Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Попова Ольга Іванівна

доцент кафедри

кандидат педагогічних наук,

Наукометрика

Google Scholar

ZFd9HicAAAAJ

Researcher iD

F-2155-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Ольга Іванівна Попова народилася 9 липня 1964 року в селі Ромодан Лубенського району Полтавської області. У 1985 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова і література». Працювала вчителем української мови і літератури середньої школи № 3 м. Бердянська, з 1991 року – викладачка Бердянського державного педагогічного інституту (пізніше університету). У 1999 році закінчила аспірантуру при БДПІ.

У 2001 році захистила дисертацію «Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови) в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України; науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка Т. Ф. Потоцька.

З 2019 року працює доценткою катедри початкової освіти, заступником декана з наукової роботи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; виконує обов’язки вченого секретаря БДПУ. З 2019 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сфери наукових інтересів: формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи; підготовка студентів до вироблення мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (1996); Почесна грамота Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2003); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки України (2005); Знак «Відмінник освіти України» (2009); Почесна грамота ЦК профспілки працівників освіти і науки України (2010); Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014); Почесна грамота Запорізької обласної ради (2016), Подякою Прем’єр-міністра України (2017).

 

  1. Попова О., Лесик А. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів : Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб.наук.пр. Вип.3. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 381–388.
  2. Попова О., Попова Л. Лінгвістичні ігри як засіб формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи : Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 144–153.Основні наукові праціМонографії
   1. Попова О. І. Теоретичні засади формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід[колективна монографія]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О В., 2015. – 456 с. / С. 133–182.
   2. Попова О. І. Формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 277–333.
   3. Попова Л., Попова О. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах підвищення якості освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила Коваль, Алла Крамаренко. Мелітополь, 2020. С. 245-268 с.

   Навчальні посібники

   1. Попова О. І. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Мови і літератури»: навч.-метод. комплекс. Бердянськ, 2015. 271 с.
   2. Попова О. І. Українська діалектологія : навч. посібн. Бердянськ, 2015. 244 с.
   3. Професійне мовлення майбутніх учителів початкової школи : навчально-методичний комплекс / упор. Ольга Попова. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. 190 с.
   4. Попова О. І. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури» / О. І. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / за ред. д.пед.н., проф. Л. В. Коваль, д.пед.н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 71–86.
   5. Основи академічного письма. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти / упоряд. Ольга Попова. URL:  http://surl.li/afmlw

   Фахові статті за останні 5 років

   1. Попова О. І. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови. Початкова школа. № 9 (543). С. 55–57.
   2. Попова О. І. Формування культури педагогічного спілкування магістрів початкової освіти в процесі фахової підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 177–181.
   3. Попова О. І. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 290–299.
   4. Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., Burnazova, V. (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and AdolescentsTemporarily Displaced fromtheTerritories of Permanent Residence. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1481 (Web of Science).
   5. Попова О. І., Попова Л. П. Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 95–105.
   6. Попова О. І., Коваль Л. В., Нестеренко М. М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 85–95.
   7. Koval L., Popova O., Nikonenko Т. Рractice-orienteddirectionofprofessionalpreparationofmastersofprimaryeducationinthecontextofeuropeanintegrationprocesses. Vol 8, No 2 (2019): Journal of History Culture and Art Research 8(2). (Web of Science).
   8. Попова О.І., Попова Л.П. Роль пейзажу у формуванні літературознавчої компетентності молодших школярів. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С.190–192.
   9. Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей Концепції Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 304–312.
   10. Попова Л.П., Попова О.І. Застосування квест-технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 51–56.
   11. Попова Л.П., Попова О.І. Квест-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки.  Серія: Педагогічні науки.  Вип.3. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 155-161.
   12. ViktoriaLipych, OlhaPopova. The specific of suffixation in the composite-suffixal way of creating nouns Monograph «Тhe role of science in society sustainable development». http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files

   

Публікації за 2022 рік:

 1. Попова О., Лесик А. Формування толерантності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки : Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 348–355.
 2. Попова О., Мокляк М., Сорока М., Бабченко В., Іващенко І. Інтернет технології в дистанційному навчанні під час пандемії. Interational Journal of Health Schitncen. 2022/6. С. 11–22. WoS.

 

Тези доповідей

 1. Попова О., Лесик А. Виховання толерантності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання. Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, March 1-2, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, p.145-148.
 2. Коваль Л., Попова О. Педагогічні тренди фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів : матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін» 10 березня 2022р. Ред.кол.: Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК, 2022. С. 5–11.