Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Степанюк Катерина Іванівна

кандидатка педагогічних наук,

доцентка катедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

KjQJQfoA

Researcher iD

E-7679-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Katerina_Stepaniuk

Біографія

Народилася 24 жовтня 1986 р. у м. Бердянську Запорізької області.

З 2003 р. по 2008 р. навчалася на факультеті початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія».

Степанюк Катерина Іванівна працює в Бердянському державному педагогічному університеті з вересня 2005 року на катедрі початкової освіти, у 2010 році обрана за конкурсом на посаду старшої викладачки катедри, а з вересня 2014 року – доцентка цієї ж катедри.

У 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Початкове навчання» та отримала кваліфікацію викладача педагогіки.

З 2009 по 2013 р.р. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету без відриву від виробництва, яку закінчила достроково і у травні 2013 року захистила дисертацію «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Крамаренко Алла Миколаївна).

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцентки катедри початкової освіти.

Степанюк К. І. має більше 85 наукових публікацій. Серед них  навчальні посібники «Методика соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі» та «Сучасні технології навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі» у співавторстві з докторкою педагогічних наук, професоркою, завідувачкою катедри початкової освіти Аллою Крамаренко, два авторських навчальних посібники «Технологія проєктування в початковій школі», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» та монографія.

Катерина Іванівна викладає такі дисципліни: «Cучасні системи технологічної освітньої галузі в початковій школі», «Методика навчання технологічної освітньої галузі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі», «Технологія проєктування в початковій школі», «Електронні освітні ресурси в початковій школі».

 

2017

 1. Організація квазіпрофесійної діяльності в процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика», (Житомир, 22-23 берез. 2017 р.). Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. С. 269-272.
 2. Технологічна складова професійної підготовки магістрів початкової освіти. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,

(Бердянськ, 20-21 квіт. 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч.2. С. 178-180.

 1. Проектна діяльність як засіб формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців», (Київ, 26-27 квіт. 2017 р.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А, 2017. С. 90-92.
 2. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 013 «Початкова освіта». Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. 154 с.
 3. Розвиток конструктивних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання. Учитель початкової школи. 2017. №7. С. 14-16.
 4. Формування дослідницьких умінь як невід’ємна складова конкурентоспроможності майбутніх учителів початкової школи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», (Мукачево, 26-27 жовт. 2017 р.). Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. С. 385-387.
 5. Плющ В.М., Степанюк К.І., Білан В.А. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів. Наука і освіта. 2017. № 10. С. 176-182. (Google Scholar; ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).

 

2018

 1. Крамаренко А., Степанюк К. Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 «Початкова освіта». Бердянськ, 2018. 196 с.
 2. Шляхи реалізації процесу формування конструктивних умінь молодших школярів засобами дизайн-освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 297-299.
 3. Дослідження стану сформованості технологічної культури молодших школярів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 299-301.
 4. Науково-дослідна робота майбутніх учителів початкової школи як складова процесу формування дослідницьких умінь. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку,т(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 301-303.
 5. Критерії формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами проектних технологій. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч.1. С. 303-305.
 6. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як проблема педагогічної науки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип.3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 292-300.
 7. Реалізація компетентнісного підходу у процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум, 2018. Вип. 291. С. 195-198.

 

2019

 1. Закордонний досвід формування соціальної компетентності молодших школярів засобами мультимедійних технологій. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). Бердянськ : БДПУ, 2019. Ч.1. С. 108-109.
 2. Особливості формування конструктивних умінь молодших школярів у контексті інтегрованого підходу. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). Бердянськ : БДПУ, 2019. Ч.1. С. 181-182.
 3. Новітні технології формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів в умовах розбудови Нової української школи. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи, (Івано-Франківськ, 11 квіт. 2019 р.). Івано-Франківськ, Фоліант, 2019. С. 78-81.

2020

 1. Технологічно-проєктувальні уміння магістрів початкової освіти: оновлення змісту професійної підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 426-435.
 2. Авторський курс “Технологія проєктування в початковій школі” як засіб формування дослідницьких умінь здобувачів першого рівня вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. 230 с. Т. 4. С. 120-124.
 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила КОВАЛЬ, Алла КРАМАРЕНКО. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 118-163.
 4. Проєктування електронних освітніх ресурсів в освітньому просторі початкової школи. Матер. ІV науково-практичної інтернет-конференції Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (16 верес.2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. 163-167. (співавтор О. Бєлінська)
 5. Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти з особливими потребами в умовах Нової української школи. Матер. ІV науково-практичної інтернет-конференції Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (16 верес.2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. 167-170. (співавтор В. Коваль).
 6. Методичний аспект формування конструктивних умінь молодших школярів в освітньому середовищі Нової української школи. Матер. ІV науково-практичної інтернет-конференції Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти. Бердянськ: БДПУ, 2020. 170-173. (співавтор М. Крячко).
 7. Дизайн-освіта як педагогічна технологія розвитку інтелектуальної обдарованості молодших школярів. Матер. ІV науково-практичної інтернет-конференції Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (16 верес.2020 року). Бердянськ: БДПУ 2020. С. 173-175. (співавтор Я. Капустіна).
 8. Освітня компонента «Інноваційний потенціал технологічної освітньої галузі в початковій школі» як складник фахової підготовки магістрів початкової освіти. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти (26–27 лист. 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 208-211.

 

2021

 1. Портфоліо як засіб оцінювання проєктної діяльності майбутніх учителів початкової школи у ЗВО. Матер. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку (21-22 квітня 2021 року). Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 113-115.
 2. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школив контексті пріоритетів концепції Нуш. Молодь і ринок. 2021. №2. С. 121-125. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/230537/229506
 3. NADIYA APSHAY, IRYNA SHERSTNEVA, MARIIA APSHAI, KATERINA STEPANIUK. ORGANIZATIONAL AND COMMERCIAL TOOLS OF SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF EDUCATION. AD ALTA Journal of Interdiscsplinapy Research. Vol.11, No. 1 (2021), pp.6-10. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/PDF/110115.pdf
 4. Kateryna Stepaniuk. FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Role of science and education for sustainable development: monograph. Editors: Magdalena Wierzbik-Strońska, Iryna Ostopolets. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2021. pp. 978, P. 587 – 594. illus., tabs., bibls.  ISBN  978 – 83 – 960717 – 0 – 5.  http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/f8b2328a3dbfcf8d510300259fb8a101.pdf
 5. Теоретичні засади моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 336-346.
 6. Крамаренко Алла, Степанюк Катерина. Сучасні технології навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти другого освітнього ступеню ОПП Початкова освіта. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 316 с.
 7. Крамаренко Алла, Степанюк Катерина. Методика навчання соціальної та здоровязбережувальної освітньої галузі в початковій школі: навч. посіб. для здобувачів першого рівня вищої освіти. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 193 с.