Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Степанюк Катерина Іванівна

кандидатка педагогічних наук,

доцентка катедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

KjQJQfoA

Researcher iD

E-7679-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Katerina_Stepaniuk

Біографія

Народилася 24 жовтня 1986 р. у м. Бердянську Запорізької області.

З 2003 р. по 2008 р. навчалася на факультеті початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія».

Степанюк Катерина Іванівна працює в Бердянському державному педагогічному університеті з вересня 2005 року на катедрі початкової освіти, у 2010 році обрана за конкурсом на посаду старшої викладачки катедри, а з вересня 2014 року – доцентка цієї ж катедри.

У 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Початкове навчання» та отримала кваліфікацію викладача педагогіки.

З 2009 по 2013 р.р. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету без відриву від виробництва, яку закінчила достроково і у травні 2013 року захистила дисертацію «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Крамаренко Алла Миколаївна).

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцентки катедри початкової освіти.

Степанюк К. І. має більше 80 наукових публікацій. Серед них 2 навчальних посібники з грифом МОН України „Методика трудового навчання та художньої праці” та „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи” у співавторстві з докторкою педагогічних наук, професоркою, завідувачкою катедри початкової освіти Аллою Крамаренко, два авторських навчальних посібники «Технологія проектування в початковій школі», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» та монографія.

Катерина Іванівна викладає такі дисципліни: «Cучасні системи технологічної освітньої галузі в початковій школі», «Інноваційний потенціал технологічної освітньої галузі в початковій школі», «Технологія проєктування в початковій школі», «Електронні освітні ресурси в початковій школі».

 

2015

 1. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в педагогічному дискурсі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя, 2015. Вип. 40 (96). С. 266–273.
 2. Реалізація навчально-змістового ресурсу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. Вип. 11. С. 198-205.
 3. Моніторинг ефективності моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Молодь і ринок. 2015. №5. С. 70–75.
 4. Особливості курсового проектування у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології», (Черкаси, 22-23 трав. 2015 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.,2015. С. 51-52.
 5. Запровадження інноваційних методів навчання як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтерент-конф. [«Підготовка конкуретнтноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи»], (Луцьк, 25-26 черв. 2015 р.). Луцьк: ППІванюк В.П., 2015. С. 125-128.
 6. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 “Початкова освіта”. 2-ге вид., перероб. і допов. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. 363 с. / С. 60-235.
 7. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія за заг. ред.: проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. 456 с. / С. 385-418.

 

2016

 1. Інноваційні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Матеріали всеукр. наук.-практ. сем. «Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі», (Умань, 10 лют. 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий, 2016. С. 93-96.
 2. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти», (Чернігів, 18-19 лют. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф.,2016. С. 207-210.
 3. До проблеми збереження здоров’я молодших школярів на уроках трудового навчання. Зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Педагогіка здоров’я», (Харків, 28-29 квіт. 2016 р.). Х: ХНПУ ім. Г. С. Скороводи, 2016. С. 400-402.
 4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, д. пед. н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. 216 с.
 5. Практичні аспекти формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи . Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.3. Бердянськ: БДПУ, 2016. С. 158-165.

 

2017

 1. Організація квазіпрофесійної діяльності в процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика», (Житомир, 22-23 берез. 2017 р.). Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. С. 269-272.
 2. Технологічна складова професійної підготовки магістрів початкової освіти. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,
  (Бердянськ, 20-21 квіт. 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч.2. С. 178-180.
 3. Проектна діяльність як засіб формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців», (Київ, 26-27 квіт. 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А, 2017. С. 90-92.
 1. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 013 «Початкова освіта». Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. 154 с.
 2. Розвиток конструктивних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання. Учитель початкової школи. 2017. №7. С. 14-16.
 3. Формування дослідницьких умінь як невід’ємна складова конкурентоспроможності майбутніх учителів початкової школи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», (Мукачево, 26-27 жовт. 2017 р.). Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. С. 385-387.
 4. Плющ В.М., Степанюк К.І., Білан В.А. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів. Наука і освіта. 2017. № 10. С. 176-182. (Google Scholar; ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).

 

2018

 1. Крамаренко А., Степанюк К. Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 «Початкова освіта». Бердянськ, 2018. 196 с.
 2. Шляхи реалізації процесу формування конструктивних умінь молодших школярів засобами дизайн-освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 297-299.
 3. Дослідження стану сформованості технологічної культури молодших школярів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 299-301.
 4. Науково-дослідна робота майбутніх учителів початкової школи як складова процесу формування дослідницьких умінь. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,т(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 301-303.
 5. Критерії формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами проектних технологій. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 303-305.
 6. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як проблема педагогічної науки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип.3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 292-300.
 7. Реалізація компетентнісного підходу у процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум, 2018. Вип. 291. С. 195-198.

 

2019

 1. Закордонний досвід формування соціальної компетентності молодших школярів засобами мультимедійних технологій. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). Бердянськ : БДПУ, 2019. Ч.1. С. 108-109.
 2. Особливості формування конструктивних умінь молодших школярів у контексті інтегрованого підходу. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). Бердянськ : БДПУ, 2019. Ч.1. С. 181-182.
 3. Новітні технології формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів в умовах розбудови Нової української школи. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи, (Івано-Франківськ, 11 квіт. 2019 р.). Івано-Франківськ, Фоліант, 2019. С. 78-81.

 

2020

 1. Технологічно-проєктувальні уміння магістрів початкової освіти: оновлення змісту професійної підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 426-435.
 2. Авторський курс “Технологія проєктування в початковій школі” як засіб формування дослідницьких умінь здобувачів першого рівня вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. 230 с. Т. 4. С. 120-124.