Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Чумак Віктор Вікторович

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

Google Scholar

VzPi0LM5Io4u5w

Researcher iD

F-9682-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

ЧУМАК Віктор Вікторович (30.07.1981, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2009 р.), доцент (2012 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 р. закінчив з відзнакою індустріально-економічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». У 2004 р. закінчив з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін. У 2004 р. працював вчителем у загальноосвітній школи №15 м. Бердянська. У цьому ж році вступив до аспірантури БДПУ, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Із 2005 р. працює на кафедрі психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.Л. Смульсон). У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: проблеми емоційного вигорання особистості.

Нагороди: почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.
 2. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами інформаційних технологій навчання / В.В. Чумак // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 56–65.
 3. Чумак В.В. Вікова психологія : навч. посіб. / В.В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 196 с.
 4. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С.60-71, 155-168.
 6. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.

2005

 1. Чумак В. В. Проблеми застосування нових інформаційних технологій у навчанні / В. В. Чумак // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри : матеріали П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. [„Гуманізація вищої освіти: філософські виміри”], (Бердянськ, 14–16 червня 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 57–58.

2006

 1. Чумак В. В. Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2006. – Т. 8, вип. 2. – С. 266–280.
 2. Чумак В. В. Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Зб. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – №3. – С. 57–68.
 3. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. [„Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі”], (Луганськ, 14–16 листопада 2006 р.). – Луганськ, 2006. – Т. 2. – С.180–185.

2007

 1. Чумак В. В. Розв’язування технічних задач підлітками із використанням схематичних зображень на комп’ютері / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 16 (40). – С. 134–142.
 2. Чумак В. В. Розв’язування підлітками задач на проеціювання з використанням комп’ютера / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2007. – Т. 8, вип. 3. – С. 116–125.
 3. Чумак В. В. Використання демонстраційного програмного забезпечення в процесі викладання у ВНЗ / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені
  М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 17 (41), ч. ІІ. – С. 141–147.
 4. Чумак В. В. Оперування просторовими образами в процесі розв’язування підлітками технічних задач / В. В. Чумак // Зб. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4. – С. 110–119.
 5. Чумак В. В. Розв’язування задач з креслення підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Нові технології навчання: психологічні проблеми (Київ,
  15–16 травня 2007 р.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 43–44.
 6. Чумак В. В. Використання демонстраційного програмного забезпечення в процесі викладання у ВНЗ / В. В. Чумак // Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, Поліграф-Центр, 2007. – С. 197–199.
 7. Чумак В. В. Оперування просторовими образами в процесі графічної діяльності підлітків на комп’ютері / В. В. Чумак // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 листопада 2007 р., Луганськ. – Луганськ, 2007. – С.260–265.

2008

Брав участь у науково-практичному семінарі „Віртуальна школа: зарубіжний і вітчизняний досвід” (Київ, 2008).

2009

 1. Чумак В. В.  Розв’язування креслярських задач (по темі „Перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Т. 8, вип. 6. – С. 308–317.
 2. Чумак В. В. Розв’язування креслярських задач (по темі „Перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Технології інтелектуальної діяльності : тези доповідей міждисциплінарної науково-практичної конференції, 10–11 лютого 2009 р., Київ. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua .
 3. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Чумак Віктор Вікторович. – К., 2009. – 218 с.
 4. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / В. В. Чумак. – К., 2009. – 19 с.
 5. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення підлітків у процесі графічної діяльності на комп’ютері / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 12–13 березня 2009 р.) : матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. І. О. Черезової. – Бердянськ, 2009. – С. 66–68.

2010

 1. Чумак В. В. Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „вікова психологія”) студентами ВНЗ на комп’ютері / В. В. Чумак // Успішність особистості: потенціал та обмеження (Київ, 18 березня 2010 р.) : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. / За ред. М. Л. Смульсон, Л. М. Зінченко. – К., 2010. – С. 259–261.
 2. Чумак В. В. Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „Вікова психологія”) студентами ВНЗ на комп’ютері / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 30 (54). – С. 211–218.
 3. Чумак В. В. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при викладанні навчальних дисциплін у ВНЗ / В. В. Чумак // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. праць. Випуск І. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 242–246.
 4. Чумак В. В. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при розв’язуванні психологічних задач студентами ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” / За заг. ред. к. психол. н., доц. І. О. Черезової. – Бердянськ, 2010. – С. 51–52.

2011

 1. Чумак В. В. Проблема самоорганізації учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 11–12 березня 2011 р.) : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2011. – С. 178–179.
 2. Чумак В. В. Самоорганізація учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Технології розвитку інтелекту : електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2011. – Том 1, № 1. – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/23

2012

 1. Чумак В. В. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2012. – Том ХІ. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип.22. – С.769–778.
 2. Чумак В. В. Психологічні особливості впровадження дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Психологічні та педагогічні науки : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – № 3-4. – С. 199–208.
 3. Чумак В. В.  Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 207 с.
 4. Чумак В. В.  Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 17. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2012. – С. …
 5. Чумак В. В. Збереження психічного здоров’я студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Міжвузівські психолого-педагогічні Демиденківські читання „Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління” (Бердянськ, 23–24 квітня 2012 р.) : матеріали наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2012. – С.
 6. Чумак В. В. Впровадження дистанційних технологій у процес розв’язування студентами психологічних задач / В. В. Чумак // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Київ, 28 травня 2012 р.) : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua
 7. Чумак В. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес розв’язування студентами ВНЗ психологічних задач / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Том 8. Психологічна теорія і технологія навчання. – Випуск 8. – С. 161–171.

2013

 1. Чумак В. В. Впровадження сучасних здоров’язбережувальних (інформаційних) технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління» (м. Бердянськ, 23–24 квітня 2013 року). – Бердянськ, 2013. – С. …
 2. Чумак В. В. Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12–13 квітня 2013 року). – Львів : ГО „Львівська педагогічна спільнотаˮ, 2013. – С. 97–99.
 3. Чумак В. В. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки. – Частина ІІІ (Психологічні науки, Педагогічні науки, Філософські науки, Соціологічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 13 квітня 2013 р. – К. : Центр наукових публікацій, 2013. – С. 18–20.
 4. Чумак В. В. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В. В. Чумак // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Київ, 20 травня 2013 р.) : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua .
 5. Чумак В. В. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В. В. Чумак // Технології розвитку інтелекту : електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – Том 1, № 4. – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/63

2014

 1. Чумак В. В. Проблема забезпечення психологічної комфортності спілкування в освітньому середовищі / В. В. Чумак // «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 квітня 2014 року): – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–25.
 2. Чумак В. В., Ніценко Т. П. Спосіб подання інформації як чинник психологічної комфортності дистанційного навчання / В. В. Чумак, Т. П. Ніценко // «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 травня 2014 року): – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–24.

2015

 1. Чумак В. В., Корнієнко А. В. Розвиток дивергентного мислення студентської молоді у курсі вивчення психологічних дисциплін / В. В. Чумак, А. В. Корнієнко // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2015 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.112–114.
 2. Чумак В. В. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В. В. Чумак // Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології (Київ, 15–16 травня 2015 р.) : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://psyschool.co.ua/
 3. Чумак В. В. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В. В. Чумак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 2 (47). – С. 145–152.
 4. Чумак В. В. Вікова психологія : навч. посіб. / В. В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 196 с.

2016

 1. Чумак В. В., Чаплик О. С. Психологічні особливості креативності в зрілому юнацькому віці / В. В. Чумак, О. С. Чаплик // Развитие науки в XXI веке: Сборник научных статей участников X международной научно-практической конференции (г. Харьков, 15 февраля 2016 года). – Харьков : Научно-информационный центр «Знание», 2016. – Часть 3. – С. 160–164.
 2. ЧумакВ.В., Юрченко Т. В. Влияние гендерных стереотипов на развитие личности школьника / В. В. Чумак, Т. В. Юрченко // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 червня 2016 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 17–21.
 3. ЧумакВ.В. Теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. 2, вип. 3. – С. 105–109.
 4. Чумак В. В. Психологічні особливості емоційного вигорання в зрілому юнацькому віці / В. В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. 1, вип. 5. – С. 184–190.

2017

 1. Чумак В. В., Афанасьєва Т. В. Проблема емоційного вигорання серед майбутніх вчителів початкової школи / В. В. Чумак, Т. В. Афанасьєва // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 186 – 190.
 2. Чумак В. В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.

2018

 1. Кривицька В. А., Чумак В. В. Інтуїція як психологічний феномен / В. А. Кривицька, В. В. Чумак // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 квітня 2018 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – С. 14–15.
 2. Чумак В. В. Особливості прояву синдрому емоційного вигорання в майбутніх учителів нової української школи / В. В. Чумак // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з межнародною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 153–156.

2019

 1. Чумак В. В., Флінта Д. Д. Психологічний аналіз конкуренції як форми міжособистісної взаємодії. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–17 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 241–242.
 2. Чумак В. В., Ігнатова А. О. Адаптація першокурсників у закладах вищої освіти: теоретичні аспекти. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16–17 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 234–235.
 3. Чумак В. В., Клішко Ю. В. Психологічні аспекти гуманістичної спрямованості управлінської діяльності педагога. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: зб. тез доп. III всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Бердянськ, 18 верес. 2019 р. м. Бердянськ, 2019. С. … URL : http: http: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Матеріали-конференції-18.09.19_оновлені.pdf
 4. Чумак В. В. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей засобами НІТН в юнацькому віці. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2019. Т. 3. №4 (25). URL: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/466

2020

 1. Чумак В. В. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти при впровадженні технологій дистанційного навчання. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2020. Т.4. №1(26). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/480
 2. Чумак В. В. Мовленнєва діяльність учнів молодшого шкільного віку: мотиваційний компонент. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol 9. No 1 (прийнято до друку).