вітчизняній психології. Значна увага приділена методологічним і методичним проблемам вивчення психічних явищ, уточнення сучасних поглядів на предмет психології.

Посібник містить лекційну частину, плани практичних занять, завдання до заліку, рекомендації для самостійної роботи.

Видання орієнтовано на студентів педагогічних закладів, насамперед тих, які навчаються за спеціальністю «Психологія».

 

 

Черезова І.О. Психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2015. – 278 с.

 

У навчальному посібнику розкрито загальні основи психології, вікові особливості особистості у процесі навчання та виховання, специфіку педагогічної діяльності, що має фундаментальне значення для становлення особистості майбутнього фахівця.

Посібник складається з теоретичного та практичного курсів, містить зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання, відомості про вчених. Подані опорні схеми та таблиці допоможуть студентові активно усвідомити і засвоїти основи загальної, вікової та педагогічної психології, зрозуміти внутрішній світ людини, що сприятиме ефективній підготовці особистості майбутнього фахівця до професійної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Горецька О.В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.

 

Навчальний посібник вміщує основний матеріал до опанування курсу «Психологія сім’ї» і включає п’ять тем з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, зміст лекційних і практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної творчої роботи, питання до самоконтролю, список літератури.

Пропонується добірка діагностичних методик вивчення психологічних особливостей сучасної сім’ї.

Навчальний посібник орієнтовано на студентів педагогічних закладів, насамперед тих, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія», «Початкова освіта».

 


 

Психологія у питаннях і відповідях. Том III : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / Колектив авторів за заг. ред. О.В. Горецької : О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 252 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Девіантологія», «Конфліктологія», «Психологія сім’ї», «Психологія життєвих криз особистості». Комплекс практичних завдань дозволить з’ясувати рівень сформованості знань і вмінь у студентів з циклу дисциплін «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи психологічного консультування». Виклад матеріалу у вигляді запитань і відповідей дозволить випускникам швидко і легко підготуватися до державного іспиту.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

 

 

Малихіна Т.П. Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками : навч. посіб. / Т.П. Малихіна, Н.І. Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 131 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання організації корекційно-розвивальної роботи з підлітками, розкриваються її особливості, закономірності і принципи. Висвітлені психологічні особливості емоційно-морального розвитку підлітків та основні напрями роботи з ними. Окремо в посібнику розглядаються форми, засоби, методи і прийоми корекційно-розвивальної роботи з підлітками. Посібник містить корекційно-розвивальні програми, спрямовані на розвиток міжособистісно-соціальної та моральної сфер підлітка.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

 

 

Чумак В.В. Вікова психологія : навч. посіб. / В.В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 196 с.

 

Навчальний посібник містить програмний матеріал для вивчення курсу «Вікова психологія» і включає курс лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань, список рекомендованої та використаної літератури.

Посібник орієнтовано на студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

Малихіна Т. Психологія спорту / Тетяна Малихіна, Наталя Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 215 с.

 

У навчальному посібнику розкрито найбільш значимі психологічні характеристики процесу підготовки спортсменів, наведено психологічні вимоги до спортивної діяльності. Висвітлено проблеми формування навичок та шляхи підвищення ефективності навчання спортсменів на основі психологічно обґрунтованої організації тренувального процесу, з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів, регуляції їх поведінки і взаємовпливів. Окремо в посібнику наводяться методи вивчення особистості спортсмена, тренера, спортивних груп, також передбачено комплекс спеціальних психологічних завдань, заснованих на конкретних прикладах з життя тренерів і спортсменів. Вирішуючи ці завдання, студенти можуть провести самоперевірку знань і умінь, отриманих в ході вивчення предмету.

Видання адресоване студентам вузів, які навчаються за спеціальностями «Практична психологія», «Фізичне виховання», «Здоров’я людини».

 


 

Кашкарьова Л.Р. Проблеми спілкування в педагогічному колективі : навч. посіб. / Л.Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 148 с.

 

Навчальний посібник містить основний матеріал до опанування курсом «Проблеми спілкування в педагогічному колективі». У структурі посібника вміщено лекційний курс, плани семінарських занять та практикум, що дозволить студентам набути знання, уміння та навички для ефективного здійснення комунікативного аспекту майбутньої професійної діяльності. Запропоновано питання для самоперевірки, питання до заліку, програму курсу, короткий термінологічний словник та список літератури до курсу.

Навчальний посібник рекомендовано майбутнім педагогам та практичним психологам. Він також буде корисний фахівцям, що працюють у системі освіти.

 

 

Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 216 с.

 

У навчально-методичному посібнику описані ключові поняття базових розділів диференціальної психології, розкриті теоретичні підходи до пояснення причин і чинників що визначають варіації людської психіки, відображені сучасні уявлення про джерела індивідуальних і групових відмінностей, розглянуті основні параметри індивідуального варіювання, представлені найбільш відомі типології індивідуальності.

Посібник містить, лекційну частину, плани практичних занять, тестові завдання з розділів, завдання для самоконтролю, питання до іспиту та психодіагностичний інструментарій до курсу.

 

 

Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 168 с.

 

Посібник присвячено проблемі соціально-психологічної адаптації молодших школярів у колективі художньої самодіяльності.

Посібник узагальнює провідні концептуальні положення щодо сутності мети, змісту, форм соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку в колективі художньої самодіяльності. Включає в себе практичний матеріал у вигляді комплексної розвивально-корекційної програми з підвищення рівня соціально-психологічної адаптації.

Посібник буде корисним спеціалістам, які займаються організацією діяльності позашкільних закладів освіти для удосконалення форм роботи та навчально-виховного процесу, керівникам колективів художньої самодіяльності, студентам творчих спеціальностей.

 

 

Дорошенко М.І. Термінологічний словник. Загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, методика викладання психології. Бердянськ : БДПУ, 2013. – 185 с.

 

Статті словника розкривають зміст основних психологічних термінів загальної, вікової, педагогічної психології, методики викладання психології.

Словник включає понад 1100 термінів, містить персоналії відомих вітчизняних і зарубіжних психологів і розрахований на студентів, які цікавляться проблемами психології, а також для практикуючих психологів і всіх, хто вивчає теорію психологічної науки.

 

 

Кашкарьова Л.Р. Порівняльна психологія : Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія» / Людмила Ромуальдівна Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 175 с.

 

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Порівняльна психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної роботи, список літератури. Наведено завдання для індивідуальної творчої роботи, варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоконтролю, формалізована структура змісту курсу, короткий термінологічний словник, список літератури до всього курсу.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія».

 


 

Черезова І. О. Основи психології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ірина Черезова. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 134 с.

 

У навчальному посібнику розкрито загальні основи психології, знання яких має фундаментальне значення для становлення особистості майбутнього фахівця з будь-якої галузі професійної діяльності.

Посібник складається з теоретичного та практичного курсу, містить зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник та список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Схематичне зображення та опорні конспекти допоможуть студентові усвідомити і засвоїти основи психології, зрозуміти внутрішній світ людини, що сприятиме ефективній підготовці особистості до професійної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання.

 

 

Кашкарьова Л.Р. Психологічна служба в системі освіти: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 226 с.

 

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Психологічна служба в системі освіти». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, список літератури, довідкові матеріали. Наведено варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоперевірки, список літератури до всього курсу, документальні матеріали.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія». Він буде корисним також практичним психологам навчальних закладів.

 

 

Кашкарьова Л. Р. Профорієнтація та профвідбір: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». 2 вид., доповнене. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 197 с.

 

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Профорієнтація та профвідбір». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, контрольні завдання, список літератури.

Наведено варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоконтролю й самоперевірки, список літератури до всього курсу, короткий термінологічний словник, документальні матеріали.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія». Він може бути корисний також практичним психологам навчальних закладів, які проводять профорієнтаційну роботу з учнями, та профконсультантам.

 

 

Кашкарьова Л.Р. Вступ до спеціальності «Практична психологія»: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 100 с.

 

У навчально-методичному посібнику представлено основний матеріал до опанування курсом «Вступ до спеціальності Практична психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, документальні матеріали, список літератури до теми. Наведено приклади контрольних завдань та питань для самоконтролю й самоперевірки, а також список літератури до всього курсу.

Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія».

 

 

 

Карапетрова О.В. Соціальна психологія:навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Карапетрова // – Бердянськ: БДПУ, 2019 – 199 с
 

 

Дорошенко М.І. Педагогічна психологія: навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Практична психологія»] / М.І. Дорошенко. – Бердянськ: БДПУ, 2018 – 230 с.