Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Черезова Ірина Олександрівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004 р.)
Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
Грамота Верховної Ради України (2009 р.).
Наукометрика

Google Scholar

WRbhbtkAAAAJ

Researcher iD

E-8463-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Iryna_Cherezova

Біографія

ЧЕРЕЗОВА Ірина Олександрівна (20.10.1969, с. Дмитрівка Бердянського району Запорізької області) – кандидат психологічних наук (1997 р.), доцент (2004 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1991 році закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів, а у 2001 – філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету.

Із 1992 по 1995 роки навчалася в аспірантурі БДПУ за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психології. У 1997 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості розвитку писемного мовлення учнів другого класу» (науковий керівник – доктор психол. наук, професор, член-кореспондент АПН України В.К. Демиденко).

Із 1995 працює у Бердянському державному педагогічному університеті. Займала посади проректора з виховної роботи БДПУ (2002–2009 рр.) та завідувача кафедри психології (2004–2011 рр.). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Протягом 2009-2012 року навчалася в докторантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Працює над докторською дисертацією «Теоретико-методологічні засади психолого-лінгвістичної організації учбової діяльності молодших школярів» (науковий консультант – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України С.Д. Максименко).

Сфера наукових інтересів: психолінгвістичний розвиток особистості та психологія особистості в кризових життєвих ситуаціях.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004 р.), почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.), почесна відзнака «Элита образования» (Росія, 2008 р.), грамота Верховної Ради України (2009 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Черезова І. О. Основи психології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ірина Черезова. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 134 с.
 2. Черезова І.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів / І.О. Черезова // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 25–38.
 3. Черезова І.О. Психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2015. – 278 с.
 4. Психологія у питаннях і відповідях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 252 с
 5. Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2016. – 195 с.
 6. Психологія у питаннях і відповідях. Том І : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової : Н.В. Жук, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 308 с.
 7. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 6-17, 268-280, 383-396.
 8. Черезова І.О. Психологічна експертиза: навчальний посібник / І.О. Черезова. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 260 с.
 9. Наскрізна психологічна практика : навчально-методичний посібник / Уклад. Тетяна Малихіна, Ірина Черезова. Бердянськ : БДПУ, 2020. 250 с.
 10. Черезова І.О. Самооцінка молодшого школяра як основа життєвої перспективи. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. С. 8-29.
 11. Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Бердянськ, БДПУ, 2021. 128 с.
 12. Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : практикум. Бердянськ, БДПУ, 2021. 66 с.

 

1993

 1. Черезова І.О. Мовлення та його розвиток в учнів початкових класів / І.О.Черезова // Бердянськ: БДПІ, 1993. – 23 с.
 2. Черезова І.О. Про етапи розвитку писемного мовлення дітей / І.О.Черезова // Резерви піднесення якості навчальної діяльності учнів. Збірник тез наукових повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 11–13.

1994

 1. Черезова І.О. Місце уваги в розвитку писемного мовлення учнів початкових класів / І.О. Черезова // Актуальні питання психолого-педагогічних основ виховання і навчання. Тези доповідей наукової конференції викладачів БДПІ. – Бердянськ, 1994. – С. 24.
 2. Черезова І.О. Робота над словом на уроках в початкових класах / І.О.Черезова // Дидактические аспекты педагогического взаимодействия в школе и вузе. Сборник научных сообщений. – Измаил, 1994. – С. 59–60.

1995

 1. Черезова І.О. Розвиток писемного мовлення молодших школярів – невідкладне завдання національної школи України / І.О.Черезова // Початкова освіта – шляхи розвитку. Збірник матеріалів конференції. В 3-х ч. – Ч.І. – Запоріжжя, 1995. – С. 57–61.

1996

 1. Черезова І.О. Психологічні особливості розвитку писемного мовлення учнів другого класу: Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук / І.О.Черезова // Бердянськ: БДПІ, 1996. – 25 с.
 2. Черезова І.О. Розвиток активного словника молодших школярів / І.О. Черезова // Початкова школа. -1996. – №1. – С. 21–23.
 3. Черезова І.О. Проблеми розвитку мовлення в теоретичній спадщині Л.С. Виготського / І.О.Черезова // Питання вікової та педагогічної  психології у науковому доробку Л.С.Виготського. Матеріали науково-практичної конференції. – Бердянськ, 1996. – С.27–29.

1998

 1. Черезова І.О. Писемне мовлення як показник та умова психічного розвитку особистості / І.О.Черезова // Психологія на перетині тисячоліть. Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюковських читань: В 3 т. – К.: Гнозис, 1998. – Т. ІІІ. – С. 492–496.

1999

 1. Черезова І.О. К.Д.Ушинський про мовленнєвий розвиток дитини / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко. (Педагогічні науки) – З.: ВПК “Запоріжжя”, 1999. – №2. – С. 45–48.

2002

 1. Черезова І.О. До питання про психолінгвістичний аспект взаємозв’язку мови і психіки / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2002.– № 4 – С. 33–41.
 2. Черезова І.О. Педагогічний такт як основа мовленнєвої культури вчителя / І.О.Черезова // Навчання, виховання і розвиток учнів. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Бердянськ, 2002. – С. 17–18.

2003

 1. Черезова І.О. Методичні рекомендації до курсу „Психологія мовлення” / І.О.Черезова // Бердянськ: БДПУ, 2003. – 41 с.
 2. Черезова І.О. Педагогічне спілкування як психологічна категорія / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2003. – № 3. – С. 12–20.

2004

 1. Черезова І.О. Про актуальність психологічної підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2004. – № 1. – С. 37–43.
 2. Черезова І.О. Психологічний аналіз педагогічного спілкування / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2004. – № 1. – С. 73–82.

2005

 1. Черезова І.О. Мовленнєва компетентність як одна з головних вимог до індивідуально-психологічних особливостей сучасного вчителя / І.О.Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2005. – № 2. – С. 192–200.
 2. Черезова І.О. Студентське самоврядування в Бердянському державному педагогічному університеті / І.О.Черезова // Азовский вестник. – 2005. – № 43. – С. 3.
 3. Черезова І.О. Мовленнєва компетентність сучасного вчителя як основа особистісно-орієнтованого навчання / І.О.Черезова // Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ, 2005. – С. 28–30.

2006

 1. Черезова І.О. Організація виховної роботи зі студентами / І.О.Черезова // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 21–23.
 2. Черезова І.О. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя студентської молоді / І.О.Черезова // Здорове довкілля – здорова нація. Тези доповідей та матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ, 2006. – С. 110–112.
 3. Черезова І.О. Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах / І.О.Черезова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Вип. 9. – КиМУ, 2006. – С. 181–190.

2007

 1. Черезова І.О. Загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності / І.О. Черезова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2007. – № 4. – С. 182–187.

2008

 1. Черезова І.О. Пам’яті вчителя Василя Купріяновича Демиденка (1929 – 2004) / І.О. Черезова // Азовский вестник. – 2008. – № 11. – С. 3–4.
 2. Черезова І.О. Язык и когнитивное развитие / И.А. Черезова // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. Специальный выпуск. – С. 161–165.
 3. Черезова І.О. Екологічна свідомість у сучасному світі / І.О. Черезова // Науковий вісник БДПУ (Гуманітарні науки). – Бердянськ, 2008. – № 1. – С. 30–36.

2009

 1. Черезова І.О. Виховна робота з попередження торгівлі жінками та дівчатами / І.О. Черезова // Права людини в контексті загальної декларації прав людини. Наукова збірка за матеріалами міжвузівської наукової конференції. – Бердянськ – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – С. 174 – 179.
 2. Черезова І.О. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи / І.О. Черезова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання [«Навчання, виховання та розвиток»], – (Бердянськ, 12 – 13 березня 2009 р.). Бердянськ: БДПУ, 2009.– С. 64–66.
 3. Черезова І.О. Європейський вибір України та питання утвердження студентського самоврядування / І.О. Черезова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2009»: Сб. тезисов докладов в 2-х томах. Мариуполь: ПГТУ, 2009. – С. 412.

2010

 1. Черезова І.О. Проблема мовленнєвого розвитку особистості у психологічній науці / І.О.Черезова // Навчання, виховання та розвиток : Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 12-13 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 49–51.
 2. Черезова І.О. До питання психічного здоров’я особистості / І.О. Черезова // Здорове довкілля – здорова нація : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 16-19 червня 2010 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 134–135.

2011

 1. Черезова І.О. Інтегративна модель мовлення : психологічний аспект / І.О. Черезова // Навчання, виховання та розвиток : Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 11-12 березня 2011 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 176–178.
 2. Черезова І.О. Вшановуючи традиції – крокуємо у майбутнє / І.О. Черезова // Газета «Город». – 2011. – 24 березня. – С. 12.
 3. Черезова І.О. Формування комунікативної культури майбутніх учителів початкової школи / І.О. Черезова // Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ століття : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 19-22 жовтня 2011 р.). – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 191–197.
 4. Черезова І.О. Сучасні підходи до проблеми мовленнєвого розвитку особистості / І.О.Черезова // Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 28-29 жовтня 2011 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – С. 11–12.

2012

 1. Черезова І.О. Теоретичні аспекти соціально-психологічної адаптації особистості / І.О.Черезова // Людина і сучасне суспільство : проблеми педагогіки та психології : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2-3 березня 2012 року. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С. 27–29.
 2. Черезова І.О. До питання професійної майстерності вчителя / І.О.Черезова // Сучасні тенденції в педагогіці та психології : новий погляд : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 30-31 березня 2012 року). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 41–42.
 3. Черезова І.О. Культура педагогічного спілкування вчителя як фактор збереження його психологічного здоров’я / І.О.Черезова // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : Матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 23-24 квітня 2012 року. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 89–92.
 4. Черезова І.О. Комунікативна компетентність як умова соціально-психологічної адаптації особистості / І.О.Черезова // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка, 22-23 травня 2012 року). – Кам’янець-Подільський : К.-ПНУ ім. І. Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 2012. – С. 799–809.
 5. Черезова І.О. Здоров’я дитини: шкільні фактори ризику / І.О.Черезова // Науково-практичні аспекти педагогіки та психології : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 13-14 липня 2012 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 32–35.
 6. Черезова І.О. До питання готовності до педагогічної діяльності / І.О.Черезова // Теоретичні дослідження в педагогіці та психології : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 28 липня 2012 року). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 51–54.
 7. Черезова І.О. Психологічна характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини / І.О.Черезова // Актуальні питання педагогіки і психології : проблеми, гіпотези, дослідження : Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 28-29 вересня 2012 року). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 29–32.
 8. Черезова І.О. Психологічне обґрунтування принципів мовленнєвого розвитку дитини / І.О.Черезова // Сучасна педагогіка і психологія : вимоги сьогодення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 жовтня 2012 року). – Київ, 2012.
 9. Черезова І.О. Слово про вченого: Василь Купріянович Демиденко / І.О.Черезова // Газета «Город». – 2012. – 11 жовтня. – С. 14.
 10. Черезова І.О. Навчальне спілкування у процесі підготовки майбутніх учителів / І.О.Черезова // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 10-12 жовтня 2012 року). – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 88–89.
 11. Черезова І.О. Професійна криза: реалії сьогодення / І.О.Черезова // Психология в образовательном пространстве : Материалы ежегодной международной научно-практической конференции Ассоциации психологов Донбасса (м. Донецьк, Донецький юридичний інституту МВС України, 17-18 листопада 2012 р.). – Донецьк: ДНУ, 2012.
 12. Черезова І.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів: психолінгвістичний аспект / І.О.Черезова // Збірник наукових праць (м. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна). – Харків, 2012.
 13. Черезова І.О. Психологічні особливості мовленнєвого розвитку молодших школярів / І.О.Черезова // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія. – Бердянськ, 2012.

2013

 1. Черезова І.О. Соціально-психологічні стилі орієнтації сучасної молоді на здоровий спосіб життя / І.О.Черезова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді» (26-28 вересня 2013 року, БДПУ: кафедра фізичного виховання) – Бердянськ, 2013 – С. 242-245.
 2. Черезова І.О. Комунікативна креативність у контексті розвитку творчих здібностей особистості / І.О. Черезова // Перспективні напрямки педагогічної та психологічної наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 1-2 березня 2013 р.). – Одеса, 2013. – С. 16–19.
 3. Черезова І.О. Здоров’я педагога як невід’ємна ланка здоров’ятворчого середовища педагогічного колективу / І.О. Черезова // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 71–76.
 4. Черезова І.О. Навчальне спілкування в структурі професійних здібностей вчителя / І.О. Черезова // Університетська наука – 2013 : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (м. Маріуполь, 14-16 травня, 2013 р.). – Маріуполь : МДТУ, 2013. – С. 270-271.

2014

 1. Черезова И.А. Роль языка в когнитивном развитии личности / И.А. Черезова // Матер. Междунар. науч. конф. [«Современные проблемы науки и образования – 2014»], (Будапешт, 28-30 янв. 2014 г.). – Будапешт, 2014. – С. 152–156.
 2. Черезова І.О. Культура мови та культура мовлення : співвідношення понять / І.О. Черезова // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічної та психологічної наук»], (Київ, 8 лют. 2014 р.). – Київ : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2014. – С. 47–50.
 3. Черезова І.О. Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів / І.О. Черезова // Початкова школа. – Київ, 2014. – №9. – С. 52–55.
 4. Черезова І.О. Комунікативна компетентність як особистісне утворення (теоретичні аспекти проблеми) / І.О. Черезова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Філософсько-психологічні Челпанівські читання»], (Маріуполь, 16 трав. 2014 р.). – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2014. – С. 115–120.
 5. Черезова И.А. Суицидальное поведение молодежи как деструктивный выход из жизненного кризиса / И.А. Черезова // Матер. міжнар. наук.-техн. конф. [«Університетська наука. – 2014»], (Маріуполь, 20-21 трав. 2014 р.). – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2014. – С. 222–224.
 6. Черезова І.О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості / І.О. Черезова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – №1. – 2014. – Херсон, 2014. – С. 103–108. – (Серія «Психологічні науки»).
 7. Черезова І.О. Торгівля людьми як насильство над особистістю / І.О. Черезова // Матеріали науково-практичної конференції [Фактори розвитку педагогічної і психологічної наук у ХХІ столітті], (12-13 вересня 2014 року). – Харків, 2014. – С. 89–92.

2015

 1. Черезова І.О. Психологічне здоров’я студентів як соціально-психологічна проблема / І.О. Черезова // Междунар. науч.-тех. конф. «Университетская наука-2015» : Сб. тезисов докл. В 4-х томах. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 216 с.

2016

 1. Черезова І.О. Копінг-поведінка як соціальна адаптація особистості / І.О. Черезова // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – рр. 518–523.
 2. Черезова І.О. Копінг-поведінка як соціальна адаптація особистості / І.О. Черезова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2016» : Сб. тезисов докладов в 3-х томах. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 225–226.

2017

 1. Черезова І.О. Комунікативна компетентність як умова успішної професійної діяльності вчителя початкової школи / І.О. Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Бердянськ, 14 вересня 2017 р.). – Бердянськ, 2017. – С. 181-186.
 2. Черезова І.О. Вікова криза : психологічний зміст поняття / І.О. Черезова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 48-52.
 3. Черезова І.О. Психологічний зміст поняття «якість життя» / І.О. Черезова // Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Маріуполь, 12-13 травня 2017 р.). – Маріуполь: МДУ, 2017. – С. 101-104.
 4. Черезова І.О. Психотравма в контексті життєдіяльності особистості / І.О. Черезова // Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: зб. матер. Всеукр. науково-практ. конф. студентів і молодих учених (8 грудня 2017 року, в м. Мелітополь). – Мелітополь, 2017. –
 5. Черезова І.О. Якість життя у контексті психічного здоров’я людини / І.О. Черезова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Г. Кушнірука (м. Бердянськ, 13-15 вересня, 2017 р.). – Бердянськ : Ф-ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 66-68.

2018

 1. Черезова І.О. Психологічна експертиза: навчальний посібник / І.О. Черезова. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 260 с.
 2. Черезова І.О. Провідницькі ідеї В.К. Демиденка: погляд у майбутнє / І.О. Черезова // Ідея провідництва в освіті України (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 17-18 травня 2018 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2018.
 3. Черезова І.О. Психолого-педагогічне співробітництво як умова підвищення якості сучасної освіти / І.О.Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2018.
 4. Черезова И.О. Психологические аспекты сектанизма как утраты личной свободы /И.О. Черезова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 7-8 липня 2018 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2018. – С. 32-36.
 5. Черезова І.О. Життєва криза особистості: причини виникнення / І.О.Черезова // Сучасні проблеми екологічної психології: Життєве середовище особистості у психологічному вимірі: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Ін-т психології імені Г.С. Костюка АПН України, 18-19 травня 2018 р.) / За ред. Ю.М. Швалба. – К.: Ін-т психології імені Г.С. Костюка АПН України, 2018 р. – С. 117-121.
 6. Cherezova I.O. The psychological peculiarities ofunderstanding by junior pupils the art works / І.О. Cherezova // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». – Morrisville, Lulu Press, 2018. – С. 93-96

2019

 1. Черезова І.О. The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626), Vol. 8, No. 1, March 2019, р. 55-66.
 2. Черезова І.О. Смисложиттєві орієнтації як суб’єктивна складова проектної ідеї життєдіяльності особистості. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 355-340

2020

 1. Черезова І.О. Психологічна компетентність як умова ефективності професійної діяльності педагога. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 26-27 листопада 2020 р.). С. 319-323.
 2. Черезова І.О. Психологічні аспекти дистанційного навчання . Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 16 вересня 2020 р.). С.100-104
 3. Черезова І.О. Психологічні аспекти виходу з життєвої кризи [Електронний ресурс]. Університетська наука – 2020: тези доп. Міжнародної науково-технічної конференції (Маріуполь, 20-21 травня 2020 р.): в 4-х т./ ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2020. Т. 4. С. 22-23.
 4. Черезова І.О. Соціально-психологічні аспекти труднощів професійної адаптації молодого вчителя (Socio-psychological aspects the difficulties of professional application young teacher). ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Problems and perspectives of modern science and practice» 30-31 січня 2020.  Graz (Austria) : SH SCW “New route”, 2020. P. 291-294.

2021

 1. Черезова І.О. Адаптивна поведінка особистості в контексті життєвих криз. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ, 2021. Вип. 1. С. 72-79.
 2. Черезова І.О. Комунікативна компетентність в системі професійної підготовки вчителя початкової школи. Технології розвитку інтелекту. 2021 р. Том 5. №2 (30). 2021 р. DOI:10.31108/3.2021.10.1.6.
 3. Черезова І.О., Чумак В. В. Комунікативна компетентність в системі професійної підготовки вчителя початкової школи. Технології розвитку інтелекту (наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 2021. Т.5. №2 (30). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/559/145
 4. Черезова І.О. Іміджотворча діяльність майбутнього вчителя початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 100-104. 0,1 д.а.
 5. Черезова І.О. Особистісно-професійний імідж майбутнього педагога. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 355-358. 0,1 д.а.
 6. Черезова І.О. Самопрогнозування в контексті життєвих перспектив особистості. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянський державний педагогічний університет, 30 листопада 2021 року) / За заг. ред. доц. Т. Малихіної. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 254-258. 0,2 д.а.
 7. Черезова І.О. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців початкової освіти : виклики сьогодення. Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю, м. Чернігів, 11-12 червня 2021 р., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. С. 201-204. 0,2 д.а.
 8. Черезова І.О. Психологічні детермінанти життєвого простору особистості. Сучасні тенденції організації життєвого простору особистості: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 25 листопада 2021 р., Маріупольський державний університет. С.36-40. 0,2 д.а.
 9. Черезова І.О. Психологічні аспекти професійного іміджу сучасного вчителя початкової школи. Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя: матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції, м. Запоріжжя, 16-17 вересня 2021 р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. С. 66-70. 0,2 д.а.
 10. Черезова І.О. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі», 3-4 червня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна. https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Prohrama-konferentsii-Berdiansk-2021-2.pdf