Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Чумак Віктор Вікторович

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

Google Scholar

VzPi0LM5Io4u5w

Researcher iD

F-9682-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

ЧУМАК Віктор Вікторович (30.07.1981, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2009 р.), доцент (2012 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 р. закінчив з відзнакою індустріально-економічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». У 2004 р. закінчив з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін. У 2004 р. працював вчителем у загальноосвітній школи №15 м. Бердянська. У цьому ж році вступив до аспірантури БДПУ, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Із 2005 р. працює на кафедрі психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.Л. Смульсон). У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: проблеми емоційного вигорання особистості.

Нагороди: почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.
 2. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами інформаційних технологій навчання / В.В. Чумак // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 56–65.
 3. Чумак В.В. Вікова психологія : навч. посіб. / В.В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 196 с.
 4. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С.60-71, 155-168.
 6. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.
 7. Чумак В.В. Професійне самовизначення в юнацькому віці в контексті життєвих перспектив. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. С. 158-176. 0,8 д.а.

2005

 1. Чумак В. В. Проблеми застосування нових інформаційних технологій у навчанні / В. В. Чумак // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри : матеріали П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. [„Гуманізація вищої освіти: філософські виміри”], (Бердянськ, 14–16 червня 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 57–58.

2006

 1. Чумак В. В. Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2006. – Т. 8, вип. 2. – С. 266–280.
 2. Чумак В. В. Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Зб. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – №3. – С. 57–68.
 3. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. [„Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі”], (Луганськ, 14–16 листопада 2006 р.). – Луганськ, 2006. – Т. 2. – С.180–185.

2007

 1. Чумак В. В. Розв’язування технічних задач підлітками із використанням схематичних зображень на комп’ютері / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 16 (40). – С. 134–142.
 2. Чумак В. В. Розв’язування підлітками задач на проеціювання з використанням комп’ютера / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2007. – Т. 8, вип. 3. – С. 116–125.
 3. Чумак В. В. Використання демонстраційного програмного забезпечення в процесі викладання у ВНЗ / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені
  М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 17 (41), ч. ІІ. – С. 141–147.
 4. Чумак В. В. Оперування просторовими образами в процесі розв’язування підлітками технічних задач / В. В. Чумак // Зб. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4. – С. 110–119.
 5. Чумак В. В. Розв’язування задач з креслення підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Нові технології навчання: психологічні проблеми (Київ,
  15–16 травня 2007 р.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 43–44.
 6. Чумак В. В. Використання демонстраційного програмного забезпечення в процесі викладання у ВНЗ / В. В. Чумак // Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, Поліграф-Центр, 2007. – С. 197–199.
 7. Чумак В. В. Оперування просторовими образами в процесі графічної діяльності підлітків на комп’ютері / В. В. Чумак // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 листопада 2007 р., Луганськ. – Луганськ, 2007. – С.260–265.

2008

Брав участь у науково-практичному семінарі „Віртуальна школа: зарубіжний і вітчизняний досвід” (Київ, 2008).

2009

 1. Чумак В. В.  Розв’язування креслярських задач (по темі „Перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Т. 8, вип. 6. – С. 308–317.
 2. Чумак В. В. Розв’язування креслярських задач (по темі „Перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Технології інтелектуальної діяльності : тези доповідей міждисциплінарної науково-практичної конференції, 10–11 лютого 2009 р., Київ. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua .
 3. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Чумак Віктор Вікторович. – К., 2009. – 218 с.
 4. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / В. В. Чумак. – К., 2009. – 19 с.
 5. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення підлітків у процесі графічної діяльності на комп’ютері / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 12–13 березня 2009 р.) : матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. І. О. Черезової. – Бердянськ, 2009. – С. 66–68.

2010

 1. Чумак В. В. Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „вікова психологія”) студентами ВНЗ на комп’ютері / В. В. Чумак // Успішність особистості: потенціал та обмеження (Київ, 18 березня 2010 р.) : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. / За ред. М. Л. Смульсон, Л. М. Зінченко. – К., 2010. – С. 259–261.
 2. Чумак В. В. Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „Вікова психологія”) студентами ВНЗ на комп’ютері / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 30 (54). – С. 211–218.
 3. Чумак В. В. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при викладанні навчальних дисциплін у ВНЗ / В. В. Чумак // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. праць. Випуск І. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 242–246.
 4. Чумак В. В. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при розв’язуванні психологічних задач студентами ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” / За заг. ред. к. психол. н., доц. І. О. Черезової. – Бердянськ, 2010. – С. 51–52.

2011

 1. Чумак В. В. Проблема самоорганізації учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 11–12 березня 2011 р.) : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2011. – С. 178–179.
 2. Чумак В. В. Самоорганізація учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Технології розвитку інтелекту : електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2011. – Том 1, № 1. – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/23

2012

 1. Чумак В. В. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2012. – Том ХІ. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип.22. – С.769–778.
 2. Чумак В. В. Психологічні особливості впровадження дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Психологічні та педагогічні науки : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – № 3-4. – С. 199–208.
 3. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 207 с.
 4. Чумак В. В.  Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 17. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2012. – С. …
 5. Чумак В. В. Збереження психічного здоров’я студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Міжвузівські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління” (Бердянськ, 23–24 квітня 2012 р.) : матеріали наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2012. – С.
 6. Чумак В. В. Впровадження дистанційних технологій у процес розв’язування студентами психологічних задач / В. В. Чумак // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Київ, 28 травня 2012 р.) : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua
 7. Чумак В. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес розв’язування студентами ВНЗ психологічних задач / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Том 8. Психологічна теорія і технологія навчання. – Випуск 8. – С. 161–171.

2013

 1. Чумак В. В. Впровадження сучасних здоров’язбережувальних (інформаційних) технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління» (м. Бердянськ, 23–24 квітня 2013 року). – Бердянськ, 2013. – С. …
 2. Чумак В. В. Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12–13 квітня 2013 року). – Львів : ГО „Львівська педагогічна спільнотаˮ, 2013. – С. 97–99.
 3. Чумак В. В. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки. – Частина ІІІ (Психологічні науки, Педагогічні науки, Філософські науки, Соціологічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 13 квітня 2013 р. – К. : Центр наукових публікацій, 2013. – С. 18–20.
 4. Чумак В. В. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В. В. Чумак // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Київ, 20 травня 2013 р.) : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua .
 5. Чумак В. В. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В. В. Чумак // Технології розвитку інтелекту : електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – Том 1, № 4. – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/63

2014

 1. Чумак В. В. Проблема забезпечення психологічної комфортності спілкування в освітньому середовищі / В. В. Чумак // «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 квітня 2014 року): – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–25.
 2. Чумак В. В., Ніценко Т. П. Спосіб подання інформації як чинник психологічної комфортності дистанційного навчання / В. В. Чумак, Т. П. Ніценко // «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 травня 2014 року): – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–24.

2015

 1. Чумак В. В., Корнієнко А. В. Розвиток дивергентного мислення студентської молоді у курсі вивчення психологічних дисциплін / В. В. Чумак, А. В. Корнієнко // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2015 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.112–114.
 2. Чумак В. В. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В. В. Чумак // Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології (Київ, 15–16 травня 2015 р.) : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://psyschool.co.ua/
 3. Чумак В. В. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В. В. Чумак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 2 (47). – С. 145–152.
 4. Чумак В. В. Вікова психологія : навч. посіб. / В. В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 196 с.

2016

 1. Чумак В. В., Чаплик О. С. Психологічні особливості креативності в зрілому юнацькому віці / В. В. Чумак, О. С. Чаплик // Развитие науки в XXI веке: Сборник научных статей участников X международной научно-практической конференции (г. Харьков, 15 февраля 2016 года). – Харьков : Научно-информационный центр «Знание», 2016. – Часть 3. – С. 160–164.
 2. ЧумакВ.В., Юрченко Т. В. Влияние гендерных стереотипов на развитие личности школьника / В. В. Чумак, Т. В. Юрченко // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 червня 2016 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 17–21.
 3. ЧумакВ.В. Теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. 2, вип. 3. – С. 105–109.
 4. Чумак В. В. Психологічні особливості емоційного вигорання в зрілому юнацькому віці / В. В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. 1, вип. 5. – С. 184–190.

2017

 1. Чумак В. В., Афанасьєва Т. В. Проблема емоційного вигорання серед майбутніх вчителів початкової школи / В. В. Чумак, Т. В. Афанасьєва // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 186 – 190.
 2. Чумак В. В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.

2018

 1. Кривицька В. А., Чумак В. В. Інтуїція як психологічний феномен / В. А. Кривицька, В. В. Чумак // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 квітня 2018 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – С. 14–15.
 2. Чумак В. В. Особливості прояву синдрому емоційного вигорання в майбутніх учителів нової української школи / В. В. Чумак // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з межнародною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 153–156.

2019

 1. Чумак В. В., Флінта Д. Д. Психологічний аналіз конкуренції як форми міжособистісної взаємодії. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–17 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 241–242.
 2. Чумак В. В., Ігнатова А. О. Адаптація першокурсників у закладах вищої освіти: теоретичні аспекти. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–17 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 234–235.
 3. Чумак В. В., Клішко Ю. В. Психологічні аспекти гуманістичної спрямованості управлінської діяльності педагога. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: зб. тез доп. III всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Бердянськ, 18 верес. 2019 р. м. Бердянськ, 2019. С. … URL : http: http: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Матеріали-конференції-18.09.19_оновлені.pdf
 4. Чумак В. В. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей засобами НІТН в юнацькому віці. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2019. Т. 3. №4 (25). URL: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/466

2020

 1. Чумак В. В. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти при впровадженні технологій дистанційного навчання. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2020. Т.4. №1(26). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/480
 2. Чумак В. В. Мовленнєва діяльність учнів молодшого шкільного віку: мотиваційний компонент. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol 9. No 1 (прийнято до друку).

2021

 1. Чумак В. В., Клішко Ю. В. Психологічні детермінанти формування правосвідомості та правової поведінки здобувачів вищої освіти. Фаховий науковий журнал «Габітус». Психологічні та соціологічні науки. Одеса, 2021. Випуску 26. С. 188–191.
 2. Черезова І.О., Чумак В. В. Комунікативна компетентність в системі професійної підготовки вчителя початкової школи. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2021. Т.5. №2 (30). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/559/145
 3. Чумак В. В. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2021. Т.5. №2 (30). URL: https://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/558/144
 4. Чумак В. В. Психологічні особливості педагогічної взаємодії у віртуальному освітньому просторі. Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (присвячена 30-річчю незалежності України): зб. тез доп. IX міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 25 верес.–25 жовт. 2021 р. Київ, 2021. URL: https://newlearning.org.ua/sites/default/files/tezy/2021/Chumak_Viktor_2021.pdf
 5. Чумак В.В. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 30 листопада 2021 р.) Бердянськ : БДПУ, 2021. С.258-260.